DE EEMLANDEü fm A l ,1 Woensdag 1 Juni 1S32 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30 e Jaargang No. 283 DE SPANNING TUSSCHEN JAPAN EN RUSLAND R0EMEENSCHE KABINET AFGETREDEN ERNSTIGE BOTSINGEN TUSSCHEN STUDENTEN WAT GEBEURT ER IN CHINA? 9 uur 41 min. L. J. LUYCX ZOON ZOMERSTOFJES MANNBORG ORGELS Fa. R. VAN DEN BURG AMERIKA GAAT NIET NAAR LAUSANNE ABONNEMENTSPRIJS P* 3 maandtn voor Amersfoort 2.10, per maand I 0.75. per week (mei gratli verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/*. Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 51J PRIJS DER ADVERTENTIEN vao 1—4 regels f J.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadighclds-ndvertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 Op weg naar een oplossing der Duitsche kabinetscrisis? Een reactionair ministerie te ver wachten. Zooals men weet, heeft, nadat rijkspresi dent von Hindenburg van front is veran derd en zich van Brüning als rijkskanselier heeft „bevrijd", de opdracht, om een nieu we regeering samen te stellen, verstrekt aan Von Papen, die tot den rechtervleugel van het centrum behoorde en deze partij thans volkomen den rug heeft toegekeerd; hij gaat door voor een zeer reactionair man, die het oude, militaristische Duitschland vertegenwoordigt. Bovendien heeft hij een beroep gedaan op von Schleicher, den gene raal, aan wiens ijveren liet is te danken, dat Groener uit het kabinet werd wegge werkt, om minister van defensie te worden, terwijl von Papen blijkbaar, wat de bezet ting van het departement van builenland- sclic zaken betreft, zijn oog heeft laten val len op von Neurath, den ambassadeur te Londen, die eveneens bekend staat als een anti-rcpublikeinsche persoonlijkheid. Kort samengevat, kan men zeggen, dat liet mi nisterie, waaraan von Papen het aanzijn tracht te geven, van republikcinsche smet ten vrij is, hetgeen beteekont, dat alle voor uitstrevende, in wezen liberale, elementen eruit zullen worden geweerd. Het doet wel een beetje komisch aan, wanneer het nieuwe kabinet zich aandient als een ministerie der nationale concen tratie. Eerder zou de naam „nationalistische concentratie" op zijn plaats zijn, daar aile personen, die de democratie in meerdere of mindere mate zouden kunnen verte genwoordigen, stelselmatig buiten liet ka binet zijn gehouden. Toch nemen degenen, die betrokken zijn bij de samenstelling der regeering, in zekeren zin de allures aan van „redders van het Duitsche volk", daar eij de opheffing der noodverordeningen en een aanmerkelijke verlaging der belastingen aankondigen. Maar, zoo is men geneigd te vragen, hoe kan zonder hoogc belastingen het begrootingstekort te niet worden ge daan? Vooral de Duitsche sociaal-democraten zien den toestand donker in, daar zij vrce- zen, dat de nieuwe Duitsche regcering een inflatiepolitiek zal voeren, de sociale wet geving tot een caricatuur zal maken en op buitenlandsch-politiek gebied ernstige con flicten in het leven zal roepen. De arbei dende bevolking, aldus het algemccne ge voelen, zal het slachtoffer worden van dc regeerings wisseling. Overigens neemt men aan, dat het mi nisterie-von Papen slechts een overgangs kabinet zal zijn, dat maar gedurende een korten tijd in functie zal blijven. Verwacht wordt, dat, zoodra de rijksdag bijeen is ge roepen, of althans binnen zeer afzienbaren tijd, het parlement zal worden ontbonden en nieuwe verkiezingen zullen worden ge houden, waarvan het uitvloeisel zal zijn een rijksdag, die, wat de politieke samen stelling ervan betreft, op den tegenwoor- digen in dc verste verte niet meer zal lij ken. De jongste verkiezingen in Pruisen hebben meer dan voldoende aangetoond, dat er over Duitschland een nationaal-so- cialistische vloedgolf slaat, hetgeen bctcc- kent, dat nieuws rijksdag verkiezingen den rechfs-radicalen de macht in handen zullen spelen. De regeering-von Papen, militaris tisch en reactionair van aard, zal zoodoen de fungeeren als gangmaakstcr voor Hitler, die, vóór het jaar ten einde is, rijkskanse lier zal zijn of althans de persoon, die heel de Duitsche binnen- en buitcnlandsche po litiek beïnvloedt. Zeer waarschijnlijk is het dan ook. dat 'één der eerste daden van het kabinct-von Papen izal zijn de opheffing van het verbod, waardoor Hitler's particuliere leger werd getroffen, toen Groener nog aan bet be wind was. Bovendien zullen ongetwijfeld ten spoedigste die noodverordeningen on gedaan worden gemaakt, waardoor aan bet al te buitensporig ijveren der rcchtsradica- len paal en perk werd gesteld. Onder deze omstandigheden behoeft het niet te verba zen, dat de nationaal-socialisten vol groote verwachtingen de toekomst tegemoet zien, die hun slechts de macht kan bezorgen. Frankrijk zal dus binnenkort moeten on derhandelen met Hitier en diens geestver wanten, hetgeen voor dit land niet bijster prettig is, doch dc l^ranschen mogen niet vergeten, dat het "juist het verdrag van Ver sailles is geweest, hetwelk de groote ontreddering op duizenderlei gebied in Duitschland teweeg heeft gebracht, of in dc hand gewerkt. Frankrijk heeft verzuimd te juister tijd en in het juiste tempo het verdrag te ver zachten, waardoor een wanhoopsstemming in Duitschland ontstond, die het den rechtsradicalen mogelijk maakte vat te krijgen op de groote massa van het Duit sche volk. Wanneer Parijs een soepeler po litiek tegenover Duitschland had toegepast, zou de wereld ontzaglijk veel ellende zijn bespaard en zou Hitler geen kans hebben gfthad. beraadslaagd over de financieele positie van Oostenrijk, zonder tot eenig resultaat te kernen. De zitting wordt hedenmiddag voortgezet cn wei met een rapport van sir Lcith Ross over dc positie van Oostenrijk. Men verwacht dat de vertegenwoordiger van Engeland zal voorstellen Oostenrijk terstond ccn leening te verstrekken teneinde de afkondiging van een buitcnlandsch mo ratorium te voorkomen. Verscherping van den toestand Moskou, 31 M o i. (V D.) De sponning tusschen Moskou en Tokio heeft na de arti kelen van ecnige Japansche bladen tegen de sovjet-unie een nieuwen graad van scherpte bereikt. Zoowel de officieele Is- wcslia als het orgaan van de Komintern, de Prawda, publiceeren artikelen, waarin de Japansche aanvallen op scherpe wijze worden afgewezen. De Iswestia citeer? ccn artikel uit hel Japansche dagblad Nitsji-Nitsji, waarin de Japansche publieke opinie wordt opgehitst tegen de sovjet-unie cn een artikel uit het dagblad Nihon, waarin openlijk het sluiten van een overeenkomst met dc Verccnigde Sloten tegen de Sovjet-unie wordt gepro pageerd. Het blad ontvouwt een plan, dal volgens de Jswestia neerkomt op het an- ncxeeren van Oost-Siberic door een Ja- pansch-Amerikaanschc combinatie tot aan het gebied van liet Baikal-meer. Hol offi cieele sovjet-orgaan schrijft, dat de sovjet unie van Japan niets anders verlangt dan eerbiediging van haar grenzen en van de belangen van sovjet-Rusland. Moskou streeft voortdurend naai* het onderhouden var. vriendschappelijke betrekkingen mot Japan en ook het geschreeuw der imperia listische pers in Japan boezemt sovjet-Rus land /een vrees in. Wanneer bet Japansche volk tot een nieuw avontuur zou worden opgehitst, zou Japan zich aan Siberië de tanden stuk bijten. Japan overschat zijn krachten en een inval in het Russische Verre Oosten zou liet duur Ie staan komen. Siberië is geen publieke verkeersweg, waai de Japansche militaristen ongestraft wan deltochten kunnen maken. F EEN LEENING AAN OOSTENRIJK? Parijs, 31 Mei. (V.D.) De te Parijs ver gaderende subcommissie van de financieels Xolkenbondscommissie heeft hedenmorgen Door de crisis ontvingen de lands dienaren geen salaris meer Titulescu kabinetsformateur Boedapest, 31 Mei. (V.D.) Naar de L>onaupost uit Boekarest meldt, heeft mi nister president Jorga Dinsdagavond na een ministerraad koning Carol de ontslagaan vrage van het kabinet overhandigd. De ko ning heeft de demissie aanvaard. Naar verluidt zal hij Titulescu met de vorming eener nieuwe regeering belasten. De oorzaak voor bet aftreden van Jorga is de moeilijke financieele crisis, die er toe heeft geleid dat dc landsdienaren sinds maanden geen salaris meer ontvingen. Titulescu is telegrafisch uit Londen, waar hij Roemeensch gezant is, naar Boekarest ontboden. Opwindingen in Boekarest. Het aftreden van de regcering Jorga heeft in Boekarest ontzaggelijke opwinding doen ontstaan. Groote menschenmenigten verdringen zich om het regeeringsgebouw. Dc toestand wordt algemeen buitengewoon ernstig geacht, In laatste instantie zou, naar alhier verkondigd wordt, het aftreden van Jorga, geschied zijn op aandringen van Frankrijk, dat tegen de agrarische conver sie wet was. Als motief voor het aftreden van Jorga wordt medegedeeld, dat dc regeering niet beschikte over voldoende middelen om den achterstand in dc salarissen en schulden te betalen. Bovendien bestaat er op bet oogenblik geen kans in het buitenland ccn leening te krijgen. Jorga was van mcening. dat alleen Titulescu een leening tot stand zou kunnen brengen. Aan den kroonraad, waarin besloten werd tot de demissie, is ook deelgenomen, dooi den directeur van de Nationale Bank. Naar verluidt zou een salarisverlaging met 50 pet. noodzakelijk zijn om uit de financieele crisis te geraken. DE INTERNATIONALE DER GODLOOZEN. Berlijn, 31 Mei. (H.N.) Dc internatio nale der godloozen, die tot nu toe haar zetel Ig Berlijn had, doch door de noodverorde ning gedwongen was haar bureaux in Duitschland te sluiten, is thans naar Mos kou overgeplaatst. Zij wil echter later haar zetel naar Londen of naar Praag over brengen, indien de regeeringen dezer lan den dit tenminste toelaten. DE EERSTE TOTO VAN DE RAMP VAN DE „GEORGES PHILIPPAR". Bovenstaande foto werd genomen aan boord van één der schepen, die tc hulp waren gesneld en die dc passagiers voor 't grootste deel mochten redden. Het schip zelf, één der schoonste ter wereld, brandde in dc Golf van Aden totaal uit cn verdween 111 dc golven. Sluiting eener Hoogeschool We en en, 30 Mei. (V.D.) In de hooge school voor den wereldhandel is het heden tot botsingen gekomen tusschen nat.-soc. en Juodsche, resp. soc.-dem. studenten. IIet rectoraat voerde hierop verplichte legitima tie in. Ook aan de universiteit is het tot dergelijke vechtpartijen gékomen. die tij dens de colleges van twee Joodsche profes soren begonnen. Volgens een mcdcdeeling van dc politie zijn in-totaal negen personen gewond. De diepere oorzaak van de onregelmatig heden ligt, naar het schijnt, in het feit, dat een aantal rijks-Duitschc studenten de ge vraagde gelijkstelling met betrekking tot de collegegelden niet heeft gekregen, terwijl andere nationale hoógescboolstu denten der gelijke gunstbewijzen wel hadden gekregen. In verband met de gebeurtenissen heeft het rectoraat van de universiteit zich gedwon gen gezien dc universiteit tot nader order tc 6luiten. In het Joden-kwartier is het tot een hand gemeen gekomon, waarbij ccn student door een Joodsch koopman werd' neergeslagen. De koopman is gearresteerd. NA ZESTIEN JAREN IN HET VADERLAND TERUG. Oskar Daubmann, dien men gedurende zestien jaar dood waande, is thans in Duitschland teruggekeerd. Daubmann had op negentienjarigen leeftijd als vrijwilliger dienst genomen; in 191G werd hij aan dc Sommc gevangen genomen en tot twintig jaar kerker veroordeeld, daar hij bij ccn ontvluchtingspoging een schildwacht zou hebben gedood. In den afgeloopen winter wist hij uit een deportatie-oord in Afrika te ontkomen cn de wijk te nemen naar Ita lië, vanwaar uit hij thans in het vaderland is teruggekeerd. DE VOORTDURENDE ONRUST IN SPANJE. Parijs, 30 Mei. (H.N.) Volgens berichten uit Madrid zijn de betoogingen, welke dc radicale elementen voor Zondag aangekon digd hadden, overal onderdrukt. In de groo te steden trad de politic zeer scherp op. Bij de botsingen te Valencia werden twee per sonen gedood en 10 gewond .Tc Madrid is één persoon gedood, terwijl ei talrijke ge wond werden, waaronder ook twee agenten. Te Bilbao werden 10 personen gewond. Tc Scvilla zijn 50. tc Bilbao 20, te Barcelona 100 en te Madrid 20 personen gearresteerd. MACDONALD OVER DE CONFERENTIE VAN LAUSANNE. Londen, 30 Mei. (H. N.) In een onder houd met een redacteur van de Daily Mail verklaarde Macdonald, dat het gewcnscht zou zijn het doel van de conferentie van Lausanne uit tc breiden en ook de vra gen betreffende den internationalen han del bij cle conferentie tc betrekken. In het bizonder het valuta-vraagstuk zou behan deld moeien worden. Men ziet hierin een aanwijzing, dat Macdonald ook de Vercc nigde Staten bij de onderhandelingen wil betrekken. Het telefonische gesprek, dat Macdonald Vrijdag met staatssecretaris Stimson heeft gehad moet hierop betrek king hebben gehad. Ook de Amerikaan- sclic gezant (c Londen, Mellon, moet zich veel moeite hebben gegeven om zijn regce ring lot deelneming aan de conferentie van Lausanne te bewegen. Wellicht zou op de conferentie van Lausanne besloten wor den een conferentie tot regeling van het geldwezen te Gcnève. Parijs nf Londen bij een tc roepen. Merkwaardige onthullingen over een vergelijk tusschen Tokio en Nanking Moskou, 30 Mei. (V. D.) Naar uit Sjanghai gemeld wordt, heeft een bekend politicus, die kort geleden een belangrijke functie békieed heeft in het ministerie van de regcering te Nanking en die op het oogenblik tegen Nanking in de oppositie is, aan een correspondent van het Tass-agérit- schap verklaard, dat tusschen Nanking en de Japansche militaire kliek overeenkom sten gesloten zijn over kwesties betreffende Mandsjocrijj, de anti-Japanschc beweging in China cn met betrekking tot Sjanghai. In deze overeenkomsten worden regelingen getroffen betreffende dc onderteekening door Japan van een formeel verdrag, waar bij het hoofd van den Mandsjoestaat, Poe Ji, zijn functie zal neerleggen cn dc Mandsjoc- rijsche regeering zal verklaren deel uit te maken van China, op voorwaarde, dat de reeds gesloten verdragen zullen worden erkend en nagekomen. Dc verantwoordelijkheid voor dc onder teekening van deze verdragen zal op Poe Ji rusten en Nanking zal victorie kunnen kraaien, hoewel Japan in feite in Mandsjoc- rijc zijn zin zal hebben doorgedreven. Ten einde den strijd van Nanking tegen dc anti- Japanschc beweging te vergemakkelijken, zal de Volkenbond dan uiting geven aan de verwachting, dat China zal afzien van alle anti-Japansche handelingen, waarop Nan king een oproep tot het volk zal richten met den raad gevolg tc gaven aan den vrienden raad van den Volkenbond. Wat Sjanghai betreft. Nanking zal zich niet verzetten tegen het voornemen van Sjanghai een „vrije stad" te maken. Verder verklaarde de zegsman van hel Tass-agentschap nog, dat in verband hier mede de strijd van het volk tegen de Japan ners waarschijnlijk nog feller zal worden cn den vorm zal aannemen van een strijd tegen de Xankingregcering. Nanking zou zijn gebukt voor invloed van Engeland. In feite zou reeds een En'gclsch Japansche alliantie weer in het leven zijn geroepen Een wijziging in de beslaande orde in China is onvermijdelijk geworden cn zal waar schijnlijk nog voor het einde van den zoiner plaats vinden. Deze wijziging zal worden begunstigd door Amerika, dat ontevreden is over de positie van Nanking. POLITIEKE HARTSTOCHTEN IN DUITSCHLAND. Remscheid, 31 Mei. (V. D.) In den af geloopen nacht ontstond te Hilden een vechtpartij tusschen nationaal-socialisten en communisten. De vechtenden maakten van vuurwapens gebruik, waardoor een natio- naal-socialist in het hoofd werd geraakt en terstond dood was, ttervvijl drie andere nazi's zwaar werden gewond. Twee bekende communisten, die onder verdenking staan aan de vechtpartij tc hebben deelgenomen, zijn later in den nacht van hun bed gelicht. Zij ontkennen echter aan den overval schuldig te zijn. BUITENLAND. Dc heer von Papen Duitschlands kabi netsformateur. (Derde Blad, pag. 1). Ernstige instorting to Marseille. (Derde Blad, pag. 1)< j Het Rocmeenscbo kabinet afgetreden. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Het drama te Putbroek voor dc rechtbank. (Tweedo Blad, pag. 2.) Moeilijkheden bij do werkverschaffing onder Hellendoorn. (Tweedo Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. tc De Bilt. Hoogste barometerstand 7G5.8 te Isafjord. Laagste barometerstand 752.3 te Memel. Verwachting: Zwakke tot matigo N. tot O. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, later opklarend, weinig of geen regen, wei nig verandering in temperatuur. In dc luchtdrukyordeeling komt weinig verandering. Do beide depressies in het O. cn Z.W. worden niet dieper en verplaatsten zich zeer langzaam. Ons land blijft in het zadelgebied tusschen de twe3 depressies cn ccn gebied van hoogen luchtdruk in het N. cn een in de Middellandschc Zee, waarvan het laatste zich naar het Z.O. terugtrekt. In dit zadelgebied blijft het weer uiterst on zeker. De hoogc temperaturen komen voor in het W. en in Z. Zweden en verder in Z.O. Frankrijk. In Lapland komt nog vorst en sneeuw voor. liet laat zich aanzien dat in de eerstvolgende dagen dc wind uit N. rich tingen zal waaien met opklaring en vrij koel weer. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Voordeelige Verlaagde prijzen. Het toonaangevende fabrikaat complete collectie. Arnh.straat. Gevestigd sedert 1887. Washington, 31 Mei. (V.D.) Omtrent dc weigering van de Amerikaansche regee ring om deel te nemen aan de conferentie van Lausanne wordt medegedeeld, dat 6e-< dert Vrijdag j.l. Macdonald bijna dagelijks in telefonische verbinding heeft gestaan met den Amcrikaanschen staatssecretaris Stim son wien hij heeft voorgesteld de conferentie van Lausanne door economische bespreking gen, voornamelijk over tarief- en embargo- kwesties, op een breeders basis te stellen, teneinde te trachten een oplossing van den internationalen handel te bewerkstelligen met deelneming van Amerika. Na het laat* sle telefoongesprek van gistermiddag heeft Stimson een langdurige bespreking gehou den met president Hoover, die het voorstel van Macdonald afwees. Deze beslissing werd gemotiveerd met de verklaring, da/t de con ferentie van Lausanne een herstel-conferen tie was tusschen Duitschland en zijn credi teuren. De kwestie betreffende den wereld handel en douane- en embargo-kwesties achtte men tc Washington te onwezenlijk^ om in Lausanne aan dc orde te stellen. ARRESTATIES IN BRAZILIË. Par ij s, 30 Mei. (H.N.) Naar Le Journal uit Rio de Janeiro meldt, maakt de Brazi- liaansche minister van binnenlandscho za ken bekend, dat acht oud-ministers en ver schillende vliegers gearresteerd zijn, onder verdenking van deelneming aan een com plot tegen de veiligheid van den 6taat. Zij zijn aan boord gebracht van den kruiser Don Pedro I, die op de hoogte van Maura ligt. Er worden nog meer arrestaties ver wacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1