DE ËEMLANDEU BELANGRIJK VERZOEK AAN HENDERSON e Nieuws Woensdag 22 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 301 VERONTRUSTE KLEINE MOGENDHEDEN DE BEROERING IN CHILI 9 uur 57 min. L. J. LUYCX ZOON Fa. R. v. d. BURG HITLER BIJ MINISTER VON GAYL AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe» 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand l 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»- Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummeri f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 5» PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer regel meer f0.25. Llcfdadighelds-advertentlën voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer catr» f 0.05 De kleinere mogendheden gaan ongeduldig worden. De vertrouwelijke bespre- kingen. Er zit nog altijd niet heel veel schot in de onderhandelingen tc Lausanne en Ge- nève. Men kan eigenlijk wel zeggen, dat er 6inds gisteren geen enkele vooruitgang is gekomen en dat het over- en weer-gepraat nog geen enkel tastbaar resultaat heeft opgeleverd. Maar aan den anderen kant zijn er gisteren toch tweo merkwaardige feiten voorgevallen, die wel eens een be langrijken invloed zouden kunnen hebben op liet verdere verloop van de conferenties. In de eerste plaats namelijk hebben de kleinere staten, die zich te Oslo hebben vereenigd, bij Henderson aan de deur ge klopt, en hem op den man af gevraagd: ,,Hoe staat het hij jullie eigenlijk met de zaken? We hooren niets meer van dc ont wapeningsconferentie; jullie houden alles zoo geheim, dat we nu wel eens wat willen weten." Een optreden, dat volkomen juist is, cn dat ook niet zal nalaten indruk te maken ter plaatse waar dat behoort. Wat bij deze demarche vooral opvalt, is het tijdstip, waarop zij genomen is, namelijk direct na het bekend worden van de stap pen tot economische toenadering tusschen ecnige kleine mogendheden, waartoe ook ons eigen land behoort. Men kan uit den aard der zaak verschillend denken over de economische aaneensluiting van de Oslo- statcn, maar feit is het, dat de ontwerp- convcntie, die tusschen Nederland, België en Luxemburg is gesloten, een zekeren in druk heeft gemaakt op de vergaderendo mogendheden, een indruk, die wellicht een belangrijke stimulans zal zijn voor de be sprekingen ter Hcrstelconferentie. En wan neer ook de Skandinavische landen zich bij die Conventie mochten aansluiten, kan ge- sjirokon worden van een nieuw staten blok in Europa, waarmee rekening zal moeten worden gehouden. Na dit eerste optreden van de Oslo-sta len volgt thans, binnen enkele dagen, bet tweede: de por in don rug van dc Ont wapeningsconferentie. Henderson, dc voor zitter, heeft een erg fraai diplomatiek ant woord gegeven, maar toch zal dit teeken van ongedud ook zijn invloed niet missen. Het tweede merkwaardige feit is het verschijnen te Lausanne van Gibson, den leider van de Amerikaansche delegatie ter ontwapenings-confercnlie. Dit bezoek heeft in Lausanne groot opzien gehaard, omdat, zooals men weet, Amerika zich geheel af zijdig heeft willen houden van de Herstel- conferentie, en verklaard heeft alleen dan te willen spreken over vermindering of schrapping van schulden, als er ernst wordt gemaakt met dc ontwapening. De Verccnigde Staten hebben, wat dat betreft, zeer duidelijke taal gesproken: geen ge praat over schulden eerst ontwapenen, en het is tc begrijpen, dat Herriot even van kleur verschoot, toen hij, te Lausanne terugkeerende, van het bezoek van Gibson hoorde. Hoe het zij, men (schijnt wel dc verwachting tc mogen koesteren, dat er dc eerstkomende dagen cn tc Lausanne èn te Genèvc iels zal gebeuren dat wellicht zal leiden tot een hopen wij gunstige be slissing. Er wordt tenminste gemompeld, dat de vertrouwelijke besprekingen ter ontwapeningsconferentie zullen uitloopen op een overeenkomst over de volgende punten: 1. Vermindering der militaire uitgaven met minstens 10 pet., cn met een geleide lijk toenemend hoogcr percentage in de komende jaren. 2. Qualitaticve ontwapening door af schaffing der zware kanonnen met een ka liber van 240, misschien zelfs reeds van 150 m.M. en meer; van dc tanks van 16 ton of meer; van dc bombardementsvliegtuigen met een ledig gewicht van 2000 K.G. en meer; van alle chemische en bacteriolo gische wapenen. 3. Internationaliseering of althans strenger internationaal toezicht op de bur gerlijke luchtvloot. 4. Internationaal toezicht op dc nale ving der bepalingen der ontwapeningscon ferentie. 5. Toezicht op de wapenfabricatic. 6. Schepping van een permanente ont wapeningscommissie ter voorbereiding der verdere ontwapeningsconferenties in dc naaste toekomst. Het schijnt dat do Fransche delegatie bereid is tot al deze punten mede te werken, zonder verder de verwezenlijking van Tardieu's veiligheidsvoorstel als voor waarde hieraan te verbinden. De grootste moeilijkheden bij de tegenwoordige bespre kingen zijn gelogen m den Amerikaan scnen eisch dat tevens een vermindering in het personeel der landmacht Lal worden goedgevonden, waartegen de Franschcn tot nu toe nog bezwaar hadden. PER KANO NAAR DE NOORDKAAP. Kopenhagen, 20 Juni (H.N.). Te Ska- gen zijn vandaag twee Duitschers uit Ham burg aangekomen, die per kano over Gote- borg en Christiansund naar de Noordkaap willen varen. Ervaren zeelui vinden deze onderneming zeer hachelijk Gibson onverwacht te Lausanne gearriveerd Practische resultaten gevraagd Genève, 21 Juni. (V.D.) De president van de Ontwapeningsconferentie. Hender son, heeft Dinsdag de delegaties van Bel gië, Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zweden ontvangen, die hem met na druk hebben gevraagd wanneer de volgen de zitting van dc hoofdcommissie der Ont wapeningsconferentie zal worden gehou den. Henderson deelde mede, dat hij de onder handelingen welke thans zijn aangevangen cn welke den noodigen tijd vcrcischcn, van zeer groote beteekenis acht. Hij hoopt tegen den eersten Juli een zit ting der hoofdcommissie te kunnen bijeen roepen. Deze stap der vijf staten zou ingegeven zijn door den wensch de thans gevoerde onderhandelingen te bespoedigen, aange zien de kleine mogendheden door dc gehei me besprekingen waaromtrent een volle dig stilzwijgen wordt bewaard, ccnigszins verontrust 6chijiien te zijn. De besprekingen voortgezet. De op Dinsdagmorgen vastgestelde zit ting van dc commissie voor luchtvaart der Ontwapeningsconferentie is utgcstcld tot Woensdag. Aangenomen kan worden dat deze ver daging verband houdt met de driemogend- hedenbijeenkomst, welke Dinsdagmiddag om twaalf uur is voortgezet in aanwezig heid der zelfde politici die gisteren cn eer gisteren over deze aangelegenheid hebben beraadslaagd. Bij deze bespreking is tot nu toe slechts overeenstemming bereikt inzake de kwes tie van het verbod van den gasoorlog, ter wijl de controverses nopons de legersterktc en de luchtvaart in het bizondcr ten aanzien van de internationaliseering van dc civiele luchtvaart welke Maandagmid dag door Amerikanen en Franschcn ver schillend werd beoordeeld nog steeds bestaan. Gibson onverwacht te Lau- sanne gearriveerd. De leider der Amerikaansche delegatie -Ier Ontwapeningsconferentie, Gibson, is Dinsdagmiddag, vergezeld van den beken den Amcrikaanschen financicelen deskun dige Norman Davis onverwacht per auto te Lausanne gearriveerd. Beiden begaven zich direct naar hotel Beau Rivage, waar zij-gedurende anderhalf uur een bespreking hadden met Macdonald en den Britschen minister van Buitcnland- schc Zaken, Sir John Simon. Simon was Dinsdagmorgen door Macdo nald uit Genève naar Lausanne terugge roepen. De volkomen onverwachte aankomst van Gibson te Lausanne heeft in alle conferen tiekringen zeer groot opzien gebaard, aan gezien de Amerikanen tot nu toe nadruk kelijk weigerden, uit motieven van binnen- landsch politieken aard, welke besprekin gen dan ook te Lausanne te voeren. Gib sons verschijnen wordt algemeen be schouwd tc geschieden op den nadrukkelij- ken wensch van het Witte Huis en in ver band gebracht met het nachtelijk onder houd met Herriot te Morges. In de bespreking met Macdonald zou Gibson den Engelschen minister opnieuw den dringenden wensch der Amerikaan sche regeering practische resultaten te be reiken in de Ontwapeningskwestie hebben uitgesproken cn met zeer grooten nadruk hebben geëischt dat dc ontwapeningson derhandelingen worden hervat. Om half zes is Herriot in hotel Beau Ri vage aangekomen. Hij verheelde gcenzsins zijn verwondering toen hem werd medege deeld, dat Gibson bij Macdonald op bezoek was. Herriot heeft een tijdlang in de hall van het hotel gewacht tot het onderhoud tusschen Macdonald en Gibson was geëin digd. Gibson verliet het hotel en heeft zich naar Genève hegeven. Later heeft een vrij langdurig onderhoud plaats gehad tus schen Macdonald en Herriot. Voorts heeft von Xeuratli Dinsdagmid dag een vrij langdurig bezoek gebracht aan den Ilaliaanscnen minister van Bui- tcnlandsche Zaken, Grandi. Het stadium der directe on derhandelingen bereikt. Het herstelvraagstuk is thans, volgens mededeeling van Duitsche zijde, in het sta dium van directe onderhandelingen getre den. De Engelsche premier, Macdonald, heeft als conferentieleider in zijn onder houd van gisteren met de Duitsche minis ters de wenschen der andere delegaties tot uitdrukking gebracht. Deze wenschen ko men hierop neer, dat ingeval van een defi nitieve regeling van het herstelvraagstuk •vj.n alotbetaling door Duitschland wordt verricht. Hierbij zijn reeds verschillende plannen ter sprake gekomen, welke echter officieel dc Duitsche delegatie nog niet be kend zijn. De Duitsche delegatie is cr van in kennis gesteld, dat zij een slotbetaling verwachten moet. Wat het voorstel der obligaties op de Duitsche spoorwegen en de industriebonds betreft is men aan Duitsche zijdo van mee ning, dat de opvatting verkeerd is, dat men een of ander deel uit het Duitsche econo mische leven zou kunnen lichten en dit voor bijzondere betalingen aan het buiten land zou kunnen gebruiken. Het gaat er om of het totale Duitsche economische le ven in de toekomst in staat zal zijn tot welke herstelbetalingen ook en niet, of de een of andere Duitsche onderneming nog met winst werkt. De thans aangevangen besprekingen over het herstelvraagstuk zullen voorloopig met Macdonald in de eerstvolgende dagen wor den voortgezet. Ofschoon de tegenstellin gen op het oogenblik nog scherper worden, is men van Duitsche zijde nog niet pessi mistisch gestemd. Wat de lecning aan Oostenrijk betreft wordt er van Duitsche zijde met klem op gewezen, dat de Duitsche regeering na tuurlijk de financieelc hulp aan Oostenrijk niet wil sabotccrcn. In tegendeel is dc Duitsche regecring volkomen bereid daar aan mede te werken, ingeval bepaalde voorwaarden worden vervuld, ih het bij zonder, wanneer dc verwijzing op het pro tocol van Genève achterwege wordt gela ten. Of dc leening echter tot stand zal ko men, is nog onzeker. Layton voor schrapping der herstelbetalingen. Londen, 21 Juni. (V.D.) In de News Chronicle geeft sir Walter Layton een be schouwing over dc argumenten, die Her riot te Lausanne heeft aangevoerd voor de handhaving van dc Fraiischc aanspraken op dc herstelbetalingen en wel voorname lijk over wat Herriot beweerde omtrent het gevaar van het vergroote .concurrentiever mogen van Duitschland in geval van schrapping der betalingen. Layton schrijft, dat juist verdere herstelbetalingen liet Duitsche uitvoeroversclior ,-nocten vergroo- tcn, aangezien op den duur dc herstelbeta lingen slechts in waren opgebracht zullen kunnen worden. Wanneer Duitschland in de toekomst nog betalingen zal moeten blij ven doen, zal zijn concurrentievermogen niet verzwakt, doch versterkt worden. Bo vendien is de mate, waarin andere staten goederen zonder tegenwaarde als betaling kunnen acccptccrcn, zeer begrensd, zoodat herstelbetalingen in waren catastrophale gevolgen zouden hebben. Het tweede argument van Ilcrriot, dat Frankrijk in geval van schrapping belang rijke bedragen voor zijn begrooling zou verliezen, beantwoordt Layton door een vergelijking tc trekken met dc veel groo- tere offers van Engeland. Frankrijk heeft reeds groote bedragen ontvangen voor den wederopbouw der verwoeste gebieden, ter wijl dc betalingen van Engeland aan de Verecnigdc Staten ongeveer tweehonderd- millioen pond meer bedroegen dan wat ontvangen werd uit herstelbetalingen en intergeallieerde oorlogsschulden. Dat be- tcekent een zware belasting van de binnen- landsche 6chuld van Engeland. Bovendien mag men niet vergeten, dat Engeland een deel der oorlogsschuldcn van zijn gealli eerden geschrapt heeft, wat eveneens op de binncnlandsche schuld van Engeland drukt. In geval van volledige schrapping der herstel- cn oorlogsschulden zou derhal ve de belasting der Engelsche belastingbe talers naar verhouding even groot zijn als die van de Amerikaansche. Layton besluit zijn artikel met het constateeren van het feit, dat al deze offers van weinig beteeke nis zijn tegenover de reusachtige voordec- icn, die een volkomen schrapping zou heb ben. Er zou ruimte worden geschapen, waarin de internationale handel overeen komstig de ontwikkeling der moderne we reld weer opgebouwd zou kunnen worden. COMMUNISTISCHE SAMENZWERING IN JOEGO-SLAVIE. Twee officieren ter dood veroordeeld. Belgrado, 20 Juni. (V. D.) Hot militai re gerechtshof te Belgrado heeft lieden vonnis gewezen in het proces tegen dc Marburger officieren, die beschuldigd wer den van communistische samenzwering. Eerste luitenant Atanaskovitsj en eerste luitenant Althorer werden ter dood ver oordeeld. Majoor Djokitsj werd veroordeeld tot zeventien jaar zware kerkerstraf, vijf officieren cn een machinist bij dc spoorwe gen kregen ieder 10 jaar zware kerker straf. Twee sergeants-inajoor en twee of ficieren werden vrijgesproken. JAPANSCH MARINE VLIEGTUIG OMLAAG GESTORT. Vier dooden. Tok i o, 21 Juni. (V.D.) Het Japanscbe ministerie van Marine deelt mede dat een Japansch watervliegtuig op weg van Chi- rasa naar Sasebo is neergestort. De pi-loot en drie inzttenden werden gedood. De oor zaak van het ongeluk kon tot nog toe niet worden vastgesteld. Er crlüidt, dat graaf Stcphan Bcthlen, die wordt beschouwd als de „sterke man" van Hongarije, opnieuw zal worden belast met liet premierschap. Gelijk men weet, is hij vroeger reeds tien jaar lang premier geweest. Grove c.s. gedeporteerd. Ra dicale reorganisatieplannen. Santiago de Chili, 21 Juni. De re gecring deelt mede, dat dc leider van de afgezette junta, kolonel Grove cn vier an dere revolutionaire leiders aan boord van (vii Ciulceusche kruiser op het eiland Junn Fernandez, bekend als het eiland van Ro binson Crusoe, zijn aangekomen. Do geïnterneerden zullen hier niet blij ven, maur hun nadere bestemming is niet bekend. De nieuw regecring liceft radicalo plannen ontworpen voor een reorganisatie van dc arbeidsvoorwaarden m het land. Do werktijden zullen worden verminderd, ter wijl minimumiooncn zullen worden vast gesteld en de bestaande collectieve contrac ten in gurtstigen zin zullen worden herzien. Voorts zullen maatregelen worden ontwor pen voor het verleenen van steun aan wcrkloozen. Deze maatregelen zullen gefi nancierd worden door een heffing op dc particuliere vermogens cn de zoogenaamde arbeidsiooze inkomen s. Voorts zal hij de belastingen een: sterke progressie worden toegepast. ONRUST IN DUITSCHLAND. B c r 1 ij n, 22 J u n i. (V.D.) Tegen midder nacht is het in verschillende deelen van dc stad tot communistische samenscholingen en tot ernstige politieke botsingen gekomen. In Moabit werden in dc Rostocker, de Turm oil ITuttenstrasso groote communistische de monstratieoptochten gevormd, die door do politic rnet dc gummistok uiteen gejaagd werden. In de Schliemannslrasse en op den Helm- holtzplatz werden door dc demonstranten alle straatlantarens uitgedraaid. In de Ros- fockcrstrasse poogden de communisten, na dat zij eerst f\c lantarenlarnpen hadden stuk geslagen barricaden op te werpen. Bij het verschijnen van de politie vluchtten zij echter. In het Zuid-Westen, in de Schleicrmachcr strasse w erd de 23-jarige nationaal socialist Koester door communisten overvallen. Hij bekwam een schot in dc slaap cn overleed korten tijd nadat hij naar het ziekenhuis was overgebracht. Botsingen. V a r e 1, 21 Juni. (V.D.) De gemeenteraad van Varcl had Maandag besloten, naar aan leiding van het overnemen van do regeering door de N.S.D.A.P. heden de swastika-vlag voor 14 dagen te hijschcn. Verscheiden honderden communisten en sociaal demo craten waren reeds lang voor het hijschcn van dc vlag samengeschoold. Toen tegen 6 uur des middags een afdeèlmg S.A. cn S.S. van ongeveer 50 man opmarcheerde, ver hinderde het publick hen zich op te stellen. De politie, die dc menigte wilde terug dringen, werd aangevallen, waarop zij met de gummistok de stralen ontruimde. Ecni ge SAlicdcn werden door naar hen toege worpen flesschen gewond. Een SA man be kwam een messteek. Na het hijsclien van den vlug kwam het op verscheidene plaat sen van de stad tot. overvallen op de SAlie- den. Hierbij werden cr 10 gewond, waar van 4 zwaar. Communist doodgestoken. Essen 21 Juni (V.D.) Op den Frohn- hauser Markt in Essen-West is hedenavond iaat een 10-jarige, Heinrich Mertens ge naamd. door onbekende daders door ver scheidene messteken zoo zwaar gewond, dat hij onderweg naar het ziekenhuis stierf. Gp den dood- werd een lidmaatschapboekje van den strijdhond tegen het fascisme ge vonden. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend. SPIONNAGE-ORGANISATIE TE BOEKAREST ONTDEKT. Boedapest, 20 Juni (H.N.). Volgens een bericht int Boekarest is daar een wijd vertakte communistische spionnagc-orga- nisatie ontdekt. De leider dezer organisa tie moet een Duitscher, Gustaf Arnold, zijn, die door de communistische centrale te Berlijn naar Roemenië is gezonden. In zijn woning te Boekarest zijn geld en dia manten gevonden terwaarde van 18000, BUITENLAND. De revolutionaire acties in Chili. (Eerste Blad, pag. l.J Een belangrijk verzoek aan Henderson. (Eersto Blad, pag. 1). BINNENLAND. De Ncderlandsch-Belgische conventie. (Tweede Blad, pag. l.>. Voorloopig Verslag der Tweedo Kamer over den steun aan de varkenshouderij. (Tweedo Blad, pag. 2J Vergadering van liet Ned. Verbond van Vakverccnigingen. (Tweedo Blad, pag. 2). Treinbotsing bij Alphen a.d. Rijn. (Tweede Blad, pag. 3)« i Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). Bijdragen aan werkloozcnkassen. Een wetsontwerp ingediend om het bedrag met 3 millioen te verhoogen. (Tweede Blad, pag. 2), STADSNIEUWS. Vergadering van de R.-K. Middenstands* vereeniging. (Eerste Blad, pag. 3). j SPORTNIEUWS, Neptunus-wcdstrijden in de zwcmschooL (Eersto Blad, pag. 3). A. Z. en P. C. verliest te Utrecht van Star met 3—2. (Eerste Blad, pag. 3). Hoogste barometerstand: 7.69.0 te Black- •sod. Laagste barometerstand: 7.55.5 Isafzo. V erwaahtin g: Zwakke tot matige Noordelijke tot Westelijke wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken wellicht nog enkele regenbuien weinig verandering in temperatuur. Het gebied van hooge luchtdruk in het Westen is thans weer uitgebreid geworden en reikt van dc Azoren tot do Noord Kaap. De depressies in het Oosten en N.W. zijn beide ondiep, zoodat het luchtdruk verschil overal zeer klein is cn de wind nergens meer dan matig is. Over het gsheele Wes ten is de luchtbeweging nog van Noord naar Zuid gericht, met betrekkelijk koel weer. De Zomerwarmte die gister nog in het Z.O. en Oosten werd gevonden is thans ook verdwenen. Het gebied van zware regen verplaatste zich naar Duitschland en reikt tot onze omgevihg. In hoofdzaak vielen dc zware regens in den nacht. Te de Bilt 25 m.M., te Aken 17, te gen 1 tc Maastricht. München en Zurich melden 25 en 23 m.M. Breslau cn Dresden 26 en 19 m.M. Danzig 12 m.M. Voorloopig is nog weinig verandering in het weertype te verwachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELET TES in alle prijzen Practlsch. BECHSTEIN PIANO'S Het ideaal van den waren muziek liefhebber. De vertegenwoordiger ARNN.STRAAT Berlijn, 20 Juni. (V. D.) Naar de Deut sche Zeitung verneemt, is Adolf Hitler heden te dezer stede aangekomen, waar hij een bespreking heeft gehad met den rijksminister van binncnlandsche zaken, Freiherr von Gayl. Vermoedt wordt, dat Hitier den rijksminister gewezen beeft op de gebeurtenissen in München en Keulen en ernstig erop heeft aangedrongen, dat de rijksminister van binnenlandsche zaken de S.A. tegen do aanvallen, die indruischea tegen de rijkswet betreffende de unifor men, moge beschermen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1