FIRMA DUIM BURGER DE ËÊMLANDEÜ JOH. DE HEER DAMESMODEZAAK Zaterdag 2 Juli 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 2 COMMISSIE VAN 19 BIJEEN JAPANSCHE TROEPEN IN ACTIE OP ZOEK NAAR GOUD IN ABESSINIE SEVERING ZET ZIJN STANDPUNT UITEEN KLOPPARTIJEN ZONDER EINDE uur 52 min. KWEEKSCHOOL L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio ARNHEMSCHE WEG 26 ABONNEMENTSPRIJS P* 3 fflaanden voor Amersfoort 2.10, per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/f Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 511 PRIJS DER ADVERTENTIE» 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentiün voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlèn KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer eatra f 0.05 De regeering-Von Papen verbiedt oppositiebladen. Severing ver zet zich tegen dit besluit. Men kan nu niot bepaald zeggen, dat de regeering-Von Papen zich tot dusver bij links en het centrum populair heeft ge maakt. De maatregelen, die zij op binnen- landsch-politiek gebied heeft genomen en die in hun onaangenaamsten vorm zijn be lichaamd in de noodverordening, waarvan de voornaamste strekking is het parti culiere leger van Hitier weer in heel zijn glorie te herstellen, hebben aanleiding ge geven tot bizonder veel kritiek, temeer daar de door de oppositie voorspelde gevolgen bloedige botsingen tusschen politieke te genstanders niet uit zijn gebleven. In al zijn felheid woedt „de kleine burgeroorlog' en er gaat geen dag voorbij, ofv er vallen dooden en verscheidene gewonden. Boven dien heeft Von Papen het aangedurfd ver schillende staten vooral Zuid-Duitsche tegen zich in het harnas te jagen en daardoor de Duitsche eenheid in meerdere of mindere mate op het spel te zetten. Uit al de handelingen van Von Gayl blijkt, dat hij de gevangene is van de nazi's, die inmiddels in een zeer voordeelige posi tie verkeeren, daar vrijwel volkomen met hun wenschen rekening wordt gehouden, terwijl zij voor de beslissingen der regee ring niet de minste verantwoordelijkheid dragen. Eén der jongste daden van den rijksmi nister van binnenlandsche zaken, Von Gayl, die zeer veel stof heeft doen opjagen, be stond in het verbieden gedurende een vijftal dagen van de Kólnische Volkszei tung en de Vorwarts. Men herinnert zich wellicht hoe Severing, de Pruisische minis ter van binnenlandsche zaken, hierop ge reageerd heeft. De strekking van zijn ant woord was: „Dat doe ik niet". Severing heeft evenmin nagelaten uitvoerig uiteen te zetten, waarom hij niet bereid was de beide bladen te verbieden. De zinsneden in genoemde kranten, die volgens Von Gayl niet door den beugel konden, bevatten al is de daarin vervatte kritiek nu niet bepaald malsch volgens Severing niets, waardoor de rijkspresident of dc rijksrcr gecring wordt bespot of met moedwil ver achtelijk gemaakt. Evenmin aldus de Pruisische minister worden door de ge ïncrimineerde passages de levensbelangen van den staat bedreigd. Wèl heeft de Vor warts de jongste maatregelen der regee ring-Von Papen scherp gegispt, doch door dat te doen, slechts de opvatting tot uiting gebracht der door het blad vertegenwoor digde staatsburgers. Ook de Kólnische Volkszeitung heeft tegenover Von Papen een houding aangenomen, die echter nog niet te vergelijken is bij de onverbiddelijke kritiek, waaraan dr. Brüning tijdens zijn bewind in dc rechlsche pers was bloot gesteld; bovendien ontbreekt volkomen de subjectieve bewijsfactor dor kwaadwillig heid, die voor eon verbod vereischt is. Veel eer heeft het Duitsche blad zich bij zijn aanval laten leiden door nationale motie ven. Wanneer zoo betoogt Severing ver- dor de Kólnische Volkszeitung, overi gens in overeenstemming met regeerings- gelrouwe kranten zooals de Deutsche Tages- zeitung, het interview van den rijkskan selier met de Matin heeft gepubliceerd en voorgesteld als een vraaggesprek, dat de Duitsche belangen heeft geschaad, dan mag daaruit worden geconcludeerd, dat de wil heeft voorgezeten de Duitsche belangen te dienen in plaats van ze te benadeelen. Volgens de voorschriften heeft. Severing zich onmiddellijk tot den vierden straf- senaat van het rijksgerecht te Leipzig ge wend met het verzoek een beslissing te treffen; uit den aard der zaak heeft de Pruisische minister aan dc hand gedaan het verbod der bladen ongeldig to verkla ren. Reeds gisteren is de uitspraak geval len; alle democraten zullen het als een te leurstelling voelen, dat Von Gayl in het ge lijk is gesteld. Dit beteekent, dat het ver bod wordt gehandhaafd; de strafscnaat was van oordeel, dat inderdaad dc beschouwin gen in het sociaal-democratische hoofdor gaan een voor rijkspresident en rijksregce- ring belcedigend karakter droegen, terwijl tevens de opvatting werd gehuldigd, dat door het bewuste artikel de levensbelangen van Duitschland in het gedrang raakten. Met spanning wordt nu afgewacht, of de Kólnische Volkszeitung door een overeen komstige beslissing zal worden getroffen, terwijl men benieuwd mag zijn of de muil korving der oppositiepers nog verderen voortgang zal vinden. Terwijl de rechtsche pers het in Severing laakt, dat deze zich tegen de besluiten van Von Gayl verzet, uit echter reeds een gematigd orgaan als de Kólnische Zeitung zijn bezwaren; het ingrijpen in de persvrijheid acht het blad geenszins overwogen, en beïnvloed door verkeerde raadgevers. Dat links Severing des te geestdriftiger prijst, ligt voor de hand; de Vorw&rts zelf, dio op het laatste nippertje nog eens kan zeggen, wat hij op het hart heeft, werpt de rijksregcering voor de voeten, dat zij Hindenburg als kogel vanger naar voren schuift om onaangena me kritiek op haar eigen handelingen te voorkomen; bovendien verklaart het blad, dat het zich door niemand ervan zal laten weerhouden het „volksbedrog van Hitier", waartegen zijn caricatuur zich richtte, te ontmaskeren. Bovendien kondigt het blad tegen Maandag een geweldige betooging aan van het „roode Berlijn" tegen alle ter reur. De enquêtecommissie inzake hei ge-- schil JapanChina, 1 Novemi ber gereed Geneve, 1 Juli. (V. D.) Na een gehei me zitting van de Commissie van Negen tien kwam Vrijdagmiddag de buitengewone Volkenbondsvergadering, onder voorzitter schap van den Belgischen minister van Buitenlandsche Zaken bijeen ter bespreking van het Japansch-Chineesche conflict. Direct na de opening stelde de Spanjaard Madariaga voor dc kwestie van uitnoodi- ging aan Turkije tot den Volkenbond toe te treden op de agenda te plaatsen. De Grieksche minister van Buitenland sche Zaken Michalakopulos steunde dit verzoek en wees op de medewerking van Turkije bij de Volkenbondswerkzaamheden. De vergadering besloot dit punt op dc agenda te plaatsen en tegelijkertijd een uit- noodigingsschrijven af te zenden aan du Turksche regeering. Vervolgens diende Hijmans ten aanzien van het Japansch-Chineescho geschil een ontwerp resolutie in waarbij het door dc enquêtecommissie uit te brengen rapport eerst per 1 November behoeft binnen te ko men. De Chineesche gezant Yen constateerde dat de Chineesche regeering slechts met leedwezen haar toestemming tot de verlen ging van den termijn geeft. China is reeds 10 maanden in afwachting van de hulp van den Volkenbond. Hij is er voor verantwoor delijk dat de Mandsjoerijecommissie zoo laat haar bestemming heeft bereikt. Ook uit constitutioneelen gronden is de verlen ging van termijn betreurenswaardig, aan gezien de marionettenregeering in Mand sjoerije alles doet om de overeenkomsten tusschen Mandsjoerije en China op te hef fen. In Mandsjoerije wordt oorlog gevoerd, zij het niet in naam, dan toch wel metter daad. De vertegenwoordigers van Zweden, Spanje, Mexico en Tsjecho Slowakije dron gen er op aan het uitstel niot een precedent te doen zijn. Tenslotte concludeerde de voorzitter dat Je vergadering tot verlonging van den ter mijn had besloten en verdaagde hij de bij eenkomst tot later order. De volgende week zal de Volkenbonds vergadering mogelijk opnieuw bijeen komen ter behandeling van de kwestie der toela ting van Turkije. Zij bezetten Chineesche douane stations. Charbin, 1 Juli. (V.D.) Japansche troe pen hebben de Chineesche douane-stations aan de Mandsjoerijsch-Siberische grens en te Mansjoeli bezet en alle douanegelden In beslag genomen. De Chineesche douane autoriteiten protesteerden tevergeefs tegen deze maatregelen en' hebben de autoritei ten te Nanking ervan op do hoogte ge steld. De Japansche troepen omsingelden de douane-kantoren en dwongen de Chi neesche ambtenaren de kantoren te ver laten. Engelsche en Amerikaansche bezwaren. Washington, 1 Juli. (V.D.) In opdracht van het staat6departement heeft de Ame rikaansche ambassadeur te Tokjo, Grew, bij het Japansche ministerie van buiten landsche zaken geprotesteerd tegen de be zetting van douane-stations te Dairen en in Mandsjoerije. Reeds eerder waren van Engelsche zijde bezwaren gemaakt, waar na de Amerikaansche ambassadeur op dracht kreeg zich bij deze bezwaren aan te sluiten. Amerika heeft speciaal bezwaren tegen de bezetting der douanekantoren, omdat de schadeloosstellingen, die Amerika van China moet ontvangen, gefinancierd worden uit de opbrengst der douanegelden. OM TE BOTANISEEREN. Er is me gevraagd, wat er al zoo te deter- mineeren valt op het terrein der klaprozen aan den Bisschopsweg, behalve dan deze kleu rige vertegenwoordigers der Papaverachtigcn. Welnu, dat is niet weinig. Sommige families hebben er meer dan één vertegenwoordiger. Die der kruisbloemigen vertoont er behalve enkele koolsoorten in bloei de Zandrakct met zijn rechtopstaande houwen vlak tegen de stei le takken en de violierachtige Steenraket, die mooie goudgele bloempjes heeft in grootte het midden houdende tusschen die van kool en de kleintjes van de Zandraket. De Paarse doovenctel en zijn witte naamgenoot vertegen woordigen de Lipbloemigen. De eerste lijkt erg veel op de Hoenderbect, die er ook staat, maar langer kroonbuizen heeft en de stengel- blaadjes twee aan twee met den voet tegen elkaar, zoodat dc stengel er doorheengegroeid schijnt. Van de Vlinderbloemen vinden wc er de mooie donkerpaarse Voederwikke en de zeer fijne, bleekviolette Ringelwikke De Schermbloemenfamilie wordt er vertegen woordigd door het Zevenblad tusschen de bloeiende Brandnetels, dc vergiftige Hondspe- terselie met zijn lange omwindseltjes en de Dolle Kervel met zijn roodgcvlekle stengels, die ook vergiftig genoemd wordt. Hier en daar staat de prachtige fijne Duivenkervel met zijn vreemd gevormde bloempjes die wel wat gelijken op die van de Gebroken hartjes onzer tuinen, waaraan het dan ook nauw ver band houdt. Dat ge op een ex-akker zijt vertellen u Ak kerkromhals, Akkerlecuwenbek. Akkerw ndc. Akkerkool, Akkerviooltje en Akkereerepriis Let eens op die wit begroeide Herderstasch- jes, die bezet zijn met een zwam, Albugo Can dida. die ze tot een gal omvormt. Merk op de drachtige grassoorten en wat uw speurend oog misschien nog meer ontdekt-op dit Elderado voor uw herbarium. t A. JOMAN. B e r 1 ij n3 0 Juni. (H. N.) Volgens een bericht in de Duitsche bladen heeft een Duitsche expeditie onder leiding van dr. von zur Mühlen de laatste maanden in Abcssinië in het gebied aan de Dabus- rivier een onderzoek ingesteld naar het voor komen van goud aldaar. Na den oorlog hebben drie Duitschers van den keizer van Abcssinic een concessie verkregen, om daar naar goud te zoeken. Dr. von zur Mühlen moet vastgesteld hebben, dat in het betrok ken gebied werkelijk goud voorkomt. Reeds sedert lang wordt hier door de inboorlin gen goud gewonnen, die het slib uit de ri vier in schotels, die ongeveer 50 c.M. breed zijn, naar boven halen en dan wasschen. Gebleken moet zijn, dat per kubielcen meter slib 560 gram goud gewonnen kan worden. Ilot plan bestaat thans de goudwinning met behulp van baggermachines ter hand te nemen. De concessie geldt voor een gebied van ongeveer 65 K.M. aan de oevers van de Dabus- en één der zijrivieren. De con cessie is voor 60 jaar lang verleend, waar voor aan den Abessinischen staat slechts een klein gedeelte van de opbrengst moet worden afgestaan. ENGELANDS MOEILIJKHEDEN MET IERLAND De tegenstellingen verscherpt Londen, 30 Juni. (V. D.) De minister voor de dominions, Thomas, deelde in het Lagerhuis mede, dat dc Iersche Vrijstaat de op 30 Juni vervallende halfjaarlijksche ter mijn der Iersche schadeloosstellingen aan Engeland ten bedrage van millioen pond sterling niet heeft betaald. Onder luiden bijval der afgevaardigden deelde hij verder mede, dat hij Maandag het Huis de noodzakelijke voorstellen zou doen, teneinde aan deze aangelegenheid het hoofd te bieden. Baldwin deelde mede, dat Maan dag een regeeringsbesluit tot heffing van extra-rechten op Iersche goederen zou wor den ingediend. SMOKKELAARS GEDOOD. Warschau, 30 Juni. (H. N.) Bij een gevecht tusschen grenswachters en smok kelaars aan de grens van Polen en Litauen zijn twee smokkelaars gedood en een derde ernstig gewond. Do smokkelaars trachtten per boot hun waren van Polen naar den Litauschen 05ver te brengen. De booten zijn door de Litausche grenswachters in beslag genomen. Hij wil de Vorwarts en de Kólnische Volkszeitung niet verbieden Berlijn, 30 Juni. (V.D.) De Pruisische minister van binnenlandsche zaken Seve ring heeft bij zijn weigering om op verzoek van den rijksminister van binnenlandsche zaken dc Vorwarts en de Kólnische Volks zeitung voor vijf dagen te verbieden, een uitvoerige motiveering gevoegd, waarin hij o.a. verklaart, dat hij in de scherpe cri- tick, die de beide kranten op het beleid van don rijkskanselier hebben geoefend, geen beleediging en beschimping van den rijks- president en rijkskanselier heeft kunnen zien, terwijl hij meent, dat de veiligheid van den staat er niet door ingevaar wordt gebracht. De inhoud van de critiek was on danks alle scherpte zuiver zakelijk en werd ingegeven door nationale motieven, in de eerste plaats ook uit bezorgdheid voor de innerlijke eenheid van het Duitsche volk in zijn strijd om de buitenlandsche bevrij ding. Booswilligheid acht Severing uitge sloten. Omtrent de publicatie van het door rijks minister von Gayl geïncrimineerde inter view merkt Severing op, dat op het feit van de publicatie zelf geen aanmerking ge maakt kan worden, op grond van een be richt van het gewoonlijk voor officiecle pu blicaties gebruikte persbureau. Of dc tekst van het door de Matin gepubliceerde inter view juist was, kon door de Duitsche dag bladpers onmogelijk worden nagegaan. In middels kunnen ook door het afdrukken van dit intervieuw in een Duitsche krant de levensbelangen van het Duitsche rijk op het gebied der buitenlandsche politiek on mogelijk in gevaar zijn. Do Völkische Beobachter over de nieuwe noodverordening. München, 30 Juni. (V.D.) De nationaal- socialistische Völkische Beobachter schrijft naar aanleiding van de nieuwe noodveror dening, dat thans spoedig zal blijken, of de obstructicvocrende landen de speelruimte, dio hun in de handhaving van het politie- regime is gelaten, zullen gebruiken als uit gangspunt voor nieuwe willekeur en sabo tage. Het valt op, dat de rijksregeoring zich het recht voorbehoudt o'm nict-gercchtvaar- digde plaatselijke verboden buiten werking te stellen, doch dat plaatselijke uniform- verboden hierbij niet Uitdrukkelijk betrok ken worden. Er zijn thans twee mogelijk heden voor dc komende ontwikkeling: óf de voor de politie verantwoordelijke minis ters der landsregeeringen doen hun plicht, of zij doen hun plicht niet. In het laatste geval is het zaak voor de rijksregcering om hieruit dc ecnig mogelijke conclusie te trek ken. namelijk dat een aantal landen voor- loopig niet in staat zijn om hun politietaak naar behooren te vervullen. Nieuwe ernstige botsingen tusschen nazi's en communisten Berlijn, 1 Juli. (V.D.) Van nationaal- sociali6tische zijde wordt medegedeeld, dat vannacht tegen half één uit een auto voor het partijlokaal te Berlijn-Schönoberg plot seling acht schoten werden gelost op een groep nationaal-socialisten, die zich voor het lokaal ophielden De auto reed toen met groote snelheid door. Zeven personen werden gewond en door een partij-arts ver bonden. Korten tijd later herhaalde zich een zelfde voorval voor het partijlokaal in de Hoffstrasse. Een 19-jarig nationaal-socia- list werd hierbij ernstig in de borst ge wond, terwijl een 22-jarig meisje aan het been werd gekwetst. Hattingen, 1 Juli. (V.D.) Gisteravond ontstond te Hattingen bij den terugkeer van de nationaal-sociaüstische delegatie, die aan de begrafenis van een doodgescho ten nationaal-socialist te Wattenscheid had deelgenomen, een ernstige veentpartij met communisten, waarbij van revolvers gebruik werd gemaakt. Een communist werd ge dood en vijf andere coaamunisten en natio naal-socialisten werden ernstig gewond. München, 1 Juli. (V.D.) Volgen de Völ kische Beobachter is da S.A.-man M. Zapp uit Moorlautern bij een botsing met de communisten doodgestoken. De dader is ge arresteerd. BUITENLAND. De mceningsverschillen te Lausanne. (Derdo Blad, pag. 1)< Hcrriot nog steeds optimistisch. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. De weg uit de malaise. (Tweede Blad, pag. 2). Gemeenteraad van Rotterdam. (Vierde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. De nieuwe brand-alarmeerinrichting in dienst gesteld. (Eerste Blad, pag. 3.) Een jaar verzekering tegen ziokenhuis- verpleging. (Vierde Blad, pag. 3). Vergadering van do Kamer van Koop handel. (Vierde Blad, pag. 2). LECTUUR IN HET ZONDAGSBLAD. Dr. Jan Walch Bij Opbod. (Verhaal van de week). Willy PétillonDe Indische Tentoon stelling. Uit Rusland Do Gesproken Krant. Weensche Silhouetten. Vliegen in de toekomst. Wat kost de Film. Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt. Hoogste barometerstand: 765.3 te La Co- runa. Laagste barometerstand: 735.6 te Vest- manocr. Verwachting: Zwakke tot matige, W. tot Z.W. wind, zwaar bewolkt met tijdelijke op klaringen, weinig of geen regen, iets war mer. De kern van de uitgebreide depressie trok in N.N.W. richting, terwijl de as van dc depressie tegen de draaiingsrichting van de wijzers van de klok in de richting naar Z. Scandinavië bewoog. In het Z.W. stijgt de barometer flink door. In Finland bleef nog een rest van het vroegere hooge druk- gebied stand houden. De geschctsto lucht- drukverdeeling en baanverandering doen verwachten, dat een rug van hoogen lucht druk, die zich thans over Engeland uit strekt, zich naar onze omgeving zal ver plaatsen. Dit beteekent dan weer een ver betering van den weerstoe6tand. De wind zal naar Z.W. terugloopen en een kleine temperatuurstijging zal intreden. De re- genkanscn zijn gering. In bijna h<i. gehocle waarnemingsgebied zijn bij het Oostwaarts doordringen van den depressie-invloed de temperaturen aanmerkelijk gedaald. Er viel veel regen. In ons land had Vlissingen met 14 m.M. dc grootste hoeveelheid. opleiding voor gymnastiek- en sportleeraar. Prospectus aan het sportbureau VIERDAG. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Elegant. CORSELETTES In alle prijzen Practlsch. Varkensmarkt S Tel. 1309 Wij leveren alle merken. Zomerjaponnen „.f f2.50

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1