G. BROUWER Buitenlandse!! Overzicht Buitenland Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op Dinsdag 3 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «s» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 260 EX-KONING MANUEL BESTOLEN DE KNOEIERIJEN VAN KREUGER KRUISKAMP 10- AMERSFOORT DE BESPREKINGEN MET STIMS0N De Amerikaansche minister zeer optimistisch GROOTE UITSLUITING IN DENEMARKEN 7 uur 58 min. L. J. LUYCX ZOON HERSENEN VAN PETER KUERTEN ONDERZOCHT AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe. 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand I 0.75, per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer 1 week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/* *\t5 TW/tf T A elke regel meer f0 25 Llefdadlghelds-advertentiën voorde Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. I g y lH IP /if I Van den ^r''S' ^'eine Advertentlën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 4/910 TELEFOON INTERC. 513 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Poolsche Putschplanneu met be trekking tot Danzig? Sensa- tioneele geruchten en de aanlei ding daartoe. Het is merkwaardig, dat ongeveer tegelij kertijd twee groote Engelscho bladen, die een millioenenoplage hebben, onthullingen publiceeren omtrent den gespannen toe- btand tussclien Danzig en Polen. Beweerd wordt, dat het in het voornemen der Polen beeft gelegen met betrekking tot«Danzig een coup d'état uit te voeren. In den z.g. corri dor zouden groote concentraties van Pool- scho troepen hebben plaats gevonden en hieraan wordt nog toegevoegd, dat het slechts aan de tusschenkomst van den Ita- liaanschen graaf Gravina, den Volkcnbonds- commissaris, te danken is geweest, dat een aanval op Danzig naar het voorbeeld der bezetting van Wilnaachterwege is geble ven. Naar beweerd wordt, zou tc elfder ure de Fransche ambassadeur Ic Warschau de PoolSchc regccring van hot plan hebben af gehouden. De Poolsche regeering laat ondertusachen weten, dat dc Engclsche bladen erin zijn ge vlogen en eveneens behelst een officieuse Fransche verklaring, dat men te Parijs niets afweet van Poolsche plannen, die tegen Danzig zouden zijn gericht en dat bijgevolg te Warschau ook geen Fransche interventie* heeft plaats gehad. Zelfs wanneer de berichten, dor Britsche bladen niets anders zijn dan verzinsels, kan uit het feit, dat zij dc wereld in zijn ge stuurd, worden afgeleid, dat er met betrek king tot Danzig een zeer ernstige spanning bestaat, die het uitvloeisel is van het ingrij pen dor Poolsche regeering in dc handels vrijheid van Danzig. En moge de Poolsche regeering nog niet rechtstreeks verantwoor delijk zijn voor dc Putschgoruchtcn, waarvan wij boven repten, niettemin is do' ophitsing tegen Danzig, die men in een deel der Pool sche pers kan vaststellen, een zeer betreu renswaardig feit, daar, gelijk de Vossische Zeitung terecht opmerkt, onverantwoorde lijke handelingen van Poolsche nationalis ten een buitengewoon ernstjgen toestand in het leven kunnen roepen. In zooverre hebben de berichten der groote Erigelsche bladen zelfs wanneer hun incdedeclingen niet- vol komen in overeenstemming zijn met de fei ten een goeden kant, dat zij dc aandacht der groote mogendheden vestigen op de ge varen aan den Weichsel. Het is toch onloochenbaar, dat de situatie te Danzig zeer moeilijk is. In de eerste plaats liceft men tc maken met oppositio- neelo Poolsche nationalisten; deze rechts- radiealen koesteren annexatiegedachten. De regecring te Warschau neemt tegenover deze heethoofden wel-is-waar een afwijzen de houding aan, maar aan den anderen kant roept zij ook zelf moeilijkheden in het leven. Wij denken hierbij aan de kwestie, of Poolsche oorlogsschepen het recht hebben in dc haven van Danzig aan te leggen. De senaat van Danzig heeft uitgemaakt dat schepen van de. Poolsche oorlogsvloot' daar niet mogen aanleggen. Dit verbod geldt van Mei j.I. af, doch de regeering te Warschau bestrijdt dc rechtmatigheid van dit verbod. Naar verluidt, schijnt in Pool sche marinekringen tc zijn overwogen van de niet-erkenning van dit verbod blijk te geven door verschillende schepen op Dan- zigsch gebied te laten aanleggen. Deze voor nemens zijn inmiddels niet. in daden omge zet. De toestand schijnt momenteel dan ook zoo tc zijn, dat de regeering tc Warschau zelf niet van zins is zich in dwaze avon turen tc storten, doch wel is het mogelijk, dat ongeregelde benden, nadat ccn ophit- singscampagnc daarvoor de vereischte sfeer heeft geschapen, tot daden overgaan. Juist het gevaar, dat schuilt in het mogelijk op treden van onverantwoordelijke elementen, maakt momenteel internationale stappen noodzakelijk, teneinde groot, onheil te voor komen. Een feit toch is, dat het vooral in liet cor- ridorgebicd cn de vroegere Duitsclie lands gedeelten wemelt van leden van allerlei Poolsche „weerorganisaties", die door Pool sche officieren zijn opgeleid. Daar het niet uitgesloten is, dat Poolsche chauvinisten zich van hen zullen bedienen, is er voor den Volkenhond vooral thans de belang rijke taak weggelegd, zooveel mogelijk er voor te zorgen, dat incidenten achterwege blijven, daar juist deze kleine incidenten zoo gemakkelijk het begin kunnen zijn van een conflict, waarvan dc ernst en de om vang nu nog niet zijn te overzien. TWEEDE STRATOFSFEERVLUCHT VOORBEREID. Brussc. 1, 30 April. (V.D.) In het labora torium van prof. Piecard worden op het oogenblik grondige voorbereidingen getrof fen voor de nieuwe vlucht naar de stra tosfeer. Men hoopt den nieuwen gondel aanvang Juni naar Augsburg tc kunnen zenden. De kosmische stralingen zullen dit maal, naar het schijnt, niet door middel van photogiafie, maar langs grafischen weg worden opgenomen. Waarschijnlijk betreft het hier een toestel, dat door inschakeling van een fotocel de kosmische energie orn aat in dynamische. BOMAANSLAG TE BOEDAPEST. Boedapest, 2 Mei (V.D.) Gisteravond hebben onbekenden een bomaanslag ge pleegd nabij de Donaucorso tc Boedapest. De helsche machine ontplofte in ccn tele fooncel aan den boek van het Carltonhotel. De ijzeren wanden van de cel werden ver bogen, terwijl liet dikke spiegelglas in dui zenden splinters uit elkaar vloog. Zeven personen, die op het terras van het Carlton hotel zaten, werden licht gewond. Uit het onderzoek bleek, dat kort te vo ren een groep jongelui in de omgeving der telefooncel was gesignaleerd. Vermoedelijk hebben zij den aanslag gepleegd. Vele kunstschatten geroofd uit zijn landgoed nabij Londen Uit Londen wordt d.d. 1 Mei aan Dc Cou rant—Het Nieuws van den Dag gemeld: Voor de tweede maal binnen veertien dagen is in Londen een brutale inbraak gepleegd, waarbij do daders het uitsluitend op het buitmaken van kunstschatten had den voorzien. Twee weken geleden werd uit de woning van graaf Iradiovi voor een groote waarde aan kunstschatten gestolen. Ditmaal hebben de dieven het nog hoo- gerop gezocht, door in den afgeloopen nacht in te breken bij ex-koning Manuel van Portugal, en wel in diens landgoed, dat midden in een groot park, te Twickenham in do nabijheid van Londen, is gelegen. Zooals gezegd, hadden de dieven het ook nu uitsluitend op kunstschatten voorzien, waarvan er zóóveel zijn gestolen, dat de totale waarde van hetgeen werd ontvreemd nog niet kon worden vastgesteld. Noch de ex-koning, noch de vele bedienden, die zich ten tijde van dc inbraak op het land goed bevonden, hebben iets van wat zich afspeelde, gemerkt. Dit is te opvallender, daar dc dieven uiterst ruw te werk zijn gegaan en o.a. een paar deuren en ramen hebben verbrijzeld, alvorens zii d,e biblio theek bereikten, waar zich de antieke kost baarheden, die in hun handen zijn geval len, bevonden. Ook de Elzassische waak hond, die vrij in hel park rondliep, heeft niet aangeslagen Blijkbaar is hij door de inbrekers verdoofd. De Zwitsersche vertegenwoordiger gearresteerd S t o c k h o 1 m, 30 April. (V.D.) Bredberg, de Zwitsersche vertegenwoordiger van Ivar Kreuger, is, na gedurende verscheidene da gen tc zijn verhoord, door de criminecle po litie van Stockholm gearresteerd. Volgens een dagbladbcricht is gebleken, dat hij de leiding had over niet minder dan vijf der zoogenaamde Krcugcrmaatschappijcn, die alle groote namen droegen, zcoals „Finan- cieele maatschappij voor de industrie", of ..Uniemaatschappij N.V." etc. Bredberg schijnt zich aan verschillende vergrijpen tc hebben schuldig gemaakt; Volgens het blad Allehanda bedraagt de bruto-opbrengst van de veelgenoemde Krcu- ger-goudmijn Boliden 40 milliocn kronen per jaar; 90 pCt. \an alle aandeelen zijn door Kreuger bij dc Zwcedsche Rijksbank beleend. Bij den huidigen omvang van hot bedrijf is de productie G000 K.G. goud, 20000 K.G. zilver, 7000 K.G. koper cn 25000 K.G. arsenicum. Het verslag \an het officieele onderzoek van de naar Boliden gezonden rcgccringscommissie is nog niet beschikbaar NIEUWE OOSTENRIJKSCHE INVOER VERBODEN. W e e n c ii, 2 Mei. (V.D.) Op aandrang van de leiding der Nationale Bank worden, naar Weensolic Morgen verneemt, in de betrokken ministeries voorbereidingen getroffen voor liet opstellen van lijsten voor nieuwe invoerverboden, welke lijsten vooral landbouw- en industrie-producten zullen omvatten. Het schijnt dc bedoeling tc zijn eiken invoer, die maar even gemist kan worden, stop tc zetten, aarsezien men geen ander middel meer heelt om de tot het uiterste minimum teruggeloopen devie zen-voorraad van de Nationale Bank te handhaven. Per ultimo April is ook dc goudvoorraad opnieuw belangrijk gedaald, aangezien de coupons der Ooslcnrijksche leeningen betaald moeten worden. AANKLACHT TEGEN HITLER. Berlijn, 2 Mei. (H.N.) De Welt ara Moritag heeft een aanklacht tegen Hitier ingediend, omdat deze op 2 April een val- sche verklaring tegen den sociaal-democra- tischen „Frankischen" Tagespost zou heb ben afgelegd. EENIGE MINDER BEKENDE DENNETJES EN HUN VERZORGING. Met Dennetjes warden in het algemeen onze Coniferen of Kegcldragende planten be doeld. Een echte den is de zoo bekende boschplant met haar bundeltjes lange naal den. In het Duilsch wordt zp Fichte genoemd cn dc Spar, Tannc, dus ook weer verkeerd. Waarom men het kind niet bij zijn juistcn naam kan noemen is onbegrijpelijk. Onder de mooiste cn sterkste Coniferen hoort in de eerste plaats nog steeds de Blauwspar. Voor al als ze jong zijn, voldoen ze bijzonder met hun mooi blauw loof. Cp ouderen leeftijd be ginnen ze wal af te takelen, wat trouwens een algemeen verschijnsel is. Ze zijn erg dankbaar voor wat oud blad door den grond, waarin men ze plant. Men zet ze bovendien op een lichte plaats, cn vooral niet onder den drup van booraen. Een andere ideale Coni feer is de Juniperiis, vooral de variëteit Sa- bina is in onze kleinere tuinen zeer bruik baar, daar deze plant niet hoog groeit. Op een hoek geplant van een grasveldje, waar ze eenigszins in de breedte kan groeien, zal zc op den duur een waar sieraad vormen. Een mooie zuilvormige Conifeer is de Juni- peris virginiana. Ze kan dienen b.v. als hoek- plant op ccn regelmatig azon. Ze kan een paar Meter daar hoog worden en tooit zich met de bekende blauwe bessen, vandaar de naam Jeneverbes. Dc bessen van de gewone Juniperus werden vroeger gebruikt bij de Je- neverfabricage. Onder dc Coniferen behoo- ren er ook, die niet, zooals de andere, naal den hebben, maar gewone blaadjes. Een hier van is de Ginkgo. Ze is uit Japan ingevoerd eri wordt in sommige zuidelijke steden wel als slraatboom gebruikt. In Utrecht vinat men er eenige mooie exemplaren van o.a. in de buurt van het Wilhelminapark. Zeer zeker zou een laan er van heel mooi staan. Zc zijn niet aan ziekte onderhevig en vormen een harde houtsoort. Ook mooi hout vormt de z.g.n. Hemlockook, wel „l'suga" genaamd. Ze heeft elegante takjes, die nu zulke mooie jonge puntjes vormen. Tot voor kort kon men ze niet goed kweelcen, tol men ontdekte, dat ze zeer gevoelig zijn voor varkensmest of ook wel beter. Dit in verdunde toestand aangebracht zal een gezonde ontwikkeling ten gevolge hebben. Heggen ervan geplant zijn onovertrefbaar en vormen, als men ze begin Mei wat snoeit, ecu prachtige afschei ding. Dit vormt ook onze Taxus, die veel donkerder blad vormt cn ook stijver van groei is. Door ze te snoeien krijgt men ze goed gesloten. De meeste Coniferen moet men nü snoeien. Dit besiaat door van de uiteinden der tak|cs ongveer 5 c.M, af te nemen. De kleinere scheutjes loopen dan uit en werken mee, om een gesloten geheel te krijgen. Laat ilc U ook nog eens noemen de onvol prezen Ceder. Zoowel de C. atlantica, met zijn rechtuitstaande takjes, als de C. Deo- dara met zijn elegante hangende takken zijn prachtig en op onzen zandgrond zeer op hun plaats. Ze kunnen wel een twintig Meter en meer hoog worden, en verdienen vooral als afzon derlijk geplante exemplaren aanbeveling. Tot slot noem ik u nog een Conifeer met afval lend blad en wel de Moerascuprcs. Ze lijkt wat op de Taxus, maar verliest in het naiaar haar blad, wat dan eerst bruin wordt. Een andere eigenaardigheid dezer plant is het vormen van wortelknobbels boven den grond, als ze op min of meer vochtigen bo dem wordt geplant. J. O. W. F. RENS. Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJ DE „HORSE WEIDE" UITSPRAAK IN HET PROCES TE HONOLOELOE. Beklaagden schuldig verklaard aan doodslag. H o li o 1 o e 1 o e, 30 April. (V.D.) Heden heeft.de jury uitspraak gedaan in het pro- cos 'tegen den Amerikaanschcn luitenant Massy, zijn schoonmoeder mevrouw For- tesque en.de matrozen Johnes en Lord, die ervan beschuldigd worden een inboorling van Hawaï tc hebben vermoord, omdat hij liet de vrouw wan luitenant Massy lastig zou hebben gemaakt. Na een beraadslaging die 46 uur duurde, heeft dc jury de vier beklaagden aan doodslag schuldig ver klaard, met inachtneming van verzachtende omstandigheden. De maximumstraf, die hiervoor kan worden toegepast., is een ge vangenisstraf van tien jaar. ONDERZOEK TEGEN DE BANKFIRMA MORGAN. Washington, 30 April. (V.D.) Dc com missie van onderzoek van de beurs heeft besloten de beurswerkzaamheden en lee- ningszakon van het bankhuis Morgan aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en zoo noodig Morgan persoonlijk als ge tuige to hooren, Een Fransch leger van honderd duizend man voorgesteld. Londc n, 30 April (V.D.) Pertinax meldt uit Geneve aan de Daily Telegraph, dat dc Amerikaansche staatssecretaris Stim'son tij dens de gisteren in zijn villa te Genève ge voerde besprekingen tabellen liet uitreiken met de dooi hem voorgestelde legcrsterkt voor elk land. Op deze basis zou Frankrijk een leger van ongeveer 100.000 man hebben. Dit getal benadert ,de verminderde sterkte van de vierde lichting voor het jaar 193G, waarbij zich het kleine geboortecijfer gedu rende dc oorlogsjaren doet gelden. Dr. Brü- ning zou tijdens de bespreking hebben gc- cisclit, dat Duitschland gerechtigd zou wor den den militairen diensttijd van de rijks- weer tï verminderen. Er zou dan althans een kleine compensatie komen tusschcn het beroepsleger van Duitschland cn het op de basis van den eenjarigen dienstplicht op- gebouwe militieleger van Frankrijk. Pertinax acht bet waarschijnlijk, dat Mac- donald liet op de meeste punten met Stim son ?ens was. Van Fransche zijde wordt opgemerkt, dat het Amerikaansche plan in bijna geen enkel opzicht overeenstemt met de eischen der Fransche landsverdediging en de wetten op dc samenstelling van liet Fransche leger. Bovendien heeft Stimson de veiligheidskwestie volkomen buiten be schouwing gelaten G e n 6 v e, 30 April (V.D.) Staatssecretaris Stimson heeft heden de Amerikaansche pers ccn schriftelijk opgestelde verklaring ver strekt, waarin o.a. wordt gezegd, dat zijn besprekingen met dc leden der Amerikaan sche delegatie en met de leiders van talrijk? andere delegaties hem hebben aangemoedigd vertrouwen to hebben in liet uiteindelijke succes van liet onfwapeningswerk. De ver antwoordelijke leiders van de in Genève vertegenwoordigde règeeriiigen zijn vast be sloten oplossingen te vinden voor de op de agenda staande problemen, hetgeen vooral gebleken is bij de persoonlijke gedachten- wisselingen. In verband met de ontwapeningsconfe rentie heeft liij met dc leiders der regeerin gen problemen behandelt, die deze staten gemeenschappelijk met de Amerikaansche regeering intcresseeren, in h?t bijzonder dc problemen betreffende liet Verre Oosten. Deze besprekingen, die buiten zijn voor naamste werkzaamheden in Genève hadden gelegen, zijn buitengewoon waardevol ge weest. Bij zijn drie bezoeken buiten de V.S. heeft hij een indruk gekregen van de bui tengewone betcekenis van de methode om in ongedwongen besprekingen met de ver antwoordelijk? staatslieden der overige lan den die problemen te behandelen, welke van vitaal belang zijn voor de Amerikaansche regeering. Het resultaat .Ier laatste bespre kingen tc Genève is, dat de oplossingen, die aangeduid zijn in het groote officieele com muniqué der vijf mogendheden, thans op clcze wijze in dc richting van een definitieve beslissing worden geleid. Kopenhagen, 29 April. (Il.N.) De aan gekondigde uitsluiting der arbeiders in de Deensche slachthuizen is vanavond ccn feit geworden. De pogingen van de regeering, om liet scheidsrechterlijke voorstel door de werkgevers te doen aannemen, heeft geen resultaat opgeleverd. Men verwacht van deze uitsluiting zeer nadeelige gevolgen voor den finaneieelen toestand des lands, aangezien thans één der belangrijkste be drijven van den uitvoer stil ligt cn naar schatting dagelijks een millioen kronen aan buitenlandsche betalingsmiddelen voor De nemarken verloren gaat. Voor het geval vrij willigers zouden worden opgeroepen, heeft de bond var zeelieden en stokprs te F-sbjerg besloten geen „besmette" goederen te ver voeren cn eventueel tot een syrnpat-hiesta- king over te gaan. Kopenhagen, 30 April. (H.N.) Het ka binet heeft vandaag beraadslaagd over dc uitsluiting bij de Deensche exportslachte rijen. De president der nationale bank woonde de beraadslagingen bij. Over het resultaat der beraadslagingen is nog niets bekend ge worden, doch men verwacht vérdere beper kingen van den Deenschen invoer om de valuta tc beschermen. Dc Deensche vleesohproducentcn hebben ook den cisch gesteld, dat vrije noteeringen voor de wisselkoersen zullen worden vast gesteld en zij niet genoodzaakt zullen zijn liun buitenlandsche betalingsmiddelen, vooral de Engelscbe ponden, tegen een ge dwongen koei's bti de nationale bank in te leveren. BUITENLAND. De verkiezingsuitslag in Frankrijk. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. De vermiste radium gevonden. (Tweede Blad, pag. 1.) De goederentarieven der spoorwegen. (Tweede Blad, pag. 1.) Nederlandschc rondvlucht in 1932. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Zal er ccn Sportfondsenbad komen? (Eerste Blad, pag. 3). Lezing van Prof. Dr. Albert Schweitzer over cultuur cn ethiek. (Eerste Blad. pag. 2.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst, te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 779.1 tc Akareyri. Laagste barometerstand 754.9 te Stettin. Verwachting: Zwakke tot matige, verander lijke wind, meest zwaar bewolkt, waar schijnlijk enkele regenbuien, weinig veran dering in temperatuur. Een sterke stijging van de barometers van IJsland tot dc Britsche eilanden brengt het gevaar mede dat, dc N. winden tot de golf van Biscaye doordringen, maar op het oogenblik begint de barometer in de golf te dalen cn de koudste winden werden door de depressie op de oceanen nog naar liet \V. afgeleid. Dc gisteren vermelde depressie op de Noordzee is tot een uitlooper verzwakt van de depressie over Duitschland die ook af neemt, maar nog vrij veel regen in Duitsch land brengt. In N. Scandinavië verscheen een ondiepe depressie die er sneeuw brengt. In Frank rijk is de wind afgenomen cn valt min der regen. Op dc Britsche eilanden is de temperatuur gedaald maar klaart de lucht op. De verdere vooruitzichten zijn onzeker, vooral door de nieuwe depressie in N. Scandinavië LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Bijzondere Aanbieding DAMESKOUSEN Fi! decosse, Fil met zijde, Zijde. Berlijn. 30 April. (V.D.) Naar dc offi cieele Pruisische persdienst mededeelt, heeft het Duitsclie instituut voor psychia trisch onderzoek bij het Kaiser Wilhelm Institut te München, dat voor wetenschap pelijk gebruik de beschikking had gekregen over de hersenen van den op 2 Juli 1931 tc Keulen torechtgestelden Peter Kürten, me degedeeld, dat het onderzoek heeft uitge wezen, dat in alle deelen der hersenen een normale toestand heersclitc. Er bestaan niet de minste aanwijzingen van een of ander ziekteproces. Ook bestaat geen enkel gege ven, waaruit ccn anatomische storing zou kunnen blijken, die zou kunnen wijzen op een aangeboren of verworven geestesziekte. Het anatornisch-biologisch instituut van de universiteit van Berlijn heeft in verband hiermede medegedeeld, dat dit resultaat in overeenstemming is met het eigen onder zoek. OPLICHTING BIJ ONDERSTEUNINGEN. Bij het bclaalbureau van een Berlijnsch oiidersteuningsburcau is men groote bedrie gerijen op het spoor gekomen. Bij een con trole is gebleken, dat talrijke personen se dert een half jaar op valsche papieren on dersteuning hadden getrokken. De politio mengde zich in het geval en arresteerde he den vijf jonge mannen. Zij hebben maande lijks elk 88 Mark geïnd. Het onderzoek heeft, uitgewezen, dat het aantal personen, hetwelk ongerechtigd ondersteuning ge noot, belangrijk ^rooier is. NIEUWE JAPANSCHE TROEPEN- LANDINGEN TE SJANGHAI. Sjanghai, 2 M e i. (V.D.) De geheimzin nige verdwijning van twee Japansche zee soldaten heeft de Japansche regeering aan leiding gegeven een nieuwe krachtige Ja pansche tioepenafdeeling te Sjanghai te doen ontschepen. In de stad is hierover al gemeen groote opwinding ontstaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1