a HOEDEN en REGENMANTELS FIRMA DUIM BURGER uit modi DE EEMLANDEü Amersfoort JOH.DEHEER DAMESMODEZAAK Zaterdag 7 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. >1° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 263 STOELEN EN BOEKEN NAAR BURGEROORLOG IN CHINA? REUSACHTIGE BRAND TE NEW-YGRK Nieuws Licht op 8 uur 5 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio UITGEBREIDE COLLECTIE ARNHEMSCHE WEG 26 I DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc. 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukkeni f 0.17'/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 mei inbegrip van eeD bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadigheids-advertenriën voor de helft van deo prijs. - Kleine Advcrtentlën „KEITJES bl) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke re^I meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra I 0.05 Niets Is zoo gevaarlijk voor het beseffen van de vonedige waarde der dingen, dan oh dagelljKscho omgang ermede. Moet ik u in dit vernand nog aan uw meubilair herinneren? Hoe trotsch en hoe voorzich tig zijt gij geweest toen gij het juist uw eigendom noemde? En do hemeltergende ontstemming over het eerste krasje? Zoo is het ook met het boek gegaan. Toen ge het mee naai huis bracht van den boekverkooper hebt ge bet zeer zorg vuldig gekoesterd en er misschien zelfs een krant omheen gevouwen. Maar nu? Ge hebt het ai een nuit jaar en uw vrouw zet er zuinig ae warme melkkoker op: an ders komen er vieze kringen in het flu woe len tafelkleed. Het pijnlijkste van dit alles is nog, dat wij in het dagelijksche slijtingsproccs hot verschil in waarde vergeten tusschen de stoel en het boek. Het zijn beiden gebruiks voorwerpen, nietwaar? Maar als de schrij ver nu plotseling eens bij u binnen kwajn? Wanneer de meubelmaker u met een on verwacht bezoek vereerde en uw jongste 6pruit gebruikte de poot-en van diens oi- kenhouten gewrocht als oefenterrein voor zijn indianen-neigingen, in argeloozc geest drift vandaliseerendo, ge zoudt zonder twijfel den binnenhuiskunstcnaar met fa milietrots att-ent maken op de phenomenale capaciteiten van kinderspieren. Kwam de schrijver binnen... het fundament voor een durende echtelijke verbittering was volkomen gelegd. Uw vrouw zou een groo te krant drapeeren over melkkoker en kunstwerk en wanneer, toch de pijnlijke- si tuatie aan liet licht kwam. ge zoudt duizen den excuses maken en dien onschuldigon man voorloopig niet meer durven groeten. Alleen plotselinge omstandigheden ont doen ons besef van de mechanische huls I der dagelij.ksche nivelleeringswoede. Een I vjergelijke verrassing bijna wordt zij u allen toegevvenscht openbaart ons de lang l vergeten bijzondere waarde van het. boek, j de (vergeef de economische term) mecr- 1 waarde, welke het overhoudt, wanneer ge f van de som zijner eigenschappen dc kos- ten van papier en inkr aftrekt. En dan dc mcnsch, die het schiep; het is zijn liefde, zijn haat, het is kort en goed: zijn hart. Een boek is dus een in papier gewikkeld harL? Ja, het is, duidelijker: een hart, waaromheen de kunstenaar een lichaam van sohoone woorden schiep, welk lichaam door den 'Uitgever werd gekleed in een ge- drukt orrihiHsel, Het is dus .een soort me chanische mcnsch/ de incorporatie der stoutste ingenieursdroomen? Inderdaad, met een klein verschil: het is een mechani sche mcnsch, waarin de göddelijke droom leven kon. Het is dus bijna, een echt, wer kelijk mcnsch? Wij zijn er. Ja, boeken zijn I als menschen, zij hebben volledig recht op I de zelfde menschwaardige behandeling, de zelfde naastenliefde, als die, welke gij uw lotgenooten in den „struggle for life" tbc- 1 draagt. Want ge hebt w el eens 's avonds, na een i langen, vermoeienden dag bij uw boeken- j kast gezeten? (Verondersteld wordt, dat gij I er een hebt, naast do broodtrommel van uw I vrouw en dat- ge de kast niet lukraak hebt I volgestopt, maar er boeken hebt staan, die iets werkelijks voor u beteekenen). Gij zit zoo'n beetje in uw stoel te soezen. Gedach- den gaan als zachte schimmen met ver trouwde gebaren voor uw oogen langs, er I zijn er, die tegen u spreken, er zijn er ook, die zwijgend voorbijtrekken. Het zijn beel den uit uw leven, ontmoetingen, die gij reeds lang vergeten waandet, een goede handdruk, een warme oogopslag. Maar daartusschen, daarachter, daarvóór? Zon der dat gij het wildet, zijn uw boeken er bij, zij trekken mee in den dierbaren stoet van vrienden, zij groeten u: de spichtige Scrooge, de teedere Tamalone, het Droom koninkje alle figuren van uw boeken kast hebben zich in de rij geschaard. Hebt go hen niet werkelijk ontmoet? Ge kept geen wezenlijk onderscheid tusschen deze mijmergestalten, want het zijn allen le vens, stemmen, handen, oogen, harten. Dit zijn wij vergeten. Hoe kon het an ders? Zeker, de boekenproducenten hebben het er wel naar gemaakt Zij brachten boe ken in de étalages, waarin met dc beste wil van dc wereld geen hart te ontdekken viel. Maar wanneer wij het over hét boek hebben, nemen wij toch het boek in zijn echoonstcn vorm? Dcit boek is een mcnsch. En, wees daar zeker van, het is in uw léven als een mensch. Een slecht hoek is even on betrouwbaar en hinderlijk als een slecht mensch wees daarom zeer nauwgezet in de keuze van uw boeken maar een goed boek zal uw beste vriend zijn. Gij kunt er tochten mee maken en gij zult nooit eenzaam zijn, gij kunt het raadplegen als een vertrouwde gids. Het is st.il en be scheiden, het zal zich nooit ongevraagd op den "oorgrond dringen, en ge zult het on misbaar weten Ge zijt misschien op deze wijze van de waarheid van bovenstaande conclusie niet te overtuigen. Inderdaad geeft ge toe is het boek onmisbaar: mijn vrouw kan onmogelijk zonder haar kookboek, mijn kinderen niet zonder hun studieboeken, ik niet zonder mijn kasboek, mijn telefoon boek en mijn adresboek De menschen, die zoo praten, zijn zij voor wie de dingen van het hart eerst in do tweede plaats komen. Zaken zijn za ken, nietwaar? En hebt ge wel eens een goede kennis een boek voor zijn verjaar dag gegeven, maar zelf een boek in huts, een écht boek, een met mooi proza of schoone gedlcntendat past niet meer in dezen tijd! Ge vergist u. Want als er ooil eei: tij is geweest, die behoefte heeft gehad aan het boek is het deze. En kunt ge u zelf wel voorstellen goed jong te zijn geweest zonder dat. Karl May's of Coopers Indianen- ruiters van de bladzijden op u afstormden of zonder dc eerste droomen (Ier liefde ge smaakt to hebben uit de fondantromans der eerbiedwaardige mevrouw Hedwig Courts Mahler? Gij, dio zoo zakelijk zijt, dio zweert bij de vooruitgang of althans bij de resultaten onzer zonderlinge bescha ving: het boek is dc drager onzer cultuur cn zonder het boek waren wij zeker nooit zoo ver gekomen. Dacht ge werkelijk, dat de pabyloniërs hun kleitafeltjes hadden volgespijkerd uit sluitend voor hun plezier? Of dacht ge, dat er honderden geslachten hadden gewerkt aan de vervolmaking van het fraaie bock, dat ge veronachtzaamt, wanneer het niet volkomen onmisbaar zou zijn geweest? Denk eens aa.n de pioniers der Wcster- scho boekenmarkt, de monniken in hun kloosters. Uren-, jarenlang zaten zij op hun hooge banken voor het venster van hun cel, op perkament teekenden zij de woorden één voor één, sommige letters zóó schoon, met sierlijke afbeeldingen van hemelsehc bloemen, dat wij nog zwijgen als zij voor ons liggen. Er zijn oude boeken, waarvan het zeker is, dat de man, die het vervaar digde er zijn geheele loven aan heeft ge werkt, zooals gij uw geheele leven werken zult aan uw zaak Het boek heeft dezen kunstigen middeleeuwer doordrongen, hij was er één mee, het verliet hem geen oogenblik van zijn leven, zooals gij de ge dachte aan uw eigen handelsonderneming steeds in u draagt en ge te midden van de verrukte aanschouwing van een prach tig landschap er plotseling aan denken zult, dat de aandeelen uwer firma toch veel lager 6taan dan verleden jaar. Zaken zijn zaken, zegt ge. Inderdaad, maai? uw zaak is u meer; zij is uw hart, uw leven. Denk eeüs diep* na over u zelf en heken dan eerlijk: zoudt ge één oogenblik zonder die zaak kunnen leven? Zeker antwoordt ge: neen. Welnu, alles wat ons leven in stand houdt, uw zaak en het 6choone boek van den peinzenden monnik, dat na eeuwen ar beid werd tot het typografische wonder, dat ge voor een paar gulden koopen kunt, al deze dingen hebben geheel recht op on zen eerbied, op onze liefde. Zij zijn onmis baar als de lucht, die wij ademen, het brood, dat wij eten.... de boeken, die wij lezen. Ge vindt misschien de theoretische moei te, die gedaan- wordt om tweemaal tot de ze slotsom to geraken, overbodig. Toch is het absoluut noodig om voortdurend op deze dingen te wijzen, zooals het noodzake lijk is, steeds den menschen het ideaal der naastenliefde voor te houden. Want waar er zooveel aan onze houding tegenover den mcdemensch mankeert, zal er zeker veel ontbreken aan ons contact met het boek. En algemeene regels te geven voor dit contact, voor deze verschuldigde eerbied? Er is er misschien één, waartoe alle an dere te herleiden zijn. Zooals het goed is alle dingen, die go doet, te volbrengen alsof uw moeder naast u stond, zoo is het goed bij het boek te denken aan dengeen aan wien deze wonderlijke mensch zijn le ven te danken heeft: den schrijver. En de rest? Die moet. ge in de praktijk leeren. Ga dagelijks om met hèt boek, neem het één oogenblik slechts in uw hand en gij zult weten, wat gij het verschuldigd zijt. Denk niet, dat gij het ontberen kunt. ITet werd reeds eerder gezegd: onze tijd heeft meer dan ooit behoefte aan het hoek. Wan neer er meer gclezeh zou worden, zouden wij,er niet zoo slecht voorstaan. Vóór alles hebben wij behoefte aan inkeer, aan stilte, aan dio duizend-en-een dingen, waarover gij uw schouders ophaalt, maar die. altijd behooren tot het dierbaarste wat de rnensch bezitten kan en dio uw leven maakten, tot wat het is. Het zijn trouw en vriendschap, voortdurende waakzaamheid, een hart dat geven blijft, ook bij de grofste miskenning, een hand, die u op de moei lijkste wegen steunt Dit alles is een boek. Daarom: neem van avond eens een boek tei hand en denk er eens over na. Eeuwen wijsheid en toewij ding liggen op uw vingers, een 6choon ver leden en een schoone toekomst Het is a' wat het leven geven kan en geven zal, het groote leven, waarvan gij een nietig scha- keltje zijt. Alles komt tot u in dit kleine moment, het vraagt u niets, het is stil en bescheiden, het zwijgt. Het waoht, het kin SPORKENHOUT. Met dezen naam wordt in de flora van Heimans, Heinsius en Thijsse een heester aangeduid, welke in dc flora's van Heukels Vuilboom wordt genoemd en behalvo deze nog ettelijke namen bezit* in de lijst van de Nederlandsche Natuurhistorische Ver- oeniging vond ik er twee-en-twintig! Dat wijst or op, dat dezo heester eigenlijk al gemeen bekend moest zijn, en toch heb ik vaak ondervonden, dat dit niet het geval is. Het is dus mLssohicn niet heelemfial over bodig er hier wat van to vertellen. Do Vuilboom of het Sporkenhout dan komt om Amersfoort algemeen voor langs boschwallen, tusschen het eikenhakhout, etc. Hij heeft kale gaafrandigc, ovale bla deren, die toegespitst zijn on verspreid aan dc takken staan. Ze beginnen zich nu al eenigszins to ontplooien on aan het einde dezer maand komt de heester in bloei: in kleine schermpjes staan do bloempjes met groenachtig witte bloem kroontjes in dc ok sels dor bladeren. Al in Juni verschijnen do eerste vruchtjes, welke eerst groen, la ter zwart zijn cn zod groot als erwten. Zo staan nooit in lange trossen, zooals die van den Vogelkers, waarmee ze wel worden verwisseld. Do bloemen zijn zeer honing rijk en wc kunnen or vast vliegen en bijen op aantreffen. Soms vindt ge de jonge blaadjes aan gevreten. Let dan een goed op, of ge langs de middelncrf een klein groen rolletje ziet vastgekleefd. Dit is dan een rupsje, dc larf van het Citroentje, dat nu zoo nu cn dan wordt opgemerkt. Do mimicry van dit dier tje op het blad is buitengewoon goed. Het opkweckon gaat erg gemakkelijk en de ver popping is zeer interessapt. Het hout van den Vuilboom is een be kend laxeerend geneesmiddel. Aangezien de Latijnsohe naam van den Vuilboom vroeger Rhamnus frangula (nu Frangula Anus) was, noemt het publiek deze Rham- nusbast: Rammenasbast, A. Yoman. wachten, jaren, jaren, want het is' zeker van zijn zaak^ maar wanneer gij niet in keert, wanneer gij niet luistert naar de roepstem van het hart der eeuwen, wan neer gij niet antwoordt, op do dringende, groote vraag van dit boek, een der schoonste dingen, waartoe de ecne mensch tegenover den ander in staat is, zal u achteloos zijn voorbijgegaan. GABRIeL SMIT. De Kantons tegen de Nans kingregeering Sjanghai, 6 Mei. (V.D.) De Kantonre- gecring publiceerde Vrijdag een officieel be richt waarin het sluiten van don wapen stilstand te Sjanghai als verraad aan de nationale belangen van het Chineeschc volk wórdt genoemd. Dc Kantonregeering is niet in staat dezen wapenstilstand goed te keuren en heeft besloten haar troepen uit Sjanghai naar Kanton terug te trekken. Zij zal dezer dagen haar houding bepalen inzake do kwestie van samenwerking met de Nankingrcgeering. Tsjang Kai Tsjek daarentegen heeft in een onderhoud mot vertegenwoordigers van de Kwo Mintang verklaard, dat de bezwa ren der Kantonregeering tegen den wa penstilstand mc-t Sjanghai een gernis aan begrip toont. China heeft alles bereikt, wat te bereiken was. Kanton wil, naar hei schijnt, door het verbreken der betrekkin gen met de Nankingregeering don burger oorlog. De Nankingregeering wi' alles doen om een nieuwen burgeroorlog te vermijden, daar de gevolgen hiervan voor geheel Chi na van buitengewonen omvang zouden zijn. DE CRISIS IN DIAMANT-INDUSTRIE IN ZUID-AFRIKA. Kaapstad, 6 Mei. (V.D.) Naar ons uit regeer ingskringen verzekerd wordt, zijn zco juist de onderhandelingen met Schle- singer inzake overneming der diamantslijpe rij Kimbcrley definitief afgebroken en is de voorloopige overeenkomst volledig ont bonden. De Cunard:pier geheel door het vuur vernield Vijftig brandwachts gewond N e w-Y o r k. (V.D.) Heden heeft in de haven, van New-York een reusachtige brand gewoed, die do Cunard pier aan dc North River geheel heeft vernield. Do pier is de los- cn aanlegplaats van de groote schepen van de Kngelsche Cunard Line. Een zeer groote brand weermacht bestreed het vuur zoowel van de land- als van dc waterzijde, doch tevergeefs. Do hitte die de vlammen zee ontwikkelde, was zóó groot, dat op de volgende pier alle vensters en de daarop slaande gebouwen, sprongen. Het scheep vaartverkeer in het geheele havengedeelte van dó North River moest gestremd wor den. Talrijke brandweerlieden werden ge wond. Alle voorraadloodsen op de Cunard pier met kostbaren inhoud werden geheel \ernield. De oorzaak van den geweldigen brand op de Gunard-pier te New-York is nog niet hekend geworden. Dc blusschingswerk- zaamheden moesten beperkt blijven Lot de redding van de aangrenzende steigers. Aan gezien gelukkig geen schepen aan den pier waren gemeerd, werd grootcr onheil voor komen. Dc aan de aangrenzende pier ge meerde stoomboot „California" moest wor den weggesleept. Het vuur woedt nog steeds en vindt gretig voedsel. Tot. nu toe werden reeds 50 brandwachts gewond. De materieele schade wordt op meer dan twee en een half millioen dollars geschat. Het vuur opnieuw opgelaaid» 250 brandweerlieden onder medische behandeling. Do geweldige brand op de Cunard-pier, die men reeds bedwongen waande, is op nieuw opgelaaid. Van de 740 brandweorlie^ den, die bij de bestrijding van het vuur aanwezig waren, moesten reeds 250 wegens rookvergiftiging cn verwondingen in incdi sche behandeling genomen worden. De po litie heeft last gegeven de Cunardpier te uitruimen. De brandweer beperkt zich er thans toe de naburige pieren te bescher men. DE REDDING VAN EUROPA. Lloyd George over de plannen van Rriand en hem zelf. Londen, 5 Mei. (V.D.) Tijdens een lunch van de liuitenlandsche pers te Londen heeft Lloyd Georgo een rede gehouden, waarin hij de wereldsituatie van thans vergeleek met die van 10 jaar geleden Hij verklaarde o.a., dat Lriand en hij hei tien jaar geleden er over eens waren, dat er bijzondere din gen gedaan moesten worden om do Euro- peesohe staten te heelen van hun vreese- lijke wonden. Zij hadden een groote inter nationale bankiersconferentie willen hou den over de goud- en valutakwestie. Tot op heden is een dergelijke conferentie nog niet gehouden. Voorts hadden Briand en Lloyd George de schrapping der herstelbe talingen en oorlogsschulden willen voor stellen. Men stond hier echter zoo afwij zend tegenover, dat er nooit iets van is gekomen. Lloyd George eindigde zijn rede met de opmerking, dat de wereld zich niet zal kunnen herstellen, wanneer de staat- licden niet den moed hebben do problemen onder de oogen te zien. De volkeren zijn overal bereid en wachten slechts op hun leiders. Als we niet allen broeders kunnen zijn, laat ons dan tenminste vriendschap pelijke buren zijn. ONGELUKKEN MET AUTO'S. EI! dooden. Boedapest, 6 Mei. (H.N.) Bij Klausen- burg is een auto van een jachtgezelschap op een spoorwegovergang door een snel trein gegrepen cn geheel vernield. De vijf inzittenden werden op slag gedood. Bij een ander auto-ongeluk in Zevenburgen zijn Major Barth, de vroegere adjudant van aartshertog Franz Ferdinand en twee zij ner vrienden om het lev^n gekomen. x oorts is bij Szamosujvar een auto van een brug in het water gestort, waorbij drie der in zittenden verdronken, terwijl één hunner, de vrouw van den eigenaar van den auto, gered kon worden. BUITENLAND. De aanslag met doodclijk gevolg op Paul Doumer. (Derde Blad, pag. 1 cn 2), Reusachtige havenbrand te New-York. (Eersto Blad, pag. 1.) Naar een burgeroorlog in China? (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. De vergadering van het Ned. Jongelings verbond. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS. Vergadering van de Kamer van Koop handel; de voorzitter bedankt. (Vierdo Blad, pag. 2). De schermwedstrijden van E. M. M. A. (Eerste Blad, pag. 3.) LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Anton E. Ziegfield „Toovenarij in Indo- China.'' Amcrikaansche Notities„Honger in Amerika." De Dokter aan het Woord „Arts en Apo theker." Uit het Leven„Personeelchef In een Warenhuis." Ilaagscho Brief„Tuschinsky gaat bou wen." Verhaal van de Week „John Dutour, iri Cocaïne." Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te De Bilt. Hoogste barometerstand 771,6 te Jan Maycn. Laagste barometerstand 750,0 te Weeneru Verwachting: Matige tot zwakke N. W. tot Z.W. wind, rneest zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk cenige regen met kans op hagelbuiljes, waarschijnlijk lichte nachtvorst: weinig verandering in tempe ratuur Overdag. Dc depressie óp de Noordzee bleef nage noeg ter plaatse liggen doch breidde zich nog een wéinig uit, terwijl zich in het oos ten van Duitschland kleine nieuwe kernen vormden. Aan de Duitsche Oostgrens werd liet warmer door toevoer van een Z.O.- luchUlroorn Ook de vliegtuig-waarnemin gen wijzen op een temperatuurstijging m het Oosten, terwijl het in onze streken nog even koud blijft in de bovenlucht. De hooge druk op IJsland, die gisteren afnemende was, wordt opnieuw uit het Noorden ver sterkt, zoodat het einde van de gure perio de nog niet is te zien; over het eeheele ge bied vielen hier en daar regen of hagel buien en over bet geheele visteland laat zich voor hot oogenblik een aanhouden van dezen toestand verwachten. MACDGNALD „AAN HANDEN EN VOETEN GEBONDEN". Londen, 6 Mei. (V. D.) Na de operatie aan zijn rechteroog, die volgens mededee- ling van zijn geneesheer goed is geslaagd, moet Macdonald minstens 24 uur achtereen rustig in bed blijven zonder ecnige bewe ging Aangezien hij een onrustigs patient is en stil liggen heslist noodzakelijk is, ligt hij met handen en voeten in bed vastgebonden. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZOMER STOFFEN Georgette, Parisette, Zijden Linnen Shantung, Sparva. Groote sorteering en Lage Prijzen. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Grootste voorraad. Laagste prijzen*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1