NA TIEN DAGEN GEEN STAP VOORUIT Llclht op ABONNEMENTSPRIJS 3 maandcD vo°Amtrjfoort 2.10. pt, maaad 10.75. ptr pR|JJ OER ADVERTENTIEN van 1—4regels f l.OS met inbegrip van een bewijsnummer Maandag 27 Juni 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 30e Jaargang No. 305 IN LAUSANNE BLIJFT HET SPANNEN NIEUW FINANCIEEL PLAN ERNSTIGE INCIDENTEN IN ANTWERPEN 9 uur 54 min. IBACH PIANO'S Fa. R. van den BURG L. J. LUYCX ZOON EX-KEIZER WILHELM „VRIJGESPROKEN" AMERSFOORTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177a y\y4 f-^ TT^ "W Al k TwTT^\T~^Y""X elke regel meer 0.25. Llefdadlghelds-advertentlén voor df Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. I IP P r PJ I A I 1 I IP .11 helft van den prijs. - Kleine Advertentie „KEITJES" bij vooruitbetaling 1-5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 511 U*-! -AI-aTVI L/i-'t4' w M clk(, mKr ,0 cent< dr)tnmal p,MUtll f Bewijsnummer «atra f 0.05 De gespannen toestand in Duitschland. De moeilijk heden tusschen Beieren en het rijk. Van -zeer groot belang is de zitting van den Beierschcn landdag geweest, die Za terdag j.l. werd gehouden. Do beteekenis daarvan kan men ook reeds opmaken uit het feit, dat op de tribune tal van buiten- land6ohe diplomaten en persvertegenwoor digers werden opgemerkt. Het huis was dan ook volkomen gevuld, afgezien van een kleine gaping; de plaatsen der 41 na- tionaal-socialisten waren namelijk onbe zet, daar deze hecren door een uitsluitings maatregel waren getroffen, omdat zij bij de vorige zittingen zich onbehoorlijk had- gedragen cn vooral omdat zij in partij uniform waren verschenen. De meeste aandacht trokken de uiteen zettingen van den Beierschen minister president dr. Held, die het standpunt der staatsregéering ten aanzien van de vven- sclicn der rijksregeering nopens het uni formverbod uiteenzette. Reeds in den be ginne stelde de premier vast, dat het Beier- schc ministerie met algemeene stemmen had uitgemaakt niet in staat te zijn te vol doen aan het verzoek van het rijksmini sterie van binnenlandsche zaken om het algemeene Beiersche uniformverbod op te heffen en wel uit juridische en zakelijke overwegingen. Volgens dr. Held mocht du politie-soevereiniteit der afzonderlijke lan den niet worden aangetast. Bovendien liet de Beiersche premier uitkomen, dat aan het verzoek van het rijk politieke overwe gingen ten grondslag lagen. Vermoedelijk zinspeelde hij hierbij op stappen, door de nazi's hij de rijksregeering ondernomen. Dr. Held legde er verder den nadruk op, dat de maatregelen der autoriteiten moes ten worden aangepast aan de bizonderc omstandigheden in de verschillende deelcn van het rijk, die ten zeerste uiteenloopen. Juist aan de Beiersche 6laatsregcering is het gelukt in de laatste acht jaren, on danks de verscherpte politieke tegenstel lingen, daden van geweld in grooten om vang te voorkomen, zoodat in Beieren de rust minder werd verstoord dan in de an dere landen. Vooral is dc deugdelijkheid gebleken van het voor alle partijen gelijke lijk geldende verbod der partijuniformen. Volgens de Beiersche regeering zou door liet opheffen -van het demonstratie- cn uni formverbod een der belangrijkste grondsla gen voor dc bestendiging der openbare veiligheid aan het wankelen worden ge bracht. Verreweg het grootste deel der Beiersche bevolking wil in deze moeilijke tijden van het uitvechten der politieke te genstellingen op straat niets weten. De vcrantwoordelijkhed voor de besluiten, dio de rijksregeering wil nemen, achtte dr. Held zoo buitengewoon zwaar, dat de Beiersche regeering ze alleen wil overlaten aan degenen, die, niettegenstaande de be zwaren der afzonderlijke landen, vasthou den aan de tenuitvoerlegging dier beslui ten. Held wees er voorts op, dat hij zich genoodzaakt had gezien de houding der Beiersche regecring in een brief aan rijks- president. Hindenburg uiteen te zetten; in dit schrijven heeft hij erop gewezen, dat de Beiersche regeering op den grondslag der rijksconstitutie staat cn zal blijven staan en dat het Beiersche volk in zijn trouw aan liet. Duitsche vaderland zich door geen ander deel van liet rijk laat overtreffen. Dc Beiersche premier eindig de met de opmerking, dat hoe de beslis sing van het rijk ook mocht uitvallen, dc Beiersche regeering binnen liet kader der rijksconstitutie cn het rijksrecht met alle middelen en wel zoo scherp mogelijk op zal treden tegen liet schenden der rechts orde cn vooral tegen elke poging, waardoor de openbare orde cn veiligheid gevaar loo- pen. In naam van de fracties der Beiersche volkspartij, van den boerenbond cn de so ciaal-democraten de drie Duitscb-natio- nalcn schitterden door afwezigheid leg de afgevaardigde dr. Wohlmuth een ge meenschappelijke verklaring af, waarin de houding der regeering werd goedgekeurd en de opmerking werd gemaakt, dat, mocht het rijk ingrijpen met betrekking lot dc Beiersche beschermingsmaatregelen, liet iedereen dan terstond duidelijk zou zijn, dat, dit geschiedde, omdat de rijksregeering al te veel rekening hield roet dc partij-po litieke wenschen van één bepaalde groep, waarmee dr. Wolmuth natuurlijk dc aan hangers van Hitler bedoelde. In dc ge meenschappelijke verklaring werd verder met klem verklaard, dat de landdag er zijn goedkeuring aan hechtte, dat de Beiersche regeering de verboden handnaafde en vast besloten was de politieke terreur te onder drukken met alle machtsmiddelen van den staat. Dit zou volgens de verklaring nie; al leen ten goede komen aan de staatsburger lijke vrijheid, maar ook in het belang van heel het Duitsche vaderland zijn. Men ziet dus: Beierens standpunt kon bezwaarlijk duidelijker worden geformu leerd. Aan den anderen kant beginnen dc nationaal-socialisten hoe langer hoe drin gender den eisch te stellen, dat de ophef fing van het uniform- cn demonstratiever bod in heel het rijk een algemeen karak ter zal dragen. Rijksminister Von Gayl zit dus tusschen twee heete vuren en men mag dan ook met belangstelling afwachten lj>oe hij het zal aanlegggen om zoowel de kool als de geit te sparen* Italië levert scherpe critiek op Fransche cijfers Persgesprek met Von Neurath Lausanne, 25 Juni. (V.D.) De Itali- aansche minster van buitenlandsche zaken, Grandi, heeft Macdonald een memorandum overhandigd over het Italiaansche stand punt in het herstelvraagstuk, waarvan de inhoud een krachtige moreele ondersteuning beteekent voor de Duitsche opvatting. De indruk, dat de positie der conferentie bui tengewoon ernstig en gespannen is, blijft voortduren. Men verheelt zich niet, dat dc conferentie na tien dagen onderhandelen nog geen stap vooruit is gekomen en dat dc beraadslagingen nog steeds blijven tot uit eenzettingen van Duitschlands economische noodtoestand, ofschoon hierover van Duit sche zijde reeds van den eersten dag af aan volledige inlichtingen zijn verstrekt. Het herstel memorandum van de Italiaan sche regeering, dat Grandi Zaterdag den voorzitter der conferentie Macdonald, liccft ter hand gesteld, is thans aan dc overige delegatie toegezonden. De inhoud van dit memorandum is in hoofdzaak als volgt: De Italiaansche regeering houdt vast aan haar tot dusver ingenomen standpunt, dat een volledig schrappen der herstelbetalingen noodzakelijk is, maar verlangt, dat de voor deden en opofferingen, die uit een defini tieve regeling van het schuldenvraagstuk voortvloeien, gelijkmatig worden verdeeld over alle staten. Mochten den Zuid-Europceschen staten nieuwe credieten worden beschikbaar ge steld voor den economischen cn financieele wederopbouw, dan zou dit, volgens de opvat ting der Italiaansche regeering, slechts on der twee voorwaarden kunnen geschieden. Ie. «lat. deze gelden niet gebruikt worden ten behoeve van oude schulden; ook onder deze schulden moet een streep gezet worden 2c. dat deze gelden niet worden gebruikt voor oorlogsbewapeningen, maar dienen voor den economischen wederopbouw. Een preferentieele behandeling van zekere staten, die dit eischen, kan niet worden toe gestaan, daar deze staten noch grootc bul tcnlandsche schulden, noch binnenlandsche schulden te betalen hebben. Het Italiaansche memorandum oefent ver der scherpe critiek uit op eenige door Frankrijk te berde gebrachte cijfers, vooral op het berekende netto-saldo van de herstel betalingen, aangezien deze getallen geba seerd zijn op verkeerde veronderstellingen. Denkbeelden van den Duitschen minister van Buitenlandsche zaken. De bijzondere correspondent te Lausanne van de Petit Parisien publiceert een inter view, dat hij gehad zou hebben met den Duitschen rijksminister van buitenlandsche zaken, von Neurath. Von Neurath zou o.a. het volgende hebben uiteengezet. Het Young- plan is bij ons dermate in ongenade geval len, dat iedere, zij het ook zeer verminderde hervatting van de in dit plan bedoelde be talingen door de openbare mecning onaan vaardbaar zou worden geacht. Wanneer men dus tot een of ander resultaat wil ko men, moet men het op ander gebied zoeken. Dc oplossing der problemen van Lausanne kan niet gevonden worden in het nauwe kader der reparaties, maar mogelijk in een zeer vergaande samenwerking op econo misch gebied tusschen de crediteurmogend- heden en Duitschland. Het zou hierbij een nut brengende oplosing betreffen, die in staat is dc kwestie der herstelbetalingen in een veel ruimer kader te plaatsen. Deze economische samenwerking zou tot verschillende gebieden kunnen worden uit gebreid en daarmede alleen reeds een scha deloosstelling bieden. Eon bevestiging van do juistheid van dit interview is nog niet verkregen. Herriot laat zich uit over de beide groote conferenties. Minister-president Herriot verklaarde aan de pers, dat het in dc afgeloopen week om leven en dood van de conferentie was ge gaan Tenslotte was een overeenstemming tot stand gekomen met dc Engelsche dele gatie, waardoor het voortzetten der bespre kingen mogelijk was geworden. Toen hij op de hoogte was gesteld van de Anicrikaansche voornemens, was hij zeer bezorgd geweest over het lot van de voort zetting der werkzaamheden. Aan deze be zorgdheid heeft hij ook uitdrukking gege ven, doch dit heeft de boodschap van den Amerikaansehen president niet verhinderd. Wat de conferentie van Lausanne betrof, dc onderhandelingen worden onder normale omstandigheden voortgezet. De overhecr- schende gedachte is, dat een nieuwe orga nisatie van den Europeeschcn economischen toestand slechts mogelijk is in het kader van een nieuwe organisatie der wereld. De Fransche delegatie werkt op het oogen blik met de Duitsche delegatie onder zeer tevreden stellende omstandigheden. Aan beide zijden heeft men zeer openhartig ge sproken over de wederzij dsche opvattingen van den toestand zonder zich door harts tochten te laten meesleuren. Herriot herinnerde aan de aanvallen, op hem gepleegd in zekere persorganen, in ver band waarmede hij verklaarde, dat, wan neer het verboden mocht zijn zich te ver heugen, het op zijn minst toch wel veroor loofd is te hopen, dat dc werkzaamheden tot een gunstig resultaat leiden. Ministerraad in Parijs. Minister-president Herriot, minister van handel Durand en onderstaatssecretaris Paganon zijn hedenmorgen te Parijs aan gekomen. Herriot verklaarde o.a., dat dc toe stand in Lausanne bevredigend is. Wel heeft de afgeloopen weck groote eischen gesteld aan de onderhandelaars. Reeds om 10 uur is de ministerraad bijeengekomen onder voorzitterschap van den president. Herriot gaf een nauwkeurig overzicht van den stand der onderhandelingen van Lau sanne. De minister van oorlog, Paul Bon cour gaf een rapport over de besprekingen te Genêve. De ministerraad keurde dc hou ding der delegaties goed en verzocht den ministers hun werkzaamheden in dezen voort te zetten. Paul Boncour las een tele gram voor, dat staatssecretaris Stimson hem door bemiddeling van den voornaam ste» Amerikaansehen vertegenwoordiger te Gcnève, Gibson, had toen toekomen. Hierin wordt o.a. gezegd: „Ik zoii niet gaarne ver zuimen mijn dank uit te spreken cn mode te declen, hoezoer ik prijs stel op de vcr- conigdc inspanning van onze beide delega ties, teneinde bij te dragen tot een gelukki ge oplossing der werkzaamheden ter confe rentie." Duitsch-Fransclie tegenstellingen Het consultatief pact door Frankrijk afgewezen. Lausanne, 25 Juni (V.D.) Tusschen do financieele deskundigen: der Fransche en Duitsche delegaties hebben in den loop van hedenmiddag voortdurend vertrouwelijke besprekingen plaats gevonden, waaraan ook de Duitsche rijksminister van finan ciën, graaf Schwerin Krosigk. deelnam. De ze beraadslagingen zijn bedoeld als een voorbereiding van de Maandagmiddag be ginnende nieuwe onderhandelingen tus schen de Duitsche en Fransche regecring. I)e toestand is tot hedenavond niets ver anderd. De Duitsch-Fransche tegenstelling blijft beslaan. De pogingen tot bemiddeling der Engelsche regeering zijn tot dusver zon der succes gebleven. Het Duitsche standpunt heeft een nieuwe ondersteuning gekregen door het Italiaansche memorandum. De toe stand blijft dus nog volkomen onduidelijk. Daarentegen zijn de Engelsche plannen, die met het oog op de Fransche veiligheids behoefte een consultatief pact voorstellen tusschen dc groote mogendheden met de verplichting tot een periodieke bijeenkomst ter waarborging van dc gemeenschappelijke belangen hij de groote internationale proble men, op het oogenblik volkomen op den achtergrond geraakt, daar dc Fransche re geering verklaard heeft, hierin geen belang te stellen. Een gemeenschappelijke Euros peesche credieforganisalie? Genève, 36 Juni (V. D.) Een plaatselijk blad dat Fransche kringen na staat deelt mede, dat een hoogc Volkenbondsfunctio naris, achter wien men den Franschcn plaatsvervangendcn secretaris generaal Avcnol zou kunnen vermoeden, een groot financieel plan liceft ontworpen en een des betreffend memorandum na ruggespraak met verscheidene Europeesche ministers van Buitenlandsche Zaken aan alle deelne mers der conferentie van Lausanne heeft doen toekomen. Het plan zou voorstellen de stichting van een gemeenschappelijke Europeesche cre- dietorganisatie. Deze „kas" zou ten dcele bestaan uit het saldo der Duitsche herstel betalingen zoodra Duitschlands economi sche toestand herstelbetalingen weer ver oorloven zal en voor de rest uit stortin gen van alle andere landen en wel uit een vast te stellen percentage hunner douane ontvangsten en uit de overschotten van dp handelsbalansen. Dezo sommen zouden dan worden gebruikt voor crcdietverschaffing aan financieel zwak staande landen en worden ondergebracht hij een corporatie welke onder den Volkenbond ressorteert. REDACTEUR DER ROTE FAHNE VEROORDEELD. Leipzig, 25 Juni (V.D.) De vierde strafkamer van het Reichshof veroordeelde heden den Berlijnschen redacteur van do Rote Fahne, Wilhelm Pankow, wegens voor- bereidng tot hoogverraad en overtreding van de wet tot bescherming der republiek tot negen maanden vestingstraf. Pankow had zich te verantwoorden we gens een reeks artikelen, die in den loop van het jaar 1931 waren verschenen in dc Rote Fahne en die alle afkomstig waren van communistische leiders, onder wie Thai- mann. Verder was hem ten laste gelegd de publicatie van het telegram van sympathie aan de muitende Engelsche matrozen. Dc minimumstraf werd opgelegd, daar be klaagde eerder nog nooit veroordeeld is. De optocht der „Verbroedering" aanleiding tot groote oneenigheid Betooging tegen oud-stryders A n t w c rp e n, 2G Juni. (V. D.) Er huerschte Zondagmorgen te Antwerpen een sterk contrast tusschen het rustige zomer weder cn de sterk bewogen gemoederen der bevolking tor gelegenheid van de straat- belooging, welke was georganiseerd door liet Verbond van Legcrverbrocdcringcn. Dc burgemeester van Antwerpen liacl een heel leger van marechaussee en politie-agontcn gemobiliseerd voor het handhaven van de orde. Bijna alle hoeken der stralen waren door sterke politieposten bezet. Zevenhon derd en vijftig marechaussee' to voet cn te paard en 1200 politic-agenten moesten zor gen voor het handhaven van dc rust. Hun gezamenlijk aantal was niet veel minder dan één derde van het aantal deelnemers aan de betooging. Achter het stadhuis ston den een aantal wagens van de brandweer opgesteld alsmede een viertal auto's, die op liet eerste alarm de noodigo versterking zouden moeten aanvoeren. De burgemees ter had alle mogelijke middelen, die hem ten dienste stonden, gemobiliseerd. Alleen had hij geen beslag kunnen leggen op een groote hoeveelheid voor het gebruik onge schikt verklaarde eieren, en van dit wapen werd tijdens den optocht door de tegcn-bc- toogers een meer dan overvloedig gebruik gemaakt. In de morgenuren verliep alles rustig cn patrouilleerde de bereden marechaussee door de straten. Hier cn daar stonden groepjes poiit'.e-agenten, die voor deze ge legenheid hun sabels hadden omgegord. Een Mis, in do open lucht gehouden, ver liep zonder incidenten. Het was op het oogenblik, dat de optocht der „Verbroede ring" zich in beweging stelde, (lat dc pop pen aan het dansen gingen. Een zeer tal rijke groep tegonbetoogers, bestaande uit Fronters, Vlaamsche oud-strijders en com munisten, hadden zich in de nabijheid van den sioet opgesteld. Vlaamsche strijdliede ren waren niet van de lucht. Er werd ge floten en geroapen op schier oorverdoo- vende wijze. Voorts werd met cieron ge worpen. Zelfs de auto's waarin zich de in validen bevonden waren weldra met eier struif bedekt. Politie en marechaussee chargeerden rnet blanken sabel en dreven de tegen-betoogers uiteen. Een paar hon derd meter verder echter herhaalde zich wederom hetzelfde tooncel. Het tumult be reikte wel zijn hoogtepunt hij het monu ment, opgericht ter cere van dc gesneuvel den. Behalve met eieren werd nu ook met blauwsel en roode poeder geworpen, en dit onder aanhoudend gefluit en gejoel. Op de Meirplaats voerde de polilie herhaalde lijk charges uit. Do rust kon echter hier vrij spoedig worden hersteld. Dc feestzilting van de Verbroederingen kon daarna in het Beursgebouw ongestoord doorgaan. Later kwam het in dc stad nog herhaaldelijk tot hotsingen tusschen ver schillende groepen. Behalve dat van tal van personen de hoeden waren ingedeukt cn dc kleeren gescheurd, had een zevental personen ernstige schrammen en builen opgeloopen. Een tiental personen kreeg ernstiger verwondingen, waarvan een en kele levensgevaarlijk. Eén persoon moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Door de politie werden tien personen ge arresteerd. Gedurende de avonduren word nog voortdurend door marechaussee te paard en door politie door de straten van de binnenstad gepatrouilleerd. De balans van den Zondag. Naar wij hedenavond te bevoegder plaatse fc Antwerpen vernamen, hebben zich in den loop van den dag in totaal 100 perso nen, die tijdens de onlusten gewond waren, ter verpleging aangemeld aan de ambulan ce-posten van het Vlaamsche Kruis. Hier bij komen nog tal van gewonden, die aan andere posten en aan (Ie ziekenhuizen wa ren gemeld. Onder de gewonden bevindt zich een agent, van politie, die getroffen is door een sabelhouw van een marechaussee. Het aantal arrestaties was hedenavond gestegen tot 120, waarvan 30 personen in arrest gehouden werden. STRIJD TUSSCHEN CHINA EN TIBET. Shanghai, 25 Juni. (V. D.) In het dis trict Batan vonden nieuwe gevechten plaats tusschen Chineesche en Tibetaanschc troe pen, die ter sterkte van 8000 man over de Chineesche grens zijn getrokken. Volgens berichten van Russische zijde hebben de Tibetaansche troepen de be schikking over 40 stukken geschut van En gelsche herkomst,. BUITENLAND. Na tien dagen nog geen stap vooruit. (Eerste Blad, pag. 1)^ BINNENLAND. Arbeider doodgeschoten in Arnhem. (Tweede Blad pag. 1). De werkloosheidskosten in Mei. (Tweede blad pag. 2). SPORTNIEUWS. Jaarvergadering van den U. P. V. B. Derde Blad, pag. L De T.T.-raccs to Assen. (Derde Blad, pag. 2)< STADSNIEUWS. Het vierde Congres voor Godsdienston derwijs in de School voor Wijsbegeerte ge opend. (Eerste Blad, pag. 3.) Opening van het Lunapark. (Eerste Blad, pag. 3.) Medegedeeld cloor het Kon. Met. Inst, to De Bilt. Hoogste barometerstand 765.1 te München. Laagsto barometerstand 743.1 te Thors- havn. Verwachting: Zwakke tot matige Z. tot Z.O. wind, helder tot licht of half bewolkt, droog warm weer, behoudens kans op on weer. Het hooge drukgebied, dat Zaterdag nog in het Z.W. van het waarneminsgobied (golf van Biscayc en Spanje) was gelegen, heeft zich naai* het O. verplaatst en bevindt zich thans hoven Zuid-Duitschland. Over Zweden en Noorwegen bleef dc depres- sic-aclitige toestand aanhouden, terwijl zich nieuwe kernen vertoonen bij do Farocr- eilandcn cn ten W. van Ierland. Dc veran dering in de drukverdeeling, deed ten onzent den wind naar Z. richting krimpen, waarbij de temperatuur aanzienlijk steeg. Ook in Frankrijk, Duitschland cn Scandinavië steeg de temperatuur aanvankelijk. Om do depressiekernen waait het vrij flink, ter wijl daar plaatselijk ook zware regen viol. Over Frankrijk en Duitschland heerscht thans fraai, rustig weer. Het is te venvach ten dat de wind bij ons uit de Z. tot Z.O.- richtingen nog warme en droge lucht zal blijven aanvoeren, een kleine secundaire over de golf van Biscaye kan ons echter plaatselijk nog ecnig onweer brengen. Voortreffelijk in elk opzicht. Vraagt catalogus en condities aan bij den vertegenwoordiqer ARNH.STRAAT. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELETTES in alle prijzen Practisch. P a r ij s ,25 Juni (V.D.). Do civiele kamer van de rechtbank te Péronne behandelde de zer dagen een eigenaardige aanklacht, in gediend door de ouders van Paulette Linden die in Juli 1916 op 12-jarigen leeftijd over leed als slachtoffer van dc eerste Fransche granaat,, die viel tijdens het bombardement door de Fransche troepen van het door de Duitschers bezette dorpje Athies in het de partement van de Somme. De ouders baseerden hun aanklacht op het feit, dat de Duitsche bezetting verzuimd had, de civiele bevolking tijdig te waar schuwen en het dorp te doen ontruimen. De aanklacht was gericht tegen den Duitschen ex-keizer en hield o.a. een eisch tot schade vergoeding in. De rechtbank te Péronne heeft gisteren uitspraak gedaan en concludeerde, dat de cx-keizer voor het tcnlaste gelegde slechts verantwoordelijk kon worden gesteld als vertegenwoordiger van het Duitsche rijk en opperste leider van den Duitschen genera- len staf, welke functie hij echter in 1918 had neergelegd, zoodat hij sedertdien ook het Duitsche rijk niet meer vertegenwoor digde. De ouders van het meisje werden vqypr* deeld tot de kosten van het geding.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1