DE EEMLANDEü Buitenlandsch Overzicht ZAL MACDONALD DE CRISIS AFWENDEN? Buitenland Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op JOH. DE HEER Donderdag 7 Juli 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 6 VOORTDURENDE BEZOEKEN EN CONFERENTIES BESPREKINGEN OVER DE STILLHALTEREGELING 9 uur 50 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio IERLAND LIGT OVERHOOP MET ENGELAND WERKL00ZEN PLUNDEREN EEN OPSLAGPLAATS ABONNEMENTSPRIJS pts 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per 1 week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 511 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25 Llefdadighclds-advertentlén voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentlfin „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke re(^I meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra f 0.05 Dc moeilijkheden tusschen Engeland en Ierland. Eco nomische strijdmiddelen. Over een weck of drie zal te Ottawa dc Bntsche rijksconferentie bijeenkomen; men verwacht, dat op deze bijeenkomst zeer belangrijke besluiten zullen worden genomen met betrekking tot de toekom stige verhoudingen tusschen de staten, die samen het Britsche gemeencbcst vormen. Deze beslissingen zullen, naar vele Engel- schen denken en hopen, uitloopcn op een veel nauwer economisch contact tusschen de dominions en het „moederland Onder- tusschen doet zich het. tragi-komisch ge val voor, dat de Britsche regeering van het parlement de machtiging heeft gekregen één van deze dominions, wicn door een staatsverdrag uitdrukkelijk alle rechten zijn gewaarborgd, waarop het oudste dezer dominions, Canada, aanspraak kan ma ken, den economischen oorlog te verklaren en wel in zijn meest onverbidclelijken vorm. Het Engelsche departement van handel zal namelijk van alle waren, die uit den Ier- schen Vrijstaat naar Engeland en Schot land worden gezonden, invoerrechten mo gen heffen, die zelfs 100 procent kunnen bedragen. Dit is een maatregel, die wel bi zonder kras is. Zooals men weet, houdt hij verband met de weigering der Iersche re geering om door te gaan met de betalin gen aan het Londenschc gouvernement, waaromtrent regelingen zijn getroffen dooi de vorige Iersche regeeringen. De betalin gen, die ongeveer drie millioen pond ster ling bedroegen, vormen voor den erg dun bevolkten Ierschen staat een belasting, die op de schouders der bevolking, naar Dc Valera meent, ondragelijke lasten legt. Niettemin heeft laatstgenoemde laten uit komen, dat hij er zich mee kan vereeni gen, dat het geschil aan een scheidsge recht wordt voorgelegd en hij heeft er zelfs zorg voor gedragen, dat de middelen, even tueel vereischt voor de betalingen, in een algemeen fonds vloeien, hetgeen erop schijnt te wijzen, dat De Valera bereid is zich ook dan tc houden aan de schcidrech- terlijke uitspraak, wanneer deze in 't na deel van hem en zijn land mocht uitval len. Inmiddels eischt Dc Valera, dat het scheidsgerecht niet alleen uit Britsche on derdanen, maar tevens uit vertegenwoor digers van werkelijk onzijdige landen zal worden samengesteld. Deze eisch, die toch waarlijk niet zoo onredelijk is, beantwoordt de regeering te Londen met een economi sche oorlogsverklaring. Zij vergoelijkt deze door te verklaren, dat zij door de hooge in voerrechten niets anders wil bereiken dan de inning der betalingen, die Ierland wei gert te verrichten. Wanneer dit dreigement in daden wordt omgezet, zal zij in Ierland een economische crisis in het leven roepen, waarvan de omvang niet valt tc overzien. De uitvoer van den Ierschen Vrijstaat gaat voor 92.3 procent naar Engeland en het is vrijwel uitgesloten op dit oogenblik andere afzetgebieden te vinden. Klaarblijkelijk houdt men er tc Londen rekening mede, dat de Iersche regeoring onder deze omstandigheden spoedig ge noodzaakt zal zijn toe te geven, misschien door een krachtige pressie harer tegen standers op binnenlandsch-politiek gebied. Gezien echter het karakter der Ieren, kan de zaak heel anders loopen dan de Engel- schen zich hadden voorgesteld. Tenslotte betrekt Ierland ook nog heel wat uit Enge land, ofschoon de Engelsche export naar Ierland in liet laatste normale economische jaar (1929) slechts vijf en een half procent van den totalen uitvoer van het Verccnigd Koninkrijk uitmaakte. De Neue Zürcher Zeitung herinnert cr bovendien aan, dat de Ieren verder over een wapen beschikken, waarvan de belee- kenis niet mag worden onderschat op dit oogenblik, nu in Amerika de campagne is ingezet in verband met de verkiezing van het staatshoofd der Vereenigdc Staten. De twaalf millioen leden van den Ierschen stam, die in Amerika het stemrecht bezit ten, zouden in de Vcrconigde Staten go- makkelijk een anti-Engelsche stemming in het leven kunnen roepen, die een regeling van het schuldenvraagstuk, om slechts het eene aspect van een zeer verwikkeld com plex te noemen, aanmerkelijk zou kunnen bemoeilijken. Maar ook de Europeeschc economische toestand zal stellig door het nieuwe conflict, die in het uiterste Westen dreigt, niet worden verbeterd. Men kan slechts hopon, dat de nieuwe onderhande lingen. die op het laatste oogenblik zullen worden ingeleid, dat gevaar nog zullen be zweren. JAPANSCH-CHINEESCHE BESPREKINGEN OVER MANDSJOERIJE. Sjanghai, 6 Juli. (V. D.) De Chinee- eche gezant in Japan Tsjang Tso Ping heeft zich naar Tokio begeven voor het voeren van nieuwe onderhandelingen met Japan over Mandsjoerije. In een interview ver klaarde hij, dat deze onderhandelingen zon der deelneming van derden zullen plaats ▼inden. Herriot blijft op zijn standpunt staan. De onderhandelingen hebben een zeer moeilijk verloop Herriot ontvangt 5 milliard.... Lausanne, 6 Juli (V.D.) De leider van de Amerikaanschc Ontwapcningsdelegatic Gibson is in gezelschap van den Amcrikaan- schen financieelcn deskundige Norman Da- vis hedenmorgen vroeg per auto in Lau sanne aangekomen en in hotel Beau Ri- vage afgestapt. Hier had hij een langdurig onderhoud met Macdonald. De Engelsche Minister van Buitenland- sche Zaken Simon is hedennacht hier aan gekomen. In de besprekingen met Gibson zou bet standpunt der Engelsche regeering ten opzichte van het Ontu apcningsplan van Hoover besproken zijn. De Engelsche Minister van Buitenland- sche Zaken zal de volgende week in een groote rede een nieuw voorstel van de En gelsche regeering inzake dc verdere behan deling van het voorstel van Iloover doen. Een nieuw bemiddelingsvoorstel van Macdonald. Dc Duitsche delegatie te Lausanne heeft het Woensdagochtend zeer rustig gehad. Zij is voor onderlinge besprekingen in hotel Savoy bijeengekomen In den loc*) van den ochtend hebben ook dc Fransehe en Engel sche delegaties onderlinge besprekingen ge houden. Het verluidt, hoewel hiervan nog geen bevestiging viel te verkrijgen, dat de Fransehe Minister van Financiën Martin vasthoudt aan de slotbctaling van vier mil liard Mark, terwijl Ilerriot meer beteekenis hecht aan de politieke eischen dan aan het eindcijfer. Hierbij houdt hij rekening vooral ook met een gclijktijcFge regeling der in tergeallieerde schulden. In den loop van den ochtend hadden eveneens besprekingen plaats tusschen de Engelsche en Fransehe financieele deskun digeu. Het verluidt, dat de Engelsche finan cieele deskundige Leith Ross een nieuw be middehngsvoorstel van Macdonald aan do Fransehe delegatie zou hebben ter band ge steld. Dc Italiaanschc Minister van Buitenland- srhe Zaken Grandi had een langdurig on derhoud met den Amerikaanschen ambas sadeur Gibson ter bespreking van het ver loop der Ontwapeningsconferentie. De Duitsche Minister van Financiën Graaf Schwerin Krosigk bracht hedenmorgen te gen twaalf uur een bezoek aan den En- gelschen kanselier voor de schatkist Neville Chamberlain. Herriot heeft medegedeeld, dat hij tot Maandagavond in Lausanne kan blijven. Verzet bij Herriot. De onderhandelingen tusschen de leiden de politici, welke sinds vier uren heden middag onafgebroken tot 8 uur zijn voort gezet en waaraan werd deelgenomen door Herriot en von Papen werden eerst tegen S uur onderbroken. De onderhandelingen zijn buitengewoon moeilijk vcrloopen cn het is tot ernstigen strijd gekomen. De besprekingen der laatste uren zijn bijna uitsluitend gevoerd door Macdonald, Ilerriot en von Papen. In de nevenvertrekken vonden terzelfder tijd be sprekingen plaats der financieele experts. Macdonald heeft er voortdurend op gewe zen, dat een mislukken der conferentie on vermijdelijk lot een algemeene catastrophe zou leiden. Herriot blijft evenwel op zijn standpunt staan. Herriot heeft direct na zijn terugkeer van het onderhoud met Macdonald in hotel Beau Rivage tegenover de Fransehe Journalisten eenige korte verklaringen afgelegd, waar- is hij er op wees, dat alles volkomen in het duister is. Hij heeft de politieke eischen der Duitsche delegatie inzake erkenning der gelijkberechtiging op het gebied der wapening en schrapping van do schuld paragraaf in het verdrag van Versailles van de hand gewezen. Den toestand noemde hij buitengewoon ernstig en moeilijk. Dc besprekingen zullen dezen nacht wor den voortgezet. Betreffende de kwestie van de hoogte van de Duitsche slotbctaling heeft Herriot geen enkele mededeeling gedaan. In conferentiekringen is men het er over eens dat de tegenstellingen bij de heden middag gehouden zitting duidelijk naar vo ren zijn gekomen De opwinding in alle internationale krin gen is hedenavond zeer groot. Er bestaat nog steeds hoop, dat het Macdonald door zijn buitengewoon moedig en energiek in grijpen zal gelukken dc crisis te boven te komen. Zitting van het burean tc Lausanne. Het bureau der conferentie is Woensdag middag onder voorzitterschap van Macdo nald bijeengekomen. Volgens mededeelingen uit Engelsche bron zou bij de politieke kwesties in net bizonder nopens dc schrapping van deel VIII van het Verdrag van Versailles een juridische formule zijn gevonden, welke zoowel met dc Duitsche als met dc Fransehe belangen rekening houdt. De strijd duurt nog voort over de hoogte cn de voorwaarden van de slotbctaling. Oflicisele zitting der zes mo. gendheden. De sinds den vroegen namiddag streng vertrouwelijk gevoerde onderhandelingen van Macdonald met de Belgische, Duitsche, Fransehe cn Italiaansche ministers werden tegen zeven uur lot officicele bijeenkomst der zes uitnoodigende mogendheden ver klaard. Aan de zitting wordt thans slechts deel genomen door de leiders der zes delega ties. De algemeene richtlijnen van het be oogde verdrag worden thans besproken. Ge tracht zal worden de tegenstellingen tc overbruggen. Van Duitsche zijde wordt aan de zitting slechts deelgenomen door von Papen. In welingelichte kringen bestaat thans algemeen dc indruk dat de onderhandelin gen Woensdagmiddag in het beslissende stadium zijn getreden. Men verwacht een officicele mededeeling betreffende het verloop der zitting van de zes uitnoodigende mogendheden. een gevecht plaats tusschen strooibiljetten uitdcelendc Rcichsbannerlieden en leden van de N.S.D.A.P., in den loop waarvan óén persoon zoo zwaar verwond word, dat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Kort daarna kwam het in Neudorf tot een nieuwe vechtpartij. Ook hier werd verschei dene malen geschoten, waardoor drie per sonen werden gewond, van wio twee zwaar. Do politie arresteerde 23 personen, van wie na verhoor vijf in arrest werden gehouden. HERRICT. Herriot krijgt vijf milliard Mark.... De Fransehe Ministerpresident heeft gis teren van een onbekende een bankbiljet van vijf milliard Mark uit den inflatietijd ont vangen met daarbij vermeld „ter verreke ning van dc schadevergoeding". Men neemt aan, dat Herriot met deze „slotbetaling van Duitschland" geen genoe gen zal nemen en deze niet zal kunnen beschouwen als een definitieve regeling van het Herstel vraagstuk. PROCES TEGEN RUSSISCHE SPOOR WEGEMPLOYÉ'S. Wegens treinbotsing. Moskou, via Kofno, 5 Juli. (V. D.) Te Bakoe is een proces begonnen tegen een groep spoorwcgemployé's, die schuldig zou den zijn aan een botsing van twee perso nentreinen op het station Molica. Bij het ongeluk werden elf personen gedood en talrijke anderen gewond. Tegen vier be ambten wordt de doodstraf geëischt. HINDENBURG MET VACANTIE. B e r 1 ij n, 5 Juli. (H. N.) Rijkspresident von Hindenburg is vanavond in gezelschap van zijn zoon naar Neudeck vertrokken. SLACHTOFFER VAN KINDERVERLAMMING. Maagdenburg, 5 Juli. (V. D.) Er is thans wederom een kind tengevolge van kinderverlamming overleden. POLITIEKE BOTSINGEN TE DUISBURG. Duisburg, 5 Juli. (V. D.) Hedenavond is het op verschillende plaatsen in de stad tot ernstige politieke botsingen gekomen. In de Woertherstrasse vielen communisten en nationaal-socialisten op elkander aan met steenen. Schoten werden gelost. Een com munist werd gewond. De politie arresteerde drie personen. In de Koeningstrasse vond Londen, 3 Juli. (H. N.) De besprekin gen over de Stillhaltcovereenkomst zijn vanmiddag geëindigd. De eerstvolgende bij eenkomst van dc commissie zal op 1 ücto ber plaats hebben. Na afloop van de be sprekingen van hedenmiddag werd een communiqué uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat uit de aan de conferentie voor gelegde statistieken is gebleken, dat in en kele landen de schuldcischcrs nog geringe bedragen te vorderen hebben wegens pre ferente rechten voor het doorzetten van de op 13 Maart begonnen kortingen van 10 In overleg met de Duitsche gedelegeerden zijn afspraken gemaakt, die het volledig doorzetten van de kortingen waarborgen. Ongeveer een derde van het bedrag is reeds afgehandeld, aangezien daarvan geen ge bruik is gemaakt. Voor een groot gedeelte van het resteerende zijn maatregelen tegen 1 October getroffen, voor het dan nog over blijvende bedrag maatregelen tegen het einde van het jaar. Besloten is de bespre kingen over verdere kortingen uit te stel len tot do volgende bijeenkomst van 1 Oc tober. Builen de officicele agenda om is ook de kwestie van de rente voor de Duit sche credictcn besproken. In verband met den algemecnen toestand van de geldmarkt en ook, om het Duitsche economische leven tc bevorderen cn tevens te verzekeren, dat alle schuldcischerslandcn ten opzichte van de rente gelijkmatig behandeld zullen wor den, is besloten, dat de gedelegeerden aan de banken van hun landen in overweging zullen geven een lagere renteberekening voor de Duitsche crcdieten toe te passen. Uit de rapporten over het omzetten van credieten op korten termijn in credieten op langen termijn volgens de bepalingen van de Stillhaitcoverecnkomst bleek, dat in deze richting bevredigende vorderingen vast te 6tellen zijn. VRIJE VERKOOP VAN MELK IN RUSLAND. Moskou, via Kofno, 5 Juli. (V. D.) Dc raad van volkscommissarissen der sovjet unie heeft besloten do hoeveelheden aan den staat door dc collectieve boerenbedrij ven te leveren melk met 50 tc verminde ren en vrij te geven voor den verkoop op de vrije markt. Bovendien worden de voor waarden voor den verkoop van groenten verzacht. DE OPZEGGING VAN HET ZWEEDSCH- DUITSCHE HANDELSVERDRAG. De indruk te Stockholm. Stockholm, 5 Juli. (V. D.) Inzake de opzegging van het Duitsch-Zweedsche han delsverdrag schrijft Svcnska Dagbladet o.a.: Wanneer men ziet hoe de handel zich tus schen de beide landen heeft ontwikkeld, moet men zich er over verbazen, dat dc op zegging van Duitsche zijde komt. Zweden heeft veel meer reden tot klagen dan Duitschland. Men behoeft slechts te her inneren aan de restricties voor den Zwced- schcn uitvoer naar Duitschland. die zoowel in den Zweedschen landbouw als de Zwced- sche industrie groote ontevredenheid heb ben opgewekt. De Duitsche invoer naar Zweden heeft gedurende het laatste jaar on geveer een derde uitgemaakt van den ge- heelen Zwccdschcn invoer. Daarentegen heeft de Zwecdscho uitvoer naar Duitsch land vroeger ongeveer de helft bedragen van den Duitschen invoer naar Zweden, ter wijl hij gedurende het laatste jaar sterk gedaald is en thans nog 6lecht een kwart bedraagt van den Duitschen invoer in Zwe den. MACHINE CONTRA ARBEIDERS. Solingen, 5 Juli. (H. N.) Naar het Solinger Tageblatt meldt, dreigt een groot gevaar voor de arbeiders in de Solinger schcermessenindustrie door een nieuwe machine, die dagelijks geheel automatisch '0,00080,000 scheermessen kan vervaardi gen. Deze machine is afkomstig uit Zwe den. Tot dc groep, die de uitvinding exploi teert, moeten ook de Deutsche Edelstahl- werke te Krefeld behooren, waarvan de meerderheid der aandeelen zich in de han den van Flick en dientengevolge van het rijk bevindt. De arbeiders verlangen thans, dat het rijk van zijn invloed gebruik zai maken om een massa-ontslag der arbeiders te voorkomen. MIJNWERKERSSTAKING IN BELGIË. Brussel. 6 Juli. (H.N.) De staking van de mijnwerkers in het gebied van Bergen is vandaag uitgebroken en vrijwel alge meen BUITENLAND. Zal Macdonald de crisis to Lausanne af wentelen? (Eerste blad, pag. 1) De Amcrikaansche vliegers naar Moskou vertrokken. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Jaarvergadering der Vrije Universiteit. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Het Mannenkoor krijgt een vleugel cadeau. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut tc dc Bilt. Hoogste barometerstand 761.0 tc La Co- runa. Laagste baromoterstand: 719.8 tc Seydis- fjord. Verwachting: Zwakke tot matige veranderlijke wind, later uit O. richtingen, licht tot half bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer. De stijging van den barometer op de Brit sche eilanden hield aan en nam in beteeke nis toe. Zij zou zich vermoedelijk het meest ten N. van ons land uitbreiden. De depressie bij IJsland nam af, maar in het W. nadert een niéuwe, die dieper schijnt te zijn. De afkoeling is op het vaste land tot ver in Duitschland doorgedrongen, zonder veel regen tc brengen, behalve ln München, waar 20 m.M. viel. In Oostenrijk, Polen, Zweden cn N.-Noor wegen houden abnormale hooge tempera turen nog aan. Op de Britsche eilanden neem' de regen af, doch blijft het weer nog vrij koel. In onze omgeving is een tijdelijke overgang naar O. winden met de hoogere temperaturen te wachten. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 ZOMEROPRUIMING Stoffen, Lingerie, Kousen, Corsetten Varkensmarkt 5 Te!. 1309 Wij bevredigen U in ieder opzicht. Dublin, 6 Juli. (V. D.). Dinsdag wer den in den Ierschen landdag de bijzondere rechten op Iersche waren, die Engeland voornemens i6 tc heffen en dc gevolgen, die daaruit voor den economischen toestand kunnen voortvloeien, besproken. De Valera deelt mede, dat de Iersche re- regering in Duitschland, Frankrijk en Ame rika inlichtingen heeft ingewonnen over de mogelijkheid van uitbreiding van den Ierschen uitvoer. In politieke Iersche krin gen gelooft men, dat het Engelsche-Iersche geschil wellicht door particuliere besprekin gen op de conferentie te Ottawa kan worden opgelost. Chicago, 6 Juli. (V. D.) In de wijk Kensington bestormden 500 wcrkloozen met hun familieleden een stedelijke opslagplaats van levensmiddelen. Met steenen werden de ruiten ingegooid. De opslagplaats werd ge heel leeggeplunderd. De bestorming had plaats onder het schreeuwen van: „Wij wil len vleesch cn brood". Vijf afdeelingen po litie hebben de menigte met geweld uiteen gedreven. Het gemeentebestuur wijt deM onlusten aan communistische invloeden^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1