m G. BROUWER DE EEMLANDED JOH. DE HEER Dinsdag 5 Juli 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 4 Beiteelaindsch Overzicht Buitenland BOMBAY OPNIEUW IN BEROERING JAPAN GETEISTERD DOOR ONWEER UCCES Tuin KRIMP 10- AMERSFOORT IDE REDDING VAN BERTRAM EN KLAUSMANN Belangrijkste NIEUWE GEVECHTEN IN MANDSJOERIJE Weerbericht 9 uur 52 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe> 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummef elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlén voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Op weg naar een oplossing to Lausanne? De optimis ten meenen, dat een spoedig accoord is te verwachten. schorst, zien bestendigd. Het grappig ge val doet zich nu voor, dat Duitschland, het welk steeds do krachtigste voorstander eener algeheele schrapping is geweest, in beginsel reeds zich bereid heeft verklaard een bepaald bedrag, dat in elk geval in do millioenen loopt, tc betalen. Zoodoende is weer een uiterst verwarde toestand ont staan, waarvan heel de wereld met span ning de ontknooping tegemoet ziet. Honderden telegrammen hebben nu al en kele weken lang de ups en downs van de conferentie te Lausanne geregistreerd. Die telegrammen vormden over het alge meen geen opbeurende en stichtelijke lec- uur, omdat zij voortdurend moesten reppen van uiterst moeizame onderhandelingen en ernstige tegenstellingen tusschen de belang hebbende partijen. Al scheen dc zon te Lau sanne nog zoo zomersch glorieus, niette min was het zwerk, in politiek opzicht ge sproken, meestentijds dreigend donker. Maar nu is ineens alle troebelheid van den hemel weggevaagd. Wanneer men tenmin ste hen mag gelooven, die met hun onver woestbaar optimisme den zwartkijkers een hart onder den riem willen steken. Hoc is inderdaad op het oogenblik de si tuatie? De crediteuren van Duitschland België, Japan, Italië, Frankrijk en Engeland hebben gezamenlijk een plan opgesteld, dat aan de Duitschcrs is voorgelegd en waarin blijkbaar een bedrag van vier mil liard Mark was genoemd, waarmee de Duitschers de schadevergoeding konden af- koopen. Aanvankelijk bad Frankrijk enkele tientallen milliarden geëischt, doch dank zij de Britsche tusschcnkomst is dat bedrag in zeer belangrijke mate gereduceerd. Ook nu vinden de Duitschers vier milliard nog te veel; niettemin hebben zij laten uitkomen dat er met hen zou zijn te praten, wanneer een bedrag van twee milliard werd voorge steld. De regeering-von Papen stelt echter Dog andere eischen: zij wil uit het vredes verdrag dat gedeelte zien geschrapt, het welk den nadruk legt op Duitschlands uit sluitende schuld aan het uitbreken van den wereldoorlog. Het gaat hier om artikel 231 van het vredesverdrag, hetwelk deel uit maakt van hoofdstuk VIII van het te Ver sailles gesloten vredesverdrag. Voor dc Franschen is een rechtstreeksche schrap ping een eenigszins pijnlijk geval, maar men meent, dat het nochtans mogelijk is de klip te omzeilen en wel op de volgende wijze: bet te Lausanne te sluiten hcrstelaccoord zou de bepaling kunnen bevatten, dat de over eenkomst inzahc de schadevergoeding in de plaats zou komen van het ccheele hoofdstuk VIII. Den Franschen zou zoodoende een na drukkelijke goedkeuring van de schrapping der schuldpassage worden bespaard, doch practisch zou dc bepaling, die voor de Duit schers een zeer hatelijk karakter draagt, een stuk verleden worden. Op dit stuk van zaken is overeenstemming niet uitgesloten, doch aan dc kwestie der Duitsche eindbe- taling zitten nog allerlei moeilijkheden vast, die echter niet onoverkomelijk zijn. wan neer beide partijen blijk geven van haar goeden wil Dc Franschen achten het inmiddels nog steeds een bezwaar, dat Amerika van zijn kant nog steeds niet te kennen heeft gege ven eveneens bereid te zijn de schulden kwijt te schelden, wanneer de Europeesche staten het onderling eens worden. Vandaar dat zij de geldigheid der te Lausanne te tref fen schikking afhankelijk wilden stellen van de Amerikaansche verklaring, dat de Vcreenigdc Staten er verder van af zullen zien de bedragen te innen, waarvoor de Europeesche mogendheden hij Amerika in het krijt staan. Deze verklaring zal moeilijk en vooral thans zijn te verkrijgen en daarom hebben de andere mogendheden voorgesteld, dat Frankrijk genoegen zal ne men met een verklaring, welke behelst, dat het accoor<l van Lausanne, wil het van kracht worden, parlementair bekrachtigd moet worden door alle bij de regeling be trokken partijen. Een en ander beteekent, dat Frankrijk een ratificatie steeds achter wege kan,laten, wanneer Amerika niet over de brug wil komen. In beginsel schijnt de re- geering-Herriot geen bezwaar te hebben le gen een dergelijke oplossing van de moei lijkheid Dc vraag rijst nu, of er een middel bestaat om Amerika to bewegen toeschietelijk te zijn. Inderdaad hebben dc Europeesche mo gendhc.d(en het zelf in lianden om Amerika „milder',' te stemmen: n.l. door liet ne men v^ln een besluit, dat practisch neer komt o£> de aanvaarding van Hoover's ont- wapenijngsplannen. De besprekingen te Ge nève khmnen dus van buitengewoon grooten invloe.'Ö zijn op de regeling van de kwestie der Diuitsche schadevergoeding. Uit/het vorenstaande kan inmiddels wor den Afgeleid, dat de kansen van slagen tc Lausanne ongetwijfeld grooter zijn gewor den, ial mag men zich niet ontveinzen, dat de gjrootte van het eindbedrag en dc wijze van ^betaling dezer som terstond of in den loon van een aantal jaren nog allerlei moeilijkheden in het leven kunnen roepen, al V.ijn er reeds zeer vele uit den weg ge ruiend, hetgeen voor geen gering gedeelte is te ''danken aan Macdc-enald, die besefte, dat zoc.wel Von Papen als Ilerriot rekening m oeten houden met de gezindheden van de bóvolking hunner respectieve landen. jEr heelt zich ondcrtusschen een merk- w,aardig geval voorgedaan; blijkens talrijke berichten heeft plotseling Grandi, de Ita- lu'ianschp minister van huitenlandscho za- k'en, een buitengewoon radicaal voorstel ge- d.'aan, hierop neerkomende, dat de eenige op lossing, die de wereld weer vrede, rust en Welvaart kan schenken, een z.g. coup djéponge is, waaronder dc volstrekte schrap pi'ng van alle schulden wordt volstaan. Gr andi wil dus den toestand, die op 16 Ju ni j.l. intrad en waarbij de betalingen de;r herstel en oorlogsschulden werden ge- Wegens bloedige relletjes de staat van beleg afgekondigd Bombay, 4 Juli. (V.D.) De gevechten tusschen Hindoes en Mohammedanen eisch- tcn Zondag 10 dooden en meer dan 100 ge wonden. Zij namen zoo'n ernstigen omvang aan, dat opnieuw de staat van beleg moest worden afgekondigd. De Engelschc troepen zagen zich genoodzaakt in tc grijpen en hebben alle strategische punten bezet. Volgens berichten uit Engelsche kringen worden de onlusten veroorzaakt door een organisatie, die over veel krachten be schikt en waartoe belangrijke personen be- hooren. De Hindoes cn de Mohammedanen zijn heiden in de afgezette districten binnenge drongen en hebben vele huizen in brand gestoken en honderden winkels geplun derd. De I-Iindoe-tempel werd door de Mo hammedanen bestormd, verwoest cn in brand gestoken. Een Engelsche marine-of ficier werd door Mohammedanen doodge stoken. Ernstige overstroomingen het gevolg Tokio, 4 Juli. (V.D.) Zondag hebben he vige onweersregens in West- en Zuid-Ja pan groote schade aangericht en een groot aantal menschcnlevens gingen verloren. Vele dijken en bruggen zijn door de over stroomingen weggeslagen. Vele rivieren zijn over groote afstanden buiten de oevers getreden. Spoorwegver bindingen zijn op vele plaatsen verbroken. Hier en daar staan duizenden huizen on der water. Ook eenige buitenwijken van Tokio zijn door de overstrooming geteis terd. Zondag hield de regen op en liep het water naar de rivieren terug. PROCES OM EEN ERFENIS. De revolver maakt slachtoffers. Berlijn, 2 Juli. (IT.N.) Voor de recht bank te Cliarlottenburg werd vandaag een proces wegens een erfenis gevoerd. Toen eindelijk door partijen een accoord zou on derteekend worden, trok dc 48-jarige Gustaf Sonncnbei^g plotseling een revolver en vuurde op zijn tegenpartij, Elsa Doring en haar advocaat Hartmann. Elsa Doring kreeg twee ernstige verwon dingen in het onderlijf, terwijl de advocaat zoo ernstig gewond werd, dat hij tijdens het vervoer naar het ziekenhuis overleed. Toen Sonnenbcrg zag, dat zijn tegenpar tij getroffen was, richtte hij de revolver op zichzelf en bracht zich een doodelijke ver wonding in het hoofd toe DE A.S. VERKIEZINGSSTRIJD IN DUITSCHLAND. Coalitie tusschen Dnitsche Volkspartij en Duitsch-Nati- onalcn. Berlijn, 2 Juli. (V.D.). Volgens een me- dedeeling van de partijleiding der Duitsche Volkspartij hebhen de met de Duitsoh-natio- nale Volkspartij gevoerde onderhandelingen betreffende een verkiezingscoalitie geleid tot een technische overenkomst, waarbij de Duitsch-nationale volkspartij op haar rijks lijst voor de Duitsche volkspartij acht zetels inruimt. Geen van beide partijen binden zich politiek aan eenige verplichting. De zcifstandgheid der partijen werd volkomen gehandhaafd. Het doel van de beide partijen is tegen de socialistische partijen te strijden cn zich te verzetten tegen een eenzijdige par tijdictatuur. VALSCHE MUNTERS-WERKPLAATS IN EEN KLOOSTER ONTDEKT. Keulen, 2 Juli. (V.D.). De politie heeft een werkplaats van valsche munters ont dekt in den kelder van het Unsulaklooster cn de daar gevonden gereedschappen in be slag genomen. In deze werkplaats werden voornamelijk valsche twee- en vijfmark stukken gemaakt; tot welk bedrag, is nog niet bekend. Naar verluidt, zijn verschei dene personen bij deze valsche munterij be trokken- IN DEN WAT VOOR AARDIGS BLOEIT ER NU? Zooveel is er op het oogeflblik in bloei, dat de keus moeilijk wordt, om uit te zoeken, wat men een volgend jaar zelf eens wil plan ten. Wat zoo prettig is, is dat planten dit jaar zoo goedkoop zijn. Al wordt het inko men minder, toch lean men zich nu nog een en ander aanschaffen en zoo het leven veraangenamen. In de maanden Augustus en September kunnen wc weer vaste- of bloem planten aan den grond toevertrouwen, daar ze dan min of meer in rust zijn. Ze maken dan na het planten nieuwe wortels en ook pog wat blad en komen dan, zoo aangegroeid gemakkelijker door den winter, dan later ge plant. In den nazomer kunnen uitstekend geplant werden o.a. de Anjersoorten. Een der liefste vind ik steeds nog het Steenanjertje of wel „Dianthus deltoides splendens". Ze bloeit nu met opvallende kleine, roode, bloemen en heeft bruin groen loof. Het is een echt a'oen- plantje, dat zeker op geen rotsje ontbreken hiag. De „Dianthus graniticus" is van de zelf de groep cn munt uit door lichtrose bloemen. Het goudgele Duizendblad, „Chrysanthe mum achilleaefolium" heeft witbehaarde sten gels en goudgele bloemen. Ze is ook voor de rots geschikt en munt uit door haar opvallen de kleur. Ze v^agt een lichten bodem en neemt bijna eiken stand voor lief. De Huls- lockplantjes doen nu ook hun best om zoo goed mogelijk te bloeien. Zeer zonderling zijn de bloemen; ze lijken op een knots, die uit het hart van de plant komt. Veel zorg hebben ze niet noodig; zij groeien zelfs zonder eenige aarde. Ze maken dan hun eigen grondje door het vergaan van hun rijpe blad tot humus. Zoo redt dc natuur zich zelf in sommige ge vallen. Onder de zeer gemakkelijk groeiende planten behoort ook de Sedum. De Sedum- acie of wel de „Muurpeper" is wel de meest bekende. Ze bloeien nu met helder gele bloempjes cn kunnen een dor stuk grond tot ietr. vroolijks maken. In de buurt van zee, o.a. te Scheveningen, ziet men ze hier cn daar in het duinzand groeien en de attentie trekken. Tot randen gestoken, kunnen ze het gras in tuinen vervangen cn vooral de zoo onmogelijke grasbandjes, die door steerds af steken, bovendien op den duur tot niets re- duceeren. Veronica of wel „Mannenlrouw" is ook een geliefd plantje, niet alléén door haar naam. Door het spoedig afvallen der bloemblaadjes, vooral als men ze plukt, hebben ze hun naam gekregen. Ten onrechte natuurlijk. De Vero nica „Royal Blue" vormt zoden en is nu overdekt door een mooi blauw bloemenwaas. Men heeft er ook één met één geel blaadje, „l'rchanii genaamd. Het geel steekt hier mooi af tegen het blauw der bloemen en vormt zoodoende een prachtig tapijt. Tot nu toe noemde ik u lager groeiende soorten. Onder de hoogere, die nu bloeien en steeds opvallen door haar weelde van bloemen, hooren de „Salvias", of wel de Salieplanten. Deze bloeien bijna den gehoelen zomer met een overvloed van helder, blauwe, bloemen. Vooral de variëteit „nemerosa" maakt steeds weer nieuwe bloemen en zoo doende elk hoekje in den tuin tot een lust hof. Geef de vaste planten, die nu wat gaan kwijnen, eens wat geschikte kunstmest, dan herstellen ze zich weer, en bloeien opnieuw. Het beste is de keus dezer kunstmest aan een betrouwbaar handelaar in deze artikelen over te laten. Ten slotte noem ik u heden nog de Toorts met haar verschillende variëteiten. De mooi ste vind ik Verbascum „Cotswold Queen" met zalmkleurige bloemen en lila meeldra den. Ze wordt wel een meter hoog. J. O. W. F. RENS. Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJDE „H0RSE WEIDE" Zij konden zich sinds 22 Juni niet meer bewegen Berlijn, 4 Juli. (H.N.). Tc Melbourne is ccn bericht uit Wyndham ontvangen, volgens hetwelk de tweo vermiste Duit sche vliegers Bertram en Klausmann Sch levend en weibehouden in een kamp der inboorlingen bij Kaap Bernier bevinden, ongeveer 30 km. ten Westen van de plaats, waar de vliegers geland zijn. Een politie afdeeling onder leiding van sergant Mars hall, die over land gemarcheerd is, heeft het kamp bereikt. Uit Wyndham is een barkas vertrokken, om de Duitsche vlie gers af te halen. Men verwacht, dat zij Woensdag te Wyndham zullen aankomen. Melbourne, 4 Juli (V.D.) Omtrent de wonderbaarlijke redding der sinds 17 Mol vermiste Duitsche vliegers Bertram cn Klausmann kan nog worden gemeld, dat na een omzwerving door de wildernis ge durende zes weken bil kaap Bernier, 250 mijlen ten W. van Port Darwin zij den 2Gen Juni door twee Australische bosohnegers werden opgemerkt. Een der boschnegers alarmeerde een door de Australische regee ring uitgezonden expeditie, welke vervol gens per motorboot arriveerde met levens middelen, kleeding en medicamenten. Dc beide vliegers waren evenwel volkomen uit geput en konden nog slechts „brood", „brood" verzoeken. Hun klccdingstukken waren geheel vernield. Hun laatste proviand was reeds sedert weken opgebruikt. Den gclieelen tijd waren zij binnen een omtrek van ongeveer 18 K.M. van hun vlieg tuig gebleven. Naar Klausmann voorts ver telde waren beiden sinds 22 Juni niet ca pable zich te bewegen. Zij hadden zich neer gelegd achter een steenmassa om daar hun doocï af te wachten. Do vliegers waren bij het overvliegen van de Timorzee wegens gebrek aan benzine ge dwongen tc landen. Drie dagen lang zochten zij eerst een menschelijke vestiging. Toen stonden zij plotseling weer voor hun toestel. Zij verwijderden hiervan een der drijvers. Na gedurende vijf dagen op het water te hebben rondgezwalkt, zagen zij in hun on middellijke nabijheid een stoomboot. Al hun geroep en alle signalen bleven onbeant woord. Op een afstand van nauwelijks een K.M. voer de boot voorbij. Het bootje der vliegers werd ten slotte aan land gedreven en de vliegers gingen opnieuw op weg. Na dagen van ontbering, ondervonden de beide Duitsche piloten een nieuwe teleurstelling. Een helle vuurgloed deed in hun nabijheid een menschelijke vestiging vermoeden, het was evenwel een boschbrand. Niettemin zet ten de piloten hun omzwerving voort. Zij voelden en zagen ten slotte niets meer, zelfs weigerden hun reukorganen hun dien6t. Zij hadden reeds alle hoop opgegeven toen zij door de boschnegers werden gered. Ook het vliegtuig geborgen. Dessau, 4 Juli. (V. D.) Bij de Junkcrs- fabrieken te Dessau is het volgende tele gram uit Wyndham (West-Australië) ont vangen: „Gezond, gered. Telegram volgt. Bertram, Klausmann. Vliegtuig". Dit telegram is het eerste levensteeken van de sinds 14 Mei j.l. na hun landing bij Wyndham verdwenen vliegers Bertram en Klausmann. Volgens de tot dusver ontvangen berich ten hebben de vliegers op een van de geheel uit metaal vervaardigde drijvers van het vliegtuig getracht uit de West-Australische wildernis een kolonie te bereiken. Dit is hun, naar thans blijkt, gelukt, en zij hebben thans weer liet contact met de wereld ver kregen. Verder wordt gemeld, dat de beide vlie gers het vliegtuig Atlantic hebben geborgen. BUITENLAND. Vcrkiezingsoproep van IJugcnberg. (Eersto Blad, pag. 2.) De dood van ex-koning Manuel. (Eersto Blad, pug. 2.) De „kleine burgeroorlog" in Duitschland. (Eerste Blad, pag. 2). De Graf Zeppelin naar Engeland. (Eersto Blad, pag. 2.) Een proclamatie van ITerriot. (Eerste Blad, pag. 2.) BINNENLAND. De verkeerschaos in Nederland. (Tweede Blad, pag. 3). De steun voor de kippenhoudcrij. (Eerste Blad, pag. 3). Amsterdam mag het aantal opcenten niet verlagen. (Eersto Blad, pag. 3). UIT DEN OMTREK. Gemeentezaken van Baarn. (Derde JBlad, pag. 1). STADSNIEUWS. Onhoudbare toestand op de Korte Gracht. (Eerste Blad, pag. 3). SPORTNIEUWS. De tenniswedstrijden te Noordwijk. (Derde Blad, pag. 1). Londen, 4 Juli (H.N.) In Mandsjoerije zijn nieuwe gevechten ontbrand tusschen de Japanners en Chineesche vrijscharen. Dc Chineezen hebben den Zuid-Mandsjocrij- scben spoorweg ten Zuiden van Moekdcn vernield, waardoor eenige treinen ontspoor den. Een Japansche bombardeereskader ver trok om de Chineezen aan te vallen en wierp bommen uit, waardoor volgens Ja pansche berichten ongeveer 200 Chineezen gedood werden. Een Japansch vliegtuig is neergestort. DE DOOD IN DE BERGEN. M n c h o n, 4 Juli. (H.N.). In het Ortztal zijn gisteren twee toeristen uit Weenen en de zuster van een hunner in een afgrond gestort en om het leven gekomen. Medegedeeld door het K/N.M.I. te De Bilt: Hoogste barometerstand 767.0 te Wisby. Laagste barometerstand: 750.7 tc Vestma- noer. Verwachting: Zwakke tot matige winden uit Z.-richtingen, licht tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk droog, behoudens kans op onweer, warmer. Het hooge drukgebied met fraai weer en hoogc temperaturen trok naar de Oostzee en W. van Frankrijk cn kwam onder in vloed van een uitloopcr van de depressie in het Westen, die in Biarritz onweer met zware regen bracht. Dc depressie bij IJs land bleef in diepte afnemen. De hooge drukking bij de Azorcn verplaatste zich weinig zoodat dc W. winden in de Golf van Biscaye weinig kracht hebben cn op de Britsche eilanden alleen in Schotland zwa re regen viel. Wegens het afnemen der drukverschillen en de tegenstelling tus schen land- cn zeetemperatuur neemt de kans op plaatselijk onweer toe maar ove rigens schijnt in onze omgeving de toe stand nog gunstig. DE TOCHT VAN DE ZEPPELIN. Te Friedrichshafen terug. Friedrichshafen, 4 Juli. (H.N.). De Graf Zeppelin is vanmorgen half 7 tc Friedrichshafen teruggekeerd. Aan boord bevonden zich 18 passagiers. DE FRANSCHE FINANCIEELE VOORSTELLEN. Parijs, 4 Juli (V.D) De Kabinetsraad heeft hedenmorgen nog niet definitief zijn standpunt bepaald inzake de tegen-voorstel- len van de financieele kamercommissie. Het kabinet besloot aan dc financieele commis sie te verzoeken een nieuw onderzoek1 in tc stellen omtrent den financieelen toestand In verband hiermede zullen Hcrriot en mi nister Palmade hedenmiddag in de zitting der financieele commissie aanwezig zijn. Daarna vindt wederom een kabinetszitting plaats. Met den avondtrein zal Harriot weer naar Lausanne terugkeeren. De partijen hebben besloten haar afge vaardigden bij ie stemming over den finan cieelen toestand vrij te laten. De midden partijen, in het bijzonder de groep-Tardieu, hebben echter nog de beperkende bepaling erbij gevoegd, dat onder geen enkele om standigheid nieuwe belastingen zullen wor gden toegestaan^ LANGESTRAAT 4S-51 TELEFOON 190 ZOMEROPRUIMING Stoffen, Lingerie, Kousen, Corsetten Varkensmarkt 5 Tel. 1309 Groote voorraad bespeelde instrumenten. EET VERPANDEN VAN INBOORLING- KINDEREN. Kaapstad, 4 Juli (V.D.) Een telegram uit Rhodesia maakt melding van het feit, dat de conferentie der zendelingen gecon stateerd heeft, dat hei verpanden van kin deren van inboorlingen nog heerscht en het gebruik om jonge meisjes uit te huwe lijken bij wijze van handelsovereenkomst, voortduurt. De conferentie heeft verklaard, dat de regecring van Rhodesia deze mis standen op ondoeltreffende wijze bestrijdt en eisoht in deze kwestie een doeltreffender administratie teneinde net verpanden van kinderen te verhinderen. EEN MORATORIUM VOOR DE GRIEKSCHE OORLOGSSCHULDEN. Athene, 4 Juli (V.D.) De Verecnigda Staten hebben aan Griekenland een mora torium voor den tijd van VA jaar toegestaan voor de betaling der oorlogsschulden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1