DE EEMLANDEH Boiteolandselh Overzicht Bei tee land Fa. R. van den BURG Belangrijkste Licht op Woensdag 25 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 277 VEERTIG D00DEN BIJ CHARBIN HERRIOT KABINETS FORMATEUR? DE MOORDENAAR VAN D0UMER FINANCIEELE HULP AAN OOSTENRIJK PRUISISCHE LANDDAG GEOPEND 9 vm 32 min. TENTOONSTELLING L. J. LUYCX ZOON TUINGEREEDSCHAPPEN AMERSF00RTBCI1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pc. 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratl» rzekerlng tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer - elke regel meer f0.25. Liefdadighelds-adve.tentlën voorde helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1 —5 regel» 50 cent. elke reyel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De toekomstige politiek van Herriot. Duitschland dient zich geen illusies te makon. Toen de jongste parlementsverkiezingen in Frankrijk leidden tot een belangrijke overwinning der socialisten en radicaal socialisten, werd dit feit in sommige krin gen beschouwd als een versterking der de mocratie cn begon men hier en daar zich met de hoop te vleien, dat de Fransche bui- lenlandschc politiek, welker starre vasthou dendheid aan bepaalde denkbeelden een ernstig beletsel vormde voor de vlotte op lossing der groote vraagstukken als ontwa pening en politieke sohulden, een aanmer kelijke wijziging zou ondergaan. Het is op het oogenblik, nu de regeering, waarop Herriot zijn stempel zal drukken, baar werk nog niet is begonnen, natuurlijk nog te vroeg om te voorspellen, dat allen blijden verwachtingen der optimisten de bodem zal worden ingeslagen. Inmiddels is cr nog niet veel reden tot juichen, nu men kennis kan maken met verschillende ver klaringen, welke Herriot, de leider der ra dicaal-socialisten, die de sterkste partij ln Frankrijk zijn geworden, de laatste dagen heeft afgelegd. 1-Iij heeft laten uitkomen, dat hij zich zal houden, gelijk hij dat uitdrukte, aan de een voudige en vaste beginselen, die hij voort durend heeft verkondigd ten opzichte van de onvervreemdbare rechten, die voor Frankrijk voortvloeien uit de vredesverdra gen en de vrijwillig onderteokende overeen komsten. Als een volstrekte noodzaak be schouwt hij het, dat de Fransche aanspra ken op schadevergoeding erkend blijven. Zoolang dit niet geschiedt, d.w.z. zoolang de Fransche rechten dienaangaande worden bestreden, kan niet gepraat worden over nieuwe schikkingen. Volgens Herriot zijn en blijven de formeclc rechten van Frank rijk de basis der buitenlandsche betrekkin gen cn pas naderhand kan daarover, wan neer dit op zijn plaats is, van gedachten worden gewisseld. Als een slechte methode heeft Herriot het voorgesteld, wanneer Duitschland Frankrijks rechten zou willen bestrijden en, wat mis schien zal geschieden, vooraf do discussies daarover zal willen openen. Wanneer Duitschland voornemens is tc beweren, dat het meer heeft betaald dan het schuldig is, clan is het, naar Herriot meent, noodig, dat de cijfers, waarmee de Duitschers voor den dag zullen komen, aan deskundigen worden voorgelegd. In verband hierme» stelt Herriot echter de vraag hoe Duitsch land uit vrijen wil de verplichtingen, voort vloeiend uit liet plan-Young, zou hebben onderteekend, wanneer het zich niet dooi de bewijskracht der cijfers daartoe genood zaakt. zag. De toekomstige Fransche premier of mi nister van buitenlandsche zaken gaf dan ook ais zijn opvatting te kennen, dat Frank rijk een zeer voorzichtige en scherp om lijnde politiek, waarbij het op millimeters aankwam, zou moeten voeren, daar de ge ringste overdrijving het gevaar met zich mee zou brengen, dat het extremisme van een Hitier daardoor wordt begunstigd. De geringste zwakte zou hem kunnen aanmoe digen. Belangrijk was ook wat Herriot te berde heeft gebracht niet betrekking tot het vraagstuk der veiligheid, waar Frankrijk zoo veel aan is gelegen. Men heeft Herriot zoo voor en na voor de voeten geworpen, dat hij voornemens is, ten koste van de nationale verdediging, tot bezuinigingen over te gaan. De leider der radicaal-socia listen heeft op deze verwijten geantwoord, dat hij inderdaad enkele kazernes, die over bodig zijn, niet zal laten houwen en zich eveneens zal verzetten tegen elke andere uitgave, die als verspilling kan worden aan geduid. Overigens zal hij echter niet. in liet minst tornen aan datgene, wat absoluut noodig is om zijn vaderland te verdedigen. Integendeel: TIcrriot zou de bewapening nog oneer willen vervolmaken en moderni- sceren, zoolang de volkeren, die voornemens zijn te arbeiden aan de uitbreiding van den werkelijkcn vrede, nog niet beschikken over solicdc, internationale waarborgen. Meer behoeven wij van Iierriot's uitla tingen niet mede te deelen Ilct is geen nieuw geluid, dat uit zijn woorden opklinkt; het is het overbekende standpunt, dat ieder Fransch patriot inneemt, hetwelk Herriot thans heeft vertolkt. Tardieu zou zich in vrijwel eendere bewoordingen hebben kun nen uiten. Bijna zou men geneigd zijn te vragen: heeft het feitelijk wel zin, dat Tar- dieu zijn plaats verlaat? Rooskleurig ziet j de toekomst van Europa, die grootendcels afhankelijk is van de Fransoh-Duitsche toe nadering, er dus nog niet uit. Laten wij hopen, dat Herriot's daden bemoedigender zijn dan zijn woorden, die voorloopig nog doen vreezen, dat de zaak in Frankrijk, j helaas, op denzelfden voet zal worden voort gezet. „De weduwe blijft koekbakken", zou Frans Coenen zeggen. Ernstige spoorwegramp Char bin, 24 Mei (V.D.) Een ^Istig spoorwegongeluk, waarbij veertig personen bet leven lieten cn ecnige honderden wer den gewond, heeft op omstreeks 200 K.M. ten Ooste»* van Charbin plaats gehad op den Oost-Chineeschcn spoorweg Het be treft een trein met vluchtelingen, welke in botsing is gekomen met. ccn anderen trein. Parijs, 24 Mei. (V.D.) Na afloop der op liet Elyséc gehouden besprekingen werd Dinsdagavond het volgende officieele com munique uitgegeven: „Zooals afgesproken heeft de président der Republiek den minister-president Tar dieu, den minister van Financiën, Flandin n partijleider Herriot ontvangen. De aftre dende ministers hebben den president dei- Republiek en Herriot op de hoogte gesteld van den stand der belangrijkste internatio nale en financiccle kwesties, welke thans n behandeling zijn. Zij hebben Herriot me degedeeld, dat zij hem Woensdag de actcn zullen doen toekomen, die hierop betrek king hebben en dat zij zich voorts ter be schikking slellen voor alle eventuecle na dere informaties. Do bespreking beeft yo- dtiurd van Ij lot 18 uur. Herriot arriveerde reeds een half uur voor de ministers bij den president der Republiek". Uit deze officieele mededeeling meent men in politieke kringen de conclusie to kunnen trekken, dat de president der Re publiek den leider van do radicaal Socia- liMiscJie partij Herriot begin Juni met do kabinetsvorpiing zal belasten, .aangezien hem anders geen officicoic documenten ter beschikking zouden worden gesteld. Zijn merkwaardige memoires vertaald Xaar cIl- Fransche bladen melden, heeft het door de politic ingestelde onderzoek tegen Gorguloff, den moordenaar van pre sident Douiner, diens verklaring bevestigd, dat hij alvorens de misdaad te plegen een gcheele flesch cognac heeft leeggedronken. De eigenaar en do kcllners van den bar in de rue der Fauburg-Saint-Honoré herin neren zich hun vreemden klant nog heel goed. llij was rustig in een hoekje gaan zitten, had met smaak een visch verorberd en daarbij een flesch cognac toegedronken. De leege flesch was later onclcr de bank, waarop hij gezeten had, leruggcvofrelen. Een drietal bcéodigde vertalers hebben Dinsdag tie vertaling vjii do memoires van Gorguloff aan den rechter van instructie overhandigd, llel manuscript beslaat 40 pagina's. Op de eerste bladzijde heeft dc moordenaar in het Fransch geschreven- Memoires van Paul Gorguloff, die den pre-, sident der Fransche republiek doodde". Het overige deel van den tekst is geschre ven in het Russisch. Na een uitvoerige, phantastische auto biografie verhaalt Gorguloff, hoe hij in Mo- rariié een trein heeft opgeblazen en onder welke omstandigheden hij den moordaan slag op Masaryk cn den erfprins van Japan voorbereidde. De memoires besluiten met de woorden „Weg met dc verraders van Koltsjak cn het nationale Rusland, Dierbare vriend, onze groote Russische patriot! Ik, leider der Russische fascisten, sterf voor hetzelfde ideaal als gij maar ik heb dc eer van het zwaar beleedigdc Rusland en u gewroken." Wat Gorguloff zegt over het program dei- door hem gestichte partij der „groónen", maakt den indruk van wel overwogen te zijn en bewijst het volkomen gccstesevcn- vviclit van den schrijver. (Msb.). De beireffertde Vólkenbonds commissie samengesteld Genèvo, 2-4 Mei. (V.D.), J%, ji secretariaat van den Volkenbond maakt dc officieele samenstelling bekend van dc speciale com- rnisic, welke de vorige week in het loven is geroepen ter behandeling van het van Oos tenrijk ontvangen verzoek om hulp. De Commissie bestaat uit zes leden del' financieele Volkcnbonds-commissie, den directeur van de Bank of England, Sir Otto Xicmcycr, den bokenden Amerikaanschcn financicelen expert, Herman Davis; Dr. Paul Kempner (bankiershuis Mendelssohn) den gouverneur van de Tsjechische Natio nale Bank, Pospisil; den president van de Financiccle commissie van den Volken bond, Suvitsch cn den /directeur van het Fransche minister van Financiën, Day- ras. Als regeeringsdeskundigen zijn der com- misic toegevoegd: Graaf Schvverin Krosigk (Duitschland), Bichot (Frankrijk), Lcith Ross (Engeland), Prof. Bcneduce, president van dc commis sie van deskundigen tc Bazel (Italië), zoo mede financieele experts van België, Zwit serland en Nederland. DE RAMP VAN DE GEORGES PHILIPPAR Parijs, 24 Mei. (II.N.) De gezanten van Duitschland en Engeland hebben gisteren oen bezoek aan Tardieu gebracht om hem de deelneming hunner regeeringen met dc ramp van dc Georges Philippar te betui gen. Volgens dc laatste.opgaaf van de Mes- sngerics Mnritimcs worden 55 personen ver mist, o.a. do bekende reiscörrcspondcnt Al- bert Londrcs, die zich vooral naam heeft maakt door zijn schilderingen van dc toestanden in de Frapsche strafkolonies en van den dwangarbeid der negers in Fransch Kongo. Gezelschap Nederlanders a.b. van de „Marnix". Parijs, 24 Mei. (V.D.) Dr. van Tricht cn echtgenoote, de heer, mevrouw cn mej. Root, de heer Wahr Wang Chang Mou, do Ncderlandsche passagiers die gered zijn bij Ie ramp van dc „Georges Philipparheb ben zich aan boord van het matormailschip Marnix van St. Aldegonde" der stoomv.- maatschappij „Nederland" ingescheept en \den verlaten. DALADIER WIL MET DE SOCIALISTEN SAMENWERKEN. Parijs, 24 Mei (H.N.) In La République verklaart Daladier, die als leider van den linkervleugel der radicalen kan worden be schouwd, zich tegen een concentratiekabi net en voor ccn samengaan met de socialis ten. Hij verklaart, dat een concentratieka binet terstond ten val zal worden gebracht, indien bet niet met steun van rechts een kabinet der nationale eenheid wordt. De regeeringsbank bleef onbezet Reeds een motie van wantrouwen Berlijn, 24 Mei. Voor de openingszit ting van den nieuwen Pruisischen Land dag bestond, zooals te verwachten was. buitengewoon groote belangstelling. In ver band hiermede werden do toegangskaarten scherp gecontroleerd. Niettemin waren dc publieke tribunes te ongeveer half drie stampvol. Generaal Karl Litzmanu, de 82-jarige natio- naal-socialistische afgevaardigde, heeft als oudste de eerste zitting van den Pruisischen landdag geopend. .Terwijl dc afgevaardigden der overige partijen geleidelijk dc zaal betraden, kwa men de 162 afgevaardigden der NSDAP perst bij het luiden van de derde bel onder lgiding van hun voorzitter Kubc „in geslo ten gelid" binnen. "Üc "regeeringsbank blijft onbezet. Om kwart over drie komt de president van het seniorenconvent, generaal Litz- m'ann, steunende op een stok, de zaal bin nen, luide toegejuicht door de nazi s. Hij wordt door de communisten mét gejoel ontvangen. Generaal Litzinann opent de zitting en neemt de leiding der vergadering als blijkt dat hij het oudste lid van het Huis is. Na dc slachtoffers van het mijnongeluk te p,rstfé!d Ie hebben herdacht, deelde Litz inann mede dat het ministerie is afgetre den. De Duitsch Xationalen 11 dc Communis ten. dienden hierna moties van wantrou- won in tegen de thans de zaken afwikke lende ministers. De Sociaal Democraten protesteerden legen den cisch der Duitsch Xationalen dc door hen ingediende motie van wantrouwen reeds in de zitting van Woensdag te behandelen. Nadat het seniorenconvent was samenge steld, werd liet Huis. overeenkomstig het voorstel van generaal Litzmimn verdaagd tot Woensdagmiddag een uur, ten einde clan in de eerste plaats over te gaan tot de verkiezing van het presidium. De zitting duurde alles bij elkaar onge veer een half uur. Arnh.strasi PIANO'S in huur verkrijgbaar BUITENLAND. Herriot wordt waarschijnlijk kabinctsfor* ma leur. (Eerste Blad, pag. 1). Veertig dooden bij Charbin. (Eerste Blad, pag. 1). Dc Do X thuis. (Eerste Blad, pag. 2). Dc strijd om do ontwapening te Genèvo. (Eerste Blad, pag. 2). Japans positie in Mandsjoerijc. (Eerste Blad, pag. 2). Acht slachtoffers van ccn mijnramp in Engeland. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. De Tweede Kamer behandelt den steun aan de Melkveehouders. (Tweede Blad, pag. l.J Terreur tegen clc werkwilligen in Twenthc. (Tweede Blad, jiag. 3). Dc steun aan de melkveehouderij. (Tweede Blad, pag. 3). Vergadering der groep Nederland van het Alg. Ned Verbond (Tweede Blad, pag. 3). Lente aan den Veluwezoom. (Twcedo Blad, pag. 3). STA.DSNIEUWS. Vergadering van den gemeenteraad. (Derde Blad, pag. 1). De nieuwe alurmecrinrichting voor brand, enz. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste barometerstand 771.G tc Reyk javik (IJsland). Laagste barometerstand 752.5 te Brcslau. VerwachtingZwakke tot matige meest X. wind, zwaar bewolkt tot betrokken met tijdelijke opklaring, nog kans op enkele, regenbuien, weinig verandering in tempe ratuur. In het N. van het waarnemingsgebied is sinds gisteren de barometer ferm gestegen. Do depressickern die gisteren over Z.-Scan- dinavié lag, is geheel verdwenen. Het depressie-systeem over onze omgeving heeft zich O.-waarts verplaatst cn naar liet Z.O. uitgebreid. In Z.-Frankrijk ontstond in dc Golf van Lyon een nieuwe depressickern, in bet X. van de Britschc eilanden waait het flink uit het Noorden, overigens is het vrij rustig. Met uitzondering van IJsland en X.-Scandinaviö is overal dc temperatuur gedaald. Zij is in bijna geheel W.-Europa beneden haar normale waarde. In onze om geving is het weer guur on bung. Het is tn verwachten, dat deze buiigheid tot. morgen nog zal aanhouden. Dc lichte daling van den barometer op I Island duidt dc nadering van een depres sie aan. ITet is echter de vraag of dc veran deringen voldoende snel zullen plaats vin den om spoedig eenige verandering in den wecrstoestaiid tc brengen. Dingemans - Numans Etsen en Schilderstukken Nog slechts l dagen tot en met Zondag aanstaande in Hotel Monopole 1012, 2o cn 79 uur. Donderdag 26 Mei 's avonds 8 uur Causerie over het ontstaan van etsen. LANCESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 SPARVA Effen en bedrukt voor alle doel einden V/asch en Zon-echt 75 en 85 ct. p. mater Grasmachines, scharen, tuinslang e. a. spraaiartskelen. Slijpen en repareeren van gras machines. Georg Chrlstan Fürst Lobkowicz, die bij de internationale Avuswcdstrijden te Berlijn den dood vond. Dc volkomen vernielde renwagen van den Tsjechischen deelneia^j* Lobkowicz. ljlkqjzszj2. qqjhxjtö*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1