AMERS ZOMERÜAPONNEN SKtJSSL Amersfoort DÉ EÉMLANDEü Buiiteolaodseh Overzicht Buitenland Binnenland UIT MCDI Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op JOH. DEHEER Zaterdag 4 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 286 OUD-STRIJDERS KOMEN OP VOOR HUN RECHTEN DE NAT. SCHEEPVAART- BELANGEN 9 uur 44 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio VOILE KUNSTZIJDE*"— GEORGETTE MOUSSELINE WÊË DAMESMODEZAAK ABONNEMENTSPRIJS pe" 3 nlaandcn voor Amersfoort 2.10. per maand i 0.75, per -week (met gratia verzekering tegen ongclukkcnl f 0.171/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer 10.25. Llcfdadlghclds-odvertentlên voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 _L De Duitsche rijksdag wordt ontbonden. Verkiezingen in den loop der volgende maand. liet kabinet-Von Papen, nauwelijks aan het bewind, heeft reeds gisteren besloten dén rijkspresident voor te stellen het parle ment te ontbinden. Tot deze oplossing moes ten de ministers wel bun toevlucht nemen, daar zij zich misrekend hadden, wat de gezindheid der beide katholieke politieke groepen in Duitschland, het centrum en de Beiersche Volkspartij, betreft. Von Papen en de zijnen hadden gehoopt dezo partijen op hun hand te krijgen cn zoodoende te be werken, dat hun regeering een behoorlijk stevigen parlementairen grondslag kreeg. De partij van Brüning, die op weinig sier lijke wijze van zijn kanselierspost werd g>- stooten, zei echter resoluut neen cn de Beiersche Volkspartij voelde er ook niets voor zich solidair te verklaren met de con servatieve ministers. Het gevolg hiervan was, dat de nieuwe regeering niet op vol doenden steun van den rijksdag zou kun nen rekenen en hier ongetwijfeld reeds ter stond een nederlaag zou lijden. Om dit échec te voorkomen, werd bot besluit tot ontbinding van den rijksdag genomen, waaruit tevens voortvloeit, dat binnn af- zienbaren tijd, vermoedelijk in den loop van Juli, verkiezingen zullen worden ge houden. Hoe zullen deze uitvallen? Een voorspel ling, die voor honderd procent aan de feiten beantwoordt, kan natuurlijk niet met absolute zekerheid worden g?daan, maar wel kan men tennaastebij bepalen hoe de resultaten zullen zijn. Voldoende aanwijzin gen verschaffen de jongste verkiezingen, die voor verschillende landdagen zijn ge houden en die op duidelijke wijze de hui dige politieke opvattingen der Duitschers weerspiegelen. De rijksdagverkiczingen zullen den Ilitlcrianen dan ook geweldigo successen bezorgen, terwijl het even zeker is, dat tal van burgerlijke partijen leelijk gepluk haard uit den stembusstrijd zullen treden en tevens mag worden aangenomen, dat ook de sociaal-democraten een aantal zetels zullen verliezen. Vermoedelijk is het cen trum de eenige partij, die zich zal weten te handhaven. De vraag is inmiddels, of bet,bewind van Von Papen na de rijksdagverkiczingen kan of zal worden voortgezet. Dat zal er voor namelijk van afbangen, of na den electora- len veldtocht een regcering in bet leven kan worden geroepen, die door bet parle ment voldoende wordt gesteund. Dit zou het geval zijn, wanneer de nat ionaal-socia listen de volstrekte meerderheid behalen of wanneer de natlonaal-soeialistcn een coali tie aangaan met bet landvolk of de Duitsch-nationalen, die nog het dichtst bij de. nazi's staan. In dat g3val zou, mensche- lijkerwijze gesproken, de regeering-Von Papen een roemloos einde vinden. Er wordt echter rekening gehouden met de eventualiteit, dat genoemde rechtsclie groe pen, die wij zooeven noemden, het onder ling niet eens kunnen worden en daar het bovendien tot de onmogelijkheden behoort, dat de partijen, die de rcgeering-Brüning steunden, bij den stembusstrijd een redelijk figuur maken, is het niet uitgesloten, dat het nöcli tot een op de rechtsclie overwin ningspartijen gebaseerde, nóch tot een linksche reg seringscombinatie komt. In dat geval zou het kabinet-Von Papen cn misschien voor zeer geruimen tijd kun nen worden gehandhaafd. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. „Zij moet goed werk verrichten." Londen, 3 Juni. (II. X.) De Engelscho volkenbondsvereeniging schrijft in een brief aan de Times, welke door tal van bekende personen, o.a. door Au&ten Cham berlain, lord Robert Cecil cn den voorzit ter Gilbert Murray onderteekend is, dat de- vrij algemeene overtuiging, dat de bescha ving van de gcheelc wereld voor een groot gevaar staat, door de jengste gebeurtenis sen in Duitschland bevestigd wordt. De toestand is echter niet hopeloos. Noodig is echter, dat de ontwapeningsconferentie- goed werk' verricht. BOTSINGEN TUSSCHEN POLITIE EN COMMUNISTEN. Emden, 2 Juni (V.D.) Toon een gezin te dezer stede uit zijn huis gezet zou worden, waren verscheidene honderden communis ten samengeschoold, tcneindo de uitzetting tc verhinderen. Ten slotte ging de menigte cr toe over de politic, die de straat moest ontruimen, met steenen te gooien. Ofschoon de agenten gebruik maakten van den gum mistok, werden zij zoozeer in liet nauw ge dreven, dat zij tot schieten gedwongen wa ren. Hierbij werd een arbeider in de borst getroffen. Een marsch naar Washington Washington, 3 Juni (V.D.) Uit ver schillende deelen der W. staten zijn gis teren ongeveer 4000 oudstrijders, die naar Washington optrekken om bij de regcering nan te dringen op uitbetaling van de toe gezegde pensioenpremie, in de omgeving van Chicago aangekomen. Op allerlei ma nieren weten zij in de meest noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Hun voedsel krijgen zij grootendeels van de bevolking •ier plaatsen, waar zij doortrekken en van »Jf- organisaties van oud-strijders in deze plaatsen. 1-Iet. geduld der autoriteiten raakt langzamerhand uitgeput en op allerlei wij zen tracht men den oud-strijders to belet ten den tocht naar Washington voort tc zetten. Niettemin neemt hun aantal voort durend toe en meestal vormen zich in do steden, waar zij doortrekken, terstond co- mité's die soortgelijke niarchcn naar Was hington organiseeren. Hot aantal deelne mers bedraagt thans reeds veel meer dan waarop de organisatoren zelf hebben gere kend. NOODWEER IN EEN HAVENSTAD. Acht personen verongelukt. 13 o e k a r cs t, 3 Juni. (II. X.) In de Roe- meensche havenstad Ismail heeft eèn he vige storm veel schade aangericht. De ha venwerken hebben zeer geleden. Acht per sonen zijn om het leven gekomen DE IERSCHE SENAAT EN DE EED VAN TROUW. Londen, 3 Juni. (11.X.) De Icrschc senaat heeft de wet tot afschaffing van den eed van trouw aan den Kngelschen koning in tweede lezing met 21 tegen 8 stemmen aangenomen. De wet moet thans in dorde lezing nog behandeld worden. ENGELSCHE KOLENWET AANVAARD. Londen, 3 Juni. (II.X.) Do kolenwet \-> gisteren door het Lagerhuis met groote meerderheid aangenomen. De wet bepaalt, dat het tegenwoordige systeem van produc tie en verkoop tot 1937 gehandhaafd zal 'olij ven. De 7% -urige werkdag zal zoolang van kracht blijven, totdat de volkenbondsover cenkomst voor een internationale regeling van den arbeidstijd in den mijnbouw alge meen ingevoerd zal worden. Dc wet bevat geen bepalingen voor een regeling der looncn. NEEERLANCSCH VEREENIGINGS- LEVEN TE BRUSSEL. Ons Vaderland" herleefd. De correspondent te Brussel der N. R. Ct. meldt: Oj) aanstichting van den Bond van Nedor- landscho verecnigingen en lichamen in Bel gië is Zondag j.l. in dc lokalen van de Ned. verceniging „Club Jubileum 1923" een bij eenkomst gehouden met het dool. de vóór den oorlog zoo bloeiende verceniging „Ons Vaderland" te doen herleven. Vele Nederlanders bleken aan den eersten oproep gehoor te hebben gegeven. Na een toespraak door de hecrcn Haverkamp en W. Rijgersberg, de eerste als voorzitter van „Ons Vaderland", de tweede als voorzitter van den Bond van Nederlandsche verceni- gingen en lichamen in België, is besloten morgen een officieele vergadering te hou den, waar tot de wederoprichtiing van „Ons Vaderland", de samenstelling van het be stuur, enz. zal worden overgegaan. Alle te Brussel cn omstreken wonende Nederlan ders zijn er van harte welkom. BESLAG GELEGD OP EEN TENT VAN SARRASANI. Groningen, 3 Juni. Een leverancier van het circus Sarrasani heeft over een kwestie in verband mot dc betaling onder meer van een deel der fouragekosten en de waarborgsom, beslag laten leggen op de voor verzending naar Meppel gereed lig gende tent. De menagerie van het circus valt hier niet onder. Dc voorstelling in Leeuwarden gaat dus door. Alsnog zal getracht worden een regeling te troffen. BLADROLLERS. Tweemaal deze week werd me gevraagd hoe de eigenaardig gevormde bladrolletjes ontstonden, welke aan de berkenboompjes hangen. Ze schijnen erg algemeen te zijn en ik heb er toen de berkenboompjes eens op aangekeken en hcusch. het is zoo. Ik zag ze bij de excursie naar de Lecrsumsche plassen ook aan elzen tn vandaag zelfs aan beuk. Maar de uitverkoren boomen zijn de berken Daaraan hangen soms wel honderd kleine sigaartjes te bungelen Dit is hel werk van een ke\ertje, dat wc den Berkenbladroller zouden kunnen noe men, ware het niet, dat we onder de blad rollers een soort van vlinders hebben te verstaan Misschien was „Berkenbladsnijdcr beter De Duitschers noemen het „Blattrol- lcnder Trichter-wickler, wat wc dus zouden kunnen vertalen door Bladrollende Trech- terwikkelaar; het ontstane resultaat der rol- lerij heeft namelijk wel wat van een omge keerden trechter, of een „peperhuisje". Dc wetenschappelijke naam is Rhynchites of Deporaus betulae Het diertje is een maar enkele millimeters groot kevertje, dat in de berkenblaadjcs twee sneden bijt, dc eerste (meestal de lin ker) meer liggend, de andere meer staand S-vormig. Zij komen zoowel aan den blad rand als aan den middelnerf op verschillen de hoogte uit. Wiskundige berekening heelt geleerd, dat de vorm aan de op te rollen bladgedeelten bijzondere voordeelen waar borgt en dat daarin als het ware een zeer ingewikkeld meetkundig probleem is opge lost. De middelnerf wordt niet doorgebeten, wel aangevreten en daaraan blijft het peper huisje hangen. Bij het oprollen wordt eerst dc eene bladhelft opgerold cn daarna dc andere in tegengestelde lichting er om heen. Dan worden er meestal 2 eieren ingelegd en wel in zakvormige holten onder de opper huid. Eindelijk wordt het trechtertje van onder en van boven toegevouwen. Me dunkt, dat U dit alles wel wonderlijk genoeg vindt om er eens op te letten. Ik wou, dat U het trof, dat een kevertje aan den arbeid was. Tk heb het wel eens beleefd. A JOMAN. Dr. ZEIJLMANS VAN EMMICHOVEN NAAR INDIË. Dr. F. W. Zeijlmans van Emmichovcn, secretarisgeneraal van dc Anthroposo- phisclie Vereeniging in Nederland, is uitgo- noodigd tot het houden \an een reeks le zingen in de hoofdplaatsen van Java cn Sumatra, over anthroposophische, me dische en paedagogischc onderwerpen. Medan, Padang, Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Semarang, Soerabnja cn ver schillende andere plaatsen zullen worden bezocht. PRIJSVRAAG VAN EEN VREDESPOSTZEGEL. Drie ontwerpen bekroond. De door den minister van Waterstaat aan gewezen jury ter beoordeeling van de ont werpen voor een vredespostzcgel heeft be sloten drie ontwerpen elk te waardeeren met een premie van f 200. Deze premies zijn toegekend aan P. Determeijer te Loe- ncn aan de Vecht, aan A. van der Valk en R. A. II. Hofman, beiden te 's-Gravenhage. TEGEN WERKZOEKENDE VREEMDELINGEN. Een comité van actie. Men verzoekt ons mede tc doelen dat het voornemen bestaat om een comité van ac tie op te richten voor het weren van werk zoekende vreemdelingen. Ieder, die van meening is, dat er een einde moet komen aan de onbelemmerde toelating van werk zoekende vreemdelingen in ons land, kan hiervan doen blijken aan het voorloopig adres van het comité, O.Z. Achterburgwal 225 tc* Amsterdam. Ter voorkoming van misverstand kan nog worden medegedeeld, dat het hier niet raat tegen alhier gevestigde buitenlanders, loch dat de actie enkel betreft oen kwes tie van zelfbehoud voor de vele landgenoo- ten, die steeds meer door buitenlanders worden verdrongen. LEGATEN. Wijlen de heer D. Meulcnberg te Oudc- lande heeft 3100 gelegateerd, waarvan 1000 voor do Gcr. kerk van Baarland; 1000 voor de zending te Ma geland, het zendingsvcld van de Zeeuwsche Ger. ker ken; 500 voor do Diaconie van de Ger. kerk van Baarland; 300 voor de Vrije uni versiteit en voor de Chr. school te Oudc- iande; voor dc Ver. tot Chr. verzorging van krankzinnigen in Zeeland en voor de Theol. school te Kampen elk 200. 'Adres van de Reedersvereenb ging aan de Tweede Kamer Do Nederlandsche Reedersverccniging heeft aan de Tweede Kamer der Staten- Gcncraal een adres gericht betreffende hot ingediende wetsontwerp tot behartiging van dc Nationale Schccpvaartbelangcn. In dit adres deelt de vereeniging mede, dat do buitengewoon ongunstige toestand waarin het scheepvaartbedrijf verkeert cn de overtuiging, dat allo mogelijke maatre gelen genomen moeten worden om een tak van bedrijf, die sinds eeuwen een onzer be langrijkste bronnen van volkswelvaart vormt, voor ondergang te behoeden, voor eenigen tijd de Vereeniging bewogen beeft, énkele voorstellen, beoogend het verlecncn van crisisstcun aan onze koopvaardij, aan dc Regeoring voor te leggen. Ten einde te verhinderen dat Nederland sche recderijcn, die al sedert geruimen tijd zoor belangrijke verliezen lijden, ten slotte genoodzaakt zullen worden haar waarde volle schepen onder vreemde vlag te bren gen, of tegen de huidige afbraakprijzen naar liet buitenland te verknopen om haar. ver plichtingen te kunnen nakomen, werd aan de regeering voorgesteld om tenminste het dagelijks toenemen van verliezen tegen te gaan door aan de Nederlandsche recderijcn een vergoeding te geven op grondslag van de oplegkosten. Aangezien bovenbedoeld voorstel echter het voortbestaan van verschillende reede- rijen nog niet voldoende zou verzekeren, werd daarnevens verzocht de mogelijkheid open te stellen voor de reederijen, die zou den kunnen aantooncn daaraan behoefte tc hebben, bovendien een speciale steunre geling met dc Regeering te treffen. De regeering heeft gemeend zonder over leg met dc vereeniging en zonder deze met haar voornemen in kennis te stellen, een wetsontwerp te moeten indienen, dat naai de meening van adressante aan de Neder landsche scheepvaart in het algemeen geen uilkomst biedt uit de ernstige moeilijkhe den, waarin zij zich thans bevindt. Het heeft teleurstelling gewekt, dat dc regeering hij de behandclibg van de meest vitale belangen der reederijen de vereeni ging, op wier adviezen dc regeering her haaldelijk heeft verklaard prijs te 6tellen cn welke vrijwel alle Nederlandsche ren ders vertegenwoordigt is voorbijgegaan. Wat dc voorgestelde steunregeling in den in dc ontwerp-acfe der financieringsmaat schappij neergelcgdcn vorm betreft, cnnsla teert de verceniging, clat deze in enkele ge vallen tegemoet komt aan de behoeften van reederijen, omdat zij het verleencn van cre- dieten afhankelijk stelt van eischen, waar van de noodzakelijkheid in geen onkel op zicht is aangetoond en voorts daarbij voor waarden worden gesteld inzake onderpand en rentevergoeding, waaraan een groot deel der steunbehoevende reederijen niet kan voldoen Worden evenwel deze beperkingen aan de steunregeling ontnomen, blijven de voor waarden, waarop geldlecningen kunnen worden verstrekt, niet aan zoo enge gren zen gebonden en wordt aan de beheerders der financieringsmaatschappij meer vrij heid van beweging toegekend dan zullen langs dezen weg wellicht verscheidene ree derijen gedurende dc crisisperiode in stand gehouden kunnen worden. Het groote bezwaar zal ecliter blijven be staan, dat in tegenstelling met de crisis steunregelingen aan andere takken van be- diijf, waarvan de kosten op de gemeenschap worden afgewenteld de lasten van deze steunvcrleening gedragen moeten worden door de steuntrekkenden zelf en dat zoo doende nieuwe zware verplichtingen op de door de crisis reeds zoo verzwakte reede rijen worden gelegd, welke menigmaal niet te dragen zullen blijken. Slechts middelen in den geest van die, welke door de vereeniging aan de regeering werden voorgelegd, zouden behoud van het Nederlandsche reederijbedrijf kunnen ver zekeren. INBRAAK IN EEN KERKGEBOUW. Rotterdam, 2 Juni. De 29-jariige tim merman T. J. S. en de 31-jarige isoleerder J. C. v. H. beiden uit anderen hoofde gede tineerd in het Huis van bewaring te 's-IIcr- togenbosch, die zich hadden schuldig ge maakt aan een inbraak in de kerk van dc Ned. Herv. Gemeente te Ovcrschie en daar een bedrag van ongeveer 90.uit de col lectebussen hadden weggenomen, werden door de Rotterdamsche rechtbank veroor deeld tot een jaar en zes maanden gevan genisstraf. De rechtbank hield bij dc opleg ging van deze straf rekening met de zware i-traffen waartoe tic verdachten door de rechtbank te Breda waren veroordeeld in verband met een inbraak in een kerk te Standaard Guiten. BUITENLAND. Dc onlwapenings-ideo van Italië. "3 (Dorde Blad, pag. 1)'. Herriot zal een kabinet vormen. (Dorde Blad, pag. 1)\ BINNENLAND. Zitting Eerste en Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 2.) SPORT. 1 De wedstrijden van de Koninklijke. (Vierde Blad, pag. 2)t STADSNIEUWS. Na vele maanden in dc val geloopon. (Eerste Blad. pag. 3J De beslissing van Gcd. Staten inzake het raadsbesluit tot vorhooging der presentie gelden. (Eerste Blad, pag. 3). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Anton E. Ziogfield„Parijscho Extra vaganties." Dr. R. Iluhner „Weg mot do bril." Norman T. Searlow „Dc Wereldtentoon stelling 1933 te Chicago." Karl Figdor„10.000 mcnschen schrijven voor de film." Fannv Ilurst„De nieuwe tijd van sovjet- Rusland." Verhaal van dc Week „De mysterieuze waarschuwing." Medegedeeld door het K. N. M. I. tc Do Bilt. Hoogste barometerstand 770.2 te Vest- manoer. Laagste barometerstand 752.3 to Stock holm. Verwachting: Zwakke tot matige N. tot W. wind, half tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in tem peratuur. Ons land blijft bij voortduring in bet zadelgebied tusschen de beide depressies in het N.-O. en Z.-W. en de gebieden van hoogen luchtdruk in het N.-W. en Z. De beide laatsten nemen in beteekenis toe cn vcrloonen een neiging om over het Kanaal een verbinding te vormen. Het gebied van koude dringt vorder naar het Zuiden door; langs do begrenzing van de koelere stroo ming uit het Noorden en de warme uit het Westen over Frankrijk en Duitschland vie len nog plaatselijk zware regens en blijft dc lucht betrokken. Het is te verwachten dal do Noordelijke strooming nog eenigen tijd zal blijven aanhouden met koel en be wolkt weer en wellicht nu cn dan liclito regenbuitjes. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Moderne Kragen, Ceintuurs, Fleurige Sjaals. Chique Gespen. Steeds iets nieuws. Altijd groote keus Varkonsmarkt 5 Tel. 1309 Franco levering huis. DE ELECTRISCHE STROOM. Emmen, 3 Juni. Heden morgen werd te Amsterdamsche veld de 18-jarige H. Sieben bewusteloos gevonden in de dakgoot van de boerderij van den heer Akkerman, waar hij aan het werk was. Do jongen is waarschijnlijk met de clectrische stroom in aanraking gikomen. Toen dr. Lodewijks, van Nieuw-Amsterdam, arriveerde bleek hij reeds te zijn overleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1