DUITSCH-ENGELSCH ACCOORD BEREIKT DE ËEMLANDEQ VOOR FRANKRIJK ONAANNEMELIJK? Licht op Woensdag 6 Juli 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 5 EINDBEDRAG VAN 2.6 MILLIARD DE RECHTEN OP IERSCHE WAREN Éi 9 uur 50 min. L. J. LUYCX ZOON BECHSTEIN PIANO'S Fa. R. v. d. BURG VROUWENKLINIEK PROOI DER VLAMMEN TSCI1 DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe. 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advcrtentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 LAUSANNE De groote conferentiezaal wordt reeds in gereedheid gebracht Herriot overlegt met Boncour Lausanne, 5 Juli (V.D.) Het onderhoud tusstihen de Duitsche en Engelsche minis ters duurde Dinsdagochtend nauwelijks een half uur. Van Duitsche zijde wordt gemeld, dat aangenomen kan worden dat in dit on derhoud er door de Duitsohe gedelegeerden opnieuw op gewezen is, dat het maximum van de deelneming van Duitschland aan het fonds voor het herstel van Europa twee milliard bedraagt en dat overigens de reeds bekende Duitsche voorwaarden bij een al- gemeene regeling moeten worden vervuld. Volgens mededeelingen van Engelsche zijde heeft Herriot na zijn terugkeer uit Parijs aan den eisch van een slotbetaling van vier milliard vastgehouden. De tegen stellingen tusschen de Duitsohe en Fran- schc delegatie zijn dus nog groot. Macdonald tracht thans, zooals hij zelf zegt, als „eer lijk makelaar" tenslotte de Duitsche en Fransche tegenstellingen op te heffen. Getracht zal worden nog in den loop van heden een Duitsch-Engelsdh-Fransche con ferentie te houden, waarin Macdonald zal trachten de beide partijen tot elkaar te brengen. Nieuwe besprekingen van Mac donald met von Papen. De besprekingen welke Macdonald met de Duitsche en Fransche ministens heeft aan gevangen, werden Dinsdagmiddag allereerst voortgezet met een onderhoud met den Rijkskanselier, den Duitschen minister van buitenlandsche zaken en den Duitschen mi nister van financiën. Van het resultaat der besprekingen zal het afhangen of nog Dinsdag een gemeen schappelijk onderhoud van de drie delega tieleiders Herriot, von Papen en Macdonald zal plaats vinden. Betreffende het verloop van de Berlijn- sche kabinetszitting, waarin de a.s. defini tieve beslissingen behandeld zijn, is de Duit sche delegatie voortdurend op de hoogte gehouden. Het verloop der besprekingen. Men krijgt meer en meer den Indruk, dat thans van Britsche en Fransche zijde de Duitsche delegatie concessies worden ge daan op het gebied van erkenning der Duit sche gelijkberechtiging in de ontwapenings kwestie en een algemeene opheffing der „oorlogssohuld" bepaling in het Verdrag van Versailles en het herstel van de auto nomie van de Rijksspoorwegen en de Rijks bank door de opheffing der beperkende be palingen van bet Youngplan, tan einde ze kere concessies van Duitsche zijde te ver krijgen ten opzichte van de hoogte der Duit sche slotbetaling. De onderhandelingen gaan over de vraag of tusschen den Franschen eisch van vier milliard en het door Duitsohland tot nu toe geboden maximumbedrag van twee mil liard overeenstemming zou kunnen bereikt worden op een tussohenliggend bedrag. Van Engelsche zijde wordt thans aanbe volen het nieuwe Laytonvoorstel aan te ne men, waarbij als maximumbedrag 2,6 mil liard wordt genoemd. MACDONALD. De Engelsch-Duitsche bespre, kingen. Het onderhoud tusschen de drie Duitsche ministers en Macdonald, Neville Chamber lain en Runerman duurde meer dan een uur. De Duitschers weigerden bij het verlaten van het hotel iedere mededeeling betreffen de den stand der onderhandelingen. Even later arriveerden Herriot en Ger main Martin bij Macdonald. De onderhan delingen worden nog steeds voortgezet ln den vorm van een ononderbroken bemidde lingspoging van Macdonald. Op het oogenblik is geenszins te over zien of een overeenstemming mogelijk zal zijn. Verklaard wordt, dat de toestand, zoo als tevoren, ernstig en onzeker is. Herriot verklaart niet meer te kunnen toegeven. Drie mil liard Mark geëischt? De Fransche ministerpresident Herriot verklaarde na zijn onderhoud met Macdo nald aan de journalisten, dat hij niet meer kan toegeven en vasthoudt aan het laatste door de schuldeischers gedane voorstel. Ver der toegeven zou voor hem de kabinets- kwestio beteekenen. RIJKSKANSELIER VON PAPEN. De onderhandelingen worden echter door Macdonald verder afzonderlijk met de Duit sche en Fransche ministers voortgezet Het verluidt thans dat de mogelijkheid bestaat, dat overeenstemming zal worden bereikt op den grondslag van een slotbetaling van drie milliard Mark. Er zijn echter nog geen di recte aanwijzingen, dat spoedig overeen stemming is te verwachten. De Duitsche delegatie is na het onderhoud met Macdonald voor een geheime bespre king bijeengekomen. Parijs verwacht te Lausanne compromis. P a r ij s 5 Juli. (V. D.) De nervositeit, welke te Parijs na het bekend worden der Duitsche tegenvoorstellen merkbaar werd, heeft na de terugkeer van Herriot en niet het minst ook door zijn dringende en zake lijk gehouden verklaringen een wezenlijke rustiger atmosfeer doen ontstaan. Men rekent er thans stellig op, dat er een compromis zal tot stand komen, waarvan de cijfers zich bewegen tusschen de Fran sche eischen en het Duitsche aanbod. De bizondere verslaggevers der Parijsche bladen te Lausanne meenen bovendien uit welingelichte kringen te hebben vernomen, dat de economische wereldconferentie te Genève zal bijeenkomen onmiddellijk na de zitting van den Volkenbondsraad op 14 Oct. In parlementaire kringen verwacht men dat Herriot Vrijdag te Parijs zal terugkee- reiv De Duitsche delegatie accoord met Macdonald. Lausanne, 5 Juli. (V. D.) Het onder houd tusschen Herriot en Macdonald in hotel Beau Rivage, dat onmiddellijk plaats had na het onderhoud dat Macdonald met de Duitsche ministers heeft gehad, duurde tot na zeven uur «hedenavond. Hoewel het resultaat van dit onderhoud algemeen met zeer groote spanning werd verwacht, zijn van geen enkele zijde mededeelingen ver strekt. Kenmerkend is evenwel, dat de secretaris generaal der conferentie reeds opdracht heeft gegeven de groote conferentiezaal van hotel Beau Rivage gereed te doen maken voor de slotzitting, welke thans tegen Woensdag of Donderdag wordt verwacht. BONCOUR. Bij de besprekingen tusschen do Duitscho en Engelsche ministers is een principieele overeenstemming inzake een regeling van het herstelvraagstnk op de basis van het rapport-Layton bereikt. Deze overeenstemming voorziet, wat het financiecle gedeelte betreft, in de volgende maatregelen: De slotbetaling door Duitschland be draagt 2,6 milliard. De oorspronkelijke ter mijn voor een moratorium van drie jaar vervalt. Duitschland geeft de Iierstelbank te Bazel als trustee direct een eerste deel van de totaalsom ten bedrage van 1,6 mil liard, welke in 5 pet. bonds zullen worden uitgegeven tegen een emissiekoers van 90 pet. De resteerende één milliard M. worden geëmitteerd tegen 95 pet. en kunnen eerst dan op de internationale kapitaalmarkt worden ondergebracht, wanneer het eerste deel der bonds ten bedrage van 1,6 milliard volkomen zal zijn ondergebracht. Mocht bin nen een termijn van 10 jaren de volkomen plaatsing van alle bonds tot een bedrag van 2,6 milliard niet mogelijk zijn, dan zal het resteerende worden geschrapt. De onder handelingen tusschen Macdonald en Her riot hebben plaats gehad op de basis van dit Duitsch-Engelsche accoord. Herriot overlegt mot Paul Bon cour. Macdonald heeft het Engelsche bemidde lingsvoorstel, dat de instemming der Duit sche delegatie heeft gevonden en dat thans algemeen Laytonrapport wordt genoemd, Dinsdagavond schriftelijk ter kennis van de Fransche delegatie gebracht. Herriot heeft des avonds den Franschen minister van Oorlog Paul Boncour, die dc Fransche regeering ter Ontwapeningsconfe rentie vertegenwoordigt, telefonisch ver zocht naar Lausanne te komen. Men neemt hier ter stede thans aan, dat het beroep op Paul Boncour gedragen wordt door den wensch met hem tc spre ken over de door de Duitsche delegatie bij den president der conferentie ingediende formuleeringen voor de resulteercnde ver klaring der groote mogendheden inzake de regeling van de gclijkberechtigingskwestie. Macdonald heeft den rijkskanselier en den rijksminister van buitenlandsche za ken hedenavond uitgenoodigd. Men ver wacht voor de late avonduren nog een on derhoud met Macdonald. Directe besprekin gen tusschen de Duitsche en Fransche mi nisters zijn voor heden niet vastgesteld. Zal Frankrijk weigeren? Lausanne, 5 Juli. (II. N.) Terwijl men in den vooravond nog verwachtte, dat de conferentie vanavond tegen 11 uur tot een resultaat zou komen, heeft men daarop na do verklaringen, welke Herriot eerst tegen over Macdonald en later tegenover de Fran- scho journalisten aflegde, niet veel hoop meer. Het schijnt, dat dc Fransche delega tie niet verder wil toegeven, en het voor stel dat tusschen Macdonald en de Duitsche gedelegeerden besproken is, als onaanne melijk en op enkele punten als indiscu- tablo beschouwt. Het is dus nauwelijks to verwachten, dat vanavond nog een oplos sing zal worden gevonden. De ontwerpresolutie met 223 tegen 31 stemmen aangenomen Londen, 5 Juli (V.D.) Met 223 tegen 31 stemmen heeft het Lagerhuis de ontwerp resolutie aangenomen, die de Minister van Financiën machtigt om door bijzondere rechten op den invoer van Icrsohe waren een vergoeding te schoppen voor de bedra gen die de Iersche vrijstaat weigert te be talen inzake de annuïteiten of die in de toe komst zullen worden geweigerd. Deze be slissing is genomen na een debat dat ein digde juist voor de verdaging van het Huis. Gedurende de besprekingen stelde de Mi nister voor de Dominions vast, dat de rech ten zouden worden geheven om allo achter stallige betalingen te dekken, en niet alleen voor de annuïteiten Hierbij had hij het oog op de bedreiging van Dc Valera, dat hij zou voorstellen, dat de Iersche vrijstaat alle an dere jaarlijksche en periodieke-betalingen aan Engeland, die het onderwerp waren van overeenkomsten die niet door heide parlementen waren geratificeerd, in te hou den. De betalingen in kwestie bedragen 1853700.jaarlijks. De annuïteiten in het geheel 3.000.000—. Het debat werd in een rustige atmospheer gevoerd, ondanks de krachtige houding der regeering en de vastbesloten toon, die uit de meeste redevoeringen sprak. Bij het de bat werd vastgesteld, dat do betalingen aan de Iersohe regeering gedaan door de boeren met betrekking lot de annuïteiten waren gedaan bij voorbetaling, hangende de ar bitrage. Minister Thomas, die hiervan later bevestiging verkreeg van do Iersche zaak gelastigde in Londen die in het huis aan wezig was, deelde mede, dat het de positie gemakkelijker maakte. Hij herinnerde do Labour-oppositie er aan, dat toen de optio- clausule door de Labourregeerlng werd ge- teekend, de meening in het geheele Brit sche Rijk zeer gereserveerd was. Als De Valera gelooft, dat arbitrage ten slotte moet beslissen, dan zou de regeering er accoord mee gaan, dat de zaak werd ge bracht voor oen Empire-gerechtshof. De En gelsche regeering zou geen vreemde inter ventie toelaten in interne zaken. Met be trekking tot dc conferentie te Ottawa her innerde hij er aan, dat dc overeenkomsten door den Vrijstaat waren verbroken zonder eenig overleg. De Engelsche regeering wei gerde een nieuwe overeenkomst af te slui ten met hen die zoo gehandeld hadden. Een Labour-amendemcnt werd ingediend in ver band met het feit dat bij gebrek aan over eenkomst het instellen van een Empire-ge rechtshof moet worden overgelaten aan de conferentie te Ottawa. De leider van de op positie Lansbury legde er de nadruk op, dat Labour nooit had voorgesteld de zaak anders dan door een Empire-gerechtshof te laten beslissen. BUITENLAND. Principieele overeenstemming tusschen Duitsche cn Engelsche ministers to Lau sanne bereikt, (Eerste Blad, pag. 1). De rechten op Iersche waren door het La gerhuis aangenomen. (Eerste Blad, pag. Nederlander in do D-trein Amsterdam— Berlijn van 22.000 beroofd. (Eerste Blad, pag. 2). I BINNENLAND. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer inzake het Clearing-ontwerp. (Tweede Blad, pag. 1). De salarislast op de hegrooting van de fensie. (Tweede Blad, pag. 3). De financiecle moeilijkheden der Indische tentoonstelling. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Kranslegging op het graf van N. Hazen- donk. (Eerste Blad, pag. 3). De autotocht voor Amersfoortsche ouden v$n dagen. (Eerste Blad, pag. 3). SPORTNIEUWS. De vijfkamp voor officieren en onderoffi cieren. (Derde Blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. Een oneerlijke kerkvoogd voor de Utrechtsche Rechtbank. (Derde Blad, pag. 1). Hoogste Barometerstand 764,1 to Hapa- randa. Laagste Barometerstand 749,8 te Seydis- fjord. V er wachting: Zwakke tot matigen, W. tot Z.-wind, gedeeltelijk bewolkt, aan vankelijk weinig of geen regen, iets war mer. In hot hooge drukgebied dat Oostwaarts wegtrekt en in beteekenis afnam zijn in Duitschland en Scandinavië de tempera turen tot ver hoven normaal gestegen. De depressie-uitlooper trok in den nacht over Frankrijk en ons land en bracht onweer ln het N. en O. van ons land, waarna de tem peratuur aanmerkelijk gedaald is. Een rug van hoogen drukking die opklaring in En geland brengt zal zich vermoedelijk over ons land uitbreiden en tijdelijk verbetering van het weer veroorzaken. De depressie bij IJsland houdt echter stand zoodat later weer regenbuien met kans op onweer zijn te wachten. In Z.-Frankrijk vielen zware onweersregens. Hier te lande had de Hel der het meest met lOm.M. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZOMEROPRUIMIN\l Stoffen, Lingerie, Koirsen, Corsetten Het ideaal van den waren muziek liefhebber. De vertegenwoordiger ARNH.STRAAT Voor de eerste maal na de opheffing van het nnlformverbod werd in Miinchen weer een optocht van S. S. en S. A.-mannen gehouden, in uniform natuurlijk, waarbij Hitler togenwooidig was. Men ziet hem links op de foto. Marburg a. d. Lalinj 5 Juli. Door tot nu toe onbekende oorzaak is hedennacht brand uitgebroken in de vrouwenkliniek te Marburg! Alle patiënten en het personeel hebben het gebouw verlaten. Bij het ver zenden van dit bericht stond het bovenste gedeelte van het gebouw in lichter laaie. De brand viel blijkbaar nog al mee. Marburg, 5 Juli. (V.D.) De brand in de vrouwenkliniek te Marburg is na een uur geblusoht. Alleen het bovengedeelte van het gebouw heeft geleden. Niemand heeft WÉ den brand letsel bëkomeiv

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1