GSniÉJLdJ JOH. DE HEER DE EEMLANDED Donderdag 26 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 278 DE SCHULDEN AAN AMERIKA F0INCARE KRITISEERT STRESEMANN AFSCHUWELIJKE MISDAAD DE HERVATTING DER SCHULDBETALINGEN MILITAIRE BESCHERMING IN OOST-PRUISEN WERKL00ZENRELLETJES IN DUITSCHLAND GEEN FRANSCHE LEENING AAN POLEN? KOERDEN TER DOOD VEROORDEELD Licht op 9 uur 33 min. L. J. LUYCX ZOON KINDERWAGENS Piano's, Orgels, Radio AMER SïöORTSCI 1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe. 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»- Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip ven een bewijsnummer «Ike regel meer f0.25. Llefdadighcids-odvertentiën voorde helft vnn den prijs. Kleine Advcrtentlfcn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra f 0.05 Nieuw kabinet in Japan tot stand gekomen Het staat onder in vloed der militairen. Toen de Japanschc minister-président Inockai door moordenaarshanden was ge vallen nationalistische officieren waren dc daders deed zich dc noodzaak voor het aanzijn te geven aan een nieuw kabinet, met welks vorming eerst Soczoeki. dc leider van dc meerderheid in het parlement, werd belast, doch deze stuitte op zooveel moei lijkheden, clat aan een ander moest worden opgedragen wat aan Soczoeki niet mocht lukken. Deze eer viel daarop ten beurt aan den gewezen gouverneur van Korea, admi raal Saito. Terwijl Soezoeki er niet voor te vinden was alle eischcn in te willigen van dc militaristen, die hciri onder meer een mi nister van oorlog wilden opdringen, wiens mentaliteit beantwoordde aan dc hunne, legde Saito grooter bereidheid aan den dag om met de wensehen van het leger rekening tc houden, llij is er in geslaagd zich zoowel van den steun der conservatieve meerder- reidspartij (Seijockdi) als dien der liberale minderheidspartij (Minseito), waarvan Wa- katsocki dc meest vooraanstaande persoon is, te verzekeren, zoodat de kabinetsforma teur een „nationale" regiering heeft kun nen vormen, die echter geheel onder den invloed der militaristen staat, hetgeen onder meer hieruit blijkt, dat tot minister van oorlog is benoemd generaal Ilajasji, die in Korea inet het oppercommando is belast Het nieuwe kabinet in Japan draagt dus, ondanks het feit, dat baron Horanoema, een aartsconservatief, die zich als premier gaarne met dictatoriale volmachten zag be kleed, niet met de regccringsvorming werd belast, nu niet bepaald een vooruitstrevend karakter. Schijnbaar heeft Saito slechts ecri verge lijk tusschen de parlementaire, hoofdpar tijen 4ot stand gebracht, in werkelijkheid is ook hij güzwicht voor het leger, dat overi gens ook zijn hart heeft en dat met een op lossing, die den invloed der militaristen zou hebben uitgeschakeld, onder geen beding genoegen zou hebben genomen. Onder de omstandigheden van thans is dc vrees niet ongewettigd, dat dc officieren, die berucht zijn door hun lundhongcr en die er niet voor terugdeinzen ernstige buitcn- landsch-politiekc verwikkelingen in het leven te roepen, do regeering zullen stuwen in de richting eerier avontuurlijke staat kunde. Dit beteskent, dat Japan vermoede lijk in den vervolge op Mandsjoerijsch ge bied zeer forsch zal optreden en nog meer dan tot dusver zal doen, alsof Mandsjoerijc een Japanschc kolonie is. Ilct beeft reeds dc aaiulachtr getrokken, clat het Japanschc leger vooral na den aan slag op Inoekai een steeds levendiger be drijvigheid in Mandsjoerij _v ontplooide en vooral de laatste dagen draagt deze actie een nog duidelijker karakter. Het meest verontrustend clement van bet Japanschc optreden is liet feit, dal, openlijker dan ooit te voren, de Japanschc troepen de belan gen der unie van sovjetrepublieken in Mandsjoerijc gaan negeeren en onbekom merd oprukken in de richting der Russi sche grens, waaruit de pessimisten, die mis schien wei eens gelijk kunnen krijgen, af leiden, dat dc verscherping van den "politie leen koers' Ie Tokio zeer goed kan uitloopen op een weergalooze Russisch-Japaneche bot sing. Hervatting der betalingen Washington. Ja Mei. "(V.D.) Het Ame- rikaansche departement van .Ie schatkist deelt mede, dat alle zestien mogendheden, wier crediteur de er. St. zijn, /.ich bereid hebben verklaard binnen li dagen offi cieel een overeenkomst te teekenen. waarin zij zich verplichten de door bet Hoover- moratorium opgeschorte betalingen van oorlogscbulden te hervatten in 10 jaarhjk- sche termijnen en met betaling van i in terest. De verplichting is in zoover il lusoir, dat zij uitgaat van de veron derstelling. dat de herstelbetalingen even eens zullen worden hervat. De Britschc regecring heeft gisteren haar ambassadeur tc Washington reeds op dracht gegeven de overeenkomst tc teeke- nen. NEGERPROCES TE SCOTTSBORO. Washington, 24 Mei. (V.D.) De verde digers van zes jeugdige negers tc Scotts- boro, die ervan beschuldigd worden twee blanke, meisjes te liebben aangerand en die derhalve ter dood zijn veroordeeld, hebben thans bij het hoogste rechtscollege in den staat Alabama een verzoek om revisie van het- vonnis ingediend Parijs, 23 Mei. (II.N.) Dc Illustration, die de mémoires van Stresemann publi ceert, drukt ook een voorwoord van Poin- caró af voor het hoofdstuk, dat thans ver schijnt. Poincaré zegt daarin, dat Strese mann niet de staatsman is geweest, die ge tracht heeft Duitschland en Frankrijk tot overeenstemming tc brengen. Stresemann groot gebracht in den gedachtengang van Bismarck en beeft dit niet verloochend. Hij heeft echter erkend, dat het voor Duitsch land onmogelijk is terstond al zijn eerzuch tige bedoelingen te verwezenlijken en als groote realpolitieus heeft Stresemann me thodisch de toekomst voorbereid, waarnaar hij streefde. Stresemann heeft met groote handigheid dat vervuld, wat hij zijn plicht als patriot achtte. Niemand kan hem daar uit een verwijt maken, doch de Franschcn, cl ie zich Stresemann als vriend hadden voorgesteld, hebben zich vergist. Strese mann bezat niet de heftigheid van de Duit- sche nationalisten. Hij heeft de taal van Hitler niet gebruikt, doch hij heeft getoond, dat de meest gematigde en do verstandig ste Duitschcrs, in den grond van do zaak evenals de anderen denken. Frankrijk mag zich derhalve geen illusies maken over de gevoelens van zijn buurman Men moge dc herinneringen van Stresemann lezen en steeds opnieuw lezen Zij geven Frankrijk het recht de oogen open te houden. Daad van een krankzinnige? Genèv.e, 24 Mei. (H.N.) Te Vcvey is een afschuwelijke misdaad aan het licht gekomen. Zateydagnacht heeft een 21-jarige arbeider zijn vader on diens vriendin tij dens hun .slaap met eon bijl doodgeslagen, nadat hij tevoren twist met zijn vader had gehad. Na het begaan \un zijn daad sprak de moordenaar nog met een Gl-jarigen buurman, die bezorgd informeerde naar clo oorzaak van het ongewone lawaai, clat Jiij gehoord had. De moordenaar wachtte, tot ook deze buurman in slaap'was geraakt en trachtte toon ook licrn het leven tc bene men. l)e buurman is gelukkig niet levens gevaarlijk gewond. Vervolgens trachtte de moordenaar in het ouderhuis brand tc stichten, door vuur voor de bedden to leg gen. doch dit vuur is vanzelf gedoofd. Zon dagmorgen begaf de moordenaar zich naar l.et naburige Terripet, vanwaar hij Maan dag te voet naar Vevey wilde terugkceren. Onderweg werd hij gearresteerd. Bij het on derzoek is gebleken, (lat alcohol cn geeste lijke minderwaardigheid een belangrijke rol bij dit drama hebben gespeeld. AUTO-ONGELUK TE BRASSACHET. Door Nederlandschen wagen. A n t w e r p e n, 24 Mei. (V.D.) Te Brassa- chet werd een inwoner van Brecht, Lodc üaerns, door een auto, welke bestuurd werd door den Nederlander L. uit Slic- drèchl overreden cn gedood. De chauffeur werd door het parket, dat ter plaatse ccn onderzoek instelde onder aanhoudings mandaat gestold cn in de gevangenis inge sloten. CONGRES VAN OCEAANVLIEGERS. Rome, 25 Mei. (V.D.) Ilct eerste congres van Oceaanvlicgers te Rome heeft gisteren een commissie ingesteld, teneinde de vel schillende voorstellen tc onderzoeken en dc mogelijkheid te bespreken Van de in stelling van geregelde luchtpostdiensten op de transatlantische routes, zoowel tus schen Europa en Amerika alsvovor dvn Stillen Oceaan. BLOEDIGE BOTSING IN SAN PAOLO. Rio de J a n e i r o, 25 Mei. (V.D.) Naar aanleiding van de, staking in dc particu liere bedrijven tc San Paolo als protest te gen de tot nog toe mislukte pogingen lot regccringsvorming ontstonden gistermid dag in de binnenstad van San Paolo ern stige onlusten. Stakers bestormden en be schadigden de redactiegebouwen van ver schillende dagbladen en doden een aanval op de centrale van het revolutionair le gioen, (lat zijn hoofdkwartier echter met machinegeweren verdedigde. Er ontstond een verbitterd gevecht, waaraan echter een groote politiemacht een einde kon maken. Verscheidene personen werden gedood en gewond. BOUW AANGEKONDIGD VAN NIEUW KRACHTWERK IN DE WOLGA. Viermaal zoo groot als Dnjeprostroi. Moskou, 25 Mei (V.D.j Thans worden officieel nadere mededcelingen gedaan om trent het besluit van de sovjetregeeri.ng om over te gaan tot den bouw van een grooten stuwdam met krachtcentrale in den benedenloop van dc Wolga nabij de 6tad Kamysjin. Het nieuwe krachtwerk zal on geveer viermaal zoo groot worden als het zoo juist voltooide krachtwerk Dnjeprostroi en zal per jaar tien milliard kilowatt-uur clectriciteit produceeren, terwijl het boven dien ten behoeve van den landbouw be stemd is voor do irrigatie van bet Beneden Wolga-gebied. De stuwdam bij Kamysjin zal 30 M. boot; worden cn ongeveer 3 K.M. lang. De kosten van het gehccle werk met de irrigaticwer- ken in het Bencden-Wolgagèbied word an geraamd op vijf milliard roebel. Een der ontwerpers van het nieuwe werk, prof. Tsjaplygin, deelde als voorbeeld van het tempo, waarin men het werk hoopt uit tc voeren, mede, dat men in de Vereenigdc Staten voor dc irrigatie van een oppervlak te van twee milliocn hectare tien jaar had noodig gehad. De uitvoerders van het Wol- gawerk hopen de irrigaticworken in een tweemaal zoo groot gebied in vijf jaar tijds gereed te hebben. Hoe het Engelsche publiek reageert Londen, 25 Mei (V.D.j Het besluit van de Engelsche regeering, om de hervatting der schuldbetalipgen aan de Voreenigdc Staten voor te bereiden, wordt in het alge meen door de groote Londenschc bladen scherp gecritisecrd. Financial News. ziet er een betreurens waardige zwakheid van de regecring in, wanneer dit besluit inderdaad bcteekent, dat zij geen stappen zal doen tot verlichting van de bctalingslastcn, doch eenvoudig de bestaande schulden zal aflossen Wanneer geen ernstige pogingen worden gedaan om onderhandelingen over deze schulden met Amerika te openen, is in Engeland een krachtig verzet te wachten. Overigens blijft voor de houding der regeering slechts de betreurenswaardige verklaring over, dat zij gelooft, dat ook na de beëindiging van liet Hoovermoratorium cn na dc conferentie van Lausanne de herstel- en oorlogsschuldeu in den een of anderen vorm in stand zullen blijven. Het blad verklaart niet te bepleiten, dat Engeland zijn schulden aan Amerika zÖïïMer voorafgaande onderhandelingen geheel, of gedeeltelijk zal weigeren, doch men behoeft'niet zonder verzet het stand punt der regecring te dcelcn. De Daily Herald wijst in dit verband 'op de groote gevaren, die Duitschland bedrei gen. Hot zal niet lang meer duren, of Duitsóhland zal bet voorbeeld van Oosten rijk moeten volgen cn een transfermorato rium moeien afkondigen. Helaas wordt dooi de staatslieden niets gedaan om clcze ramp af te wenden. Deze zal worden uitgebreid Koningsbergen, 25 Mei. (V.D.) Het districtscommando I van de rijkswecr tc Koningsbergen deelt mede, dat de voortdu rende bedreiging der van het rijk geschei den provincies het rijksweerministerie aan leiding liceft gegeven om de verdedigings capaciteit van genoemde deelen binnen liet kader van het door liet verdrag van Ver sailles toegestane te verbeteren De hier voor ter beschikking gestelde middelen zul len worden gebruikt voor dc versterking van den z.g. „ITeilsberger driehoek", tenein de bet defensie-systeem der provincie een stevigen ruggegraal te geven. De verster king en verbetering van terreinen zullen voor bet grootste deel worden aanbesteed bij provinciale bouwondernemingen, terwijl waarschijnlijk ook een vrijwillige arbeids dienst zal worden ingesteld. Afgezien van het doel der versterkingen, zijn deze werk zaamheden ook in het belang van de werk verschaffing toe te juichen. .Het districts commando voegt er echter aan toe, dat deze versterkingen geenszins verband houden met een verscherping van de bedreiging dei- provincie, zoodat er voor de bevolking, die binnen het gebied der stelling woont, geen enkele reden is om aan tc nemen, dat zij aan speciale militaire maatregelen bloot staat. DE TOESTAND TE BOMBAY. Londen, 24 Mei. (V.D.) Volgens berich ten uit Bombay verbetert de algemecne toestand in de stad geleidelijk. Alle spin nerijen zijn weer geopend en het werk Is hervat, hoewel, eenige fabrieken met min der menschen werken. De winkels zijn open, maar de groote warenhuizen en beurzen zijn nog steeds gesloten. DE WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. Berlijn. 24 Mei. (V.D.) Het aantal werk- loozen in Duitschland bedroeg volgens of- ficiëele gegevens op 15 Mei 5.675.000, d. i. G4.000 minder (Jan ultimo,ApriL Zwickau, 24 Mei. (V.D.) Bij liet uitbe talen der steunuitkeering aan vverkloozen op het Wohlfahrtsamt tc Planitz weigerde een aantal werkloozen de verlaagde steun bedragen in ontvangst te nemen en verhin derde dc uitbetaling aan dc andere stcun- trokkenden. Ongeveer vijfhonderd personen hielden het lokaal bezet, terwijl de werk loozen door cenigen hunner werden toege sproken. De burgemeester sprak de werk loozen toe, doch zonder resultaat. Dc politie ontruimde tenslotte met den gummistok bet bureau. Naderhand vormden zich samen scholingen van werkloozen op de markt cn in de aangrenzende straten, waarbij de po litie, die de menigte trachtte uiteen te drij ven, met steenen werd bekogeld en van haar vuurwapens gebruik maakte. Een com missaris van politic werd door een steen worp vrij ernstig gewond. Verscheidene per sonen zijn gearresteerd. Parijs, 25 Mei (H.N.). Omtrent het on derhoud, dat gisteren in het Elyséc heeft plaats gevonden, meldt dc Temps nog, dat daarbij ook do groote lccning ter sprake is gekomen, die Frankrijk aan Polen tot een bedrag van 250 ii 300 milliocn francs zou verstrekken. Tardieu .stelde zich op het standpunt, dat de aftredende regecring deze leening niet meer kan verstrekken, daar zij slechts opdracht heeft de loopende zaken af te doen. De socialistische en sommige radi calo bladen verzetten zich tegen het toe staan van deze leening en verklaren, dat Polen cn de overige landen van Oost- en midcn-Kuropa slechts door ccn gemeen schappelijke actie van clc groote mogendhe den geholpen kunnen worden. Minister Flancljn heeft Herriot een overzicht, vnn den toestand van dc schatkist gegeven. Voorts heeft Tardieu nog de overwegingen cn de bijzonderheden van zijn Donauplannen uit eengezet. Stamboel, 24 Mei. (H.N.) In Aduna hebben 700 Koerden terecht gestaan wegens deelneming aan den opstand- in het Ararat- gebied van twee jaar geleden. Wegens het groote aantal beklaagden, wordt het proces groepsgewijze gevoerd. Daar geen zaal groot genoeg was, is een moskee tot gerechtszaal ingericht. Hot eerste vonnis betrof 200 per sonen, van wie er 44 ter dood zijn veroor deeld. terwijl de overigen vrijgesproken zijn. Van de veroordeelden hebben er drie de vlucht genomen, terwijl er tien minderjarig of grijsaards zijn, zoodat het vonnis slechts tegenover 31 veroordeelden ten uitvoer kan worden gebracht. AMELIA EARHART BIJ DEN PRINS VAN WALES. Londen, 25 Mei (V.D.) Gisteren heeft de Amerikaansche Oceaanviicgstcr mrs. Amelia PutmanEarhart in het St. James Palace een bezoek gebracht bij den prins van Wales, dat ongeveer ccn half uur duur de. De prins vroeg dc Oceaanvliegster tal van bijzonderheden over haar tocht en na afloop deelde zij cenigen journalisten mede, dat. zij geheel informeel over vliegtuigen cn allerlei andere dingen hadden gepraat. Amelia Earhart heeft een felicitatietelogram ontvangen van den koning cn de koningin. Vermoedelijk zal zij haar plan. om in Rome nog een gedeelte van het congres van Occaanvliegcrs bij te wonen, opgeven en zal zij Vrijdag of Zaterdag een bezoek aan Pa rijs brengen. UITBREIDING DER POSTSTAKING IN CHINA. Peking, 25 Mei. (V.D.) De poststaking te Sjanghai begint zich thans uit tc brei den tot Tientsin en tal van andere ste den in de provincie Iloepei, zoodat bet postverkeer in geheel X. China dreigt te worden stil gelegd. VERLAAGT DUITSCHLAND HET INVOERRECHT OP BOTER? Berlijn, 24 Mei. (H.N.) Naar verluidt, wordt in regeeringskringen overwogen bet invoerrecht op boter geleidelijk tc vermin deren. Daarbij doet do overweging zich i gelden, dat het invoerrecht op boter den landbouw geen hulp heeft gebracht en aan den anderen kant door de verhooging van het invoerrecht de Duitsche uitvoer, voor al naar de Noorschë landen, belangrijk be- nadoeld is. O. a. zijn door de vermindering van den uitvoer ook landbouwmachines getroffen, wat weder tot gevolg heeft ge had. dat de binnenlandsche koopers van landbouwmachines, dus de landbouwers, daarvoor hoogere prijzen moesten betalen. BUITENLAND. Fameuze vechtpartij in den Pruisischen Landdag. (Eerste Blad, pag. 2). Opstandige Koerden ter dood veroor deeld. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Prinses Juliana in de Wieringermeer. (Tweede Blad, pag. 2). Vergadering van den Kath. Boeren- en Tuindersbond inzake don nood in den land bouw. (Tweede Blad, pag. 2). De Tweede Kamer heeft liet wetsontwerp lot. steun aan de melkveehouderij aango- nomen. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Nabetrachting over den gemeenteraad. (Eerste Blad, pag. 2). V. V. Y. bezoekt den O. L. Vr. toren. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Nod. Meteor., Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand' 770.0 te Abisco. Langste barometerstand 752.0 te Mün- chen. Meest zwakke N.O. tot X.W. later moge lijk verder krimpende'wind. half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, lichte nacht vorst, overdag iets zachter. Bij IJsland bleaf de gisteren reeds ge noemde daling aanhouden. Dc depressie over Duitschland verplaatste zich een weinig oostwaarts. Die over Zuid-Frankrijk trok naar liet N.O. In de golf van Biscayo vormde zich een nieuwe kleine depressiekern. In Zuid-Scandinavic waait het krachtig uit Noord tot Oost. Vcrcler waaien in het. gehccle waarne mingsgebied slechts matige winden. In de depressiegebicden viel zware regen. Toulouse en Binrilz imeldden il en 30 m.M., Stettin cn Berlijn 33 en 28 m.M. Over het algemeen steeg over geheel West-Europa dc temperatuur, toch is zij ge middeld nog onder normaal. Dc luchtdrukverclecling en haar verande ring wijzen op een krimpen van do wind. Waarschijnlijk zal do temperatuur over dag iets toenemen, terwijl des nachts kans op lichte nachtvorst bestaat. Dc kans op regen is betrekkelijk klein. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 SPARVA Effen en bedrukt voor alle doel einden Wasch en Zon-echt 75 en 85 ct. p. meter Fabrikaat v. 4. WERVEN, Meppel v. Delft, Tilburg Zeer lage prijzen. Prima afwerking. Groote keuze. L/uvoiexrxi. OOJTez.200 Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Alleen betere merken. ONTEVREDEN OUD-STRIJDERS. N c w Y o r k, 25 Mei (V.D.). Ongeveer 400 oud-strijders uit Caseyville in den staat In diana wilden gisteren een protcst-demno- stratie naar Washington ondernemen, ten einde te protesteeren tegen het uitblijven van de betaling der hun toegezegde uitkee- ringen. Een aantal zakenlieden uit St. Louis had zes vrachtauto's ter beschikking der oudstrijders gesteld, doch de gouverneur van Indiana ontbood eenige compagnieën railitietrocpen, teneinde het vertrek der de monstranten to verhinderen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1