Bimrmverzich t DE EEMLANDEü Vrijdag 27 Mei 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 279 Boiteolairacllsch Overzicht Buitenland DE TERUGBETALING DER SCHULDEN DE KLOPPARTIJ IN PRUISEN DIRECTORIUM SIMAIT1S AFGETREDEN EÉÉ HET PONDENVERLIES DER NED. BANK DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op 9 uur 35 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. VAN DEN BURG TUINGEREEDSCHAPPEN iwrnrrrra AMER SFOORT5GH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 maandtn v°°' Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weelc (me, gratli verzekering tegen ongelukken! f 0.17J/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer 1ejj(€ regCj mecr f0 25. Llcfdadlghelds-advertcntien voor de helft van den prijs. Kleine Advcrtentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Engaland bereid zijn schulden aan Amerika te betalen. Ver wacht het niets van de confe rentie van Lausanne? Zooals men zich herinnert, heeft de En- gelsche ambassadeur te Washington van zijn regeering de opdracht ontvangen, om in de komende dagen een overeenkomst met de Verecnigde Staten tc tcekenen, wel- ike behelst, dat Engeland de betaling van zijn schulden aan de Vereenigdc Staten, die als gevolg van het door Hoover aan de crediteuren van Amerika verleende mo ratorium was opgeschort, zal hervatten. Deze aankondiging heeft in de Londen- sche city het grootste opzien gewekt. Wel zijn, toen Hoover toestemde in het naar hem genoemde moratorium, terugbe talingsvoorwaarden gesteld, maar niette min had men in de city verwacht, dat Engeland zijn bereidheid, om weer een be gin te maken met de betaling der achter stallige schuld, pas te kennen zou hebben gegeven, nadat de scliuldenaarsstaten eerst gemeenschappelijk te Washington een stap zouden hebben ondernomen, teneinde te be reiken, dat de schuldbedragen werden ver minderd. In elk geval had men erop ge rekend, dat Engeland eerst zou hebben af gewacht, wat de resultaten waren der con ferentie van Lausanne. De ontsteltenis in de city houdt, naar dc Londensche correspondent van de Vossi- sche Zeitung bericht, in de eerste plaats verband met het feit, dat door Engeland's stap in het eenheidsfront der Europeesc.he schuldenaars van Amerika een bres is ge slagen en de vooruitzichten met betrekking tot het succes der conferentie van Lausan ne, die toch al niet bijster gunstig waren, nog slechter zijn geworden. Men mag namelijk aannemen, dat het voor Italië en Frankrijk in dit geval nog moeilijker zal worden hun goedkeuring tc hechten aan een vermindering der Duit- eclie betalingen. Wanneer Engeland ervoor te vinden is zijn schuldverplichtingen aan Amerika weer in geheel haar omvang na te komen. dan. verdwijnt, naar men in dc kringen der city van gevoelen is, ook dc mogelijkheid, dat - de Vereenigde Staten Italië of Frankrijk eenigerlei conccssio zal doen. Wanneet* d.c betaling der Engelsche schul den en de terugbetaling der bedragen, waar voor tijdens het moratorium van Hoover uitstel is verleend, hervat worden in vol len omvang, dan zou Engeland in dit jaar, in ronde cijfers, 55.7 millioen pond ster ling tegen den koers van 3.70 aan de Ver eenigde Staten moeten afdragen. Zelfs wan neer de dominions, Frankrijk en Italië dc sommen gelds, waarvoor zij bij Engeland in het krijt staan, betalen, dan zou En geland toch nog een bedrag van ruim 10 niillioen pond, waarmee in de loopende Brilsche begrooting geen rekening is ge houden, -moeten opbrengen. Men begrijpt in dc Londensche city nu achteraf do zinspelingen van verschillende (ministers in de laatste weken, dat het op brengen van nieuwe belastingen en ver dere belangrijke bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zijn en dat men zich moet voorbereiden op een nieuwe, tweede nood- ibegrooting. Dat onder deze omstandigheden te .Lon den allerlei panickgeruchten de ronde heb ben gedaan, behoeft geenszins tc verbazen. Wel heeft Baldwin Woensdag in liet La gerhuis de verklaring afgelegd, dat de financieele toestand van Engeland wel-is- waar nog steeds ernstig is, doch dat er géén reden bestaat, voor de hysterie, die in enkele kringen aan den dag is getreden, maar deze verklaring heeft niet kunnen verhinderen, dat de openbare meening ten hevigste is ontstemd, daar. de Engelsche stap ertoe heeft ^bijgedragen, dat de con ferentie van Lausanne tot mislukking is gedoemd en de economische gevolgen daar van, die het karakter van een catastrophe kunnen aannemen, niet te overzien zullen zijn. Duitschland teekent het voorloopig accoord Washington, 26 Mei (V.D.). De Duit- sche ambassadeur von Prittwitz heeft he den in het ministerie van financiën de schuldbekentenissen geteekend voor de door het moratoriumjaar uitgestelde bedra gen, groot 6 millioen dollar. De schulden moeten binnen 10 jaar worden terugbetaald. Finland en Griekenland hebben eveneens een dergelijk accoord onderteekend. De ove rige landen zullen in den loop van de vol gende week onderteekenen. Wie is het eerst begonnen Berlijn, 25 Mei. (V.D.) De communisti sche fractie van den Pruisischen landdag publiceert een verklaring, waarin ook ge sproken wordt over de zitting van het se niorenconvent. Verklaard wordt, dat dc af gevaardigde Steger in het seniorenconvent dc verklaring heeft afgelegd, dat zijn frac tie de heftigste verontwaardiging tot uiting heeft gebracht over de houding der nat.- soc. Daartegenover heeft de sociaal-democra tische afgevaardigde Heilmann gepoogd den communisten de schuld te geven door te beweren, dat de communisten het eerst hebben geslagen. Dat de nat.-soc. aanval georganiseerd en voorbereid was, blijkt uit een uitlating van Ivube en uit den Angriff, die in het. nummer van heden aankondigt, dat de nat.-soc. fractie tot terreurmethodes zal overgaan. De communisten hebben met hun in het seniorenconvent tot uiting ge- brachten eisch tot onmiddellijk hervatten der onderhandelingen uitgesproken, dat zij vastbesloten zijn in opdracht van hun poli tieke kiezersmnssa's de fascistische ter reur ook in het parlement te bestrijden. Nat.-soc. persverklaring over het gebeurde. Berlijn, 25 Mei (V.D.). Dc Pruisische persdienst van de nat.-soc. landdagfractie heeft tegen middernacht een verklaring ge publiceerd betreffende dc gebeurtenissen in den Pruisischen landdag. Hierin wordt ver klaard, dat hët onmiddellijk begonnen on derzoek der fractie een overvloed van be wijsmateriaal beeft opgeleverd tegen afge vaardigde van den linkervleugel betreffende hun deelneming aan gewelddaden. Hiervoor staan dozijnen getuigenverklaringen ook van niet-nat.-soc. en van neutrale tribunebe zoekers ter beschikking. IIet stenogram toont volkomen aan, dat de Marxistische af gevaardigden dc schuld dragen. Vervolgens worden een groot aantal getuigenverklarin gen vermeld. Herhaaldelijk wordt verklaard dat de communistische afgevaardigde Pieck van de ministerstribune een zwaren minis terstoel naar dc rijen van centrum en so ciaal-democraten heeft geworpen, ofschoon daar geen handgemeen heerschte. Door de zen worp is waarschijnlijk een afgevaardig de van één dezer fracties gewond. De frac tie zal nog een nauwkeurig verslag van het gebeurde publicecren. Communistische betoogingen in Berlijn. Berlijn, 25 Mei (V.D.). Naar aanleiding van de voorvallen in den Pruisischen land dag hebben de communisten heden gepoogd <'ns avonds in verschillende deelen van de .ad demonstratieoptochten te formeeren. Do politie was gedwongen in verscheidene gevallen gebruik te maken van den gummi stok. Een politieagent werd ceri oogenblik zoo in het nauw gedreven, dat hij, door cenige keeren in de lucht te schieten, ruim baan moest maken. Veertien personen wer den gearresteerd. B e r 1 ij n, 2 G Mei. (V. D.) Naar aanlei ding van de gebeurtenissen in den Pruisi schen. landdag schrijft de Germania, dat bij velen het geloof, dat deze landdag zich op het peil zou weten te houden van zakclij- ken, objectieven arbeid, door liet, geweld dadig einde van de zitting van gisteren een hevigen schok heeft gekregen. D Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft, dat in zulke gevallen bet gchcQle Duitsche volk het gelag moet betalen, want het bui tenland zal ongetwijfeld do conclusie trek ken, dat tegenwoordig in Duitschland alles op deze manier geschiedt en dat Duitsch land naar buiten niet in staat is om actie te voeren. Dc Borscnzeitung constateert, dat dc hou ding der'nationaal-sociali3tcn tegenover de zwakke leiding .van den centrum-vice-pre- sident en tegenover de ongehoorde provoca tie der communisten te begrijpen is, al is cok het parlement niet de plaats voor der gelijke mceningsverschillen. De Börscnkurier erkent, dat de nazi's in den landdag zicli zeer gedisciplineerd ge dragen hebben, totdat zij door dc hevige communistische provocaties tot het uiterste geprikkeld wérden. De Vossisehe Zeitung is van meening, dat de schuld bij beide partijen ligt. Het tooneel van den strijd geeft het gevecht direct poli tieke beteekenis. De VorwUrts is van meening, dat het door Gregor Strasser geproclameerde vuistrecht door de nntionaal-socialisten is uitverkoren om het parlementaire recht en dc parlemen taire gebruiken tc vervangen. Na de vechtpartij in den Pruisischen landdag hebben talrijke bezoekers van de publieke tribune zicli als getuige gemeld bij de politie. De politie president heeft het verhoor dezer getuigen doen afnemen en de protocollen ter beschikking gesteld van het O. M Memel, 2 6 Mei. (V. D.) De president van het Litausche directorium, Simaitis, heeft den nieuwen gouverneur Gylys een schrijven gezonden, waarin hij mededeelt dat het directorium met het oog op dc ver kiezingen in Memeiland aftreedt. Gylys heeft het ontslag verleend en Si maitis verzocht de loopende zaken te willen afwikkelen tot een nieuw directorium zal zijn samengesteld. Voorts heeft Gylys den nieuwen Landdag per -4 Juni a.s. des morgens 10 uur bijeen geroepen. Er is waarschijnlijk geen andere instelling, die zoo internationaal is als de geld- en ef fectenhandel. De internationale samenwer king op dit terrein v/as enkele jaren geleden beter dan welke arbeiders-internationale. Groote industrieele ondernemingen sloten zich al jaren geleden aaneen buiten de re geeringen van de landen, waar zij geves tigd waren om. Maar deze internationale sa menwerking was nog niet zoover gevorderd, dat zij een doelmatig internationaal wer kend productiesysteem wist op te bouwen, een systeem, dat overproductie zou uitscha kelen en nieuwe afzetgebieden zou weten te vormen. De steeds toenemende productie ging in een sneller tempo als de bevolkings aanwas en de civilisatie van gebieden, die slechts zeer kleine behoeften hebben, is niet zoo vlug in zijn werk gegaan, als de indu strie wel gehoont had. Daarbij komt dat de civilisatie van Rusland wel in een snel tem po gcchiedt, doch de hierdoor ontstane behoeften worden voor het grootste gedeel te door de Russische industrie zelf bevre digd. Het So\jel Rijk heeft niet alleen bijna onmetelijke gebieden, maar ook onmetelijke rijkdommen in den bodem aanwezig. Rus land is op de wereldmarkt uitgeschakeld als invoerend land. Daarentegen is de Rus sische uitvoer de laatste jaren enorm toege nomen. Doch het andere Rijk met een enor me bevolking, die grootendeels nog op zeer lagen trap staat, China, vertoont nog weinig ontwikkeling, dus weinig behoeften. Als de Chineesche bevolking tot afneemster van de industrieproducten kon worden gewonnen, dan zou de wereldcrisis opgelost zijn. Doch dit is geen kwestie van enkele maanden. Voordat het zoover met China zal zijn geko men, zal er nog heel wat water door de Ganges gsetroomd zijn, zal er ook nog heel wat bloed vergoten zijn. En hiermede zijn we dan aangeland bij het groote gevaar, dat den wereldvrede be dreigt. Japan in de eerste plaats is er op uit om het Chineesche afzetgebied te verove ren, nu het niet met vreedzame middelen gelukt is, met middelen van geweld. De ge beurtenissen in Japan moet men niet enkel zien als een drijven van den militairen stand. Achter dezen militairen stand staan de Ja- pansche industrieele ondernemingen, al be merkt het groote publiek hier weinig van. Het is ook niet meer dan begrijpelijk dat er tusschen Japan en Rusland spanning heerscht, want ook Rusland wil graag de Chineesche markt en politiek en de Chi neesche mentaliteit veroveren, het eerste waarschijnlijk als doel, het tweede als mid del. Aanleidingen om tot zulk een oorlog over te gaan zijn er te over; M^ndsjoerije is bijv. erg vruchtbaar aan geschillen. Een oorlog Japan-Rusland behoort niet tot de onmogelijkheden en dan is het alleen nog maar de vraag of die tusschen deze beide landen beperkt zal blijven. In Europa is het politiek-economisch be zien maar treurig gesteld. De landen, die het nog betrekkelijk goed hebben, zijn op de vingers van een hand te tellen. De Do- naustaten verkceren voortdurend in den toestand van een stervende, die nog niet uit het leven wil scheiden. Vanwaar moet hulp komen? Nu behoeft men niet meer als enkele jaren geleden bij Amerika aan te kloppen, dat heeft zelf geen cent meer te missen en ziet zich voortdurend goud afge tapt. Wat zal straks de herstelconferentie te Lausanne voor resultaten brengen? Nie mand gelooft meer aan resultaten, aan in ternationale samenwerking en toch zou slechts die uitkomst kunnen brengen. Van regeling, laat staan van terugbetaling van internationale herstel- of oorlogsschulden zal geen sprake zijn. Die zal men maar rus tig moeten afschrijven, hoe onaangenaam dit ook moge zijn, vooral voor Amerika, die zoo best wat geld kan gebruiken, bijv. om ziin begrooting in evenwicht te brengen of zijn werkloozen in het leven te houden. Het is dus over de geneele wereld overal even somber gestemd en het spreekt dus vanzelf, dat de internationale beurzen, de Amsterdamsche incluis hier niet oplimis- 'isclv op kunnen reageeren. Van eenigen be langrijken handel is derhalve geen sprake en opleving is in de verste verte niet te bespeuren. De fluctuaties ziin dan ook vrij onbelangrijk, een percen'je naar beneden, een percentje naar boven. De koersl"sten zouden anders even eentonig worden als de beursoverzichten het nu reeds maanden, helaas, moeten zijn. Geen voorkeursbehandeling door Engeland Londen, 26 Mei. (V. D.) De onder staatssecretaris van Financiën, majoor El liot, zeide in het Lagerhuis, dat de Ncder- landsche regeering er van in kennis is ge steld, dat, de Britsche regcering het ten zeerste betreurt, dat de Nederlandscbe Bank een verlies heeft geleden tengevolge van het verlaten van den gouden standaard door Engeland, doch dat het haar onmogelijk voorkomt ten opzichte van de Ncderland- sche Bank een voorkeursbehandeling to vcrlccncn. De Vereenigde Staten tegen onder breking van de conferentie in den zomer G e n v e, 25 Mei. (V.D.) Van Amcrikaan- sche zijde is aan den voorzitter der ontwa peningsconferentie de wensch tc kennen gegeven de werkzaamheden in den zomer niet te onderbreken, voordat practischc re sultaten zullen zijn bereikt. De Japanschc delegatie heeft zich met dit voorstel vcr- ccnigü. Tot nu toe lag het in dc bedoeling de werkzaamheden der conferentie midden Juli te onderbreken en in verband met de in September te houden Volkenbondsverga dering eerst half October do conferentie te hervatten. Van grooten invloed op dezën stap van do zijde der Vereenigde Staten moet dc overweging zijn, dat, voor dat de presidentsverkiezingen in den herfst worden gehouden, onvoorwaardelijk practische re sultaten ter ontwapeningsconferentie be reikt moeten zijn. De buitengewoon criti- scho houding van het congres en van de Amerikaansche publieke opinie ten aanzien van het huidige verloop van dc besprekin gen te Gcnève maken een onderbreking van de conferentie onmogelijk, terwijl het ge vaar bestaat, dat anders door bet congres geen nieuwe credieten voor de Amerikaan- sche delegatie zullen worden verstrekt. In de commissie inzake chemische en bac teriologische oorlogsmiddelen is door een subcommissie dc tekst uitgewerkt voor be handeling in dc gehcclé commissie, waarbij de volgende wapenen als uitgesproken aan valswapenen worden verklaard, zoomede als een bedreiging voor de burgerbevolking en voor de nationale verdediging. Als zoodanig zullen zij voorgesteld worden voor de kwa litatieve ontwapening. 1) Alle brandmiddelen. 2) Alle apparaten cn subsantics, welke door middel van vuur verwoestend kunnen werken. Uitgezonderd worden evenwel die oor logsmaterialen, welke al9 nevenbewerking vuur voortbrengen, zoomede de pyrotechnl sche wapenen, zooals raketten, luchtgrana- ten e.d. Deze wapenen zullen niet als aan valswapenen worden beschouwd. De verte gen woordigers der Engelsche en Australi sche regeering maakten op dezen tekst een algemecnc reserve, aangezien dc houding hunner regccringen nog niet bekend is. De Engelsche vertegenwoordiger stelde de vraag of technische brandw apenen, die voor het afweren van luchtaanvallen worden ge bruikt, als aanvalswapenen moeten worden beschouwd. Onder voorzitterschap van den Italiaan- schen gedelegeerde Pilotti vergaderde he denmorgen de commissie voor het verbod van den chemischcn en bacteriologischen oorlog. De commissie besloot, dat behalve het gebruik van gifgassen ook het gebruik van vloeistoffen en andere middelen, die vergiftigingen veroorzaken, verboden dient te worden. SJIROKAWA NADERHAND TOCH NOG OVERLEDEN. Tokio, 26 Mei. (V. D.) Het Japansche telegraafagcntschap Sjimbocu Rengo deelt officieel mede, dat het eenige dagen gele den verspreide bericht van het overlijden van generaal Sjirokavva op oen misverstand berustte. Generaal Sjirokavva is echter in den afge- loopen nacht aan dc gevolgen van de ver wonding, die hij bij den bomaanslag te Sjanghai opliep, overleden. STRIJD OM EEN GOUDMIJN. N e \v Y o r k, 25 Mei (V.D.). Naar uit Blue- fields gemeld wordt, heeft een sterke groep Nicaraguaansche vrijheidsstrijders de in Amerikaansch bezit zijnde goudmijn Nep- tuno overvallen. Amerikaansche vliegtui gen bombardeerden de aanvallers. Na een gevecht, dat een volle dag duurde, slaagde de nationale garde er in de aanvallers te verslaan, die aftrokken met achterlating van 17 dooden. BUITENLAND. Geen Engelsche dekking van het Pon den verlies der Ncdcrl. Bank. (Eerste blad, pag. 1). De kloppartij in den Pruisischen landdag. (Eerste Blad, pag. 1). De ontwapeningsconferentie. (Eerste blad, pag. 1). BINNENLAND. Het Godslasteringsontvverp in de Tweede Kamer. (Tvvcodo Blad, pag. 1). Vergadering der Vereen, tot bev. der ho- mocopathie. (Tweede Blad, pag. 2.) Een mr. Smeengc-avond te Amsterdam. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Gevaarlijk autorijden. (Kantongerecht). (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. te Do Bilt: Hoogste barometerstand: 769.6 te Hernösand. Laagste barometerstand: 751.2 te Stettin. Verwachting: Zwakke tot matige Z.W. tot N.W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk eenige regen, weinig veran dering in temperatuur. In het waarnemingsgebied ten Z. van ons gelegen is de barometer flink gestegen. Over de Oostzee bleef de depressie-achtige toestand aanhouden. Van do hoofddepres sie sjdi ij oen kleine kern af die zich W.-wnan d> Noordzee bewoog. In N.-Scandinav i- daalde do luchtdruk. Bij IJsland kwam weinig verandering tenge volge van den drukafzot in het Z. cn bet O cn dc aanwezigheid van de depressie- kem op de Noordzee is bij ons dc wind sterk gekrompen en de regenkans weer toe genomen. Over het gcheelc gebied is op een kleine uitzondering na de temperatuur ge stegen, doch steeds is zij echter beneden haar normale waarde. Vooral in Z.-Scan- dinavië viel zware neerslag. Stockholm meldt 20 m.M., Skagen 16 m.M. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSETTEN, CORSELETTES, BUSTE-HOUDERS BUIKBANDEN Deskundige Bediening. PIANO'S, ORGELS, VLEUGELS bezoekt onze magazijnen; wij bieden U een enorme keuze zoowel in liet een voudige als in het meest luxe genre Betaling vanaf f 4.per maand. Grasmachines, scharen, tuinslang e. a. sproeiartikelen. Slijpen en repareeren van gras machines. ERNSTIGE BOTSINGEN IN NICARAGUA. Washington, 26 Mei. (V. D.) De Amerikaansche commandant van het deta chement nationale garde in Nicaragua heeft het departement van marine te Washington medegedeeld, dat in een schermutseling tusschen de nationale garde en een groep opstandelingen in den W. sector van de provincie Jinotega 17 opstandelingen wer den gedood na een gevecht van een half uur met een patroeille, bestaande uit een marine-onderofficier en 20 man der natio nale garde. Bombardementsvliegtuigen heb ben boven de schuilplaatsen dei- opstande lingen eenige bommen laten vallen om ver dere aanvallen op de marinebarakken te voorkomen. De garde he2ft geen ernstige verliezen geleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1