DË EEMLANDEü EERSTE RESULTATEN VAN LAUSANNE e Niey ws Maandag 20 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 299 DE ONTPLOFFING OP DE CIMBELINE PLAN-YOUNG DEFINITIEF BEGRAVEN BRÜNING RECHTVAARDIGT ZIJN BELEID Licht op 9 uur 55 min. L. J. LUYCX ZOON BECHSTEiN PIANO'S Fa. R. v. d. BURG ABONNEMENTSPRIJS 3 maandtn v°°' Am«s»oort 2.10 Pei maanu 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken' f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTiEN van 1—4 regel- t 1.05 mei inbegrip van een Oewrisnunimtf elke regel meer f0 25 Llcfdadlghclds-advertentléo voor dt helft van den prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer en tra I 0.05 De oud-stiijdcrs trekken aan het korste eind. De senaat weigert uitkeeiingen te ver strekken. De senaat der Vereenigdo Staten liceft Zaterdagnacht de z.g. bonus-wet, waarbij werd voorzien in de uitbetaling van 2.4 mil liard dollar aan de Amcrikaansche oud- strijders, met 62 tegen IS stemmen van de hand gewezen. Men weet, dat de oud-strijders in grooten getale naar Washington zijn gemarcheerd om te demonstreeren cn voor hun recht op te komen. Wegen lang hebben zij, ter wijl \oortdurend de regen neerstroomde, in hun kamp in de open lucht doorgebracht, telkens weer opnieuw hopend, dat de Sc naat niet doof zou zijn \oor hun eischen. Toen het bericht kwam, dal het wetsvoor stel door de financieclc commissie van den Senaat was verworpen, rukten zij op in de richting van het Ivapitool. Tienduizenden hadden zich tijdens de beslissende stemming voor liet Ivapitool geposteerd en honderden veteranen vulden de tribunes van den Se naat. Dc oud-strijders verkeerden in een gewel dige spanning en deze deelde zich mede aan de geheclc stad Washington. Dc politie was op het ergste voorbereid cn olie man schappen tot den laatste loc hadden order gekregen zicli gereed te houden, wan neer er buitensporigheden mochten plaats vinden. Zelfs waren in liet geheim marinc- troepen gcrequii ccrd. Toen het resultaat van de stemming be kend werd, ontstond volgens een berichtge ver der Vossischc Zeitung onder de vetera nen, wier zenuwen door het wekenlange kampeeren tot het uiterste waren gespan nen, een oproer. De leiders wisten er echter nog in te slagen de rust binnen betrekkelijk korten tijd te herstellen. Na een half uur, dat 'een uiterst kritiek karakter droeg, stelden dc oud-strijders zich op in marschkolonnes, clic zich langzaam door den nacht naar het kamp bewogen, dat huiten de stad is gelegen. Verscheidene mannen, uitgeput door de vermoeienissen, zonken krachteloos neer op dc trappen van liet Ivapitool en de sirenes der ambulance wagens overstemcien hei rumoer van cTé trommen der aftrekkende troepen. Ofschoon zij een heiligen eed hadden ge zworen, dat zij niet naar huis zouden te- rugkeeren, voordat hun eischen volkomen zouden zijn ingewilligd, neemt men aan, dat men binnen een beperkt aantal dagen kan rekenen op de spoedige ontbinding van 't leger der veteranen. De marsch naar Was hington, op touw gezet door onverantwoor delijke agitators men weet, dat commu nisten zich eveneens voor de zaak warm hebben gemaakt is geëindigd met een diepe teleurstelling van vele duizenden ar me menschen, die vol vertrouwen cn met oen kinderlijk geloof naar Washington vva ren gekomen in de hoop, dat hun aanspra ken door het Amerikaanschc- congres zou den worden ingewilligd. De economische nood heeft den bewind voerders echter een motief in handen ge geven om aan hun gerechtvaardigde eischen niet tegemoet te komen.. Het vaderland be toont zich niet steeds dankbaar jegens hen, die zich voor dit begrip „vaderland" heb ben opgeofferd. Vele dooden en gewonden. Montreal, 17 Juni (V.D.) Naar llians is vastgesteld, hebben dc drie ontploffingen op het Engelsche olietankschip Cimbeline 25 dooden gemaakt. Het aantal gewonden bedraagt 50. Het aantal slachtoffers is bijzonder groot, doordat de ontploffingen met groote tus schenruimte op elkander volgden. De ber gingswerkzaamheden blijken uiterst moei lijk. De brandweer moest er zich toe beper ken om met c!e drijvende spuiten een ver dere uitbreiding van den brand te voorko men, daar in de directe nabijheid van het brandende schip een groote olicopslagplaats ligt. BELASTINGGELDEN GEPLUNDERD EN TERUGGEBRACHT. Bomb#, 17 Juni (V.D.) In een verga dering te Gulburga nabij Secundcrabad werd door congresaanhangers een resolutie aangenomen om geen belastingen meer te betalen. De menigte, die van mcening was, dat zij reeds te veel belasting betaald had, viel dc Engelsche belastingambtenaren aan en bestormde het belastingkantoor, waarna de aanwezige belastinggelden werden mee genomen. Waarschijnlijk uit vrees voor rancune-maatregelen werd het. geld echter later nabij het politiebureau teruggebracht. D% daders vluchtten de jungle in. „Me/i heeft Duitschland een geschenk gegeven" Hoe men in Frankrijk reageert De eerste phase van de conferentie tc Lausanne, die Vrijdag eindigde met een ge meenschappelijke verklaring der vijf groo te mogendheden, wordt in dc Parijsche pers afgezien van de uiterst rechts staande bladen met voldoening beoordeeld. Men wijst er in het bijzonder op, dat Frankrijk niet afgezien heeft van zijn recht op scha devergoeding, doch dat liet slechts betreft een uitstel, dat aan den toestand van het oogenblik juridisch niets verandert. Do bla den moeten over het algemeen erkennen, dat de nieuwe Duitsche rijkskanselier von Papen op gematigde wijze het Duitsche standpunt heeft verdedigd. Zijn verklarin gen gingen zeker uit van den wcnsch, dat overeenstemming zal worden bereikt. Men erkent in hem den diplomaat van de oude school en van den goeden toon Pertinax betoogt in de Eclio de Paris, dat, wanneer men er in kringen van dc Fran- sche delegaties op wijst, dat Frankrijk het recht op schadevergoeding heeft, gehand haafd, men toch dc vraag moet stellen welke beteekenis een recht heeft, tot welker niet- uitvocring men zich moreel verplicht hoeft. De Figaro betoogt, flat, wanneer men be weert, dat het plan-Young weer van kracht zal worden, wanneer het niet gelukt te Lausanne tot overeenstemming te komen, men wel zeer optimistisch moet zijn. Dc Petit. Parisian meent, dat men het eerste resultaat van dc conferentie slechts kan toejuichen, daar hot Frankrijk ten volle bevrediging geeft. Duitschland heeft met het oog op de houding van Amerika niet meer kunnen verwachten. Men heeft Duitschland een geschenk gegeven, dat ze ker nog grooter is dan Brüning gehoopt hacl.' Wanneer Macdonald en TIerriot zijn uitgegaan van den wensch een onmiddel lijke ontspanning teweeg te brengen door geen politieke voorwaarden aan hun gebaar te stellen, dan èischt de houding van do beide mogendheden toch een tegenpresta tie. Duitschland moet eindelijk er aan den ken op het gebied der veiligheid érnstige waarborgen te geven. liet Journal betoogt, dat men den moed moet hebben te erkennen, dat het plan- Young definitief is begraven. Wanneer het te Lausanne niet gelukt die middelen tc vinden, welke het herstel van het econo mische leven cn van den financieelen toe stand van Europa mogelijk maken, dan zal de hervatting der schadevergoedingsbeta lingen nog onmogelijker worden dan reeds thans het geval is. Voor de vertegenwoordi gers van het oude Duitsche régime is het een goed ding in twee dagen te hebben be reikt, waarop Brüning sedert het begin van Januari heeft gewacht. Herriot in den Franschcn minis terraad. „De principieele moei lijkheden zijn niet opgeheven". P a r ij s18 Juni. (V. D.) In den minis terraad van lieden hebben Herriot cn Paul Boncour rapport uitgebracht over den stand der internationale onderhandelingen te Ge- nève en Lausanne. Met algemeene stemmen keurde de ministerraad de houding der Fransche delegatie goed. De minister van binncnlandschc zaken verklaarde volgens vertegenwoordigers van de pers in den ministerraad, dat dc Fran sclie regeering dc toekomst met groot ver trouwen -tegemoet ziet, aangezien men in Lausanne den indruk heeft gekregen van een goeden geest van overeenstemming en van een ingetreden ontspanning. P a r ij s IS Juli i. (V. D.) Aan vertegen woordigers van de Fransche pers verklaar de Herriot, dat hij in den ministerraad ver slag heeft uitgebracht over den stand der onderhandelingen in Genève cn Lausanne. Het kabinet heeft de houding der Fransche delegatie goedgekeurd. Hij is tevreden, om dat de regeling der Europeesche problemen thans gebracht is binnen het kader van een algemeene regeling cn de doornige kwestie van het moratorium een logische oplossing gevonden heeft. Herriot zette o. m. uiteen: „Wij hebben de conferentie volledige vrij heid gelaten om haar taak grondig aan te pakken en geen verplichtingen op ons ge nomen, die dc conferentie in gevaar zouden kunnen brengen. Op deze wijze is liet ge lukt principieele gedachtemvisselingcn over rnet elkaar in tegenspraak zijnde stellingen te vermijden, welke een onmiddellijk mis lukken der conferentie, tengevolge zouden hebben gehad. De principieele moeilijkheden zijn niet opgeheven. Zij bedreigen echter de toekomst der conferentie niet meer. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken, om mijn Engelsche collega's te bedanken, met wie ik veel heb samengewerkt en in het hijzonder ook rijkskanselier von Papen voor den geest van openhartigheid, waarin hij de gedachtemvisselingcn heeft gebracht. Ieder heeft gezegd wat hij te zeggen had en het feit, dat alle deelnemers zich hebben aangesloten bij de bekende verklaring, is een bewijs voor den persoonlijken geest, die onze werkzaamheden leidt. Wanneer de principieele debatten vóór het aanvaarden der verklaring zouden zijn aangevangen, zouden daaruit dc grootste moeilijkheden hebben kunnen ontstaan. Wij hebben wél tijd gewonnen, maar men mag dit niet ver warren met uitstel. Wij hebben de werk methode vastgesteld, die ons dc noodigc be wegingsvrijheid zal geven. Zoowel in Lau sanne als in Genève zien wij ons tegenover een synthesee waarop wij in Lausanne de analytische methode toepassen. Dezelfde methode moet ook voor Genève worden aan genomen Herriot deelde verder nog mede, dat hij Zondag weer naar Genève zal terugkccrcn. De Italianen voor algemeene schrapping der schulden. ^Lausann e, 18 Juni. (V.D.) Nu heden ^ccn conferentiezitting wordt gehouden, vin den tal van particuliere besprekingen plaats. Om half elf bracht Grandi een bezoek* aan Von Papen, dat een uur duurde. De Italia nen handhaven het standpunt van hun rc- gcering te Rome, dal dc conferentie van I ausanne slechts kun 6lagcn, wanneer de herstelbetalingen volledig geschrapt wor den Dc Duitsche en Italiaansche vertegen woordigers waren het er over eens, dat een regeling der intergeallicerde schulden met de Amerikaanschc régccring slechts moge lijk is, wanneer de Europcesche mogend heden dc politieke schulden geheel schrap pen. Algemeen acht men to Lausanne do voor uitzichten voor dc door de Engelsche regee- ring gewenschtc economische wereldconfe rentie te Londen minder gunstig, aangezien men poogt zoo mogelijk nog op dc confe rentie van Lausanne de kwestie betreffen de dc handelspolitiek te behandelen. Do Duitsche regeering is'van mcening, dat het doel dezer onderhandelingen moet zijn: 1. Internationale maatregelen om dc va luta's der verschillende landen weer in sta biele verhouding tol dc goudwaarde te bron gen. 2. Aanpassing van de rente en aflossing der particuliere buitcnlandsche schulden aan de gewijzigde goudwaarde en goederen- prijs. 3. Opheffing der beperkingen in liet dc- viezcnvcrkecr. 4. Opheffing van de belemmeringen»voor dc uitwisseling van waarden. Fransche voorstellen te ver wachten. In de zitting van Maandag a.s. van de zes uitnoodigende mogendheden zullen op \oorstel van Frankrijk een commissie voor het herstelvraagstuk en een commissie voor de Europeesche economische eu handclspro- blcmen ter herstelconferentie worden inge steld. Dc Fransche delegatie heeft onder voorzitterschap van den minister van finan cien den geheelen dag uitvoerige beraad slagingen gehouden over de zakelijke voor stellen, die de Fransche regeering in de eerstvolgende dagen voor de behandeling der herstel- en economische problemen zal indienen. Naar van Fransche zijde wordt medegedeeld, zijn deze plannen nog niet de finitief vastgesteld. In Duitsche kringen der .conferentie is de indruk versterkt, dat de Fransche regec- ring reeds in de eerstvolgende dagen met een plan tc voorschijn zal komen, om Duitschland •'als eindbctaling voor dc scha devergoeding Duitsche spoorwcgobligaties in onderpand te laten geven Men ziet in dit plan een poging van Frankrijk om voor geruimen tijd invloed op de Duitsche spoor wegen te verkrijgen. De Fransche regeering zou hardnekkig vasthouden aan het standpunt, dat zonder verregaande tegenprestaties van Duitsch land op het gebied van de veiligheid cn van dc overdracht van de spoorwcgobligaties een definitieve regeling van het vraagstuk der schadevergoeding niet mogelijk is. De Engelsche regcering schijnt echter hij dit plan niet betrokken te zijn Samenkoppeling van herstel- cn ontwapeningskwestie? Engel sche plannen te dezer zake. Van Engelsche zijde worden thans ern stige pogingen in het werk gesteld om dc ontwapcningskwcstic onmiddellijk te ver binden met het herstelvraagstuk. Macdo nald, Simon en Grandi gaan Zondag naar Genève, ten einde met den Amerikaanschcn ambassadeur Gibson en den leider der Duit sche delegatie Nadolny zoo mogelijk tot een onmiddellijke regeling van de ontwape ningskwestie in Engclschen zin te komen. De Engelsche regeering neemt haar reed? hij de laatste besprekingen te Parijs en Ge nève ingeleide plannen weer op, waarbij een oplossing van liet ontwapeningspro bleern derwijze tot stand moet worden ge bracht, dat een gedeeltelijke ontwapening plaats vindt door verbod van grof geschut, van bommenwerpers, van gas- en chemische strijdmiddelen. Men hoopt aan Engel6chen kant, dat deze behandeling van het ontwa peningsprobleem in overeenstemming za' zijn met de Fransche wensclien. De plannen der Engelsche regeering gaan uit van de veronderstelling, dat de onder handelingen te Lausanne voorloopig zijn vastgeloopen en dat zonder tegemoetkoming in de ontwapeningskwestie tegenover Frank rijk een zakelijk voortzetten en oplossen van het herstelprobleem niet mogelijk is. Bij de Zondag te houden ontwapeningsbespre kingen zullen derhalve pogingen gedaan worden om tot een algemeene overeenkomst te komen. De indruk bestaat, dat de Duit sche eisch betreffende gelijkgorecthtigdeid en verregaande verlaging van alle bewape ningen in overccnstemnvng met de aan Duitschland opgelegde ontwupeningsbepa lingen bij deze regeling niet zal worden ver- \uld. Dc Duitsche rogcering weigert iedere oplossing van het ontwapeningsproblcem, welke niet volledige erkenning van de Duit sche gelijkgerechtigdheid bevat en rekening houdt met dc Duitsche behoefte aan vei ligheid. De ontwapening. Genève, 19 Juni. (V D.) De ontwape ningsonderhandelingen tc Genève lusschen de groote mogendheden, welke thans plot seling zijn ingeschakeld in de hcrstclbespre- kingen van Lausanne, zijn reeds Zaterdag avond hervat met een onderhoud tusschcn den Amerikaanschcn ambassadeur Gibson cn den Britschcn minister van buitenland- schc zaken, Sir John Simon, cn zijn den geheelen Zondag onafgebroken voortgezet in talrijke particuliere bijeenkomsten cn daarna in een belangrijke bespreking der vijf mogendheden, welke in den namiddag plaats had. Zondagmorgen heeft een vrij langdurig onderhoud plaats gehad tusschcn Grandi, Simon en Gibson. De plotselinge hervatting der onderhan delingen te Genève is ten dooie een gevolg van dc Britschc en ten deele van de Amc rikaansche wensclien. Naar verluidt zou Gibson uit Washing ton instructie hebben ontvangen, onder alle omstandigheden vóór 1 Juli, den aanvang van de verkiezingscampagne voor het presi dentschap, in ontwapeningskweöjïcs zake lijk resultaat tc bereiken. Aan de des middags gehouden bespreking werd deelgenomen door Macdonald, Simon, Grandi, Paul Boncour, de Jou venei, Nagao- kam, Gibson en als hoofdrapporteur door Benesj. Deze groote bespreking tusschcn Enge land, Frankrijk, Italic, de Vereenigdo Sta ten en Japan bcteekent, naar in conferentie- kringen wordt verklaard, het eerste gevolg van liet. laatste besluit, van liet presidium, waarbij dc officieelo werkzaamheden der ontwapeningsconferentie werden gestaakt en dc groote mogendheden worden opge wekt directe besprekingen to voeren inzake de tegenstellingen ter conferentie. Main z, 17 Juni (V.D.) In een groote ver gadering van liet centrum voor den ITea- sischen verkiezingsstrijd, welke vergadering door ongeveer 8000 personen bezocht werd, iieert de vorige rijkskanselier, dr. Brüning, "en redevoering gehouden over de huidige politieke problemen van het Duitsche rijk. Hierbij zette hij o.m. het volgende uiteen: Do rijkspolitiek speelt met betrekking tot Je verkiezingen in de landen op het oogen blik zoo'n belangrijke rol, omdat de landen, door de laatste regceringsmantrcgclen in een misschien nog sterker afhankelijkheid van het rijk zijn komen tc verkeeren dan reeds het geval was. De gebeurtenissen der laatste dagen bewijst dit reeds voldoende. Vervolgens legde dr. Brüning rekenschap af van de werkzaamheden van het vorige kabinet. Bijzonder veel waarde hechtte hij er aan vast te stellen, dat de maatregelen van het oude kabinet gedragen werden door den vasten wil van alle leden van het ka binet om het Duitsche volk zoowel naar binnen als naar buiten tc leiden naar een duurzame pacificatie. Het is onjuist, dat principieele tegenstellingen ten aanzien van de rcchtsstaandc deelcn van het volk hem tot maatregelen zouden hebben gedreven, welke deze volksdcilen moesten uilschakp len van deelneming aan dc vorming van het lot van Duitschland. Meer dan eens heeft hij gepoogd juist die deelcn, die zich door hem achteruit gezet waanden, te doen deelnemen aan het regeeringswerk. Dat het hiertoe niet gekomen is, heeft niet gelegen aan de houding van het oude kabinet, maar aan dc eischen van degenen, die alle macht voor zich hadden opgeeischt cn die niet be reid geweest waren rekening tc houden met de verlangens van een ander groot deel van het volk. Brüning is er van overtuigd, dat het hem zou zijn gelukt dc moeilijkheden, die hij op zijn weg nog voor zich had, te overwinnen. Hoe noodzakelijk ook de door hem genomen maatregelen geweest zijn', wordt wel bewezen door de financiecle, in grijpende maatregelen van de nieuwe re- geering, die nog veel zwaarder drukken dan de door hem ontworpen besluiten. On danks allen huidigen nood echter hoopt spr., dat het volk weer tot zichzelf zal in- keeren en uit de overtuiging, dat het reeds vaak heeft moeten worstelen om zijn op- gang, zelve de kracht zal vinden tot het overwinnen van den mocilijkstcn noodtijd. De binnen- en buitcnlandsche bevrijding, waarvoor hij gestreden heeft cn welker «rondslagen hij in zijn werktijd van twee jaar heeft moeten leggen, breekt aan IN AANBOUW ZIJND HUIS INGESTORT. Antwerpen. 17 Juni (V. D.) Vrijdag middag is te Boom bij Antwerpen een in aanbouw zijnd woonhuis ingestort. De aan nemer De Vos en twee zijner werklieden werden onder het puin bedolven. De Vos en één der arbeiders konden slechts dood worden geborgen, terwijl voor het leven van dan anderen arbeider wordi gevreesd. BUITENLAND. De eerste resultaten van Lausanne. (Eerste Blad pag. 1). Brüning rechtvaardigt zijn beleid. (Eerste .Blad, pag. 1). BINNENLAND. De Zeppelin op Waalhaven. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Een verkeersongeval met doodelijke af loop. (Eerste Blad, pag. 3). Landdag van de Vrijdenkcrsvcrecniging „Dc Dageraad" in Birkhovcn. (Eerste Blad, pag. 3). SPORTNIEUWS. II. V. C. wint den Zilveren Dom. (I)crdo Blad, pag. 1). Geslaagde afstandsmarsch van „Wilhel- mina." (Derde Blad, pag. 1). De zwemkampioenschappen te Assen. (Derde Blad, pag. 2)* Egmond cn I.ccnc naar Los Angelos. (Derde Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 768.1 te IngÖ. Laagste barometerstand 75G.1 te Skagcn. V e r w achting: Zwakke tot matige, N.W. tot \V. of Z W. wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk cohige regen, weinig verandering in temperatuur. De depressie in het Oostzoegcbied werd iets dieper en ontwikkelde zich thans tot. een stationnair minimum, dat den weerstoe- stand in onze omgeving bleef beheerschen en tezamen rnet het stationnair gebied van hoogen luchtdruk in het N.W. een koele luchtstroom onderhoudt, van de Noorsche zee tot in de Golf van Biscay e. Dc depres sie vormt thans één geheel met. een secun dair minimum ovar Z.-Frankrijk. Aan do Z.O. zijde van dezen stroom van lagen lucht druk wordt warmte gevonden. In Z.-Frank- rijk vielen zware regens, cvenzoo langs de Bothnischc golf. In Noord-Scandinaviö en in Spanje is cle luchtdruk stijgende. Het laat zich aanzien dat het minimum boven Z.- Zwcdcn zich nog een weinig naar het W. zal verplaatsen cn dat de hoogc druk in het N.W. zal afnemen en die in het Z.W. toe nemen, waardoor de wind geleidelijk weer naar het Z.W. zal gaan en dc temperatuur weer zal stijgen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CQRSELETTES in aüc prijzen Practisch. Het ideaal van den waren muziek liefhebber. Dc vertegenwoordiger ARMH.STRAAT EEN AL1ERIKAANSCHE TRANS ATLANTISCHE LUCHTSCHEPENDIENST? Washington, 17 Juni. Het Iluis van Afgevaardigden hoeft met 163 tegen 1-56 stemmen het voorstel van den afgevaardig- 'igde Crosser aangenomen om te komen tot het instellen van een Iransatlantischon luchtschependionst. De vooruitzichten, dat het voorstel ook door den Senaat zal wor den goedgekeurd, zijn zeer gunstig, aange zien verschillende commissies alsmede het departement van oorlog en het departement van marine zich reeds vroeger voor een dergclijkcn dienst hebben uitgesproken. ZELFMOORD IN EEN BIERVAT. Pilsen, 17 Juni. (V. D.) Een bierbrou wer, wiens bierproductie in de afgeloopen maand met vijfhonderd liter was gedaald, heeft waarschijnlijk doordat hij geestelijk in de war was geraakt, op ongewone wijze zelfmoord gepleegd. Hij verdronk zich na melijk in een vat bier, waarin een hecto liter bier opgeslagen kan worden. In een brief, dien hij achter liet. schreef hij, dat hij de schande, dat zijn maandproductie met 500 liter was gedaald, niet kon over leven, doch dat zijn geest 's nachts in alle herbergen als spook zou ronddwalen-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1