Prijzen enorm laag Buiteolaiidselh Overzicht Buitenland Belangrijkste Nieuws Weerbericht JOH. DE HEER SRASftfAQülftES Slijpen en Repareeren GROOTE ZOMERUITVERKOOP FIRMA DUIM BURGER deeemlandeg Maandag 11 Juia 1932 Uitgave: VALKHOFF Co. «e» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 9 FELLE KRITIEK DER NAZI'S GESPANNEN TOESTAND IN DE 8GRINAGE ONTPLOFFING OP EEN BOOT 9 uur 50 min. L. J. LUYCX ZOON PIANO'S VLEUGELS Fa. R. VAN DEN BURG Piano's, Orgels, Radio ARNHEMSCHE WEG 26 DALIES MODEZAAK ABONNEMENTSPRIJS p^« 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand f 0.75, per - 1 week (met gratig verzekering tegen ongelukken) f 0.177* 'Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadigheids-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—, Bewijsnummer extra f 0.05 Nu het accoord van Lausanne Is geteekend. „Het succes van Mussolini." Het algemcene oordcel der Italianen is, dat de resultaten, die te Lausanne zijn bereikt, een eersten belangrijken stap vor men om de wereldcrisis te overwinnen. On getwijfeld zou Italië er de voorkeur aan hebben gegeven de herstclschulden volko men te schrappen Grandi heeft hierop in zijn memorandum en zijn verklaringen tegenover dc vertegenwoordigers der pers meer dan eens openlijk aangedrongen maar intusschen stelt men er zich mee te vreden. dat Duitschland, welks economisch en politiek herstel men dringend gc- wenscht acht, daar dit niet alleen recht streeks voor Italië van belang is, maar vooral ook ten goede komt aan het Euro- peesche evenwicht, de schadevergoeding nog maar voor een klein deel behoeft t.e betalen. In werkelijkheid heeft echter de afschaffing der tribuut-betalingen plaats gevonden, aangezien Duitschland van dc 76 plus 34 milliard, die het krachtens het plan-Young moest opbrengen, in het ergste geval nog geen drie milliard hoeft te be talen. Dit succes wordt voorgesteld als een succes der politiek van Mussolini, die sinds December 1922 is opgekomen voor een redelijke regeling van het vraagstuk der schadevergoeding en der intergeallieer- de schulden. In zijn rede, die hij op 26 Oc tober 1931 te Napels hield, heeft dc duee voor den eersten keer een lans gebroken voor dc volledige schrapping der schulden. Bovendien heeft hij in Januari dezelfde denkbeelden verkondigd in enkele beroemd geworden artikelen, die in dc Popoio d'Ita- lia werden opgenomen. De Italiaansche pers is van gevoelen, dat in financieel opzicht Lausanne de bevrij ding heeft gebracht van een last, die zeer zwaar op de economische en financiecle machinerie der wereld heeft gewogen. Daar ook aan de internationale Europec- sche schulden een einde is gekomen en hetzelfde logischerwijze moet geschieden met de schadevergoedingsschulden van Hongarije en Bulgarije, bezitten dc Euro peanen thans in dc schikkingen, die te Lausanne zijn getroffen, een belangrijk do cument, waarmee zij bij de Amerikanen voor den dag kunnen komen orn van hen de schrapping der oorlogsschuldcn gedaan te krijgen, welke reeds door Mussolini is geeischt in één zijner vorenbedoelde arti kelen, dat tot Amerika was gericht. In po litiek opzicht aldus het gevoelen der Italianen bctcekent Lausanne een radi cale stap in de richting der door Italië be pleite herziening van het verdrag van Ver sailles; wanneer deze. een feit is gewor den, is tevens een nieuwe grondslag ge legd voor een internationale samenwer king. Inmiddels is de Lavoro Fascista één der Italiaansche bladen, die zich het geestdrif- tigst uit. Hot blad meent, dat Europa zijn plicht heeft gedaan en men nu weer voor den eersten keer vasten grond onder dc voeten heeft: dit is een geweldig succes voor het herstel van het vertrouwen, wat alleen bijna voldoende is om de wereld op te heffen uit den poet der crisis. Overigens wordt de meening geuit, dat men niet heeft te doen met het einde, maar met liet begin van een werk, dat zijn voortzetting moet vinden in de bevrijding van het onzinnige stelsel der schandelijk liooge beschermen de rechten en in de verlossing van den waanzin der wcreldbewapening, die op vernietiging moet uitloopcii. BRAND OP EEN VRACHTSCHIP. Boston, 9 Juli. (V.D.) Het vrachtschip Hannover van de Nordcleutsche Lloyd, groot 7438 B.R.T., is hier binnengekomen met een lading turf, die sedert vijf dagen in smeulenden toestand verkeerde. De beman ning heeft op zee den brand met succes be streden. De Eostonscke brandweer wist het vuur tot twee bunkers te beperken. Er ont wikkelde zich een sterke rook, waardoor 27 brandweerlieden en een opvarende rook vergiftiging opliepen. SUCCES DER PERUAANSCHE REGEERINGSTROEPEN. New-York, 10 Juli (V. D.). Naar uit Lima wordt gemeld, hebben de regeerings- trocpen de stad Trujillo, welke onlangs door communistische opstandelingen was ingenomen, na een vliegtuigbombardement heroverd. De havensteden Salavcrri, Huan- chaco en Puerto Chicama, welke nog door do opstandelingen worden bezet, zijn door regéeringsstrijdkrachten geblokkeerd. Stormaanval op de regeering Von Papen „Hitier klopt aan de poort der macht" B e r 1 ij n, 9 Juli. (V. D.) De gouw Groot' Berlijn van de N.S.D.A.P. had lieden in den Lustgartcn ccn massa-opmarsch georgani seerd. De S.A.-afdeelingen marcheerden in acht colonnes gesloten uit de verschillende declcii van de stad op en 6telden zich op met omfloerste vaandels en vlaggen. Vol gens nationaal-socialistische ramingen na men ongeveer 200,000 personen aan de de monstratie deel, o. w. 25,000 S.A.-mannen. Nadat nat.-soc. strijdliederen en het Dcutschlandlied gespeeld waren, spraken de Berlijnsche S.A.-leider graaf I-Ielldorf en de gouwleider dr. Gobbels de menigte loc. I-Ielldorf hiekl een scherpe rede tegen de rijksregeering. Hij verklaarde o.a.: Toen het kabinct-Brüning door de regeering-von Papen werd vervangen, werd deze nieuwe koers ontvangen met vertrou wensdemon- straties van breede kringen. Wij nat.-soc. hebben onmiddellijk verklaard, dat wij de nieuwe regeering naar haar daden zouden bcoordeelen. Thans houden wij den dag voor gekomen om te spreken. Rijkskanse lier Von Papen heeft in begrijpelijke zwak heid te Lausanne voorstellen goedgekeurd, die wij, nationaal-socialisten, nooit zouden hebben aanvaard. Het falen op buitonlandsch-politick ge bied van dit kabinet wordt echter nog in de schaduw gesteld door de binnenlandse!]- politieke regeeringskunstslukkcn van mi nister Von Gayl. Men heeft er niets tegen gedaan, dat de S. A.-mannen op de schan delijkste wijze werden belasterd. Men heeft beweerd, dat hun uniformen betaald wer den met de gelden, die men ontnomen heeft aan de betrekkingen van gesncuvel den en steuntrekkers. Steeds onbeschaam der wordt de taal jegens het ontmakende Duitschland. Dat alles ziet de lieer Von Gayl vergenoegd aan. Wij stellen dezen minister verantwoordelijk voor iederen ge wonden en gedooden S. A.-kameraad. Het kabinet noemde zich het kabinet der natio nale concentratie. Het is een kabinet der na tionale zwakheid geworden. Erger dan ooit gaan de roode moordenaars in Duitschland te keer. Wij eischcn dat het ministerie der nationale onmacht plaats maakt voor een kabinet van Duitsche strijders en dat mi nister Von Gayl uit zijn functie verdwijnt. Hierop sprak dr. Gobbels. De mannen en partijen, zoo zeidc hij, die het volk veertien jaren lang hebben misleid, moeten thans rekenschap afleggen van hun weergaloos wanbeheer. Nieuwe mannen verklaren thans voornemens te zijn het November- systeem uit den weg te ruimen en een nieuwen politiekcn koers in te slaan. Wij stonden van den aanvang af vol wantrou wen tegenover deze poging. Wij meenen, dat slechts een millioenenbeweging van de monstratieve kracht nog. in staat is in Duitschland een omkeer tot stand te bren gen. Het kabinet-Von Papen beeft Brü- nings noodverordening overgenomen en die in sociaal opzicht nog verscherpt. Het ka binet moet niet gelooven dat wij, nationaal- socialisten. onze goedkeuring hechten aan deze tegen het volk gerichte politiek. Waar haalt de sociaal-democratische partij het recht vandaan ons een zoogenaamde tole- reeringspolitiek te verwijten, nadat zij zelf gedurende twee jaren de regeering-Örü- ning getolereerd heeft? Wat i-s er aan den ouden toestand veranderd? Niets. De eco nomie blijft, maar een groot werk verschaf fingsprogram is nog steeds niet aangevat. Dc ellende groeit. Dc regeering-Von Papen heeft het niet gewaagd in Lausanne te verklaren dat wij niet meer betalen, aangezien wij niet meer betalen kunnen en het ook niet willen. Wij hebben genoeg betaald en wij willen, dat Duitschland vóór alles wordt vrijgesproken van dc blaam van dc schuld aan den oor log. Wanneer de wereld zich tegen dezen eisch verzet, zullen wij liet verdrag van Versailles van nul en gecner waarde ver klaren. Men heeft in Lausanne slechts on derhandeld over geldkwesties. Boven deze staat voor ons dc eer des volks. Een nieuw Duitschland is bezig op te staan. Aan ons is het woord van den dichter waarheid ge worden: Het volk staat op, de storm breekt: los. Laat de anderen liegen en lasteren en ons overstelpen met spot en hoon hun politieke dagen zijn geteld. Hitier klopt aan de poort van de macht en in zijn vuist vereenigen zich milliocnen boeren- cn ar beidersvuisten. BLADEN IN DUITSCHLAND VERBODEN. Leipzig, .9 Juli. (V.D.) De. vierde slraf- senaat van bet rijksgerechtshof heeft het verbod, dat door den rijksminister van bin- nenlandsche zaken tegen het in Donau- Escliinger verschijnende dagblad Donau- bote is uitgevaardigd, geldig verklaard. Het verbod zal echter niet, zooals geeischt werd, vijf dagen, maar drie dagen duren. Frankfurt, am Main, 9 Juli. (V. D.) Het nationaal-socialistische Frankfurter Volksblatt, dat den laatsten tijd ernstige entiek uitoefende op de Frankfurter poli lie en den commissaris van politie, is van 10 tot en met 19 Juli as. verboden. Leipzig, 9 Juli. (V.D.) De vierde straf- senaat van liet rijksgerechtshof heeft he den het door den rijksminister van binnen- landsche zaken geëischte verbod van do Schlesische Bcrgwacht uitgesproken. Ernstige botsingen tussclien stakers en politie Brussel, 9 Juli (V.D.). Dc stakings beweging heeft thans ook dc zijdèfabrieken van Tuzibe cn dc ijzerfabrieken van Clabocq in de prov. Brabant aangetast. In de stad Bergen is de staat van beleg afgekondigd. Politic patrouilleert in auto's met machine geweren door dc straten. In talrijke plaatsen is liet tot bloedige botsingen gekomen waarbij de petitie met dc blanke wapenen moest optreden. Verscheidene stakers en agenten van politie zijn gewond. Een com munistische raddraaier kon worden gearres teerd. Het ernstigste incident viel voor in de nabijheid van Charleroi, waar 700 stakers in botsing kwamen met een afdocling poli tie. Daar de stakers de politie met stcencn wierpen en zelfs schoten, maakte ook de politie gebruik van de vuurwapenen. Drie agenten van politie en twee stakers zijn zwaar gewond. Krachtige afcleeïingon mili tairen en alle politie euto's zijn in het sla- li ingsgebied geconcentreerd. Met het oog op den dreigenden toestand in het Belgische kolenbekken hebben lieden besprekingen plaats gehad tussclien den minster van hinenlandsche zaken, Carton, en den minister van defensie, Crockaert. Beide ministers itaan in voortdurend contact met den gouverneur van Henegouwen. Een vergadering, gehouden in het ministerie van arbeid cn nijverheid, tussclien de ministers en afgevaardigden van werkgevers en werk nemers, heeft geen enkel resultaat opge leverd. De dag van heden is bewogener geweest dan de vorige dag. Te La Louvière is de gas- vooraad vrijwel geheel uitgeput. Men heeft er nog slechts 5000 kub. M., terwijl het dage- lijksche verbruik 4500 kub. M. bedraagt. Te La Louvière hebben de stakers ge poogd een meeting te houden. Zij werden herhaalde malen door de gendarmerie uit een geslagen. Dc winkeliers, die onlusten voorzagen, hebben hun winkels vandaag ge sloten. Ongeveer 11 uur na afloop van de meeting, die de gendarmerie toch niet had kunnen verhinderen, is het tot ernstige on lusten gekomen. De gendarmes werden hij- na ovcrompelt. Versterking werd in allerlijl gevraagd en verschillende charges werden uitgevoerd, zoodat dc stakers ten slotte uit eengedreven werden, met achterlating even wel van eenige gewonden. Te Bergen is het zevende linieregiment heden aangekomen tot versterking van het eerste regiment jagers. Onlusten hadden daar echter nog niet plaats. Erger was het in de streek van Charleroi. Het kwam aldaar tot een bloedige botsing tusschen de gen darmerie en de stakers die de kolenmijn Lo- delinsart wilden binnendringen. De stakers bekogelden de politie met fles- schen cn ijzeren staven. Gedurende 2 uur kon men de stakers op een afstand houden; weldra echter groeide hun aantal aan tot 1000. Hierdoor werd de toestand uiterst ge vaarlijk, tot ten slotte ook de marechaussee versterking kreeg en de stakers uiteenge slagen werden. Rond hot middaguur kwam liet te Charle roi tot een botsing tusschen de politie en stakers die dc stad wilden binnendringen. Hierbij werd een officier van politic met een steenworp aan het hoofd gewond. Hierop maakte de politie gebruik van de vuurwa penen, maar werd desniettemin door de sta kers teruggedreven tot aan het stadhuis, dat door de stakers met srteenen werd bekogeld. Op dit moment kwam de bereden gendar merie, de politie, die in een benarde toe stand verkeerde, ontzetten. In (Um loop van deze botsing werden 5 politic-agenten ver wond. Te Bergen is voorloopig alles rustig, al hoewel de staat van beleg schijnt te zijn afgekondigd. De gouverneur van Henegouwen heeft het voornemen te kennen gegeven om alle ver keer per auto, motor en fiets te verbieden. Om vier uur is het te Charleroi nog tot een botsing gekomen tusschen gendarmes en stakers, waarbij de eersten van hun vuurwapenen gebruik maakten en drie sta kers ernstig verwondden. Do toestand van een der gewonden is levensgevaarlijk. In den nacht, op Zondag is het in het Bel gische stakingsgebied herhaalde malen tot ernstige botsingen gekomen tussclien gen darmerie en stakers. Te Bergen, Charleroi, Le Louvière cn andere plaatsen maakte de politie vele malen van de blanke sabel ge bruik. Bij do botsingen werd 5 gendarmen en negen stakers ten deele ernstig gewond. Te Marchienne au Pont zijn stakers de villa van den directeur eener mijnonderne ming binnengedrongen, welke zij in brand staken. Met zeer veel moeite is de gendar merie er ten slotte in geslaagd de orde te herstellen en de zes duizend verMmelde stakers uiteen te drijven. Ook hierbij werden eenige personen gewond. Twaalf stakers zijn gearresteerd. De stakingsleiders tracht ten de beweging naar Brussel te doen over slaan. In do hoofdstad willen de communis- .ten vergaderingen onder den blooten hemel houden, doch do politic heeft de betoogers steeds verspreid. Dc regeering is van mee ning dat de stakingsbeweging een revolu- tionnair karakter draagt. De gendarmerie is ook verder versterkt. De provincie Hene gouwen vertoont het beeld van eon land, waar de staat van beleg is afgekondigd. Vijfendertig personen te Berlijn gewond Berlijn, 10 Juli (V. D.). Zondagmor gen togen 9 uur heeft aan boord van een pleizierstoomschip der reedcrij Roloff aan den Charlottcnburger Ufer ccn ernstig on geluk plaats gehad. Op het schip dat aan de Caprivi-brug had aangelegd om passa giers op te nemen voor een tocht naar de Havèl-See, ontplofte door tot nu toe nog on bekende oorzaak de stoomketel. Van dc negentig passagiers die zich aan boord be vonden, werden 35 gewond, o.m. 14 ernstig. De stoker werd zoo ernstig gewond, dat hij spoedig na aankomst in het ziekenhuis overleed. Van de ernstig gewonden zijn in tusschen drie overleden. Reeds drie minuten na het ongeluk was een brandweerauto op de plaats des onheil? aanwezig, zoodat de gewonden direct hulp kon worden geboden. Bran weer en politie brachten dc gewonden aan land en vervoer den hen naar het zich in de nabijheid be vindende ziekenhuis en de eerste hulppos ten. Veertien gewonden moesten in het zie kenhuis worden opgenomen. De overigen konden huiswaarts keeren. AUTOBOTSING TE LYON. Twaalf zwaar gewonden. Parijs, 9 Juli. (V.D.) In het centrum van Lycn kwam heden een autobus in volle vaart in botsing met een personenauto, waarin zeven personen zaten. Twaalf per sonen werden zwaar gewond. De beide wa gens werden volkomen vernield. EEN ERNSTIG TREFFEN IN MAROKKO. P a rij s, 9 Juli. (H.N.) In Marokko hebben inboorlingen een Fransch militair auto transport aangevallen. Bij het gevecht wer den vele Fransche soldaten gedood en 5 ernstig gewond. ERNSTIG VERKEERSONGEVAL TE BERLIJN. Zestien gewonden. Berlijn, 9 Juli. (V.D.) Hedenavond heeft in het Zuidoosten van Berlijn een ernstig verkeersongeval plaatsgehad, waardoor tal rijke personen zwaar verwond werden, waar onder een aantal kinderen die terugkeerden van een vacantie-uitstapje naar Treptow. Een groote overvalwagen van de politie, die terugkwam van do nationaal-socialistische betooging in den Lustgarten, reed in volle aart tegen een tramtrein die uit de rich ting Treptow nader&e. De botsing was zoo lievig, dat de politiewagen ernstig bescha digd werd en een tramwagen uit de rails geworpen werd. Ilct verkeer was een uur lang gestremd. Naar verluidt, zijn zes per sonen zwaar en tien licht gewond. Wie de schuld aan dit ongeluk draagt, is nog niet bekend. GILETTE OVERLEDEN. De uitvinder van het veilig heidsscheermes. New-York, 10 Juli. (H.N.) In den ouder dom van 77 jaar is de lieer Gilette, de uit vinder van het bekende scheerapparaat, overleden. Het patent op zijn vinding werd in 1895 verleend, doch het duurde nog jaren, voor dat het apparaat overal bekend was geworden. Gilette heeft met zijn uitvindin gen verscheidene millioenen verdiend. Later wijdde hij zich ook aan de veeteelt en legde in het Oosten der V. S. vele sinaasappel plantages aan. BUITENLAND. De nieuwe regeling te Lausanne. (Tweede Blad pog. 1). BINNENLAND. Ilct bezuinigingsrapport-Weiter. (Tweede Blad pag. 2). STADSNIEUWS. Het feest der zilveren zangers. (Eerste Blad pag. 3). Ouden van dagen genieten weer. (Eerste Blad pag. 3). Friezendag op Biitkhoven. (Eerste Blad, pag. 2). SPORT. De A.Z. en P.C. zeventallen verliezen. (Derde Blad pag. 1). De U.P.A.B. athletick-wedstrijden. (Derde Blad pag. 1). Dc K.O.O.S.B. wint den Java-heker. (Derde blad pag. 2), Sportfeest van den Arbeiderssportbond. (Eerste Blad pag. 2). medegedeeld het Kon. Met. Inst. te dc Bilt. Hoogste. Barometerstand 764.7 te Kopen hagen. Laagste Barometerstand 753.6 te Jan Mayen. Verwachting: Zwakke tot matige wind uit N. O. tot N. W. richtingen, zwaar bewolkte lucht met tijdelijke opklaringen, toenemende kans op regen of onweer, later koeler. Sinds Zaterdag is de hooge drukking die het fraaie weer van de laatste dagen ver oorzaakt sterk afnemend naar Denemarken getrokken en heeft zich 'n verdieptcdcpres- sie over Frankrijk gevormd die in verband met opkomende hoogere drukkingen van do oceaan een onderbreking van liet fraaie weer dreigt te brengen, vermoedelijk echter slechts van korten duur. In Ierland en Schotland viel matige regen cn daalde de temperatuur. Elders zijn de ochtcndtcmperaturen nog belangrijk boven normaal. De aftrek kende depressie in het N.W. brengt nog re gen in Noorwegen. In Zweden en Oost- Duitschland bleef het weer zonnig cn zeer warm. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 BAD-ARTIKELEN Goldfisch Zwempakken Prima Badmutsen Extra voordeelig. Arnh.straat. Importeurs van: Bechstein - Blüthner - Grotrian Steinv/eg. Varkensmarkt S Tel. £303 Een goede raad, eerst even bij ons komen kijken. Lajvo^sxsa. 90JtenJl80

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1