AMERSFOQRTSO'i DAGBLAD DE EÊMLANDEü FLEURIGE ZOMERJAPONNEN FIRMA DUIM BURGER Amlrstoort UIT MOOI e Licht op JOH. DE HEER 3 PAAR f 2.75 DAMESMODEZAAK Zaterdag 21 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 274 TUINGEREEDSCHAPPEN P.NlEROP NIEUW KABINET IN OOSTENRIJK AANVANG VAN DEN ZOMERTIJD SPOORWEG EN AUTO Commissie voor invulling eener vragenlijst 8 uur 26 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio KINDERWAGENS ONZE SPECIALE AANBIEDING KOUSEN ARNHEMSCHE WEG 26 ABONNEMENTSPRIJS P* 3 maandcn voor Amersfoort 2.10. per maaod 0.75, per week (mei gratie verzekering tegen ongelukkenl I 0.17'/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN vaD 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer -elke regel meer f0.25 Llefdadlghclds-advertentiïn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlên „KEITJES" bl) vooruitbetaling 1—5 regela SO cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 De kabinetscrisis in België. Is er een accoord bereikt? Dc regeeringscrisis, die in Belgie in het leven was geroepen, vond haar oorzaak in het feit, dat de liberale en de rcchts-Vlaarn- sche ministers, die deel uitmaken van het kabinet, het oneens waren over het vraag stuk der Fransche minderheidsklassen bij het lager en middelbaar onderwijs in Vlaan deren. Renkin, de aftredende premier, dien de koning opnieuw met de kabinetsforma tie had belast, heeft de paar laatste dagen een grooten ijver aan den dag gelegd om do kloof, die liberalen en katholieke Vlamin gen scheidt, te overbruggen en volgens som mige berichten moet hij daarin werkelijk zijn geslaagd. Er is namelijk een compromisformulc met betrekking tot de oneenigheden op het taalgebied opgesteld, welke een dusdanig verzoenend element heet te bevatten, dat zij zoowel voor de katholieke Vlamingen als voor de liberalen aanvaardbaar zou zijn. Dank zij het aannemen der formule zal het in den vervolge mogelijk zijn, dat aan do gemeenteraden de verplichting wordt opge legd in Vlaanderen facultatieve cursussen in het Fransch to organiseeren, wanneer de gezinshoofden van minstens vijf en twintig schoolgaande kinderen een desbetreffend verzoek indienen. Een en ander zou dus be- tcekencn, dat de regeering in de toekomst zal kunnen ingrijpen, wanneer getracht wordt een minderheidsschool op te heffen. Daar er Renkin blijkbaar veel aan ge legen was ten aanzien van het twistpunt een „nationale" oplossing te vinden, heeft hij zich eveneens in verbinding gesteld met socialistische kopstukken uit Waalsche en Vlaarnsche kringen, die, naar verluidt, den tekst der verzoeningsformule aannemelijk achtten. Wanneer dus niet alle teekenen bedrie gen, keert het kabinet-Renkin binnen enkele dagen terug en wordt de goe vernemen teel c samenwerking tusschen rechtsche katho lieken en liberalen spoedig hervat, waaruit valt te concludeeren, dat de tot dusver ge voerde Belgische staatkunde nauwelijks wijzigingen zal ondergaan. Met opzet schreven wij: „Wanneer dus niet alle teekenen bedriegenEr ver luidt namelijk, dat de kabinetscrisis nog geenszins geëindigd is en dat men er reke ning mee moet houden, dat er zich nog ver rassingen voordoen, die alle plannen nog onderste boven kunnen gooien. Rechts ver gadert namelijk pas Maandag om alsdan positie te kiezen. Zullen, wanneer de defini tieve beslissing moet worden genomen, dc rechtsche Vlamingen, wier beginselen in het gedrang komen, indien bovenbedoelde com promisformule wordt aanvaard, te elfder ure zich nog terugtrekken? En is het wel zeker, dat de socialisten hun stem zullen geven aan het accoord? Volgens sommige berichten bestaat te dezer zake nog groote onzekerheid, terwijl ook nog ernstige moei lijkheden kunnen rijzen, wanneer het aan komt op de verdeeling van den buit, i. c. de verdeeling der ministerszetels. Af te wachten valt dus, of het vermoeden der optimisten, die de opvatting zijn toege daan, dat Renkin Dinsdag zijn kabinet zal kunnen vormen en Woensdag aan het parle ment voorstellen, inderdaad werkelijkheid zal worden. DE NOODTOESTAND IN AMERIKA. Bestrijding der werkloosheid. N e w-Y o r k, (H.N.) Garmer, de speaker van het Huis van afgevaardigden, heeft een wetsvoorstel ingediend tot het uitgeven van een leening van 1 milliard ter bestrijding van de werkloosheid. Voor de aflossing van deze leening zal een belasting van 1/3 dol larcent per gallon benzine worden geheven. Verder wordt voorgesteld de bevoegdheden van de reconstruction finance corporation uit te breiden en de uitgifte van obligaties van deze instelling te verhoogen van 2 tot 3 milliard dollar. Op uitnoodiging van den voorzitter van de Federal Reserve Bank te New-York, Harrison, heeft zich onder voor zitterschap van Owen Young een commissie van 12 toonaangevendo bankiers en in- dustrieelen geconstitueerd, welke beslissen Grasmachines, scharen, tuinslang e. a. sproeiartikelen. Slijpen en repareeren van gras machines. Ljwgbstj*. zal over de credieten, welke volgens de Glass-Steagall-wet zullen worden verleend. De industricele leden der commissie zullen do noodlijdende ondernemingen aanbevelen, aan welke credieten kunnen worden ver strekt, terwijl het de taak der bankiers zal zijn, de noodige credieten te verstrekken. Tot de leden der commissie behooren o.a. de voorzitter van de National City Bank, Mitchell, Reynolds, van de First National Bank, Teaglc van do Standaard Oil Com pany of New Jersey en Sloan van de Gene ral Motors Company. Dr. Engelberg heeft buiten: landsche zaken W o e n e n, 20 M c i. (V.D.) Hedenavond is clc nieuwe regeering samengesteld, welke zooals gemeld is, bestaat uit leden van de Christelijk-Sociale Partij, van den Land bond en van het Heimatblok. Of dit kabinet een meerderheid in den nationalen raad zal hebben hangt af van de houding der Stiermarksche Hcimatschutz, die verklaard heeft bij de kabinetsformatie geen belang to hebben. De ministcrlijst ziet er als volgt uit: Dr. Engelberg (Christelijk Soc.) Buiten- landsche Zaken. Dollfuss (Chr. Soc.) Landbouw en premier schap. Ir. Winkler (Landbund) vice-kanselier. Dr. Emanuel Weidenhofer (Chr. Soc.) Fi nanciën. Dr. Guido Jakonciz, vertrouwensman van het Heimatblok (geen parlementslid) Han del. Justitie en Onderwijs nog niet bezet. Hier \oor worden genoemd Dr. Rintelen cn Dr. Schuschnig (beiden Cr. Soc.) Resell (Chr. Soc.) Socialo verzekering. Vaugoin bezet voor de vijftiende maal het Ministerie van Landsverdediging: Bachinger (Landbund) Binncnlandsche Zaken. Herman Ach (geen parlementslid) Open bare Veiligheid. IERLAND EN DE „EED VAN TROUW". De Valera's ontwerp tot afschaf fing in derde lezing door den Dail aangenomen. Dublin, 19 Mei. (H. NL) Het Iersche parlement heeft in derde lezing de wet tot afschaffing van den eed van trouw aan den koning met 87 tegen (59 stemmen aangeno men. De wet moet thans door den Senaat behandeld worden. Nader wordt gemeld, dat de Labourpartij als één man voor de regeering stemde. Valera legde er in zijn slotrede den na druk op, dat de inwerkingtreding van de wet geenszins een scheiding beteekent van Ierland van het Britschc wereldrijk. DE BELGISCHE REGEERINGS CRISIS OPGELOST. De liberalen aanvaarden de nieuwe Vlaarnsche taalver- ordening. Brussel, 20 Mei. (H.N.) De Belgische liberalen hebben vandaag besloten de nieu we redactie van de Vlaarnsche taalverorde ning voor het onderwijs te aanvaarden, zoo als het nieuwe kabinet deze als wetsvoor stel zal indienen. Daarmede is de regee ringscrisis feitelijk opgelost, hoewel het nieuwe kabinet eerst in de volgende week gevormd zal worden. HET TUNNELONGEVAL IN CHILI. Reddingspogingen. New York, 19 Mei (V.D.) Ten einde de te Temuco in Chili bedolven 42 tunnelwer- kers te redden, is een reddingsbrigade ge vormd van 2000 personen. Het is de brigade gelukt door middel van een luchtbuis ver binding met de arbeiders te verkrijgen, zoo dat men goede hoop heeft, dat de bergings werkzaamheden succes zullen opleveren. DE TUNNELINSTORTING IN CHILI. Reddingswerkzaamheden. Santiago de Chili, 2Ï Mei. (V. D.) Heden gelukte het de reddingscolonne, die uit 1000 personen bestaat, om in verbin ding te komen met de 42 bedolven arbei ders. welke ingesloten zijn door het instor ten van een tunnel bij Las Rdicas. Versche lucht kon aan de slachtoffers worden toe gevoerd, terwijl men er tevens in slaagde frisch water aan dc arbeiders te verschaf fen. Binnen niet al to langen tijd zullen de arbeiders uit hun hachelijke positie, waarin zij reeds drie etmalen verkeeren, bevrijd zijn. Wij maken er onze lezers nog even op attent, dat de zomer tijd morgen (Zondag) aanvangt. De overgang geschiedt heden nacht. Men denke er dus aan hedenavond zijn uurwerken een uur vooruit te zetten BAKJES- EN EITJESGALLETJES. In mijn causerietje van 24 October '31 ver telde ik u van dc „bakjesgallen", kleine schotelvormige dingetjes aan de eikenblade ren. Die dingetjes waren toen zoo menigvul dig, dat men bijna geen eikenstruik kon vinden, waaraan ze niet zaten. De gevolgen zijn niet uitgebleven en in deze dagen merk baar aan het jonge eikenloof. De nog maar een paar centimeters groote blaadjes ver toonon hier en daar kleine knobbeltjes, voor al aan den bladrand. Ze zijn maar één bij twee millimeters groot, maar toch zal een eenigszins oplettend wandelaar ze in het voorbij loopen kunnen waarnemen, kleine groene eivormige dingetjes. Aardig is hier het verband tusschen de meergenoemde schoteltjes en deze eitjes. Beide zijn bladvergroeiingen, veroorzaakt door kleine wespjes, waarvan ik er deze week al een paar op de jonge blaadjes zag zitten. Ze behooren tot het geslacht Neuro- terus en werden nader aangeduid met den soortnaam N. albipes. En net als bij alle andere galwespen, die hun producten aan de eiken leveren, treedt albipes ook op in twee vormen. Toen namelijk den vorigen herfst de bakjes waren afgevallen en na een zeer merkwaardige voortzetting van hun groei toen zij reeds op dc aarde lagen, ten slotte volwassen waren geworden en over winterd hadden, kwamen de jonge wespjes er uit. Het waren allemaal vrouwtjes, maar dat hinderde a de ;?ortplanting niets. Zonder paring óf bevruchting dus, legden ze eitjes aan de jonge eikenbiaadjes nog voor die goed en wel zich uit den eikenknop hadden „losgewikkeld" en daaruit ontston den weer nieuwe galletjes, de kleine eitjes, welke we nu kunnen vinden. Na eenigen tijd komen hieruit weer jonge wespjes, maar nu mannetjes en vrouwtjes. Nu kan er paring plaats hebben en straks zullen de bevruchte wijfjes weer eitjes gaan leggen aan de vol wassen eikenbladeren en ontstaan weer de merkwaardige schoteltjes, waaruit wespen komen precies gelijk aan hun grootouders van 1931, maar geheel verschillende van hun mama's van tegenwoordig. Wonder lijk, hè? A. JOMAN NIEUWE SLAG VOOR ONZE MIJNINDUSTRIE. De Maasbode meldt: Naar wij vernemen heeft de Fransche Regeering met ingang van 14 Mei het in voercontingent opnieuw verminderd. Van genoemden datum af is de invoer welke reeds teruggebracht werd op 6i pet. van den gemiddelden maandelijkschen invoer over de jaren 1928, 1929 cn 1930, beperkt let (50 pet., van dien invoer. Van deze GO pet. zal 50 geheel vrij' Frank rijk mogen worden ingevoerd. De overige 10 pet. zal over de verschillende kolenin \oercnde landen door den directeur dei- Mijnen te Parijs verdeeld en toegewezen worden. 100.000 ton mag nog over de zee havens worden ingevoerd, tot welke ha vens ook Straatsburg gerekend wordt. Het gevolg van dezen beperkenden maat regel, welke een nieuwe slag voor ons Ne- derlandsche mijnbedrijf bcteekent, zal zijn dat do mijndirecties opnieuw genoodzaakt zullen zijn de productie te verminderen, hetgeen men denkt te bereiken door verder ontslag, of door het vcelvuldiger inleggen van verzuimdienstcn. Naar alle waarschijnlijkheid is het thans vastgestelde contingent voor alle Limburg- sche mijnen voor deze maand reeds over troffen. Er zijn dan ook particuliere mijnen die deze maand geen kolen naar Frankrijk meer versturen. Men slaat de kolen thans liever hier op, hetgeen goedkooper is dan wanneer men het elders doet. Nog vernemen wij, dat de nieuwe beper kende maatregelen een vermindering der afzetten voor onze Limburgsclie mijnen be- teckenen van ongeveer 10.000 ton steenko len. Het vraagstuk der concurrentie tusschen de beide vervoermiddelen Reeds sedert geruimen tijd houdt de Inter nationale Kamer van Koophandel zich bezig met het vraagstuk van de concurrentie tus schen do verschillende middelen van vervoer In het bijzonder is een brandende quaestie de concurrentie tusschen spoor- en tramwe gen eenerzijds en dc auto anderzijds, zoowel ten aanzien van het vervoer van passagiers als van goederen. Het is een gezond economisch beginsel, dat het vervoer geschiedt door het vervoermid del, dat het meest efficient en het goedkoopst is. Dit beginsel heeft de Internationale Ka mer van Koophandel dan ook uitgesproken 111 een der resoluties (no. 10), aangenomen op haar Congres te Washington in 1931. Het is echter een vraag, die niet gemakkelijk te beantwoorden is, of een automobiel, zelfs wanneer deze vervoert tegen lagere tarieven dan de spoorwogen, voor de gemeenschap in haar geheel ook goedkooper is dan een trein. Een behoorlijk autoverkeer eischt een we gennet, dat in goeden staat verkeert en goed onderhouden wordt. De kosten hiervan druk ken echter grootendeels op de gemeenschap, terwijl de spoorwegen aanleg, onderhoud, stations, bewaking enz. zelf moeten bekosti gen uit de opbrengst van het vervoer. Welis waar dragen do gebruikers van de wegen bij tot het aanleggen en het onderhoud van het wegennet (wegenbelasting, rijwielbelasting, tollen enz.), doch het is juist dc vraag of deze bijdragen liet totaal der bedragen, dat daaraan ten koste gelegd wordt, dekken. Naar mate het autoverkeer toeneemt, worden hoogere eischcn gesteld aan het wegenstelsel cn vermeerderen ook dc onkosten voor dc gemeenschap. Het Congres van de Internationale Kamer te Washington heeft den wensch uitgespro ken, dat een gemengde conferentie zal wor den bijeengeroepen, bestaande uit vertegen woordigers der verschillende transportmid delen in de verschillende landen, ten einde rett vraagstuk der coördinatio der transport middelen aan een nader onderzoek te onder werpen. De Nedcilandsche Organisatie voor de In ternationale Kamer van Koophandel te VGravcnhage heeft een beroep gedaan op dc Ministers van Waterstaat cn Koloniën en op de bij dit vraagstuk betrokken organisa ties hier te lande met het verzoek, vertegen woordigers aan te wijzen in een gemengde commissie, ten einde een vragenlijst te be antwoorden, welke door een internationale commissie van deskundigen is toegezonden aan de Nationale comité's van de I. K. v. K. ter voorbereiding van de conferentie boven genoemd en waarin tal van gegevens ge vraagd worden, die van belang zijn voor een bcoordeeling van het vraagstuk. De beide Ministers en de uitgénoodigde or ganisaties hebben aan dit verzoek gevolg ge geven. Een commissie is ingesteld onder voorzitterschap van den heer .T. B. van der Hou ven van Oordt voorzitter van de Neder- landsche Organisatie voor de Internationale Kamer van Koophandel, waarin dc volgende hccren zitting hebben: Dr. N. A. Lunsingh Tonckcns als vertegenwoordiger van den Mi nister van Waterstaat, Ir. J. Blackstone als vertegenwoordiger van de Ncderlandsche Spoorwegen, Jhr. Ir. J. Roëll en dc heer A. J. Kuiper voor de Ncderlandsche tramwegen, de heer G. P. J. Caspcrsz voor :*de Ncder- landsch-Indische spoor- en tramwegen, de lieer A. J. Kuiper tevens voor de autobus dienst-ondernemers, de heer J. H. W. König voor den Bond van Bedrijfsautohoudcrs in Nederland, de heer H. W. O. de Bruijn voor den A.N.W.B.. Mr. B. Ph. Baron van llarinx- ma thoe Sloot cn voor de K.N.A.C, de heer M. S. Wijnberg voor de R.A.I. en Ir. J. W. van der Vcgt als Ncderlandsch Jid van de Commissie voor Spoorwegvervoer van de In ternationale Kamer van Koophandel, terwijl de heer II. W. O. de Bruijn ook als Neder- landsch lid van de Commissie voor Wegen transport van de Internationale Kamer van Koophandel van de commissie deel uitmaakt Secretaris is Drs. S. Posthuma. EEN ONTROUWE POSTBESTELLER. Rotterdam, 19 Mei. In een uitgestelde zaak tegen den 27-jarigen postbestellcr, die terechtgestaan heeft terzake van verduiste ring van aan zijn zorgen toevertrouwde pak kotten, he'eft de psychiater, dr. S. Weijl, een rapport uitgebracht, dat komt tot een ver minderde toerekeningsvatbaarheid, aange zien verdachte gehandeld zou hebben in een d rang-neurose. Hot O.M. waargenomen door mr. E. D. H. Schutter heeft zich met de conclusie van het rapport niet kunnen vereenigen en ge persisteerd bij zijn reeds vroeger genomen eisen van 2 jaren gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis. Uitspraak 2 Juni. BUITENLAND. Nieuw kabinet in Oostenrijk. (Eerste Blad, pag. 1.)' f BINNENLAND. 1 Dc volgende week ontstaat bot IJselraeer. (Tweede blad, pag. 2) Zitting der Tweede Kamer. (Twecdo blad, pag. 2) Dc anonieme bricfschrijverij. (Tweede Blad, pag. 2)< STADSNIEUWS. Dc heer Van Lonkhuyzen benoemd tol voorzitter der Kamer van Koophandel. (Vierdo Blad, pag. 2). De heer Boissevain als spreker voor do Vereen, tot bevordering van een zuinig be heer der openbare gelden. (Eerste Blad, pag. 3.) LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. H. G. Cannegieter Spreekwoorden. Ame- rikaansche Notities. Wat Amerika eet, Anton E. Ziegfield In dc macht van de Hasjiscli. Uit het LevenEén dag Taxi-chauffcur. FILM. Hans Albers over zichzelf. Eenmaal Garbo zijn. De Dokter aan het woord. Wat doet U tegen don hoest. Dr. W. Fersen Ronald Ross, dc geleerde zonder geleerdheid. Dr. Alfred SzcndreiAls dirigent voorden microfoon. Ir. L. RobertsonDc ontleding van bet atoom gelukt Medegedeeld door hot Kon. Ned. Met. Instituut tc De Bilt, Hoogste barometerstand: 764.1 te Mar* aellle. Laagste barometerstand: 751.9 te Hapa- randa. Verwachting: Matige Z. tot. W. wind, waarschijnlijk zwaar bewolkt tot betrokken met kans op regen of onweer, later opkla rend, koeler. In het Noordelijk deel van het waarne mingsgebied is do luchtdruk thans overal stijgende. Dc secundaire depressie die gis ter in dc Golf van Biscaye lag, heeft zich naar het Kanaal verplaatst. Ook in Noord- Spanje stijgen do barometers. Over N. Scandinavië cn de Noorsche Zee beweegt zich een koude Poolaire strooming naar het Westen, die lot aan Schotland reikt In Engeland en Ierland zijn de temperaturen nog een weinig, aan de overzijdo der Noordzee cn in Duitschland tot 10 graden boven normaal. Door de zeer groote temperatuurtogen- stcllingen is de onweerkans thans zeer groot geworden en afkoeling in het volgen de etmaal waarschijnlijk. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZIJDEN ONDERJURKEN met kant, lang model f 2.50 Prima Charmeuse. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 WIJ LEVEREN ALLE MERKEN. Fabrikaat v. d. WERVEN, Meppel v. Delft, Tilburg Zeer lage prijzen. Prima afwerking. Groote keuze. i^wiia-rrra LAMCESSra. 9OJbl~2ö0

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1