DE ËEMLANDEG JOH. DE HEER Woensdag 4 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 261 WAAR GAAN WE HEEN? REEKS ROOFOVERVALLEN TE BERLIJN WERVELSTORM IN MEXICO 7 uur 59 min. L. J. LUYCX ZOON BECHSTEIN PIANO'S Fa. R. v. d. BURG Piano's, Orgels, Radio AMERSPOORTSCïi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe. 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. «Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer gikg regel meer f 0 25 Liefdadighelds-advertentiön voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Met een beangstigende snelheid volgen de rcgeeringsmaatregelen ter bescherming van den binncnlandschen producent el kaar op. Links en rechts tracht do regee ring te steun.cn. Nu zit aan zulke steun- actics een onaangename kant en dat is, dat bevoordceling van de eenc groep bijna zonder uitzondering ten nadcelc van een andere gaat. Veelal is men zich hiervan niet voldoende bewust, omdat men wel de voordeelen ziet, maar niet de schade, die andere bedrijven of groepen lijden. Een leerzaam voorbeeld waartoe zulk ingrij pen voeren kan levert ons het voornemen tot hulpverleening aan de melkveehouders. Even als vele andere groepen van produ centen heeft ouk de melkveehouderij hel zwaar to verantwoorden. In den vorm van boter, kaas, gecondenseerde melk en melk poeder worden vele producten van het melkvpèhpudcrsbedrijf uitgevoerd. Eenige cijfers voor het tamelijk normale jaar 1929 geven duidelijk do bctcckonis van dezen uitvoer weer. Uitvoersaldo van boter 83 mililoon gul-' den, kaas 79 millioen. inelk 55 millioen. Een groot gedeelte hiervan gaat naar Duitschland. Men behoeft hcusch niet over veel feitenkennis en fantasie te beschik ken om zich een beeld te vormen van den toestand der veehouders. De koopkracht van het belangrijke afzetgebied Duitsch land is zeer sterk gedaald. Alleen doordal de vrije handel in wissels verboden is en er dus z.g. dwaugkoersen tot stand komen blijkt de zwakke positie van Duitschland niet uit de wisselkoersen. Behalve de daling van de koopkracht van het afzetgebied, kwamen nieuwe con currenten op de zuivclmarkt. Siberic cn Australië werden, mede door de moderne koeltechniek in staat gesteld belangrijke boeveelheden boter, zij het dan ook van tweede kwaliteit, op de markt te werpen tegen prijzen, die men vroeger voor goede margarine betaalde. Ten deele zijn de ongunstige factoren van tijdelijken aard (de inzinking van de koop kracht in Europa), ten deele van blijvende (het op de markt verschijnen van nieuwe concurrenten). De prijs van de zuivelpro ducten is nu op de buitcnlandsche markt gedaald tot beneden den kostprijs in Ne derland. Op leder kilo boter of kaas, dat uitgevoerd wordt, moet dus geld toegelegd worden. Het spreekt vanzelf, dat do vee houders en beterfabVrcken dat niet lang blijven doen. De regeering zal nu voor de oplossing van deze moeilijkheden zorgen door den binnenlandschen consument -te laten betalen wat de buitcnlandsche te wei nig (gerekend naar den N e derl an d- schen kostprijs) betaalt. Op zicli zelf is dat heel aardig. liet „steinrcichc" Holland ondersteunt op die manier de financieel zwakke buitenlanders. Dat nadert dc meest internationale pliilantropic. Er is evenwel een „maar". Dit steunen van do veehou ders cn tegelijkertijd van de buitenlandsche boter gebruikende consumenten gaat ten koste van Nederlanders, die nog slechts margarine op bun brood hebben' Want, om de noodige gelden to kunnen vinden voör deze steunactie, zal óns land gezegend worden met ce.»i menggebod voor marga rine. Daarin zal een zeer belangrijk per centage boter vermengd moeten worden. De prijs ven de margarine zal dus stijgen en •zoo zullen de lasten van dezo steunactie voor een belangrijk deel verhaald worden op de margarine verbruikenden. En dat in een tijd van felle werkloosheid! Er zijn natuurlijk nog meer bezwaren. De productie van margarine zal afnemen. Hier voor zijn twee oorzaken. In dc eerste plaats kan waar de boter zit de margarine niet zitten en in d° tweede zal de stijging in prijs van het mengsel tot een verminderd verbruik aanleiding geven. Da nadoelen zijn dus in dit speciale ge val duidelijk genoeg te zien. Het is zelfs een vraag, of op den duur het veehouders- bedrijf wel bij deze regeling gebaat is. Dooi de stijging van den boterprijs kan een deel van de consumenten lot het gebruik van de melange overgaan, zoodat de maatre gel het binnenlandschc gebruik fn ongun- stigen zin kan beïnvloeden. Wat moet er gebeuren indien de zuivelproducten op de internationale markt nog verder dalen? Dan maar weer de Ncderlandschc raar- garine eters belasten ten voordcclc van de buitenlandsche b o t e r-verbruikers? Waar gaan we heen? Dat do regcering in dezen tijd soms bizonderc maatregelen moet nemen is te begrijpen, dat zij bedrijfs takken steunt, die in de toekomst weer le vensvatbaar zullen blijken, is toe tc jui chen, dat zij daarvoor snelle beslissingen moet kunnen nemen, is noodzakelijk; maar, dat zij geen voldoende rekening houdt met de-verse hillcndrc belangen, dat zij de productiekrachten niet als eenheid ziet, is verderfelijk. Wij geven toe, dat thans aan de regeering zeer hoogc eischon gesteld worden. Maar, als de regeering bewust ingrijpt in dc eco nomische verhoudingen, dan mogen, neen, dan moeten we kunnen vertrouwen op de behartiging van do algemeen c belan gen. Niet de afzonderlijke bedrijfstak het nationale productievermogen behoort in zoo'n goed mogelijkcn staat tc worden ge bracht. Waarschijnlijk ontbreken op het oogen- blik nog de organen, die de regeering voor baar nieuwe taak noodig zal hebben. Wel nu, het ziet er niet naar uit of wij spoedig een tijdperk in zullen treden waarin de regeeringsbemoeiing uitzondering zal zijn Het looDt dus de moeite de noodige orga nen te scheppen. De regeering behoort over de noodige inlichtingen cn het onontbeer lijke inzicht te beschikken. Ingrijpen in de economische verhoudingen zonder kennis van zaken is onverantwoordelijk! W. J. v. d. WOESTYNE. Wie zullen Frankrijk regceren? Herriot zal vermoedelijk een belangrijke rol spelen. liet is eenigszms gewaagd te voorspellen hoe dc nieuwe Fransclie Kamer eruit zal komen te zien, daar a.s. Zondag nog een zeer groot aantal herstemmingen zal plaats vinden, die het beeld van thans aaumerko- Iijk kunnen wijzigen. Ondertusschcn kan reeds nu met zekerheid worden geconsta teerd, dat degenen, die het laten voorko men, alsof alles hij het oude zal blijven, in het ongelijk zullen worden gesteld. Dc positie van rechts zal blijken aanmerkelijk verzwakt te zijn. zoodat op een terugkeer van Tardieu als Fransch premier nauwe lijks valt te rekenen. De conservatieve groepen, welke niet ver blind zijn on die er openlijk voor uit ko men, dat zij terrein bobben verloren, trach ten nog te redden wat er te redden valt, doch het is zeer de vraag of hun dit zal gelukken. Zij beginnen plotseling rnct de radicaal-socialisten, de partij van Ilcrriot, welke de bcsto kansen heeft, te kokeltee- ren cn trachten de radicaal-socialisten er van af te brengen bij dc herstemming een verkiczingsbondgenootscbup met dc socia- lisen aan te. gaan. Reeds nu wordt van som mige rcchtscho zijden het parool uitgege ven zeer tactisch op te treden en de radi caal-socialisten een beetje te ontzien. Niets vreest rechts namelijk zoozeer als een sa mongaan tusschcn de sterko linksche bur gerlijke groep, dio door de radicaal-socia listen wordt gev >rmd, en de partij van Lëon Blum, dc socialisten. Hoe zal do houding van Herriot zijn tegenover dc huidige rc- geeringsmeerderheid? In dit verband moge eraan worden herinnerd, dat Ilcrriot Zon dag j.l. te kennen heeft gegeven, dat Tar- dieu's jongste rede te Belfort de brug tus- schen dezen en de radicaal-socialisten heeft afgebroken. In een nadere verklaring heeft Herriot thans meegedeeld, dat deze uit spraak niet zoo moest worden opgevat, als zou in den vurvolgo elke samenwerking met de tegenwoordige rcgeenngsinecrder- heid uitgesloten zijn. Hij had bij Tardieu alleen een zekeren agressievcn toon vast gesteld, die aan een c\cntucele samenwer king nu niet bepaald ten goede kwam. Met andere woorden: Herriot houdt nog steeds de deur voor oen samengaan met rechts cn centrum open, maar men doet er goed aan op pen verwerkelijking van deze mo gelijkheid niet al te zeer te rekenen. Immers: de radicaal-socialisten voelen zich, wat hun wereldbeschouwing betreft, veel moer verwant met dc socialisten. Het bestuur der radicaal-socialistische partij hooft gisteren dan ook het besluit genomen om te probceren in alle districten, wat de herstemming betreft, tot een accoord te ko men met de rcpublikeinschc candidaten. Het doel hiervan is te beletten, dat de can didaten van rechts met den zctclbuit gaan strijken. Een en ander beteekent, dat de tactiek van 1928 zal worden gevolgd, welke hierop neerkomt, dat alle stemmen zullen worden uitgebracht op den candidaat van links, die reeds hij do eerste stemming er het best voorstond. Heeft in een bepaald dis trict den eersten keer de radicaal-socialist dp meeste stemmen op zich weten te ver eenigen, dan zullen dc socialisten bij de herstemming als één man op hem stemmen. Alleen, wat de communisten aangaat, zul len zij een andere houding aannemen; staat iu een bepaald district een communist er het gunstigst voor, dan trekken dc socialis ten liun eigen candidaat terug cn onthou den zij zich van stemming. Op liun beurt zullen de radicaal-socialisten den sociaal democraat, die in een district dc beste kan sen heeft, steunen. Ondertusschcn heeft dc partij van Herriot, wat de samenstelling der nieuwe regcering betreft, zich nog volledige vrijheid van handelen voorbehouden. Pas op 8 Mei, wanneer de herstemming haar beslag zal hebben gekregen, zullen besluiten ten aanzien van dc kabinetsformatie worden genomen. De rechtcrgroepcn zullen vermoe delijk. niet in een of andere combinatie wor den opgenomen; niettemin bepleiten zij boe langer boe nadrukkelijker de vorming eener concontrat'ieregeering. Dit is verklaarbaar, want alleen bij de totstandkoming van een dergelijk bewind zou bet den conservatieven mogelijk zijn nog iets van bun macht te be houden, die"zij zicli nu zien ontglippen. ERNSTIG ONGELUK TE BRESLAU. Paul Nickel overleden. Brcslau, 2 Mei (V.D.) De bekende Puitschc wielrenner Paul Nickel uit Bres- lau is Zondag j.l. het slachtoffer van een ernstig ongeluk op de Breslauséhc wieler baan geworden. Nickel kwam tijdens een wedstrijd zoo on gelukkig tc vallen, dat hij een ernstige schedelbreuk bekwam. Heden is hij in het ziekenhuis aan de gevolgen overleden. Personenbelast met het innen van huur, het slachtoffer Berlijn, 2 Mei (V.D.). Hedenmiddag zijn in drie stadsdistricten roofovervallen ge pleegd op personen, die belast waren niet bet innen van huren. In de Schcffelstrasse 26 in Lichtenberg drongen vier jonge man nen een in het souéterraln gevestigd admi- nistratieburcau binnen, bedreigden do aan wezigen met revolvers, roofden bijna 4000 Mark aan huurpenningen en ontkwamen in een auto, waarmede zij ook gekomen waren. In dc Boppstrasso 11 in het Zuid-Oosten van Berlijn werd een portiersvrouw door personen, die zich uitgaven voor ambte naren van de crimincelc politie, met een re volver bedreigd en beroofd van dc door haar geindc huurgelden ten bedrage van ongeveer 1000 Mark. Dc derde roofoverval Werd in Schoene- berg geploegd. Daar werd een huiseigena resse, die de huurgelden van haar admini stratrice in ontvangst had genomen, bij het verlaten van het huis in dc gang beroofd. Een jonge man ontrukto haar de band- tasch, waarin zich ongeveer 300 Mark zil vergeld bevond. In alle drie de gevallen zijn de roovers ontkomen. DEVIEZENBEDROG IN DUITSCHLAND. B c r 1 ij n, 1 Mei (V.D.). Dc betrokken in stanties zijn op liet spoor gekomen van een grootcn uitvoer \an kapitaal door een per soon, die waardepapieren voor ongeveer 2Yi millioen Mark had verkocht en de op brengst naar liet buitenland had gebracht. De man had don banken valsche of gesto len passen gegeven, waaronder zich de pas bevond van een bekend Duitsch schrijver. Reeds eenige arrestaties zijn verricht. De hoofdschuldige verblijft, volgens de mce- ning der autoriteiten, in het buitenland. PETROLEUM-CONFERENTIE TE NEW-YORK. Londen, 2 Mei (II. Uit New-York wordt gemeld, dat de president der Stan dard Oil Company het initiatief heeft ge nomen voor het bijeenroepen van een in ternationale petroleum-conferentie om te beraadslagen over de maatregelen, die in verband met don verminderden afzet ge nomen moeten worden. Ook vertegenwoor digers van de Russische pclroleum-indu- sfrie zijn uitgenoodigd, aan deze conferen tie deel te nemen. De Russische delegatie moet reeds op weg naar New-York zijn. Omtrent de deelneming van de Engelsch- 'NedeiTandschè maatschappijen is nog geen beslissing genomen. MACDONALD NA PINKSTEREN NIET NAAR GENEVE. Londen, 3 Mei. (V.D.) De voorgenomen terugkeer van Macdonald naar Genève na Pinksteren, is ten gevolge van de tweede oogoperatie, welke hij binnenkort moet on dergaan, onmogelijk geworden. Macdonald zal evenwel deelnomen aan de conferentie van Lausanne. DE KOOPKRACHT VAN DEN DOLLAR. Washington, 3 Mei (V.D.) Het huis van afgevaardigden heeft met 289 tegen 59 stemmen bet Goldsboroughvoorstcl aange nomen, waardoor aan het departement van de schatkist cn do federale,reserve banken de verplichting wordt opgelegd dc koop kracht van den dollar tc herstellen op de basis van de gemiddelde cijfers der jaren 192129. GEEN HERZIENING VAN HET VONNIS TEGEN AL CAPONE. Chicago, 3 Mei (V.D.). Het Hoogc Hof der Verecnigde Staten beeft gisteren afge wezen bet door A! Capone ingediende er- zoek om zijn vonnis aan revisie te onder werpen. Al Capone zal dus 11 jaar in dc Leavcnwortb-stra'fgevangcnis moeten uit zitten. Zijn overbrenging daarheen zal met uit gebreide voorzorgsmaatregelen geschieden, aangezien geruchten de ronde doen, dat vrienden pogingen zouden willen doen hem tc bevrijden. VOLKENBONDSCOMMISSIE TE TSJANGTSJOENG. T s j an g t s j o e ng,' 3 Mei (V.D.). De door de Volkenbond ingestelde commissie ter bestudcering van den toestand in Mandsjoerije is in de Mands jocrij scb e hoofdstad Tsjangtsjoeng aangekomen. COMMUNISTISCHE ONLUSTEN IN SPANJE. Madrid, 2 Mei (V.D.). Te Bonilla (prov. Albacete) hebben eenige bewoners een aan val gedaan op de politiewacht, welke zij ontwapenden. Van de vier aanwezige be ambten werd één gedood, terwijl twee agenten werden gewond. Voorts hebben botsingen plaais gehad tusschen commu nisten en politie in de provincie Burgos en Badajoz, waarbij in totaal drie personen werden gedood en talrijke anderen gewond. Te Sevilla en in eenige provinciesteden trachtten de communisten een algemeene slaking door te drijven. Dc pogingen mis lukten door de maatregelen der autoritei ten. Madrid, 2 Mei (V.D;). Dc 1 Mei-viering in Spanje, is tamelijk rustig verloopcn. Op enkele plaatsen trachtten de communisten tc demonslreeren. Slechts tc Cordova cn Sevilla kwam bet tot ernstige botsingen tusschen communisten en politie, waarbij twee personen werden gedood, tien zwaar gewond en talrijke personen licht gewond. T wee sleden gedeeltelijk verwoest N e w-Y o r k, 3 Mei. (V.D.) Volgens be richten uit Mexico-City werd dc provincie Jucatan door een lievige wervelwindcata- slrophe geteisterd. In de steden Progreso en Merida werden 400 huizen \olkomcn ver woest. Tot nu toe zijn reeds 6 dooden cn vier gewonden te betreuren. Men vreest dat het aantal slachtoffers grooter zal zijn, aangezien men nog geen berichten heeft ontvangen uit de afgelegen buurtschappen. De wervelstorm werd vergezeld van he vige hagelbuien, waardoor een groot deel van den sisaloogst werd vernield. Hot stoomschip „Mexico", dat Maandag met 55 passagiers aan boord Progreso had verla ten, is tot nu toe nog niet te Vera Cruz ge arriveerd. Men neem! aan, dat het in den wervelstorm is vergaan. DE FINANCIEELE TOESTAND VAN GRIEKENLAND. Stappen der mogendheden. Athene, 3 Mei. (V.D.) Naar aanleiding van bet indertijd door den intusschcn afge treden Griekschen minister \an financiën verzonden schrijven aan dc internationale financieele commissie betreffende het sta ken van de betaling der Grinksche verplich tingen tot 1 Mei 1932 hebben gisteren dc gezanten van Engeland, Frankrijk en Ita lië, ieder afzonderlijk, hij den Griekschen minister van buitenlandsche zaken stappen ondernomen. De drie gezanten verklaar den in opdracht hunner regoeringen, dat zij het zelfde standpunt innemen als de inter nationale financieele commissie. De opvat ting van don vroegeren Griekschen minis ter van financiën, als zou de Raad van den Volkenbond definitief de verplichtingen van Griekenland ton aanzien van zijn cre diteuren geregeld hebben, is een dwaling. Dc minister van buitenlandscho zaken verklaarde daarop, dat ook de Grieksche rc- gerring de opvatting der vreemde mogend heden in deze kwestie deelf, daar volgens haar meening de Raad van den Volken bond geen internationaal gerechtshof Is. De Grieksche regeering heeft in verband hiermede door middel van haar gezanten te Parijs en te Londen het daarheen geleid, dat met de bezitters van Qjrieksche obliga- tiën onmiddellijk contact cn overeenstem ming Zal worden verkregen. Intusschen heeft Michalakopoclos laten doorschemeren, dat, indien de a.s. hcrslclconfercntic te Lausan ne niet kan bereiken, dat de kleine mogend heden weer in een gezonde financieele po sitie geraken, Griekenland noodgedwongen radicale maatregelen zal moeten aanwen den. INTRIGES TEGEN HET KABINET BRüNING. Sensctioncele berichlen in de Engclsche pers. Londen, 3 Mei. (V.D.) Een aantal En gclsche ochtendbladen, o.a. de Daily He rald en de News Chronicle, brengen, vóór zien van eenige sensationeclc koppen, het door een Duitsch correspondentie-bureau verspreide nieuws, dat een camarilla on der leiding van dc generaals Von Scbleifer cn Von Hammerstein den val van de regce ring Brüning en vooral van dr. Brüning persoonlijk als rijkskanselier tracht to be werkstelligen. Dc Daily Ilerald voegt er zelfs aan toe, dat ook staatssecretaris Meissner deel van dc caramilla uitmaakt. De bopp zou be staan, dat men nog deze week het aftreden van Brüning zou kunnen croorzaken, waartoe het aftreden van den rijksminister voor economische zaken prof. Warmbold 'net sein zou zijn. GROOTE ERAND IN HET V/AREN- HUIS TIETZ TE DUSSELDORF. Dusseldorf, 3 Mei. (V.D.) Hedenmid dag tegen twee uur.brak in een kelder van het warenhuis van de firma Tietz aan den boek van de llindenburgwal cn de Elber- feldersirasse een brand uit, die in zeer korten tijd een grootcn omvang aannam.. Na eenige minuten stond bet gehcele trap penhuis in lichter laaie. De brandweer, die bijna onmiddellijk ter plaatse was, slaagde er spoedig in het vuur tc blusschcn. Tenge volge van de sterke rookontwikkeling kon de brandweer, die van te weinig rookmas- kers was voorzien, met moeite in de bo venste étages doordringen. Toen men ein delijk ook de bovenste etages kon onder zoeken, vond men daar eenige personen, die door de rook bewusteloos waren gewor den, terwijl een vrouw reeds bleek te zijn overleden. De oorzaak van den brand is nojf onbekend- BUITENLAND. Wie zullen in Frankrijk regeeren? (Tweede Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Een radiokwestio tusschen A.V.R.O. en K.R.O. (Derde blad, pag. 1). Zitting der Tweede Kamer. (Derde blad, pag. 2)» STADSNIEUWS. Algemocnc vergadering van den Prot.- Christelijken Bond van Spoor- en Tramweg personeel in dc Markthal. (Eerste blad. pag. 3). Hoogste barometerstand 780.3 te Soydis- fjord en Vesfmanoër. Laagste barometerstand 763.6 to Danzig. Verwachting: Meest matige, in het W. en hot O. zwakke tot matige N.-W. tot N. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk regen of hagel buien. iets kouder. In bet N.-W. van bet waarnemingsgebied bleef de barometer door stijgen. Vorder ontwikkelde zich over Scandinavië een nieuwe depressie-systeem. De wind is ten onzent naar liet N. gedraaid, zoodat.van Scandinavië uit koude lucht naar onze om geving wordt aangevoerd. Over bijna geheel West-Europa is bij deze koude-inval dc morgentomperatuur gedaald en het is waarschijnlijk, dat nog een verdcro afkoe ling volgen zal. Iloewcl thans blijkens de Duitsche vliegtuigwaarncmingen in de bo venlucht nog geen bizonder lago tempera tuur werd aangetroffen, zal daar wel spoe dig afkoeling volgen, zoodat dc kans op buiig weer groot is. In de afgeloopen "24 uur is vooral in onze omgeving voel regen gevallen. Dc Bilt gaf li m.M. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Bijzondere Aanbieding DAMESKOUSEN Fil decosse, Fil met zijde, Zijde. liet ideaal van den waren muziek liefhebber. Dc vertegenwoordiger ARNH. STRAAT Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. HET AFTREDEN VAN RIJKSMINISTER WARMBOLD. Geen algemeene reconstruc tie van het kabinet? B e r 1 ij n, 3 Me i. (V.D.) Naar thans vast staat, heeft de Rijkskanselier den Rijkspre sident hedenmiddag kennis gegeven van de ontslagaanvrage door den Rijksminister van Economische Zaken, prof. Warmbold, ITet aftreden is thans een vaststaand feit. Binnenkort zal een opvolger voor prof. Warmbold worden benoemd. Geruchten, volgens welke in verband met liet aftreden van den Rijksminister een al gemeene reconstructie van het Rijkskabinet zou plaats hebben, worden te bevoegder plaatse gedementeerd. DR. CURTIUS NAAR MOSKOU. Moskou, 3 Mei. (V.D.) De vroegere rijksminister van buitenlandsche zaken van Duitschland dr. Curtius zal half Mei naar Moskou gaan om in zijn functie als voorzit ter der vereenigingtot bestudeering van Oost-Europa den huidigen economischen en politieken toestand der sovjet-unie te on- derzoeken. Naar verluidt zal dr. Curtius bij deze ge legenheid ontvangen worden door Kres- k tinski en andere leiders der sovjet-unie.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1