6. BROUWER DÊ ËEMLANDEQ DE JAPANSCHE PREMIER VERMOORD Dinsdag 17 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 270 Buitenlandsch Overzicht NEERGESCHOTEN IN ZIJN WONING KRUISKAMP 10 - AMERSFOORT Weerbericht Licht 3 uur 18 min. L. J. LUYCX ZOON JOS-S. DE HEER Piano's, Orgels, Radio AMERSFOORTSCK DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maandcn v°°' Amersfoort 2.10, per maand I 0.75, per week (met gratia verzekering legen ongelukken) f 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 51J PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadlghelds-advertentlën voorde helft van deD prijs. Kleine Ad\ertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 De Japansche minister-president vermoord? Wat was de aan leiding tot deze wandaad? t)e zeer bejaarde eerste minister van Japan, Inockai, is gevallen als slachtoffer van een laffen moordaanslag. Ilij is niet de eerste geweest, wien dit lot de laatste tijden trof. Twee jaar geleden werd de gewezen Japansche minister-president Hamagoetsj: om het leven gebracht, voor enkele maan den geschiedde hetzelfde met Inoeye, die dc functie van minister van financiën heeft vervuld, terwijl ook nog vcrsch in ieders geheugen ligt, dat de vermaarde en gezag hebbende financier baron Takoemadan nauwelijks twee maanden gileden door moordenaarshanden viel. Deze aanslagen vormen een betreurens waardige reeks van buitensporigheden, waarvan men aanneemt, dat zij niet op zich zelf staan, docli het uitvloeisel zijn eener stelselmatige agitatie van reactionairen, die door schrikaanjaging in de politiek, die dc Japansche regeering op het oogenblik voert, wijziging trachten te brengen, liet is wel een merkwaardige samenloop van omstan digheden, dat juist op het oogenblik, dat Japan erin heeft toegestemd Sjanghai te ontruimen, niet alleen de Japansche mi nister-president werd doodgeschoten, maar tevens bomaanslagen werden gepleegd op de vooraanstaande centrale punten van het politieke leven in Japan. JnukaT, de vermoorde Japansche Japansche minister-president. Wie heeft hij dit alles de hand in liet spel? Zijn het- communisten, die verwarring trachten te stichten en een poging willen doen om door het plegen van terroristische daden de revolutie in Japan in het leven te roepen? Op een afstand valt dit natuurlijk moei lijk te beoordeelen, doch wel is het een feit, dat in de internationale pers algemeen dc opvatting tot uiting komt, dat de hyper- nationalisten in Japan verantwoordelijk moeten worden gesteld voor dc niet genoeg te laken wandaden. Het heeft namelijk dc aandacht getrokken, dat de daders, die on dertusschen reeds hebben hekend, dc uni form van den keizer droegen, m.a.w.: offi cieren waren, die blijkbaar lid waren van het bekende geheime genootschap „de zwarte draak". Deze vcrecniging wordt samengesteld door lieden van zeer chauvi- nistischen huize, welke vooral uix die krin- ben van leger en marine, welke voorstan ders zijn van een politiek der sterke vuist, zijn garecruteerd. Het is aan de leden van bedoeld genootschap, dat de jongste reeks .van moorden wordt toegeschreven. Zij zijn het ook, die bij voortduring en zeer nadrukkelijk een pleidooi hebben ge houden voor dc annexatie van Mandsjoe- rije door Japan. Het ligt derhalve voor de hand, dat zij het niet hebben kunnen ver kroppen, dat de Japansche regecring enkele dagen geleden heeft toegestemd in dc ontruiming van Sjanghai, een besluit, dat de „patriotten" hebben voorgesteld als een laffe handelwijze, omdat deze h. i. gelijk staat met een capitulatie van Japan voor China en den Volkenbond. Dit zwichten achten zij des te verwerpelijker, daar dc actie rondom Sjanghai den Japanners niet alleen veel geld heeft gekost, maar evenzeer het leven van vele landgcnooten heeft ge- eischt. Ondertusschen hellen Engelsclie kenners van den toestand in Oosl-Azie de frank furter Zeitung maakte er vanochtend ter loops melding van over tol de mcening, dat het bij de nationalistische explosies in Japan om iets nog veel ernstigers gaat: het vermoeden wordt n.l. uitgesproken, dat de Japansche „diehards" aansturen op een oorlog tegen sovjet-Rusland, maar onder tusschen is nog niet heelernaal duidelijk, waarom de Japansche chauvinisten zoo be- gecrig zijn naar een gewapend conflict met den "grooten Europceschen buurstaat. De Engelsclie berichten verspreiden dienaan gaande nog niet op bevredigende wijze licht. Ondertusschen is het een niet te loo chenen l'eit, dat de toestand, dien Japan in Noord-Mandsjoerije in het leven heeft ge roepen, aanleiding kan geven tot de ern stigste conflicten en dat slechts, wanneer beide partijen de grootste voorzichtigheid betrachten, een ernstig3 botsing van belan- geen achterwege kan blijven. Te Londen he3ft men het gevoel, dat dc Japansche kroon^ die in het eilandenrijk de machtigste factor is, niet van zins is al te avontuurlijke wegen in te slaan, daar zij inziet, dat het met betrekking tot alle inter nationale vraagstukken beter is op ontspan ning aan tc sturen dan den boog te strak te spannen, daar de economische toestand van Japan geen buitensporigheden kan verdra gen. Hier staat tegenover, dat het in be ginsel niet is uitgesloten, dat dc Japansche regeering, geterroriseerd door den jongsten moordaanslag evenals door dc vroegere moordaanslagen, wel eens uit den koer kan worden geslagen. Ook te Londen uit men tc dezen aanzien reeds zijn beducht heid. Een demonstratie van onte= vreden fascisten? Tal van aanslagen te Tokio Tokio, 15 Mei (V.D.). Vijf mannen, ver moedelijk fascisten, zijn binnengedrongen in het ol'ficieele verblijf van den Japanschen premier Inükai. Zij scholen op hom. Daar na stelden zij zich ter beschikking van de politie. De toestand van den minister-president is hopeloos. Tokio, 15 Mei (V.D.). De Japansche mi nister-president Inukai is tengevolge van den op hem gepleegden aanslag overleden. Nog meer aanslagen. De aanslag op den Japanschen minister president Inukai had Zondagnamiddag te half zes plaats. De vijf jeugdige militairis- ten, die den aanslag pleegden, drongen in de officiecle woning van don premier. Toen zij in zijn kamer waren gekomen, zcide Inukai tot hen:„Schiet niet, ik zal uw eischcn aanhooren". De mannen losten ech ter een aantal schoten, die Inukai in het hoofd troffen. De getroffene viel onmiddel lijk op den vloer. Zondagavond tegen half twaalf is hij overleden. De aanvallers begaven zich na het ple- en van den aanslag onmiddellijk naar het hoofdbureau van poli lie, waar zij in arrest werden gesteld. Aan liet doodsbed van Inukai werd een met spoed bijeengeroepen kabinetszilting ehouden. Besloten werd, dat de minister van financiën Takaliashi voorloopig de functie van Inukai zal overnemen. De aanslag op den premier blijkt een on derdeel van een samenzwering te zijn, want tegelijkertijd werden in Tokio op verschei dene groote gebouwen bomaanslagen ge pleegd. Voor zoover bekend, hebben deze bomaanslagen weinig schade aangericht. Op verschillende punten der stad werd ge schoten, waarbij personen gewond werden. Een groot aantal personen werd gearres teerd. Het doel van den aanslag. In verband met den aanslag op den Ja panschen minister-president Inukai wordt uit Tokio gemeld, dat de aanslag op den premier en de tegelijkertijd plaats gehad hebbende bomaanslagen bedoeld zouden zijn als een demonstratie der fascisten, die ontevreden zijn over de politiek der regee ring in China en in Man dsjoerije. Deze aan slagen, die een onderdeel zouden uitma ken van een fascistische campagne, vormen de climax van een aantal gedurende den laalston tijd plaats gehad hebbende aansla- _en, o.a. op den vroegeren premier Hama- gucbi, den oud-minisler van financiën Mouye en don bekenden bankier Baron Ta- kumadan. De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph veronderstelt, dat de aanslag op Inukai is uitgegaan van de reactionnaire _ehcimc verecniging „Dc zwarte draak", die ook verantwoordelijk is voor den moord op den bankier Mouye. Tal van militairen gearres teerd. Nader meldt men ons: De aanslag op den minister-president Inu kai is gepleegd door een vijftal in militaire uniformen geklcede personen. Toen zij aan de woning van den minister-president kwa men, verzochten zij tot Inukai toegelaten te worden. Vier politieagenten en een bedien de, die ben wilden tegenhouden, kregen bij de schietpartij, welke toen ontstond, schot wonden. Ook een zesde persoon, die wacht te om door Inukai in audiëntie te worden ontvangen, werd gewond. Toen de aanvallers in de kamer van den premier waren doorgedrongen, grepen twee van hen, gekleed in officiersuniform, licm bij de schouders. De andereh losten daarop eenige schoten, die Inukai in het hoofd trof fen. Een kogel drong bij de neus en een an dere bij den rechterslaap in liet hoofd. Inu kai stortte onmiddellijk neer. Dc doktoren, die in allerijl werden ont boden, verklaarden na hun onderzoek, dat de toestand hopeloos was en nog voor mid dernacht is Inukai overleden. Tot dusver zijn achttien personen, onder wie vijf marine-officieren gearresteerd. Een andere aanslag heeft bijna tegelijker tijd plaats gehad. Een man, eveneens in uniform gekleed, drong met geweld in dc woning van den vroegeren officier Nishida. Deze werd ernstig gewond. De aanslagen op dc gebouwen De bomaanslagen op verschillende gebou wen werden gepleegd op het bureau van de Seiyukai-partij, waartoe Inukai behoorde, het hoofdbureau van politie, de woning van baron Makino, den minister van justitie, op do Japansche Bank en op de bank Mitsu- bischi. De aanslagen schijnen goed voorbereid tc zijn. De aanvallers arriveerden voor elk ge bouw in een auto. ITet is de politieke politic gelukt nog tij dig een nieuwen aanslag op hot spoor te komen. Onder de transformatoren van de electriciteitsccntrale werd dynamiet gevon den. Naar het schijnt was het de bedoeling de centrale in de lucht tc laten vliegen, ten einde de lichtvoorziening onmogelijk te maken. De Japansche keizer heeft zijn deelne ming uitgesproken met de familie van den vermoorden premier. Tegelijkertijd heeft liet corps diplomat! que de Japansche regcei ing sympathiebe tuigingen overhandigd. In buitcnlandsche kringen wordt er dc nadruk op gelegd, dat Inukai een aanhanger van verzoenings politiek is geweest. Vóór den aanslag op Inukai. De schoondochter van Inukai deelt nog de volgende bizonderhcdeii mede. Zij be vond zich buiten liet Iiin.sT toen de plegers van den aanslag binnendrongen. Pogingen van bedienden en eenige politiebeambten de mannen tegen te houden, waren ver geefse!). Inukai bevond zich met een ander kabinctslid in zijn kamer. Do schoondoch ter snelde tot hem en verzocht hem te vluchten. Inukai weigerde evenwel cn trad op de indringers toe. waarbij li ij hun toe riep: „Schiet niet op mij Ik zal Uw cischcn aanhooren. AVaagt hel niet oj> mij tc schie ten". De leider der indringers ging evenwel niet op de voorstellen van Inukai in. doch bcwal vuur te geven Dooi- talrijke kogels getroffen, stortte Inukai ineen. Naar nog bekend wordt, droeg Inukai sinds eenige maanden een stalen vest ten einde zicli tegen evenluccle aanslagen te beschermen. Als gevolg hiervan mikten dc daders op zijn hoofd. Nishida, de officier, die bij den aanslag werd gewond, is inmid dels overleden. TI ij werd beschouwd als een verrader van de zaak van „De Zwarte Draak" Ilij was leerling van den priester Inouye, die in verband met een aanslag op een minister in een gevangenis zijn straf yitzit. Een der politie-agenlen over leden. Een der politie agenten, die gewond werd, toen hij mede trachtte de militaire indrin gers in de woning van Inukai tegen te houden, is aan de bekomen verwondingen bezweken. Naar het Russische telegraaf agentschap meldt, heeft Molotow, dc voorzitter van den raad van volkscomiïi'ssarissön, in een rede verklaard, dat het oorlogsgevaar in het Verre Oosten zeer ernstig is. Men wil Rusland in zijn werk voor den wederop bouw storen, doch de. Russische regecring zal dit niet toelaten. Z;j zal van haar kant alles doen om een nieuwen oorlog te ver mijden. Mocht het echter ondanks alles tot een oorlog komen, dan zal het Russische leger zijn plicht doen. De diplomatieke betrekkin gen tusschen China en Rus land. In verband met de Cliineesche berichten, waarin gesproken wordt over de noodzake lijkheid van een herstel der diplomatieke betrekkingen tussclien sovjet-Rusland en China verklaren de officicele Russische kringen, dat de Russische regeer ing bereid is de diplomatieke betrekkingen met Nan king tc hervatten, natuurlijk echter zonder eenige voorwaarde. De voorstellen der Chineesche regeering, dat Rusland zich zal verplichten geen communistische propaganda in China te voeren, wordt afgewezen onder verwijzing naar het feit, dat de sovjet-regeering zich principieel onthoudt van alle stappen, die beschouwd moeten worden als eon inbreuk op de binncnlandsche politiek van een an der land. De sovjet-regeering staat op het standpunt, dat bet hervatton der diploma tieke betrekkingen kan geschieden zonder eenige bemiddeling. WERKZAAMHEDEN IN DE TWEEDE HELFT VAN MEI. Nu eindelijk het warmerde weer begonnen is, kunnen we er aan beginnen tc denken de kamerplanten, die ervoor in aanmerking ko men, buiten te brengen. De buitenlucht doet menige plant als het ware herleven; men ziet ze met den dag beter worden. Fijnere palmen, tcerc varens en bladplanten, die in de warme kas thuis hooren, zooals o.a, Cala- diums, blijven den geheelen zomer binnen Men zette ze echter des zomers in een ver trek, dal veel gelucht kan worden, door b.v. ramen of nog beter bovenraampjes. Tegen te sterk licht, vooral tegen de zon, moeten ze geschermd worden. De overige planten plant men buiten op een beschut plekje uit. Men doet dit met pot en al, zoodat deze even onder den grond komt Men dient zc nu wat zeer verdunde koemest toe en herhaalt dit iedere maand. Met droog weer wordt flink gegoten. Planten, die in dc natuur gewend zijn aan weinig zon, zooals bijv. Palmen en varens, zet men in de schaduw. Een der weinige palmen die wc met succes buiten zetten in de zomermaanden is de Phoenix- palm, vooral de variëteit „Canadensis" is hier zeer dankbaar voor Zooals ik reeds schreef, zet men ook alleen dc sterkere va rens bulten. Dus o.a. de „Mediola" soorten niet. De vclplanten cn sterkere Cactussen zet men builen in dc zon; men zal ze dan zien groeien en in vele gevallen ook zien bloeien. De koudekas planten, als Citroenboompje, Evonymus, Lourier, enz. zijn zoo sterk, dat ze zoowel op een zonnig, als op een meer beschaduwd plekje, builen hunnen staan. Ook deze gedijen beter, als ze met den pot cn al ingegraven worden. Ook door het be dekken der potten of kuipen met mos of turfmolm, bereikt men hetzelfde. Onze kamer- azabca's en dergelijke planten, die nu be ginner. nieuwe scheutjes te maken, worden nu builen gezet. Dc Azalealakjcs worden een klein stukje ingekort; er moet vooral voor gezorgd worden, zc op tijd gier en water tc geven Planten die er zeer onderkomen uit zien, haalt men uit den pot en geeft men nieuwe aarde onder het uitplanlen. Dit uit- planten geschiedt dan het best zonder pot, zoodat ze zich geheel herstellen kunnen. In hel najaar worden ze dan met kluit en al weer in de pot gezet en dan nog een paar weken met pol cn al ingegraven, alvorens men zc binnen haalt. Natuurlijk geschiedt het ontpotten dan ongeveer eind September, zooda-t zc nog lijd hebben vóór de vorst bin nen te zijn. Bij het binnenbrengen zorgt men ervoor, ze eerst koel te houden en dan lang zamerhand in een warmer verjrek, maar hier kom ik voor eenige soorten nog nader op terug. Zoowel buiten als binnen wordt in dc zo mermaanden veel gegoten, vooral bij warm weer, daar de groei dan nlaats heeft cn ze vec-1 verdampen Men denke erom, dat nu krachten voor de slechtere maanden worden opgedaan. Voor menschen zonder tuin kan b v. die nen een kist met turfmolm gevuld, op platje of balcon geplaatst cn hier dc planten in gezet, die ervoor in aanmerking komen, met pot cn al. Dezelfde regels, als buiten, gelden natuurlijk ook hiervoor, wal licht, bemes ting enz. betreft. Cielen cloet men steeds beter 's avonds dan 's ochtends daar de plant cr dan langer van geniet. J. O. W. F RENS. Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJ DE „H0RSE WEIDE" INUKAI'S LEVENSLOOP De machtigste politieke figuur in Japan De lieer Inukai, die op 77-jarigen leef tijd viel als slachtoffer van een brutalen moordaanslag, was sinds December van bet vorig jaar minister-president van Japan. Op II December bood baron Wakatsuki bet ontslag van bet gelieele kabinet aan den keizer aan. Deze minister-crisis vloeide voort uit binnenlandsche politieke moei lijkheden cn hield geen verband met de politiek in Mandsjoerije. Op 13 December kwam Inukai aan het bewind met een kabinet, dat voornamelijk bestond uit leden van de (conservatieve) Seiyukai-partij. De eerste daad der nieuwe regecring was bet afkondigen van bet embargo op goud. De beer Inukai nam zelf de portefeuille van buitcnlandsche zaken, die bij behield tot Januari, toen bij haar overgaf aan Jöhsizawa, zijn schoonzoon, die tot dusver Japansch ambassadeur te Parijs was en die ook te Genève Japan meermalen heeft vertegenwoordigd. Inukai werd in 1855 te Okayama geboren BUITENLAND. De Japansche premier vermoord. (Eerste Blad, pag. IJ BINNENLAND. Felle heidebrand bij Vuglit. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Muziekconcours van Bravo. (Eerste Blad, pag. 3J Voordracht over do opvoeding in liet onderwijsmilieu in de School voor Wijsbe geerte. (Eerste Blad, pag. 3). SPORT. H.V.C. slaat Amsvorde met 81. (Derde Blad, pag. 1). Voetbaltournooi van den Chr. Ned. Voet balbond op Birkhoven. (Derde Blad, pag. 1). De Ncd. Ilockeyploeg wint van Denemar ken. (Derde Blad, pag. 2). Ajax wint van P.S.V, (Derde Blad, pag. 2). Feyenoord slaat Veendnm niet 5—2. (Derde Blad, pag. 1). Medegedeeld door het K.N.M I. tc de Bilt. Hoogste barometerstand 771.7 te Hapa- randa. Laagste barometerstand 75G.9 te Sey- disfjord. Verwachting: Matige Z.W. lot Z. wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, wariïier. Zweden cn O.-Duitschland zijn nog onder invloed van een belangrijke hooge drukge- bied, dat bij Z.O.-winden zeer hooge dag temperaturen meebrengt. Een lage drukgp- bied, dat sterk in diepte afneemt, trekt Oostwaarts cn wordt door een rug van hooge drukking gevolgd, die in onze omge ving in dc onderste luchtlagen een sterke afkoeling bracht. Van do Oceaan nadert een diepe depressie, zoodat de wind weer naar liet Z. zal loopen en de temperatuur opnieuw zal gaan stijgen. Dc Brilscho eilanden en W. Frankrijk hebben na een helderen nacht zeer lago och tend tempera turen. Midden-Frankrijk beeft fraai weer. In Duitschland is plaat selijk onweer tc wachten. Aan de lerscho kust begint bet uit bet Zuiden hard te waaien. LRHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 NATUREL SHANTUNG vanaf 54 ct. p. m. ECHTE HONAN IN ALLE KLEUREN f 1.75 per meter. Varkensmarfct 5 Tel. 1309 Billijke stemabonnementen. Vakkundig', stemmen. cn ging reeds op jeugdigen leeftijd in do politiek. Hij was in dienstjaren bet oudste parlementslid. Verscheidene malen was hij minister, voor liet eerst in 1898 minister van onderwijs. In 1929 werd bij gekozen tot leider van de Seiyukai-partij, welke functie vacanü was gekomen door het overlijden van baron Ta na ka. Inukai werd beschouwd als de machtig ste politieke figuur in Japan. Hij was een van de leden, die sinds de stichting van het parlement daarin zitting hebben. Toen in Maart j.l. dertien leden van de geheimzinnige organisatie dc Zwarte Draak werden terecht gesteld, werd gemeld, dat de heer Inukai een dergenen was, die op de lijst stond om vermoord te worden. Zijn ambtsvoorganger baren Wakatsuki was een der anderen. BELGIÊ'S ZIELENTAL. Brussel, 14 Mei. (V. D.) Volgens de of- ficieele Moniteur bedraagt het totaal aan tal inwoners van België, zooals bij de volks telling van 31 December 1931 is komen vast te staan, 8,092,004, waarvan 4,007,418 man- n enen 4,084,586 vrouwen. - -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1