DE EÊMLANDEE e anna ABONNEMENTSPRIJS PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer Maandag 23 Mei 1932 Uitgave: VALKHÖFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 275 KRITIEKE TOESTAND IN GRIEKENLAND Bloedige straatgevechten? PRUISISCHE REGEERING TREEDT AF Kabinet Braun exit MEVROUW EARHART'S CCEAANTOCHT GELUKT NIEUWE EISCHEN DER JAPANSCHE MILITAIREN Een Kabinet Sato? DE CONFERENTIE VAN LAUSANNE DE KNOEIERIJEN VAN KREUGER OOSTENRIJKS VERZOEK OM HULP 9 uur 28 min. L. J. LUYCX ZOON TUINGEREEDSCHAPPEN IBACH PIANO'S Fa. R. van den BURG AMERSFOORTSCH DAGB1AD O X» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 pe. 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand week (met grati» verzekering tegen ongelukken) 0.75. per f 0.171/*. elke regel meer f0.25. Liefdadighelds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent« elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Gespannen toestand in Grle- kenland. De regeering- Venizelos afgetreden. Over Griekenland slaat op liet oogenblik een ernstige stakingsgolf, liet zijn in de eerste plaats do mcnschen, werkzaam bij den P.T.T.-dicnst, geweest, die het bijltje er bij neer hebben gelegd. De telegram- en briefbestelling moest dientengevolge vrij wel stop worden gezet. Wel heeft men nog getracht hulpkrachten, die vooral uit de ge pensioneerden werden gerecruteerd, aan te werven, maar het bleef een janboel, daar de tijdelijk aangestelden het briefgeheim schonden, aangcteckende stukken verduis terden, enz. Ook slaagde het, hulppersoneel er blijkbaar niet in op een ook maar eenigs- zins behoorlijke wijze het telegrafisch ver keer weer te doen functionccren. Voor de Grieksche regecring is het een zeer onaan gename zaak, dat de staking van het P.T.T.-personecl vrijwel algemeen is, waar bij nog komt, dat de stakingsactie zich voortdurend uitbreidt en ook dreigt over te slaan op de ambtenaren bij de douane, be lastingen en financien in het algemeen, ter wijl er groote kans bestaat, dat de ambte naren der overige ministeries zich eveneens bij de actio zullen aansluiten. Reeds nu wordt van deze zijde voor de stakers gecol lecteerd, terwijl het voorts geenszins is uit gesloten, dat ook het trampersoneel de wa gens zal verlaten en voorts de overige ar beiders een sympathicstaking zullen af kondigen. Het behoeft geen betoog, dat onder deze omstandigheden de laatste dagen dc ern stigste geruchten de ronde deden, waarvan de juistheid moeilijk kan worden gecontro leerd. Zoo is er sprake van geweest, dat in Griekenland een militaire dictatuur zou worden afgekondigd, dat de staatsgebou wen door sterke troepcnafdeelingen ract machinebeweren waren bezet, dat in ver schillende Grieksche tabakscent^ opstan den waren uitgebroken, dat tusschen de ge wapende rebellen eener-, de politie en mi litairen anderzijds bloedige straatgevechten hebben plaats gehad, enz. Dc opstandige ac tie, zoo werd bovendien gemeld, is over ge heel Grieksch Thracië en Macedonië over geslagen. De grenstroepen zouden zijn ver sterkt en de 'Grieksche regecring zou zelfs oorlogsschepen hebben gezonden om den opstand den kop in to drukken. Men ziet: dc toestand in Griekenland wordt als zeer ernstig voorgesteld. Op een afstand kan moeilijk worden beoordeeld, wat waar is van al de wilde sensatieberich- ten, maar dat het in Griekenland niet heele- maal pluis is, kan worden afgeleid uit het feit, dat inderdaad minister-president Vcni- zelos zijn voornemen, om af te treden, in een daad heeft omgezet. Over het algemeen krijgt men den indruk, dat Venizelos tot dezen stap genoodzaakt werd door den zeer bedenkclijken economischen toestand van Griekenland, terwijl als verdere oorzaak van het aftreden van het Grieksche kabi net wordt genoemd de felle tegenstand van alle oppositiepartijen, die vooral bezwaren hadden tegen de ontworpen perswet, die zeer scherpe bepalingen bevat. Welke regeering zal er thans te Athene tot stand komen? Dit is thans nog moeilijk uit te maken, maar wel kan gezegd wor den, dat toen Venizelos zich gisteren naar Zaimis, den president der Grieksche repu bliek, begaf, hij den raad heeft gegeven een coalitiekabinet in het leven te roepen, waar- In de republikeinsche partijleiders een voor aanstaande rol zouden moeten spelen, on der meer Papanastasioe en generaal Kondy- lis. De regeringsverklaring, die Venizelos in de Kamer heeft afgelegd, maakt melding van de hevige aanvallen, die door dc pers der verschillende partijen op dc regecring zijn gedaan en dia in het land een atmos feer hebben geschapen, waardoor het der regeering onmogelijk is geworden met het noodige gezag ook verder zich te belasten met de leiding van 's lands zaken, vooral nu de slaking dc spanning nog meer heeft verhoogd. Zullen, nu een kabinetscrisis in Grieken land is uitgebroken en de wensch reeds is geuit een coalitiekabinet tot stand te bren gen, ook de royalisten Hierbij worden be trokken? Uilgesloten acht men dit in som mige kringen niet heelcmaal, doch dc geest verwanten van Venizelos zullen er stellig voor zorgen, dat de monarchisten niet de eerste viool krijgen te spelen. Hoe dit zij, dc spanning in Griekenland heeft een zeer ge vaarlijken kant en men zou zich niet behoe ven te verbazen, wanneer vandaag of mor gen in Griekenland een staatsgreep plaats mocht vinden. Ook de instelling eener mili taire dictatuur behoort geenszins tot dc on mogelijkheden. TWEE HONGAARSCHE OCEAAN VLIEGERS VERONGELUKT. Rome, 21 Mei (V.D.) De beide Hongaar- sche oceaanvliegers, Magyar en Endres, die voor de Zondag beginnende internationale oceaanvliegersconferentie met hun vlieg tuig „Rechtvaardigheid voor Hongarije'" van Boedapest naar Rome waren gevlogen, zijn bij de landing op het Romeinsche vlieg veld verongelukt. Het vliegtuig, dat in glij vlucht was gedaald, is over den kop gesla gen en in brand gevlogen. Beide vliegers vonden den dood. Magyar en Endres hebben, naar inen zich herinneren zal, den Oceaan in Juli 1931 van Harbour Grace met einddoel Boedapest overgestoken. Nader wordt in verband met hel bericht, volgens hetwelk de beide Hongaarsche vlie gers Magyar en Endres zouden zijn veron gelukt, gemeld, dat Endres niet werd bege leid door Magyar, maar door den navigator Julius Bittay. De regecring Veriizelos van het tooneel verdwenen Uit Athene meldt ecu II.N. bericht: De Grieksche minister-president. Venizelos, heeft in de kamer aangekondigd, dat do regecring beslo ten heeft af tc tre den. Hij adviseerde een nieuwe regeering uit dc democratische oppositie te vormen, ten einde te voor komen, dat een re gecring door de mo narchistische par tijen zal worden ge vormd. Na afloop van de zitting begaf Venizc- VENIZELOS los zich naar den staatspresident, om het ontslag van het kabinet in te dienen. De aftredende regeering is besloten den strijd tegen de stakende ambtenaren onver biddelijk voort te zetten. De staking is nog in vollen gang. Een uitbreiding ervan is zelfs mogelijk, daar ook de bakkers cn het 'spoorwegpersoneel zich voor staking hebben uitgesproken. De toestand moet als kritiek worden beschouwd. Sofia, 21 Mei (V^D.) Sedert Vrijdagnacht komen alhier moeilijk te controleeren be richten binnen, volgens welke in Grieken land een algemecnc staking zou zijn uitge broken on in verband daarmede bloedige straatgevechten zouden zijn voorgekomen in sleden van Grieksch Macedonië en Thracic, die het gevolg zouden zijn geweest van on lusten, uitgebroken onder bewapende ta baksarbeiders. Het tc dezer stede verschijnende dagblad Wreme bericht, dat het te Xanthi, Drama, enz. tusschen dc politie en de militairen aan den ecnen kant en gewapende arbeiders aan den anderen kant tot bloedige barri- cadengevechten is gekomen. Binnen een uilerst kort tijdsbestek zijn de aanvankelijk plaatselijke, centraal geleide, onlusten op het geheele gebied tot Saloniki overgesla gen. Volgens berichten van de Bulgaarsche grenzen zijn de Grieksche grenstroepen over de geheele lengte versterkt. Iedere desbe treffende inlichting wordt echter geweigerd. Uit Griekenland in Sofia aangekomen verkeersvliegtuigen melden eveneens een groote uitbreiding van de staking. De verkiezingsperiode van den landdag ten einde Berlijn, 21 Mei (V.D.) De Pruische mi nister-president Braun heeft den president van den landdag een schrijven gezonden, waarin hij mededeelt, dat de Pruisische staatsministers hunne functies ter beschik king stellen, nu dc verkiezingsperiode van den ouden landdag op 20 Mei is afgeloopen. ITct schrijven, dat 10 Mei is gedateerd, bevat noch een motiveering, noch de mededee- ling, dat liet kabinet Braun dc loopende zaken zal afwikkelen. Het kabinet Braun is dus formeel afge treden. ITct schrijven zal bij de bijeenkomst van den Pruisischcn landdag door den voorzitter worden voorgelezen. DRIE FABRIEKSGEBOUWEN DOOR BRAND VERNIELD. Berlijn, 22 Mei. (V.D.) Een groote brand heeft in den afgeloopen nacht te Spandau drie waardevolle fabriekscomplexen van de Duitsche Induslriewerken vernield. De ge bouwen, welke een oppervlakte van 10.000 M2 beslaan brandden geheel uit. Eerst na drie uren gelukte het de brandweer verdere uitbreiding tegen te gaan. Eenige brandweerlieden liepen lichte verkondin gen op. I)e oorzaak van den brand kon nog niet worden vastgesteld. Het bedrijf zal in andere gebouwen worden voortgezet. Afstand in recordtijd afgelegd Londen, 21 "Mei. (V.D.) Mevr. Amalia to Londonderry in Ierland gc- Earhart is land. Mevr. Earhart heeft den afstand van New foundland naar Londonderry afgelegd in den recordtijd van 15 uur en 39 minuten. De afstand bedraagt ruim 2062'/* mijl. Bij haar aankomst weigerde Amalia iets tot zich te nemen. Zij werd onmfddellijk per auto naar Londonderry gebracht, waar zij haar intrek heeft genomen in een klein hotel. P a r ij s, 21 Mei. (V.D.) Het bericht, dat mevr. Earhart te Londonderry in Ierland was geland, heeft op het vliegveld van Pa rijs onder het in grooten getale aanwezige publiek groote teleurstelling veroorzaakt. Vele sportvrienden en bewonderaars waren reeds in den ochtend naar het vliegveld ge gaan om bij de landing tegenwoordig tc kunnen zijn. Dc politie had reeds uitge breide maatregelen genomen om het vlieg veld vrij te houden cn de van uur tot uur aangroeiende menigte op een afstand te houden. Omstreeks twaalf uur was ook de Amerikaansche ambassadeur Edge aange komen. De regeiringsformatie te Tokio bemoeilijkt Tokio, 21 Mei. (VJ).) De minister van binnenlandsche zaken Soezoeki heeft Vrij dag nogmaals een bespreking gevoerd met den chef van den generalen staf prins Ka- nin, in tegenwoordigheid van den Japan sehen minister van oorlog Arakl en den vice-chef van den generalen staf generaal Misaki. Naar thans hekend wordt, hebben de Ja- pansche militairen nieuwe cischen gesteld waardoor do kabinetsformatie zeer bemoei lijkt wordt. Deze eischen schijnen betrek king te hebben op de buitcnlandsche poli tieke betrekkingen van Japan ten opzichte van het Verre Oosten cn ten opzichte van de Vereenigde Staten. Men acht het dan ook zeer twijfelachtig of Soezoeki thans nog bereid zal zijn een kabinet tc vormen aangezien men verwacht, dat hij niet in staat zal zijn genoemde eischen der mili taire partij te aanvaarden. Saito mei regeeringsvorming in Japan belast. Dc kabinetscrisis te Tokio heeft een on verwachte wending genomen. Na een bespreking met den „ouderen staatsman" prins Sayongi heeft admiraal graaf Saito zich bereid verklaard een na tionaal kabinet te vormen. Zondag is graaf Saito door den keizer in audiëntie ontvan gen. In welingelichte kringen verluidt, dat graaf Oesjida minister van Buitcnlandsche Zaken zal worden cn Takahasji minister van Financiën. Het verstrekken van de opdracht een ka binet te vormen door den keizer aan admi raal Saito kan beschouwd worden als een compromis tusschen de eischen van het le ger en die van de Seiyoekaipartij welke de meerderheid in het parlement heeft. De lei der dezer partij, Soezoeki, heeft verklaard dat hij voor het geval hij met de regeerings vorming zou worden belast, opnieuw een partijkabinet zou samenstellen. Of een kab.net Saito een meerderheid in het parlement zal kunnen vinden, is do vraag. Er wordt reeds gesproken van par lemen tsontbinding. Londen, 21 Mei. (V.D.) Te Londen is niets bekend van onderhandelingen tus schen de Fransche en Engelsche regecring ter voorbereiding van de conferentie van Lausanne, zooals in de Fransche pers wordt bericht. Integendeel wordt verklaard, dat tot dusverre van Fransche zijde geen enkel voorstel aan Engeland is gedaan, of ook maar de wensch is geuit voor het houden van besprekingen. Wat de houding van Engeland betreft, heeft noch de Engelsche ambassadeur te Parijs, noch een andere instantie instructies ontvangen over deze kwestie met de Fransche regcering te spre ken. Engeland neemt voorloopig een af wachtende houding aan, hetgeen het ge volg is van den binnenlandschen politieken toestand in Frankrijk. GEWEZEN POOLSCH PREMIER DOOR STUDENTEN GEMOLESTEERD. Warschau, 20 Mei. (IT. N.) De vroe gere minister-president Bartel, dio thans hoogleeraar aan de Polytechnische School te Leinberg is, werd vandaag bij het ver laten van deze instelling door een groep studenten aangevallen, die hem o. a. met rotte eieren bekogelden. Aanleiding daartoe was het gisteren door den senaat genomen besluiten, om twee studenten van de land- bouwhoogeschool tc Publany bij Lemberg, welke tot de polytechnische school behoort, te verwijderen wegens hun deelneming aan de antisemitische opstootjes. Bartel had over deze zaak rapport aan den senaat uit gebracht. Het resultaat van het onderzoek S t o c k h o 1 m, 2 0 Mei. (V. D.) De com- raissio van onderzoek in de Krcugcraffaire stelt in haar hedenavond gepubliceerd slot- rapport o.a vast, dat de bedriegerijen van Jvar Krouger op zijn minst in 1924 zijn be gonnen. liet onderzoek heeft uitgewezen, dat de Kreuger cn Toll maatschappij op Ivar Kreuger, resp. diens erfgenamen, vor deringen bezit ten bedrage van ruim 200 millioen kronen. Kreuger's persoonlijke schulden bedragen ruim 500 millioen kro nen en de door hem op zich genomen ga ranties minstens 400 millioen kronen. De activa zijn weliswaar voor een gedeelte waardevol, echter in hoofdzaak beleend, ter wijl zij in totaal ook maar een gering ge deelte der verplichtingen dekken. Wat de belangrijkste dochterondernemin gen betreft, is dc commissie van onderzoek tot het volgende resultaat gekomen: Bij de luciferstrust, Svenska Tandsticks, bestaat hoop met de crediteuren een ac- coord te treffen voor dc ierstvolgende drie maanden, waardoor een reconstructieplan mogelijk zal worden gemaakt, waardoor de Zvveëdsche cn buitenlandsche luciferspro ductie bijeen gehouden kan worden. Verrassend gunstig beoordeelt dc com missie van onderzoek do positie van de groote Zwcedschc tclefoontrust L. M. Erics son. Een essentieel gedeelte van het actieve kapitaal van deze dochteronderneming van Kreuger kan volgens het rapport worden gered, wanneer de liquidatiemoeilijkheden overwonnen worden. Daar de maatschappij Kreuger en Toll failliet zal worden ver klaard (door middel van een bijzondere lex- Kreuger), verklaart dc commissie van onder zo?k baar taak voor beëindigd. Nog geen resultaten te Genève bereikt Genève, 20 Mei. (V. D.) De vertrouwe lijke besprekingen, welke heden in de ga rantie-commissie voor Oostenrijk inzake het verzoek om steun van dat land hebben plaats gevonden, hebben tot geen practische resultaten geleid. Naar verluidt, is van Oostenrijksche zijde de wensch tot uiting gekomen voor een nieuwe aan Oostenrijk te verstrekken leening van 100 millioen schilling. De vertegenwoordiger van Frank rijk heeft echter garanties der vier Oost-Europccscho mogendheden Roemenië, Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Joego slavië als voorwaarde voor ccn dergelijke leening gccischt, terwijl de Britsche ver tegenwoordiger zich uitsprak tegen het ver strekken van een nieuwe leening aan Oos tenrijk. De meeningen der deskundigen zou den nog al uitecnloopen. Terwijl eenerzijds wordt gewezen op de noodzakelijkheid eener directe leening aan Oostenrijk, wordt door andere deskundigen verklaard, dat de eenig mogelijke uitweg een transfer-moratorium is. De vertegenwoordiger van Tsjccho-Slo wakije viel de Oostenrijksche regcering fel aan. Hij verweet haar, door eigen schuld in den huldigen noodtoestand gekomen te zijn immers de Oostenrijksche regeering heeft het aannemen van het bekende plan- Ta rdieu verhinderd. Thans zal een kleinere financicele com missie, bestaande uit vertegenwoordigers der Europeesche mogendheden Italië, Frank rijk, Engeland, Duitschland en voorts België. Zwitserland cn Nederland, waaraan nog eenig? ambtenaren der economische in stanties van den Volkenbond zullen worden toegevoegd, bet Oostenrijksche verzoek om steun onderzoeken, waartoe zij zich naar Weenen zal begeven, teneinde daar den fi- nancieelen toestand van het land na te gaan. Men verwacht, dat morgen in de zit ting van den Volkenbondsraad vastgesteld zal worden, dat Oostenrijk zijn internatio nale verplichtingen niet meer kan nakomen Overigens zullen de besprekingen uitslui tend betrekking hebben op de instelling van de sub-commissie. STADSNIEUWS. Dc gemeentcleening van 2.000.000.— niet volteckend. (Eerste Blad, pag. 2.) B. en W. willen de laatste bezwaren voor do verbouwing van Amicitia uit den weg ruimen. (Ecrsto blad, pag. 2), Dc Broederschapsfederatie in conferentie bijeen. (Eerste blad, pag. 3). Congres van dc Unie van Speeltuinver- ccnigingen. (Eerste Blad, pag. 2.) SPORT. Fcyenoord slaat P. S. V. met 60. (Derde blad, pag. 2), Enschedé wint met 3—1 van Veendam. (Derde blad, pag. 2). De Eerste loop door Amersfoort. (Derde Blad, pag. 1), 11. V. C. wint met -i2 van U. V. V. (Derde Blad, pag. 1). Elinckwijk klopt Amsvordo met 3—1. (Dorde Blad, pag. 2). Hoogste barometerstand 767.1 te Jan Mayen. Laagste barometerstand te Skudesnacs. Verwacht wordtZwakke tot matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke op klaring, waarschijnlijk regenbuien, weinig verandering in temperatuur Do depressie heeft zich op dc Noordzee verdiept en trok daarna N.O.-waarts. De hóogo drukkingen in N.W. en Z.W. hebben zich bijna vercenigd, zoodat dc koude lucht stroom uit het N.O. zich over Frankrijk, Engeland, ons land en een groot deel van Duitschland uitbreidde en daar overal regenachtig weer hcoracht. Alleen O.-Duitschiand heeft nog tempera turen boven normaal met groote kans op onweer. In Scandinavbic is de temperatuur tot ver onder normaal gedaald. Hornösand heeft een sneeuwstorm. In Denemarken stormt het uit Z.W. Bij de verplaatsing van het depressiegebiod en de Z.W. hoogc drukking naar het O. is voor de eerste dagen nog koel weer met afnemende regenkans tc wachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 LIEVE STOFJES VOOR KINDERJURKEN vanaf 40 cent per M. Grasmachines, scharen, tuinslang e. a. sproeiartikelen. Slijpen en repareeren van gras machines, sri Cr.noiÉsnm. 9O:n>r^2S0 Voortreffelijk in elk opzicht. Vraagt catalogus cn condities aan bij den vertegenwoordiger ARNH.STRAAT. AARDBEVING IN MIDDEN-AMERIKA. Washington. 21 Mei (V.D.) Volgens berichten uit Midden-Amerika heeft zich aldaar een hevige aardbeving voorgedaan, welks centrum Salvador was en die ook het omliggende land over groote afstanden heeft geteisterd. Tot dusver wordt als aan tal doodon zes opgegeven. ALWEER EEN KABINETSCRISIS IN PERU. Lima, 21 Mei. (V.D.) Het Peruviaansche kabinet, aan het hoofd waarvan Don Louis Florcs staat, is afgetreden. Het kabinet was slechts vijf weken aan het bewind. JAPAN'S ONTRUIMING VAN SJANGHAL Tokio, 21 Mei. (V.D.) Volgens berichten in Japansche bladen zal de ontruiming van Sjanghai door de Japansche troepen op 4 Juni a.s. zijn geëindigd. Slechts een mijnenlegger met kleine bei manning zal te Sjanghai aohterbliJvcB»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1