DE ËEMLANDEü 'licht Belangrijkste Nieuws Licht op Vrijdag 17 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «s» Bureau: Arnhemschepoortwai 2a 30e Jaargang No. 297 HET PROCES TEGEN MATUSCHKA AMBACHTSSCHOOL DOOR VUUR VERWOEST Een schade van f 80.000 9 uur 54 min. L. I. LUYCX ZOON PIANO'S - ORGELS - VLEUGELS Fa. R. VAN DEN BURG AMERSrOORTSCï I DAGBLAD ABONNcMEN [SPRIJS Pe' 3 v°°' Amersfoort 2.10 per maand 0.75, per -week (met gratli verzekering tegen ongelukken 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f J-. Afzondcrlllke nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» 1.05 mei inbegrip van een Oewusnummtf elke regel meer 10 25 Ltefdadighcids-advcrtentiüo voorde helft van den prijs. Kleine AdvertentlCn „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra I 0.05 De conferentie van Lansanne geopend. De politieke atmos feer is, zegt men, gunstig. De conferentie van Lausanne, dio met zooveel spanning tegemoet werd gezien, is gisteren geopend met een rede van den voorzitter, den Engclschcn eersten minister Macdonald, die echter niet een algemeene schrapping der schulden aan dc hand heeft gedaan, al is het meercndecl der Britteïi voorstander van dergeMjke vérstrekkende plannen. Niettemin schijnen de uiteenzettin gen in nagenoeg alle kringen een niet on- bevredigenden indruk te hebben gemaakt en dit is te danken aan de omstandigheid, dat Macdonald zinswendingen gebruikte, die zoowel den Franschen als den Üuitschers niet onaangenaam in de opren klonken. Al len waren het mat den Engelschen premier eens, dat de finaneieele erfenis van den oor log een ongehoorde wereldcrisis ten spoedigste langs den weg van overeenkom sten moet worden geliquideerd. Vol gens hern is het voor de regecringen van alle landen de hoogste tijd, dat zij stappen doen, omdat de economische ontreddering anders op nog onverbiddelijker wijze om zich heen zal grijpen. In één zin kwam Macdonald gedeeltelijk den Franschen, ge deeltelijk den Duitschcrs in het gevlei: hij maakte namelijk de opmerking, dat plech tig aangegane verplichtingen door eenzij dige verloochening geenszins te niet kun nen worden gedaan, maar dat dc noodzaak kan bestaan, verplichtingen, waarvan is ge bleken, dat de tenuitvoerlegging ervan tot de onmogelijkheden behoort, door nadere overeenkomsten dienen te worden herzien. Met andere woorden: Macdonald spoorde ertoe aan een werkelijkheidspolitiek te voe ren, rekening le houden met de eenmaal bestaande feiten en dc beseffen, dat deze feiten den eronomischen wantoestand in de wereld bestendigen. Aan den anderen kant zag Macdonald in, dat Europa niet alleen tot daden kan overgaan, doch dat Amerika eveneens de helpende hand moet uitsteken, opdat de wereld zijn vroegere welvaart te rugkrijgt. Bovendien maakte hij duidelijk, dat te Lausanne pas een volledig succes kan worden behaald, wanneer ook de be sprekingen te Genève met welslagen wor den bekroond. De strekking van Macclo- n-ild's betoog'\vas eigmfijk doch hij be diende zich van zeer voorzichtige formulec- ringen om niemand voor het hoofd te stoo- ten dat zoowel de politieke schulden moeten worden geschrapt als een ernstig begin gemaakt met de ontwapening, daar een economisch herstel illus >lr zal blijven, zoolang cr kans bestaat op het uitbreken van een oorlog. De Engelsche premier heeft dus een zeer nauw verband tusschen Lau sanne en Genéve gelegd. Beide vraagstuk ken zijn door Macdonald tot wereldproble men gemaakt; alle staten der wereld en niet slechts Frankrijk en Duitschland hebben er gelijkelijk belang bij, dat men binnen den kortst mogelijken tijd uit het economische en politieke slop geraakt. Er moet niet alleen een geneesmiddel worden gezocht om Duitschland, dat ernstig ziek is, weer beter te maken, maar een remedie, waardoar heel de wereld er weer bovenop komt. Snel handelen is echter een gebieden de eisch. Men zit inmiddels nog steeds met de moei lijkheid, dat Amerika er tot nog toe niet voor te vinden is zijn Europeeschen debi teurs de schulden kwijt te schelden, terwijl de presidentsverkiezing, die in de Vereenig- de Staten voor de deur staat, eveneens een storende factor is, die een beletsel vormt voor het onmiddellijk nemen van besluiten in grooten stijl. Hoe langer hoe meer be ginnen ook de Franschen zich neer to leg gen bij het feit, dat van een hervatting der Duitsche herstelbetalingen vermoedelijk nooit meer iels zal komen. Zij zouden mis schien Duitschland het bedrag, dat dit land hun schuldig is, wel willen kwijtschelden, wanneer zij waarborgen hadden, dat Ame rika tegenover Frankrijk en de andere schuldenaars der Vereenigde Staten een overeenkomstige houding zou aannemen. Deze geranties ontbreken echter vooralsnog en deze omstandigheid verklaart dan ook, da alle delegaties tot dusver nog een gere serveerde houding aannemen cn niet met positieve plannen voor den dag zijn geko men. Vandaar dat, or reeds stemmen opgaan, die Duitschland een tijdelijk en kortstondig moratorium willen toost ian in afwachting van de ontwikkeling der gebeurtenissen in Amerika. Dit is natuurlijk opnieuw een uit stel der dofenitieve beslissing en geen ideale oplossing. Ondertusschen zijn er reeds stoutmocdigen, die spijkers met kop pen willen slaan en aan de hand doen reeds nu een streep door de Duitsche herstel- schu ten tc ha'en en tegelijkertijd Amerika te la«en weten, dat de Europeesche schul denaars er niet meer aan denken omdat zij er niet toe in staat zijn de betalingen aan Amerika voort te zetten. Dit zou onge twijfeld een „forsche" oplossing zijn, maar in beginsel is het niet uitgesloten, dat deze weg tenslotte door Europa zal worden be wandeld, wanneer Amerika halsstarrig blijft. Of zal men met definitieve regelingen wachten, totdat vermoedelijk dezen herfst te Londen de economische wereld- confercntio wordt gehouden? Deze en der gelijke vragen kunnen nu nog moeilijk wor den beantwoord Tg Laus tnne heerscht mo menteel nog TTe grootste onzekerheid, daar de staatslieden blijkbaar zelf nog niet goed weten welke richting zij zullen inslaan. Vandaar dat voorspellingen omtrent de ver moedelijke re3 ïltaten der conferentie te Lausanne op het oogenblik wegens haar voorbarigheid heelemaal nog niet op haar plaats zijn. Een reeks verwarde mededeelingen We en en, 15 Juni. (V. D.) Uit de ver warde uitlatingen van Maluschka kan slechts moeilijk iets begrepen worden. De geest zou hem beloofd hebben, dat hij een beroemd man zou worden. Wanner Ma tuschka het patent zou hebben, zouden er groote arbeidsmogelijkheden ontslaan in ge heel Oosienrijk, Hongarije cn Duitschland. Door deze aanslagen zou het verbouwen van spoorbanen noodzakelijk worden, waardoor de arbeiders werk zouden krijgen. Daar- tusschen door profeteert Matuschka, dat hij nog eens minister zal worden. Vervolgens komt de aanslag bij Jüterbog iri behandeling. De president herinnert hem er aan, dat toen, bij Jüterbog, een poging is gedaan met een steekvlam. Matuschka ver klaart, dat hij dat niet weet. Plotseling springt hij op en begint toch le vertellen van het laschapparaat en schildert, hoe dit niet gefunctionneerd heeft. Hij verklaart dan, dat hij in Berlijn een secte he?ft wil len stichten met het doel aanslagen uit te voeren. In Berlijn noemde hij zich Turku- lugia Prokop. De voorzitter ondervraagt hem vervolgens over den aanslag bij Bia Torbagy. Hierop verklaart Matuschka, dat niets had kunnen gebeuren. Alleen maar schade. Menschonlevens zouden in het geheel geen gevaar loopen. Toen hem daarop gevraagd werd, hoe het ongeluk dan wel afgeloopen was, antwoordde Matuschka, dat hij dat niet wist. Op krac.htigen toon zeide do presi dent hierop: „Twee en twintig-dooden", waarop Matuschka in snikken uitbarst en zegt, dat, wanneer iemand geschreeuwd had: Hoe staat het met mijn kinderen?", hij zou hebben uitgeschreeuwd: „Ik ben de schuldige". Toen de - officier hem vervolgens wees op het verschil tusschen den stijl van zijn brie ven en het vloeiende Duitsch. dat hij thans spreekt, zei Matuschka onder algemeene hilariteit, dat hij Bismarck's brieven had overgeschreven. Vervolgens werd de vroegere compagnon van Matuschka, Joseph Klein, gehoord, die vertelt, dat Matuschka een vrouwenvriend is geweest cn vrij veel pleizier had in ver nielingen. Tegen half acht werd de zitting tot Don derdag verdaagd. We en en, 16 Juni. (V.D.) Teen heden morgen het Matuschka-proccs werd voort gezet bleek de publieke belangstelling aan zienlijk geringer dan gisteren. Bij den aan vang der zitting wordt Matuschka nog eens kort verhoord. Met getuigenverhoor brengt geen bijzonderheden aan het licht. De mees te getuigen stonden slechts in zakelijke re laties met Matuschka. Een der getuigen acht Matuschka volkomen normaal, de nlcestp anderen verklaren dat zij nervosi teit, zijn besluiteloosheid en zijn vroom heid hun altijd was opgevallen. Ook het. \crhoor van oen machinist van een der treinen, waarop Matuschka een aanslag heeft gepleegd brengt weinig bijzonders aan het licht. DE PRESIDENTSVERKIEZING IN AMERIKA. Washington, 15 Juni. (V. DJ Gene raal Dawcs, wiens kansen, door het repu- blikeinsche partijcongres candidaat te wor den gesteld voor het vice-presidentschap, voortdurend schenen toe te nemen, heeft in een verklaring medegedeeld, dat hem dit candidaatschap voor de functie van vice- president een groote eer zou zijn, doch dat hij een candidaalstclling toch van de hand zal moeten wijzen. GEMASKERDE ROOVERS IN ACTIE. Hambug, 15 Juni. (H. N.) Vanmor gen drongen drie gemaskerde mannen het filiaal van de Drcsdener bank aan de Grindellaan binnen, waar sléchts het perso neel aanwezig was. Onder .bedreiging met revolvers werd dit gedwongen naar een der achterg:legen vertrekken te' gaan. De ban dieten roofden een bedrag van ongeveer 5600 Mk., waarmede zij wisten te ontkomen. KAPITEIN EHRHARDT IN 'T GELIJK GESTELD. B e r 1 ij n, 15 Juni. (H. N.) Na een pro ces, dat bijna vier jaar heeft geduurd, liceft kapitein Ehrhardl, de leider van de vroe gere marine-brigade, tegenover den fiscus gelijk gjkregen. Het rijk wilde van Ehrhardt schadevergoeding in verband met den Kapp- putsch en wilde deze met zijn pensioen ver tekenen. Gisteren is de conferentie in Lausanne be gonnen. Als v.lj zouden zeggen, dat aller oogen en aller hoop op deze conferentie ge richt zijn. zouden wc niet alleen lichtelijk maar zelfs zwaar overdrijven. Maar toch leeft er nog een sprankje hoop. want rede neert men, de groofe heeren zuilen toch wel eens tot het inzicht komen, dat het toch zoo werkelijk niet langer gaat. Men krijgt den indruk, dat men op al deze conferenties de zaken veel le academisch bekijkt, dat men geen zin voor de werkelijkheid heelt. Het mag werkelijk jammer heeten, dat al deze conferenties gehouden worden door diploma ten en politici, door menschen, die builen het finaneieele leven slaan, die er wel theo retisch misschien mee op dc hoogte zijn doch die nimmer in de praktijk iets hebben gepres teerd. Dit is geen kleineering van hun be kwaamheden, die zij op ander gebied zeer zeker zullen hebben. Het is ook al een meermalen gehoorde grief, dat dezelfde menschen, die de finan eieele wagen in het moeras stuurden, geroe pen worden om opnieuw de leiding op zich te nemen. Ook ve~wondert ons steeds weer de vasthoudendheid van verschillende staten aan vorderingen, die een bekwaam handels man reeds lang zou hebben afgeboekt als oninbaar. Wat men nu in Lausanne zal gaan doen? Waarschijnlijk een nieuw moratorium uitschrijven. Dat noemt men dan resultaten boekenl Alsof de wereld geholpen is ïnet mo ratoria Denkt men nu werkeli'k, dat over een half jaar of een jaar dc schuldenaars in staat zullen zijn de zware lasten, die het vredesverdrag van Versailles hen heeft oo- gclegd en die naderhand wat milder zijn geworden, kunnen opbrengen? Dit is een rïroom en niet eens een schoone droom. Dc wonden door de crisis geslagen zullen niet binnen enkele maanden genezen z;:n. daa~ zullen heel wat iaren voor noodig zén nadat de crisis is bs?indit*d En van een einde der crisis is helaas nog niets te bespeuren We weten zelcs niet of we al over het ergste heen zijn. Men moet den ernst van den tocst^n'1 natuurlijk niet afmeten aan de maatregelen die de regceringen uitvaardigen. Deze komen meestal als mosterd na den maaltijd, al is het dan thans na een zeer schralen maaltijd. Óver het algemeen hebben deze maatregelen een averechtsch resultaat omdat ze bezien zijn uit den engen gezichtshoek van eigen belang. Want zoodra een land een in- of uitvoerverbod heeft uitgevaardigd, komt het land, waartegen deze maatregel gericht is. met represailles. En dan tijgen de diplomaten weer naar conferenties en trachten den ont wrichten boel goed te maken. Men kan zpg- gen, dat elke nieuwe maatregel de wereld crisis verscherpt cn het land, dat hem uil- vaardigt er in negen van de tien gevallen niet mee gebaat is Ook in Nederland wemelt het op het oogen blik van crisisburcaux, telkens worden er nieuwe bepalingen gemaakt, die het bedrijfs leven aan banden leggen en niemand weet eigenlijk goed meer wat mag en niet mag Vele van die crisisburcaux hebben tegenge stelde belangen en het algemeen belang komt dikwijls in "het gedrang. Het bedrijfsleven wordt hoe langer hoe meer onoverzichtelijk en als er straks een economische oorlog in al zijn felheid mocht uitbreken, verscherpt door de pas door de Tweede Kamer aange nomen dcviczenregeling, dan krijgen we recht den chaos in optima forma. De strijd over inflatie of deflatie blijft nog steeds voortduren. De eens zoo hoog geroem de deflatie begint vele bedrijven langzaam maar zeker den nek om te draaien en wat deze van de koersen van eenige bekende aandeelen gemaakt heeft, moge blijken uit on derstaand li'stje, waar de koersen van het begin van dit jaar vergeleken worden met die van begin Juni. Inmiddels heeft zich een verdere daling ingezet, die van 5 tot 8% varieert. Begin Januari Begin Juni Deli Batavia 125 70% Deli Maatschappij 161 83 Senem^ah 182% 90% Ngoepit 228 108 Temoeloes 195 100 Hande'vereen. A'dam 174% 132% Java Cultuur 120 76 Ned. Ind. Suikerunie 82 53% Scdeo 185 124 Telnga Patengan 75 56% Philips 89 593% Unilever 99% 88 Ned. Ford 181 80 Kon. Olie 109% 116 Algemeene exploratie 66 88% Boeton 35 Ned. Scheepvaart Unie 62% 40 Zooals men ziet is het dus al heel treurig gesteld met wat eens buiten eiken twijfel verheven prima aandeelen waren. Toch was het de laatste dagen op ons Damrak niet zoo somber gesteld als de laat ste weken. Veel moet men echter van deze goede stemming niet verwachten, daarvoor is deze te incidenteel. On de beurs klemt men zich soms vast aan een stroohalm. die al heel sooedig knakt En dan treedt dikwijls des te sterker de reactie in. Door deze goede stemming konden enkele aandeelen weer wat r>unten onha'en bij de vorige week verge- 'eken maar b'even toch nog een heel eind beneden het hierboven vermelde peil van de eerste dagen van Juni. Groot gebouw te Emmen geheel afgebrand Emmen, 17 Juni. Hedennacht is alhier het gebouw der ambachtsschool geheel do >r brand verwoest. De plaatselijke dierenarts, die voor zijn praktijk uit was, ontdekte te gen half 3 in de bovenverdieping van het groote gebouw ter jilaatse van do schil derswerkplaats den brand. Ilij waarschuw de den directeur der school, die met den concierge aanstonds trachtte het vuur te lokaliseeren, hetgeen evenwel niet gelukte. De brandweer te Emmcn verscheen spoe dig met een. en later met twee inotorspui- ten, doch kon wegens gebrek aan behoor lijke watervoorziening met slechts één straal de vuurzee bestrijden. liet geheele gebouw is een prooi van het vuur geworden. Verbrand zijn de schuur cn leeraarskamer, oen tweeta) timmer manswerkplaatsen, 3 theorie-lokalen, dc bankwerkorij, de smidswerkplaats, de tce- Kenzaal cn enkele lokalen voor lager on derwijs. De geheele school-inventaris, waar bij verschillende kostbare machines, alsme de hot schoolarchief zijn geheel verloren gegaan. Voorts is de bibliotheek van de afdecling Emmen der Maatschappij tot Nut van liet Algemeen, die in een der lokalen was ondergebracht, een prooi der vlammen geworden. Tegen 7 uur hedenmorgen kon dc brand weer eerst een aanvang maken met het omverhalen der muren. Dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid in het dicht bebouwde dorpsgedcelte is toe te schrijven aan het plotseling verminderen van den wind, toen de brand zijn hoogtepunt be reikte. Verschillende gebouwen hebben ern stig gevaar geloopen. Zoo moesten bij de woning van den burgemeester van Emmen een brand in dc mestput naast de houten auto-garage, alsmede in een voor de deur liggende cocosmat worden gobluscht, hoe wel deze woning op ongeveer 200 M. afstand van het brandende gebouw ligt. Deze brand heeft zeer sterk de aandacht gevestigd op de zeer onvoldoende voorziening van brandweermiddelen te dezer plaatse, hoofd zakelijk door het ontbreken van voldoen de water. Hedenmorgen om 10 uur was de brand weer nog beZig de resten van het gebouw te sloopen. Het gebouw was verzekerd voor ƒ70,000. Het bedrag der inventarisverzeke- ring konden wij tot dusver niet gewaar worden. De schade mag evenwel, naar ons werd verzekerd, op ongeveer ƒ80,000 wor den geschat. Omtrent de oorzaak van den brand is niets bekend. Gisteravond om kwart voor tien heeft de concierge hot gebouw geïn specteerd, zonder iets te ontdekken, terwijl heden nacht tegen 1 uur nog marechaus sees passeerden, eveneens zonder-iets bij zonders to bemerken. De eenige mogelijk heid acht men kortsluiting, terwijl door het aanwezig zijn van veel brandbaar ma teriaal in de schilderswerkplaats het vuur zich met groote snelheid heeft kunnen uit breiden. Het onderwijs ondervindt belangrijke stagnatie. Een gedeelte der leerlingen kan evenwel de lessen blijven volgen in een liet vorig jaar gereed gekomen uitbreiding der school, staande op een afzonderlijk ter rein. Hier zullen thans met den meest mo gelijken 6poed noodlokaliteiten worden op geslagen, opdat de lessen zoo spoedig mo gelijk zullen worden voortgezet. Het ver lies van het archief der school wordt te meer betreurd, omdat men juist bezig was voorbereidingen te treffen voor het zilve ren bestaansfeest der school, die in het be gin van 1908 geopend werd en thans ruim 200 leerlingen telt. HET ZEER MOOIE WEER. Het is nauwelijks een week geleden, dat het weer nog heel koel was en West-Euro pa door een nieuwen inval van zeer koude lucht uit het hooge Noorden bedreigd werd. Deze is echter gelukkig in een andere rich ting verloopen en in tegenstelling daar mede is een veel warmere luchtstroom doorgekomen. Het verschil in weersge steldheid tusschen die koele dagen en nu is daardoor wel heel groot en het is niet alleen de hcogerc temperatuur, die' daar bij den doorslag heeft gegeven. Het alge meen karakter van het weer is ook door andere factoren geheel veranderd, zooals hieronder zal blijken. De oorzaak van deze groote verbetering in de weersgesteldheid is de ontwikkeling van een krachtig gebied van hoogen druk over de Noordelijke helft van Europa. Ruim een week geleden lag dit gebied van hoo gen druk over Zuid-West-Europa en was de luchtdrukkir^ laag, waar zij thans hoog :s, zoodat over en rondom de Noordzee de wind algemeen Noordwest was en koude lucht aanvoerde. Het gebied van hoogen druk is echter geleidelijk over Centraal- en Z.-O.-Europa naar Noord-Europa getrokken, BUITENLAND. Wat zal Lausanne brengen? (Dcrd* Blad pag. 1). BINNENLAND. Een edel staatsman ter ruste gelegd. (Tweede Blad, pag. 1.) Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 2.) UIT DEN OMTREK. Fredcrik van Eeden overleden. (Derde Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Verkeersveiligheid in de knel. (Kanton gerecht). (Eerste Blad, pag. 3.) Het Sportfondscnwcrk. (Eerste Blad, pag. 2.) Medegedeeld door'het Kon. Ned. Met. In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 772.2 te Thors- havn. Laagste barometerstand 758.1 te Marseille. Verwachting: Zwakke tot matigo wind uit N. richtingen, licht tot half bewolkt, waarschijnlijk droog warm weer, behou dens kans op onweer. In het Noorden van Scandinavië, waar gisteren de barometerstanden het hoogst waren, is een daling van 68 mM. ingetre den, hetgeen ten deelo het gevolg is van aftrekken van het gebied van hooge druk, anderdeels van een aanzienlijke verwar ming van dit gebied. De nieuwe hooge druk, die sinds gisteren in het Z.W. verscheen, heeft zich verder niet sterk onwikkcld en is vooral naar het N. uitgebreid, zoodat in ons land de wind afnam. De ondiepe depressie in het O. geeft over de Oostzee regen en doet over Noord- Duitschland en ln Denemarken do wind naar West verloopen. Het ffi niet onwaar schijnlijk, dat ook in ons land do wind daardoor zal krimpen, waardoor het tem- peratuur-maximum iets lager zal komen, doch warm zal het ook dan nog wel zijn en regen is, hetzij door plaatselijke onweers buitjes, niet te voorzien In Zuid-Frankrijk kwam, evenals in vorige dagen, onweer voor. Toulouse had 16 mM. regen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELETTES in alle prijzen Practisch. ARNH-STHAAT. Eezoekt onze magazijnen; wij bieden U een enorme keuze zoowel In het eenvoudigo als In het meest luxe genre. Betaling vanaf 4.per mnd waardoor bij ons en in onze omgeving do wind eerst door West en Zuid naar Z.-O." is geloopen en warme lucht aanvoerde. Daarin kwam echter Maandagavond plot seling een storing door den inval van een kouden luchtstroom uit het Noorden, die tot Woensdagnamiddag aanhield. Daarna is weer een meer Oostelijke luchtstroom doorgekomen, die warm en bizonder droog en doorschijnend is tengevolgo waarvan de zonnestraling opvallen:1 sterk en het zon licht ongewoon helder is. Vooral deze laat ste omstahdigheid verleent een bizonder karakter aan de weersgesteldheid. In Zuid-Frankrijk kwamen intusschen onweders met zwaren regenval voor. De kleine onweers-depressie, welke daarvan ere oorzaak was, vertoonde echter geen neiging in onze richting door te dringen, evenmin als een depressie ten Westen der Bj*itsche eilanden en het weer bij ons behield daar door een standvastig karakter. (Nadruk verboden). HOFBERICHT. Naar wij vernemen heeft H. M. de Ko ningin het voornemen op den 2-fsten Juni voor eenigen tijd rust te gaan nemen in hei buitenland.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1