DE ÉEMLANDEü Buiteiilaudsch Overzicht Buitenland M\ Bmrsovenicht Belangrijkste Nieuws MANNB0RG ORGELS Vrijdag 24 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 303 BEIEREN LIGT MET HET RIJK OVERHOOP COMMUNISTENPROCES TE SOFIA DE SCHATTEN VAN DE EGYPT BEREIKT HITLER TEGEN COALITIE MET HET CENTRUM Weerbericht Licht 9 uur 56 min. L. J. LUYCX ZOON JAPAN EN 'T CONFLICT CHINA-TIBET AMERSFOORTSCh DAGBiAD ABONNEMENTSPRIJS f* 3 na"ndc0 v°°' Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratie verzekering tegen ongelukkenl f 0.17'/,. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderli|ke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 51J PRIJS OER ADVERTENTIEN 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer 1elke regel meer f0.25. Llcfdadlghelds-advertentlën voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 reoela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaotsco f I.—. Bewijsnummer e*tr» f 0.05 Hcover's boodschap aan de ontwapeningsconferentie. Een Zwitsersch oordeel. Gisteren hebben wij te dezer plaatse reeds zelf een oordeel uitgesproken over de beteekenis van Hoover's voorstel, waar van de voornaamste strekking was de be wapeningen der verschillende landen met een derde te verminderen. De talrijke tele grammen, die wij tegelijkertijd hebben op genomen, repten van de wijze, waarop de landen, betrokken bij de ontwapening en andere problemen, die daarmede dikwijls worden samengekoppeld intergeallicer- de schulden en herstelbetalingen heb ben gereageerd. Ditmaal willen wij eens luisteren naar een neutrale stem en wel naar de woorden van de Neuc Ziircher Zei- tung, die onder meer de opmerking maakt, dat het initiatief van Hoover de werking had als van een bom. Dit lag zoowel aan den plechtigcn vorm van het voorstel, dat direct uitging van den president der Ver eenigde Staten en dat urbi et orbi was ver kondigd, als aan de driestheid, om niet tc zeggen brutaliteit van den daarin vervat ten eisch- De bewapeningen van alle lan den moeten met een derde worden ver minderd: ziedaar de inhoud van het radi cale voorstel, waarmee president Iluovcr den Gordiaanschen knoop der technische beraadslagingen te Genève, waarachter zich dikwijls de onwil om te ontwapenen verbergt, trachtte door te hakken. Het is duidelijk, dat niet alleen de bezorgdheid over de tot dusver ter conferentie bereikte resultaten, die zeer schamel zijn, den stap van Hoover heeft geïnspireerd; het mani fest van den Amerikaansclien staatspresi dent stelt niet alleen het ontwapenings- vraagstuk, waarvan de oplossing in de hand wordt gewerkt, weer aan de orde, maar tegelijkertijd de daarmee verband houdende problemen der herstelbetalingen en der schulden tusschcn de geallieerden onderling, ja, wel beschouwd, zelfs de kwestie van de toekomstige verhouding der Vereenigde Staten tot Europa. Sinds den tijd van Wilson is van het Witte Huis geen document uitgegaan, dat zoozeer ingrijpt in het lot van Erropa als Iloovcr's jongste voorstel, waarvan men, zonder eenige lakende bedoeling, bijna zou kunnen zeggen, dat het een geheel conti nent op vrijwel eendere wijze voor beslis singen van vitale beteekenis plaatst, als toen Wilson in 191S met den eisch inzake de afzetting van den keizer Duitschland het pistool op de borst zette. Het voorstel van Hoover behelst een on geschreven belofte, waaraan het een ge weldige beteekenis ontleent: „Volkeren van Europa, bewijst de oprechtheid van uw wil tot ontwapenen, ontwapent inderdaad en Amerika zal bereid zijn te praten over 'l vraagstuk der schulden." Maar tevens be vat het voorstel het dreigement, dat, wan neer dit bewijs van goeden wil achterwege blijft, Europa niet kan rekenen op de tege moetkomendheid van de Vereenigde Sta ten, doch er genoegen mee zal moeten ne men het met zijn moeilijkheden zelf klaar te spelen; dit isolement zal Europa echter aan zich zelf hebben te wijten. Met deze tweevoudige kenschetsing van Hoover's voorstel als een belofte en een dreigement zijn de vooruitzichten, die de moedige étap van den Amerikaansclien president opent, maar tevens de gevaren, die erin verborgen liggen, reeds aangeduid. Heeft het voorstel een effectieve en belang rijke vermindering der bewapening tenge volge de Vereenigde Staten zullen stel lig bereid zijn over details nog van ge dachten te wisselen dan zou de liqui datie van de erfenis, die de oorlog heeft nagelaten en die zeer zwaar op de mensch- lieid weegt, in een vlug tempo kunnen plaats vinden en een stimulans worden voor het bedrijfsleven, dat overal diep in de put zit. Aan den anderen kant zou een misluk king stellig een toestand in 't leven roepen, die nog troostloozer en chaotischer is dan de situatie, die Hoover met zijn initiatief tracht te verbeteren. Het is een beetje bit ter voor de Europeesclic volkeren, dat zij zich de ontwapening door Amerika moeten laten dicteeren; gevoeligheden, al dan niet gerechtvaardigd, zullen in opstand komen tegen een dergelijk dictaat en misschien heeft Hoover een beetje teveel aan het prestige van zijn eigen land en de popu lariteit van den candidaat voor het presi dentschap gedacht, toen hij tot zijn stap he loot, maar, afgezien van dergelijke over wegingen, zal niemand den grooten ernst en de draagwijdte van Hoover's voorstel kunnen miskennen door daarop met liclit- vaardigen trots te antwoorden: „L'Europa fara Ia se EEN FRANSCHE LEENING AAN POLEN? Warschau, 22 Juni. (V.D.) Uit Parijs alhier binnengekomen berichten melden, dat de Fransche regeering bereid is Polen een leening op korten termijn ten bedrage van 200 millioen francs toe te staan in twee termijnen, ten behoeve van het aanleggen van een steenkool-spoorweglijn van Opper #Kezió naar de haven Gdingen- M n c h c n, 22 Juni. (V.D.) Betreffende het resultaat van de Berlijnschc conferentie van ministers van binnenlnndschc zaken markt de Bciersche Volkspartei-Korrespon denz o.a. op: De rijksregcering wil het om politieke redenen niet meer aan de regeeringen der landen overlaten in de uniformkwestic zoo op te treden als plicht en verantwoordelijk lieid dit haar voorschrijven. Zij schijnt voor nemens te zijn met behulp van artikel iS zich een rijksrechl te verschaffen, dat bet landsrecht buiten werking stelt. Men moet na het resultaat der lamlencon- ferentie -een ernstige inbreuk van de rijks macht der landen verwachten. Daarmede neemt de rijksregcering een verantwoorde- ij kheid op zich voor de verdere ontwikke ling der binncnlandsch politieke toestanden in Duitschland, die haar waarschijnlijk in de Duitsche geschiedenis geen groeten roem zal brengen. Het spreekt van zelf, dat een Beiersche regeering niet in staat is aan de politieke opvattingen van do rijksregcering tegemoet te komen. Do verantwoordelijk heid voor maatregelen, die de rijksregcering voor noodzakelijk houdt, moet zij alleen dragen, maar ook de verantwoordelijkheid voor alle gevolgen, die daaruit voortvloeien. AMNESTIE IN PRUISEN. Berlijn, 22 Juni. (II.X.) De Pruisische landdag heeft Woensdag de amnestiewet in tweede lezing aangenomen. Hierin wordt bepaald, dat amnestie zal worden verleend voor om politieke redenen of uit economi- schcn nood begane misdrijven rnet uitzon dering van ernstige delicten, die vergrijpen tegen het leven, ernstige lichamelijke mis handeling enz. waren. In derde lezing zal het voorstel Vrijdag behandeld worden. Men verwacht, dat liet wetsontwerp in do thans vastgestelde redactie op geen protest bij den staatsraad zal stuiten. KOSTBARE PRENTEN GESTOLEN. Frankfort, 22 Juni. (II/N.) Vannacht is ingebroken in het onlangs weder geopen de prentenkabinet van hef kasteel Aschaf- fenburg. Vermoedelijk is een groot aantal kostbare prenten gestolen. Dc inbrekers zijn met groote kennis van zaken te werk ge faan en waren klnarlijkclijk goed op do hoogte van de waarde der prenten. COMMUNISTISCHE OVERVALLEN IN BRESLAU. B r e s 1 a u, 22 Juni. (V.D.) Naar aanlei ding van een vergadering van dc N.S.D.A.P. is het bij hot toestroomen van het publick aar de vergadering in verschillende deelen van de stad tot botsingen gekomen, tusschen aanhangers der 'N.S.D.A.P. en communisten en sociaal-democraten. Daarbij werden in het Westen der stad verscheidene schoten gelost, waardoor twee nat. soc. en een rijks- banierlid ernstig in den borst werden ge wond. Naar uit een door de politie ingesteld mderzoek is gebleken, worden de overval len door de communisten stelselmatig voor bereid. Ook in liet Noord-Oosten der stad is het tot ernstige botsingen gekomen, waarbij door communisten de straatlantaarns wer den uitgedraaid. Toen dc politie ingreep, werd uit de vensters geschoten, terwijl de politie met verschillende voorwerpen werd bekogeld. POOLSCH-RUSSISCH NIET-AAN- VALSVERDRAG. W a r s c li a u, 22 Juni. (V.D.) Dc plaats vervangende minister van buitenlandsclie zaken, Beek, heeft heden geconfereerd met den sovjet-gezant te Warschau, naar ver luidt over het Poolsch-Russische non-agres siepact. Uit Lausanne hier binnengekomen berichten bevestigen, dat aldaar eveneens Poolsch-Roemeensch-Fransche onderbande lingen worden gevoerd over dezelfde aan gelegenheid. In politieke kringen verwacht men het onderteekenen van het pact in den ioop van de volgende weck. NOODWEER. T r o p p a u, 21 Juni (VD). In de avonduren van heden is boven Troppau en rmgcv'ng een onweer losgebarsten, waarbij zich een windhoos vormde. 5 Huizen en schuren vie len den storm ten prooi. Drie personen, di? zich op den landweg bevonden werden te gen den grond geslingerd en zwaar, gewond, li andere personen bekwamen lichtere ver wondingen. Dc schade op velden en in tui nen is buitengewoon groot. FAMILIEDRAMA TE HAMEURG. Drie kinderen door gas vergiftigd. Hamburg, 22 Juni. (V. D.) Een 27-jari- ge vrouw, die van haar man gescheiden leeft, heeft in den afgeloopcn nacht haar drie kinderen van 3, G en 8 jaar in haar woning door gas vergiftigd. Maandagavond heeft zij dc gaskraan geopend en de wonine verlaten. Gistermorgen keerde zij terug en Jegde zich naast haar dochtertje in bed De buren ontdekten het geval pas gister avond. De vrouw, wier longen ernstig zijn aangedaan, had klaarblijkelijk niet den moed zelfmoord te plegen. Zij is naar een ziekenhuis overgebracht- De conferentie te Lausanne, die zoo hoopvol was begonnen, MacDonald had zoo schoon de puntjes op de i gezet en het heette, dat er op verschillende punten overeenstemming was, bleek al heel spoedig niets anders te zijn dan dc voorafgegane conferenties. Tastbare resultaten mogen dan ook niet verwacht wor den. Het aanvankelijke optimisme was ook op de beurzen overgeslagen en een vrij krachtige koersstijging was cr aan het einde van de vo rige week het gevolg van. Waarom9 Dat heb ben velen zich met ons afgevraagd, Want in dc wereld is er nog niets veranderd, de moei lijkheden zijn nog precies even groot, in den handel is nog geen enkele opleving tc be speuren. Goed, we kunnen onszelf voor de variatie wel wijs maken, dat er verbetering op til is, uitgaande van de stelling, dat het niet slechter, doch slechts beter gar.!, maar daar wordt de werkelijkheid niet mee veran derd. Even een cijfer een cijfertje uit Amerika. De Amerikaansche staalnijverheid werkt slechts op 15 f/c van haar capaciteit. Er zouden nog heel wat van deze cijfertjes zijn te vinden op ander gebied. De handel, voor namelijk de exporthandcl, is over de gehcele wereld lam geslagen en het ziet er niet naar uit, dat hierin spoedig verandering zal komen. Er bestaat op bijna geen enkel gebied een vrije markt meer. Dc handelsovereenkomst, die dezer dagen tusschen België, Lu .emburg en Nederland tot stand is gekomen en waar over men in Lausanne zoo opgetogen deed, is voorloopig nog slechts een theoretische waarde en één zwaluw maakt nog geen lente. Op dit feit heeft onze beurs dan ook in hel geheel niet gereageerd. Integendeel. De bcurS, die de vorige week zulk een vroolijk aanschijn had. is deze week weer in pessimisme ver zonken. De suikeraandeelen, die door het optimistische zonnetje gekoesterd, dc vorige week wat konden rijzen, zagen dezcAvcek hun koers weer afbrokkelen, tot ze gisteren weer meer belangstelling vonden. De halsstarrige houding van Frankrijk te Lausanne over de schuldvorderingen doet op dc beurs geen goed en de medcdeeling van Hoover te Genévc, dat Amerika bereid is 1/s van zijn bewapening te laten vallen, heeft men nog te weinig kunnen bcoordeelen. Als het ermee gaat als met het befaamde moratorium- plan, vreezen wij het ergste. Van de aandeden, die den laatsten tijd weer wat beter gedisponeerd zijn, moeten we de Philipsen noemen, die het een dezer dagen tot 74 konden ophalen. Voor de goede stemming zijn meestal weinig positieve facto ren aan te voeren. In Eindhoven is men niet al te scheutig met hel doen van mededeelin- gen over den gang van zaken of hel moest zijn over de bekendmaking van een of andere nieuwe uitvinding, die in het laboratorium tot stand is gekomen en die voor de beurs dan weer aanleiding is om den Philips-pupil een mooi cijfer op zijn boekje te geven. Nieuws is er overigens, evenals de laatste weken niet, dc beursbengel klept nog geregld en dat is in dezen ontwrichten lijd al wat bijzonders. BEPERKING VAN DE VRIJHEID VAN VERGADEREN IN HESSEN. Darmstadt, 22 Juni (V.D.) Bij be schikking van den Hessischen minister van binncrilandsche zaken worden voor het ge- heele gebied van den volksstaat Hessen met onmiddellijke inwerking treding tot nader order alle vergaderingen in de open lucht, lemonstraties, optochten, marschcn en ge zamenlijk ver\oer van leden van politieke verecnigingen of met politieke doeleinden verboden. RUSSISCH—LETLANDSCH NIET- AANVALSVERDRAG. Parlementaire bekrachtiging. Riga, 23 Juni. (V.D.) Het Letlandsehe parlement heeft- gisteren met algemecne temmen het met Rusland gesloten non- ugressie-pact en arbitrageverdrag geratifi ceerd. PERUAANSCHE SCHAT OP DE COCOSEILANDEN GEVONDEN. Londen, 22 Juni. (V.D.) De Star meldt dat het gelukt is op de Cocoseilanden den grooten schat te vinden, die reeds door vele expedities was gezocht. De waarde van de schat zou ongeveer 150 millioen gulden be dragen en bestaan uit waardevolle voor werpen, die door rijke personen tijdens de revolutie van 1863 daar waren begraven. JACHT OP OPSTANDIGEN SJEIK. Cairo, 21 Juni. (V.D.) Britsche troepen van het Transjordaansehe leger zijn gediri eerd naar de grens van Hedjaz. teneinde den opstandigen sjeik Ibn Rifada, die door regeeringstroepen van Hedjaz in de rich ting van de Transjordaansehe grens wordt gedreven, zoo- mogelijk gevangen te nemen Ibn Rifada, die vierhonderd volgelingen heeft, verzet zich verbitterd tegep ziia Ach tervolgers. Voorbereiding eener omwenteling Sofia, 22 Juni. (V.D.) Op grond van de buitengewone wet tot bescherming van den staat zijn de 12 communisten, die te Sofia terecht stonden, waaronder twee jonge men- schcn, veroordeeld tot tezamen 170 jaren luchthuisstraf, 283 jaren intrekking der burgerlijke rechten en 3 millioen leva geld boete. De communisten stonden terecht wegens het stichten van een geheime communisti sche organisatie, voorbereiding van een omwenteling, verboden propaganda in het leger, verspreiding van opruiende lectuur £ii het in bezit hebben van wapens. Bovendien zouden de veroordeelden in relatie staan met do communistische inter nationale tc Moskou. Tijdens de zitting ontstond een vechtpar tij tusschen de beklaagden en de politie in de rechtszaal, zoodat de beklaagden met ge weld buiten do zaal moesten worden ge bracht. Oorspronkelijk zouden vijftien be klaagden terechtstaan; dc voornaamste lei der werd echter bij zijn arrestatie tijdens een schietpartij gedood, terwijl twee andere beklaagden tijdens do voorloopige hechte nis zelfmoord pleegden. Goud van den bodem der zee naar boven gebracht Brest, 23 Juni. (V.D.) Het Italiaanschc bergingsschip Artiglio, dat reeds langer dan een jaar pogingen doet om den gezonken goudschat ter waarde van 120 millioen frs. van boord van het in 1921 in dc golf van Biscaye gezonken s.s. Egypt to lichten, is daar gisteren eindelijk in geslaagd. Het ge lukte den duikers de schatkamer van het wrak to bereiken en met behulp van een speciaal hiervoor gebouwde kraan 26 baren goud ter waarde van 20 millioen frs. aan do oppervlakte te brengen. Van de opbrengst van het bergingswerk krijgt de Italiaansche bergingsmaatschappij 52"/2 de Fransche regeering een bepaald bedrag aan rechten, terwijl dc rest in han den komt van Engelsche verzekeringsmaat schappij, die in 1921 de premie voor dc Egypt, uitbetaalde. München, 22 Juni. (V.D.) Adolf Hitler publiceert in de Vólkische Beobachter van heden een oproep, waarin hij herinnert aan den strijd der nalionaal-socialisten en do lallooze overwinningen, die zij hebben be haald, zoodat niemand meer kan loochenen, dat zij thans de grootste partij vormen. In Pruisen heeft het centrum getracht, teza men met de S.P.D., do zwart-roode heer schappij te handhaven. In Beieren heeft het zelfde centrum, door gebruik te maken van oen valsch landdagprotocol, de hcele natio naal-socialistische fractie geschorst, waar coor alle nationaal-socialistische kiezers in dit land, 1.270.000. zijn uitgesloten van do uitoefening hunner urondwettclijke rechten. Tezelfdertijd staat het rijk door de veer tienjarige heerschappij van deze menschen voor zijn politiek en economisch bankroet. Met een dergelijke partij, die in alle deelen des rijk# de nationaal-socialistische bewe ging vervolgt en onderdrukt, kan de natio naal-socialistische partij niot samenwerken. „Liever zien wij af van minister-zetels, eer wij onze eer en onze beginselen prijsgeven. Pruisen en Duitschland worden niet door r.clfikkingen en compromissen, doch door karaktervolle kracht gered", schrijft Hitier cn hij eindigt met een oproep aan zijn par tijgenooten om ervoor te zorgen, dat de ver kiezingen van 31 Juli a.s. een beslissing brengen. DUITSCH VLOOTBEZOEK AAN DANZIG. Danzig, 23 Juni (V.D.). Het Duitsche linieschip Schlcsien is gisteravond op de reede van Danzig aangekomen en voor an ker gegaan. Hedenmorgen kwamen ook de Duitsche torpedobooten T 190 en G 10 te Danzig aan. Aangezien de Poolsche regeering te Ber lijn uitdrukkelijk heeft laten verklaren, dat zij het Duitsche bezoek aan Danzig ver keert acht en er niet bij betrokken wenscht te worden, zijn dc gebruikelijke bezoeken aan de Poolsche diplomatieke vertegenwoor digers achterwege gebleven. BOSCHBRANDEN IN FINLAND. Helsingfors, 22 Juni. (H.N.) In het Noorden van Finland zijn groote bosch- branden uitgebroken, waarvan de oorzaak onbekend is. BUITENLAND. Engeland's bemiddeling mislukt? (Derde Blad, pag. 1). Iloovcr's stoutmoedig initiatief. (Derde Blad, pag. 1). i BINNENLAND. De steun aan dc varkenshouderij. (Tweede Blad, pag. 2). Zitting der Tweede Kamer. (Tweede Blad, pag. 1). Auto-ongeval in dc Beemstcr. De bur gemeester van Vcenendaal gewond. (Twcedo Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Het Sportfondsenwerk. (Eerste Blad, pag. 2). De „binnenzijde" van het Lunapark. (Eerste Blad, pag. 2). Het zegels-plakken! (Kantongerecht). (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste barometorstand 770.9 te Valentia. Laagste barometerstand: 753.7 te Seydisi fjord. Verwachting: In het N. matige, in het Z. zwakke tot matige, N.W. tot W. wind, half tot zwaar bewolkt of betrokken, in het Z. weinig of geen, in het N. meer kans op regen, weinig verandering in temperatuur. De depressie in het N.W. breidt zich naar het Z.O. uit en deed den luchtdruk op de Noorsclie zco sterk afnemen. Het gevolg hiervan zal zijn een vereeniging van deze depressie met die in het Oosten, die nog steeds aanwezig is. Daar de luchtdruk op IJsland cn Groenland stijgt, vertoont de hooge druk in het Westen een neiging we derom een uitloopcr naar de Poolstreken te vormen en zullen dc naar het N.W. gedraai de winden wederom koele lucht uit de Pool» gebieden aanvoeren met koel weer en weN licht nu cn dan een weinig regen. In ZwiU seriand vielen nog onweerregens, de N.W.« depressie bracht zware regens in de Noor* sche zee cn lichter regen in Schotland. In Engeland en Frankrijk wordt weinig be wolkt mooi weer gevonden, doch voor den lijd van het jaar koel. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELETTES In alle prijzen Practlsch. Het toonaangevende fabrikaat. Complete collectie. FIRMA R. VAN DEN BURG, Arnh.straaL Gevestigd sedert 1887. Tokio, 21 Juni (VD). De gehcele Japan-» sche pers behandelt den toestand aan do Chineesch-Tibetaansche grens en verklaart dat zich daar gebeurtenissen afspelen van bijzondere politieke beteïkenis. Dc door Ti bet aangevallen, onder regeering van Nan king ressorteerendc provincies zijn niet in staat krachtigen tegenstand te bieden. In Japansche kringen verluidt dat de Japan- sche regeering in dit conflict haar neutra liteit zal bewaren. Moskou, 22 Juni. (V.D.) Naar uit Sjanghai gemeld wordt, zijn de conflicten, die plaats hebben gehad tusschen de troe pen van Tibet en China, volgens de laatcte berichten, tijdelijk opgehouden. De troepen van Tibet, aldus dit bericht, zijn goed bewa pend, goed van levensmiddelen voorzien en worden geleid door Engelsche officieren. MISS EARHART TE WASHINGTON. Washington, 22 Juni. (V.D.) De Oce- aanvliegster Eimelia Earhart, die Maandag te New-York aankwam, is gistermiddag per vliegtuig te Washington gearriveerd, waar zij eventueel zal worden gehuldigd en op het Witte Huis door president Hoover zal worden ontvangen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1