ZOMERJAPONNEN 25™* DE EEMLANDEÜ uit mooi Amersfoort Belangrijkste Nieuws DUITSCH-FRANSCHE BESPREKINGEN JOH. DE HEER Weerbericht Licht GYMNASTIEKLEERAAR DAMESMODEZAAK Zaterdag 25 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhenischepoortwal 2a 30e Jaargang No. 304 Bmiteiilsieclsdh DE ONTVANGST VAN HOOVER'S VOORSTEL DE BURGEROORLOG IN DUITSCHLAND „DE LUCHT WORDT KOEL, MAAR...." Von Papen naar Berlijn Piano's, Orgels, Radio 9 uur 56 min. L. J. LUYCX ZOON VOILE KUNSTZIJDE GEORGETTE MOUSSELINE ARNHEMSCHE WEG 26 AMERSF00RT5CÏ1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P>N maanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per - week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7'/f Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON ÏNTERC. 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer - eikeregel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlfin voorde helft van den prijs. Kleine Advertentllin „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De koning van Siam afge zet. Omwenteling in de laatste absolute monarchie. Gelijk men weet, heeft in den nacht van 23 op 24 Juni in Siam een omwenteling plaats gehad, waarvan één der begeleiden de verschijnselen was, dat niet alleen de officieren van den gcneralcn staf, maar tevens de koninklijke familie werden ge vangen genomen en in gijzeling gehouden. Dezen laatstcn maatregel hoeft men vei ligheidshalve genomen om te voorkomen, dat tegen de revolutionairen en in de eer ste plaats de leiders daarvan kras zal wor den opgetreden door vertegenwoordigers van het oude gezag. I-Ict ligt in de bedoeling naderhand de koninklijke familie aan boord van een oorlogsschip te brengen en vermoedelijk te deporteeren. Soldaten en matrozen schijnen hij de re volutie een belangrijke rol tc hebben ge speeld; de Kiding der revolutie berustte blijkbaar bij de volkspartij, bij wie de mi litaire en marinetroepen zich hebben aan gesloten. Bloed schijnt er niet te zijn ge vloeid. De eerste berichten over den staats greep danken wij aan de Duitsche vlieg- ster Marga von Etzdorf, die telefonisch in lichtingen verstrekte aan de Vossische Zei- tung, die ook een korte beschouwing vast knoopte aan het scnsationecle bericht uit Bangkok: de hoofdstad van Siam Het koninkrijk Siam dankt zijn onafhan kelijkheid stellig niet in de laatste plaats aan het feit, dat het als een bufferstaat tus- Echen een Britsche kolonie, Birma, en een Fransche, Indo-China, is gelegen. Daar elk dezer buurstaten er steeds met. man on macht naar sti'eéft een aansluiting bij de tegenpartij te voorkomen, heeft dit, midden in het Aziatische koloniale gebied gelegen, land zich als laatste absolute monarchie der wereld kunnen handhaven. Allo regee- ringsposten bevinden zich lot dusver in handen der koninklijke familie. Van de ambtenaren en officieren hebben vele hun opleiding in Duitschland genoten; ook ten behoeve van de uitbreiding van het uitmuntende autowegennet en het groote draadlooze station, dat o.m. een rechtstreeksche draadlooze telefonische verbinding met Berlijn en Washington mo gelijk maakt, heeft men geprofiteerd van de diensten, welke door Duitsche vaklieden zijn bewezen. De onmiskenbare economische vooruit gang van hot land behalve rijst zijn de voornaamste uitvoerartikelen hout, katoen, olie en lak is natuurlijk ook door de we reldcrisis ongunstig beïnvloed; de geweldige daling der rijstprijzen heeft nog maar kor ten tijd geleden de Siameesclïe regeering ertoe gebracht den gouden standaard te laten varen. Hier ligt ongetwijfeld het uitgangspunt der revolutionaire strooming, die door het vooruitdringen van het Chineesche element in Siam sinds langen tijd werd voorbereid. De hoofdstad Bangkok is reeds voor de helft Chineescli en de handel is bijna ge heel in Chineesche handen. Dat de Ivoeo- mintang, .vooral de rechter vleugel, zijn activiteit ver buiten de grenzen van China ontplooit, is een gevreesd en sinds gerui- men tijd bekend verschijnsel. Al jaren lang heeft de Siameesche politie alle Chineezen, die verdacht werden van het. voeren eener socialistische propaganda, over de grens gezet, nadat vooraf een merkteeken was gebrand in het bovenvlak van hun rech terhand. De afgezette koning Prajadhipok, die pas een cn dertig jaar oud is en zeer lijdend, heeft nog maar kort geleden in Amerika en Japan artsen geconsulteerd. Hij en ko ningin Rambai Barni belioorcn tot de Tsja kridynastie, welker 150-jarig jubileum en kcle weken geleden met een geweldige pronk cn praal te Bangkok plaats vond. overall als machinist op de locomotief zal teruglceeren. Het zal 8 Juli a.s. juist dertig jaar geleden zijn, dat hij te Kenora zijn werkzaamheden als machinist begon. Kee- nan verklaarde: „Het is mijn vak en het is een mooi beroep. Ik kwam uit de overall en ik heb altijd in mijn gedachten gehou den, dat er een dag zou komen, dat ik er weer in zóu moeten kruipen. Het feit, dat iemand minister is geweest is geen reden om hem zijn heele verdere leven te verwen nen. Bovendien heb ik een gezin, waar ik voor zorgen moet." Washington, 23 Juni (VD). De offi cieele kringen te Washington laten zich on clanks de koele ontvangst door de Fran schen hoopvol uit over de vooruitzichten an het ontwapeningsplan van president Hoover. De transatlantische telefonische medcdcelingen der Amerikaansche ontwa peningsdelegatie zijn veel optimistischer dan de persberichten. Het ontwapenings plan wordt ook in congreskringen gunstig beoordeeld, omdat het de strijdkrachten der V ereenigclc Staten naar verhouding eerder ersterkt dan verzwakt. W asliington, 23 Juni (VD). President Hoover cn staatssecretaris Stimson volgen de gebeurtenissen in Genöve met de grootste belangstelling. Gibson heeft het staatsdepar tement er van op dc hoogte gesteld, dat er zeer weinig hoop is, dat Frankrijk, Enge land cn Japan het. voorstel van Hoover zul lên aannemen. Ofschoon Hoover cn het staatsdepartement weigeren zich uit te lat en over het Fransche veiligheidsvoorstcl, staat vast, dat dc Amerikaansche regeering haar sedert jaren ingenomen standpunt niet wijzigt. NATIONAAL-SOCIALISTEN IN ZUID-AFRIKA. Kaapstad, 22 Juni. (V.D.) Ook hier ter stede heeft zich onder leiding van prof. Boehle een Ilillergroep gevormd, welke on geveer 20 leden lolt. Een aantal hunner zijn Ouitschers, die kort geleden in Zuid-Afrika zijn aangekomen. Zij waren reeds lid van de Hitlerpartij in Duitschland. Ook in Jo hannesburg hebben zij een afdeeling opge richt. VAN HET MINISTERIE TERUG NAAR DE LOCOMOTIEF. Montreal, 23 Juni (V.D.) De oud-minis ter van arbeid Peter Keenan, lid van den Privy Council, heeft gisteren aangekondigd, dat hij op 8 Juli a.s. zijn oude functie, die hij bekleedde, alvorens hij door politieke werkzaamheden zijn gewoon werk moest neerleggen, zal hervatten en dat hij in HET HERSTELVRAAGSTUK. Een Belgisch voorstel. Lausann e, 24 Juni. (V.D.) Van Belgi sche officieele zijde wordt het volgende communique uitgegeven: Dc Belgische delegatie te Lausanne heeft oen voorstel overhandigd dat zekere richt lijnen bevat voor. den economischen en fj- nancieelcn wederopbouw van Europa. T-Ict omvat drie gedeelten: 1. Reorganisatie van zekere Duitsche ondernemingen van openbaar nut, welke de stabilisatie der valuta van het Duitsche Rijk zou kunnen verzekeren; Stichting van een internationale crc- dictorganisatio, welke den landen van Midden en Oost Europa hulp zou kunnen bieden; Reform van het douanestelsel met het doel liet handelsverkeer nieuw leven te geven door. een geleidelijke verlaging van dc. invoerrechten. Aan dc oude Dorresleinsche steeg en de Gasthuislaan ligt een stuk grond, dat tot ver leden herfst vruchtbare tuingrond was en nu als gevolg van de plannen tot stadsuitbreiding aan de Vermeerstraat c.a.. braak is blijven lig gen. Nu vieren de wilde bloemen er hoogtij en ik verzeker u, dat er vele soorten in bloei zijn gekomen, de moeite waard om er eens te botaniseeren. Maar boven alles uit blinken dc klaprozen met hun vuurrooden gloed, Schit terend gezicht, al die honderden bij honder den vlammende spikkels, hoog gewaardeerd bij dc plukgrage jeugd, die er dagelijks bossen vandaan haalt, minder geliefd bij de mama's, die gaarne haar kleedjes en tafeltjes netjes houden en het donkere stuifmeel der bloemen verfoeien. De vraag doet zich op: Waar komen nu zoo ineens al die honderden bloemen vandaan? Vroeger zag je cr misschien eens een stuk of tien planten tusschen de aardappels cn zoo, cn nu slaan er tallooze. Dat zit zoo: Klap rozen zijn Papaverachtige planten; Papaver Rhoeas is hun wetenschappelijke naam en de planten dezer familie hebben twee eigen schappen, welke bij andere minder sterk spre ken: zc worden gemakkelijk bestreden en ze blijven hardnekkig bestaan. Dit schijnt elkaar tegen te spreken en toch is het niet zoo. Ieder, die wel eens geprobeerd heeft papavers te verpoten, zal ondervonden hebben dat dit niet gemakkelijk gelukt, Zc sterven licht na verplaatsing en zoo worden dus dc jonge klaproosplantjes bij het schoffelen van den akker gemakkelijk verdelgd. Maar het zaad blijft jaren goed kiembaar: het bevai een olie en oliezaden zijn daardoor taai. Waar dus eenmaal papavers stonden komen ze ge makkelijk weer en als men zc dan maar met rust laat, tieren ze weelderig. En omdat elke plant duizenden bij duizenden zaden levert in de ronde zaaddoosjes, zullen er altijd vele lot ontwikkeling komen. En zoo ontstond het bloemenveld aan de Gaslhuislaan. A.'JOMAN. RUSSISCH-ESTLANDSCH NON AGRESSIEPACT. Mós kou, 23 Juni (V.D.). liet presidium van het uitvoerend cornité-dcr sovjet-unie heeft liet RusSisch-Estlandsch non-agressio- pact geratificeerd. De uitwisseling der oor konden zal heden plaats hebben in het com missariaat van buitcnlandsche zaken der sovjet-unie. NA&I'S IN BEIEREN VEROORDEELD. M ünc hen, 23 Juni. (H. N.) Van de na- tionaal-socialisten, die aan de straatbetoo- gingen tegen minister-president Held deel genomen hebben, zijn cr acht tot gevange nisstraffen van twee en drie weken veroor deeld. Botsingen in verschillende plaatsen D u isb u rgII amborn, 23 Juni. (V.D.) Hedenavond tegen 8 uur is het in het stadsdeel Marxloh tot politieke botsingen gekomen. Op den Hindenburgplatz was een groote menschenmenigte samengestroomd, voornamelijk communisten, die een troep nat.-soc., welke do Kaiser Friedrichstrasse inging, wegdrongen. Hierbij ontstond een woeste vechtpartij, die in een geregeld vuur gevecht ontaardde. Een 22-jarig Zuid-Slaviör Ludwig Zvvonar, werd hierbij doodelijk ge wond. Een persoon werd in verband hier mede gearresteerd. In de nabijheid van do Ottostrasse werd een nat.-soc. door com munisten met messteken aan het hoofd ernstig gewond. Tot dusverre zijn 60 per sonen gearresteerd Berlijn, 23 Juni. (V.D) In Neukölln is het hedenavond in het voormalige bar- ricadendistrict tot communistische demon straties gekomen. Talrijke politiepatrouil les werden op straat gezonden, die de ge- heeJe streek „zuiverden'. Ook bereden po litie moest dienst doen. Ontzagelijke men- schenmenigten vulden de straten. In de aan dc Hermannstrasse grenzende straten vielen schoten uit dc menigte. Op alle hoe ken van dc straten staan driedubbele po litieposten Politie-auto's zijn ontboden. Berlijn, 23 Juni. (V.D.) Hedenavond laat, is het tot ernstige botsingen gekomen tusschen communisten en nationaal-socia- listen in het centrum van Berlijn. In totaal werden 20 scholen gelost, waardoor, voor zoo ver kon worden vastgesteld, vier per sonen gewond werden, waarvan een 14- jarigc „communist" zwaar en een 22-jarige arbeider levensgevaarlijk. Alle gewonden werden door de brandweer naar het zie kenhuis overgebracht. In totaal zijn door de politie 41 personen gearresteerd. In Moabit en Neukölln is het laat in den avond weer rustig geworden. In Moabit slaagde een brandweerwagen er in met water samenscholingen te verhinderen. In Neukölln ontruimde dc politie met den gummistok de straten. De patrouilledienst zal den geheel cn nacht worden voortgezet. Dortmund, 23 Juni. (V.D.) Toen Don derdagavond een groep van ongeveer 80, deels in uniform gekleede nat.-soc. in ge sloten gelederen naar een vergadering ging, werden zij in de Wittcner Strasse door com munisten met steencn bekogeld Kort daar op violen ook verscheidene schoten. Hierbij werd de 26-jarige S.S.-man Habenicht doo delijk getroffen. Verder bekwamen vier nat.- soc. cn een communist deels zware verwon dingen. Zij werden naar het ziekenhuis over gebracht. BUITENLAND. Duitsch-Fransche besprekingen ter heis stelconferentie. (Eerste Blad, pag. 1). Botsingen in Duitschland. (Eerste Blad, pag. 1). Revolutie in Siam. (Eerste Blad, pag. 2.) Rijkskanselier Von Papen over de confe rentie van Lausanne. (Vierde Blad, pag. 1.) Wat heeft Duitschland betaald? (Vierde Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Algemeene vergadering van de Mij. voor Handel en Nijverheid. (Tweede Blad, pag. 3). Vergadering van het Ned. Roode Kruis te den Helder. (Derde Blad, pag. 1). Do jubileerende ondorzeedienst, (Tweede Blad, pag. 2). Vervaardiging van valseho 1000-biljet- ten behandeld voor de Rottcrdamsche recht bank. (Tweede Blad, pag. 8). STADSNIEUWS. Vergadering van dèn gemeenteraad. (Eerste Blad, pag. 3). Doodelijk verkeersongeval nabij Birkho- ven. (Eerste Blad, pag. 2). Op weg naar Assen (Vierde Blad, pag. 2.) De Amersfoortsche IJsverceniging in ver gadering bijeen. (Vierde Blad, pag. 2). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Meeningen van Henry Ford; De Werke loosheid. Filmbrief van Hollywood. Uit de Brusselsche Onderwereld Herman PoortLetterkundige Kroniek ToniuttiIn een gezonken duikboot. Dr. B. SamcljewIgor Strawinsky. Twee nietszeggends communiqué's uitgegeven Lausanne, 24 Juni (V.D.) Dc ee:ste ge meenschappelijke zitting der Duitsche en Fransche ministers te Lausanne duurde tot hedenmiddag ongeveer één uur. Rijkskan selier Von Papen en ministerpresident Her- riot verlieten het eerst de zittingszaal en werden van alle kanten door journalisten bestormd, doch zij weigerden eenige rnede- decling te doen. Korten tijd later werd het volgende officieele communique gepubli ceerd: „De Duitsche en de Fransc-he delegaties zijn hedenmorgen voor dc eerste maal in gezamenlijke zitting bijeen geweest, waarin de Duitsche Rijksminister van Financiën, graaf Schvverin-Krosigk uitvoerig rapport heeft uitgebracht over den algemeenen eco nomischen en financieelen toestand van Duitschland. Een tweede zitting wordt he denmiddag van 17.30 uur tot 19 uur gehou den." De bespreking van hedenmorgen was ge heel in beslag genomen door het uitvoerige verslag van graaf Schwerin Krosigk, zoo dat geen der andere ministers het woord hebben gevoerd. Herriot verklaarde na het verlaten van de I Duitsch-Fransche bijeenkomst van heden morgen, dat het verslag van den Duitschen minister van financien, graaf Schwerin Kro sigk, zeer diepgaand en uiterst objectief was geweest. Met een toespeling op een citaat van Heine verklaarde hij „De lucht wordt koel, maar het begint nog niet te scheme ren." De zitting van vanmiddag zal hetzelfde karakter,, hobben als de ochtendzitting en ditmaal zal de Fransche minister van finan ciën Germain Martin het standpunt der Fransche regeering uiteen zetten. Naar wordt medegedeeld begon de zitting van vanmorgen met eenige korte begroe tingswoorden door den Duitschen Rijkskan selier en den Franschen ministerpresident. Na afloop van de zitting van vanmiddag zullen de Fransch-Duitsche besprekingen langs particulieren weg worden voortgezet. De tweede bespreking. De tweede bespreking der Fransche en Duitsche ministers ving Vrijdagavond tegen zes uur aan. Aan de zitting werd opnieuw deel geno men door de Duitsche en Fransche kabi netsleden en de financieele experts. De beraadslaging volgde onmiddellijk na- da^ door den Duitschen minister van finan cien een uitvoerig rapport was uitgebracht. Rijkskanselier von Papen, die bij den aan vang der zitting aanwezig was, verliet de bijeenkomst tegen half zeven. Hij begaf zich direct naar het station ten einde met den sneltrein naar Bazel, van 18 uur 40 naar Berlijn te vertrekken, waar hij Zaterda, middag zal aankomen. De Rijkskanselier zal Zaterdag nog in den loop van den dag aan Rijkspresident von Hindenburg rapport uitbrengen over de on derhandelingen te Lausanne en nog Zater dagavond naar Lausanne terugkeeren. De Rijkskanselier ontving voor zijn ver trek achtereenvolgens den directeur van de Rijksbank Dr. Luther, die Vrijdagmiddag te Lausanne is aangekomen, den Oostehrijk- schen bondskanselier Dr. Dollfuss, den se cretaris-generaal van het Joego-Slavische ministerie van Buitenlandscho Zaken, Fe- liseh cn verscheidene buitcnlandsche jour nalisten Tijdens de afwezigheid van den Rijkskan selier zijn talrijke besprekingen vastgesteld. De Rijksminister van Buitcnlandsche Zaken zal o.m. een bespreking voeren met Mac donald en Grandi. Officieele mededeeling. De tweede gemeenschappelijke zitting der Duitsche en Fransche ministers, welke om half zes is aangevangen, werd om half acht beëindigd. Betreffende haar verloop wordt het volgend communiqué uitgegeven: „De Duitsche en Fransche onderhandelin gen zijn Vrijdagmiddag voortgezet rae't een bespreking over het rapport van den Fran schen minister van financiën, Germain Mar tin. Hierna had een gedachtenwisseling plaats, welke aan beide zijden werd gedra gen door den wensch alle elementen van het gestelde probleem grondig te bestudee- ren. De volgende gemeenschappelijke Duitsch-Fransche zitting is voorloopig vast gesteld op Maandagmiddag half vijf. Er is overeengekomen, dat thans onver wijld beraadslagingen zullen plaats vinden van de financieele exports der Duitsche en Fransche delegaties, die de zitting van Maandag moeten voorbereiden. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Inruilen van instrumenten tegen zeer hooge prijzen. Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt: Hoogste barometerstand 767.1 te Valentia* Laagste barometerstand 750.6 te Sarna. Verwachting: Zwakke tot matige N. W* tot W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. Over de Noorsche zee en Scandinavië ligt thans een uitgebreid doch vlak depressie- gebied. Het Westen wordt ingenomen door een eveneens weer uitgebreid gebied van hoogen luchtdruk met kernen bij de Azo- ren en ten Zuiden van Groenland. Tusschen deze beide gaat een regelmatige strooming uit het N.W. die nergens groote 'meilieden bereikt en een gelijkmatige temperai^ur- verdeeling geeft over het geheele *aste land. Alleen in Zweden en Finland, Kaar de overheerschende windrichting O. tot Z, is komt zomerweer voor. In Zuid-Duitsch- land en Zwitserland vielen nog zvvara re gens. De uitbreiding der depressie naar on ze omgeving, gaf aanleiding tot licbV3"» re gen in den nacht en toeneming der bewol king. Voorloopig zijn nog geen grooto ver anderingen in het weertype te zien. Opleiding voor de staatsdiploma's. Prospectus aan het sportbureau VI'ERDAG* LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSELETTES in alle prijzen Elegant. Practlsch.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1