G. BROUWER DÉ ËÊMLANDEP Buitenlandse!] Overzicht Buitenland EERSTE KAMERVERKIEZINGEN OP 29 JULI Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht JOH. DE HEER Dinsdag 12 Juli 1932 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 31e Jaargang No. 10 DEFICIT VAN VIER MILLIARD KRUISKAMP 10 - AMERSFOORT REVOLUTIE IN BRAZILIË BE CANBIOAATSTELLINGEN 9 uur 50 min. L. J. LUYCX ZOON Piano's, Orgels, Radio HET WEER IN JUNI IN EUROPA EN IN NEDERLAND AMERSFOORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe- 3 raaanden voor Amersfoort 2.10. per maand I 0.75, per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.177a, Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J PRIJS DER AOVERTENTIEN vsn 1-4 rteEl'105 mei inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentlën voor di helft van den prijs. Kleine Advertentltn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De resultaten der herstelcon ferentie. Wie zal de over eenkomst van Lausanne rati- ficeeren? Al de leden van het Duitsche kabinet hebben de politiek, die de rijkskanselier, Von Papen, tc Lausanne heeft gevoerd, goedgekeurd. Dat is voor den leider der Duitsche regeering heel prettig, maar in middels is er ook nog zoo iets als een volksvertegenwoordiging, die zich over de schikkingen, welke te Lausanne zijn ge troffen, heeft uit te spreken. Bestaat er kans, dat het accoord, hetwelk een einde heeft gemaakt aan het stelsel der herstelbetalingen, wordt verworpen? Deze vraag moet zeer stellig in bevestigen den zin worden beantwoord. In de eerste plaats moet Von Papen reke ning houden met dc natiortaal-socialiston Twee hunner leiders. Hitier en Frick, htb- ben tegenover de overeenkomst van Luu sanne reeds positie gekozen en duidelijk tc verstaan gegeven, dat zij er niet aan dan ken hun goedkeuring te hechten aan het geen te Lausanne is overeengekomen Zij achten bet niet voldoende, dat Dui.sch- lands eindbetaling op slechts driu milliard is bepaald. Zij willen geen drie mark, zelfs geen drie Pfennige betalen. In verwanten geest heeft zich ook reeds hun orgaan, Yól- kischer Beobachter, geuit. Vooral nemjn Je Hitlerianen het Von Papen kwalijk, dat deze terwille van het slagen cuner fi- nancieele regeling, die h.i. bovendien nog zeer onbevredigend is, niet hsef; volhard in zijn politieke eischen, welke h?r schrap pen behelsden wan art. 231 van 't verdrag van Versailles, waarin wordt vastgesteld, dat Duitschland den oorlog heeft ontke tend. Inmiddels zijn de nazi's tot dusver zoo handig geweest zich buncn de regeering te houden; daardoor dragon zij niet de minste verantwoordelijkheid, terwijl zij zich te buiten kunnen gaan aan de scherp ste kritiek. Maar ook van de Duitsch nationalen kan niet worden verwacht dat zij hun instem ming zullen betuigen met hetgeen Von Pa pen te Lausanne heeft bereikt. Ln het cen trum, de partij van dr. Brüning, don weg- gewerkten rijkskanselier? Tc oordeeien naar een uitspraak van Es-ver, den vice-pre sident van den rijksdag, die blijkbaar uit naam van het centrum en de daaraan v wante Beierscho Volkspartij sprak, zullen ook deze partijen tegen de ratificatie stem men. Het allerdwaaste geval doet zich nu voor, dat misschien voor de parlementaire bekrachtiging van het te Lausanne geslo ten accoord zich alleen dc sociaal-demo craten zullen uitspreken, dezelfde sociaal democraten, die zoo voor en ni liet kalu- net-Von Papen hebben geschetst als één der rcactionairste kabinetten, dat o.m. een sociale politiek voert, waardoor vooral de belangen der arbeiders in het gediang ra ken. Wanneer wij hieraan nog toevoegen, dai 'de verkiezingsstrijd, waarbij het om de sa menstelling van het nieuwe Duitsche par Jement gaat, op buitengewoon felle wijze wordt gevoerd, dan is het voor iedereen duidelijk, dat een uiterst verwarde toe stand is ingetreden en het hoe langer hoe waarschijnlijker wordt, dat in den nieuwen rijksdag geen meerderheid aanwezig zal zijn, die bereid zal zijn de herstelovereen komst te bekrachtigen. Ondertusschen wjjst zeer terecht dc Köl- ïiischc Zeitung erop, dat ook de twijfelach tige. houding, die Amerika bij voortduring aanneemt, een gevaar beteekent voor dc verwerkelijking der te Lausanne getroffen beslissingen. Wanneer de Europeesche sta len tot een royale schrapping der herstel schulden waren overgegaan, zouden de .Vcreenigde Staten ongetwijfeld een veel grooter tegemoetkomendheid aan den dag hebben gelegd dan thans, nu te Lausanne een oplossing is gevonden, waarop nog wel het een en ander is aan te merken. Boven dien is de politieke sfeer nog steeds niet geheel gezuiverd, daar Frankrijk een afwij zende houding heeft aangenomen tegenover de politieke eischen van Duitschland, waar van de verwerkelijking zou zijn neergeko men op een herziening van het verdrag van Versailles, dat in de oogen van vele Fran- schen een heilig karakter draagt. Nu is dc toestand voor een gropi deel bij het oude gebleven; wel heeft Duitschland zijn econo mische en politieke vrijheid herkregen, maar het strak vasthouden aan 't verdrag van Versailles bestendigt onder meer de ongelijkheid der stalen op het gebied der bewapening. Al deze feilen te zamen vormen ten aan zien van de ratificatie der overeenkomst van Lausanne een zeer onzekeren factor, doch in de weken, die ons nog scheiden van de rijksdagverkiezingen, kan er nog van allerlei gebeuren, dat voorbarige specula ties en voorspellingen belachelijk maakt. Zelfs is er al sprake van geweest, dat men, wanneer de partijen de overeenkomst niet willen bekrachtigen, zijn toevlucht zal ne men tot ratificatie door middel van een noodverordening Dit zou echter wel een zeer kras paardenmiddel zijn. Op de Fransche be grooting Parijs, 11 Juli. (V. D.) De Fransche Ka mer is Maandagmiddag bijeengekomen ter beraadslaging over het financicclc pro gram der regcering in den door de finan- cieele commissie gewijzigden vorm. De minister voor de begrooting Palmade gaf een uitvoerig overzicht van den huidi gen financieelen toestand van Frankrijk Het deficit voor 1931 bedraagt 4.7 milliard franken, terwijl men voor het loopende jaar op 4 milliard moet rekenen. De bc schikbare middelen zijn van 20 milliard tot 2 milliard franken gedaald, zoodat de re geering zich voor de dringende taak ge plaatst ziet, zoowel de bcgrooting alsook de staatskas door bezuinigingen en nieu we belastingen terug tc brengen tot een normaal niveau. De openbare uitgaven zijn gestegen van 39Va milliard in 1927 tot 50 milliard in 1931. Wenscht ge 't beste voor Uw tuin Bloemen en ook planten, beide? Kiest 't betrouwbaar adres KWEEKERIJ DE „H0RSE WEIDE" AQUARIUMPLANTEN. Hoe langer hoe meer krijgt men pleizier in het houden van een Aquaria. Niet alleen om de mooie visschen, die men erin kan teelen, maar vooral ook om de interessante planten, zou ik ze willen aanbevelen. Zoowel in den winter als in den zomer kan men er genoegen van hebben, als men ze tenminste binnen houdt. Al tc licht moet men ze niet zetten, daar ze dat in de natuur ook niet hebben. Het best plant men de wortelende soorten in een weinig veen grond, die men onder in het aquarium aan brengt. Voor de zuiverheid bedekken we dit weer met een dun laagje scherp zand. Van insecten hebben onze waterplanten weinig te lijden, maar wel van de algen, die erop groeien en die men dan met de hand er af moet strijken. Een van de mooiste ingevoerde soorten is wel de „Colomba". Ze komt uit warmer Amerika en heeft drijvende stengels en fijn verdeelde blaadjes. De variëteit C. rosaefolia heeft roze sten gels en rood aangeloopen blad en behoort tot het geslacht onzer Waterlelies, waar ze dan ook iets aan doen denken. De bloem is klein en wit; ieder zal zich wel herinneren ze eens gezien te hebben bij een aquarium liefhebber. Onder de soorten die uit het bui tenland komen noem ik U nog Myrophyllum en de Valisncria. De laatste heeft lange smalle blaren en bloeit met witte bloemen. Er zijn manlijke en vrouwelijke exemplaren van. Het stuifmeel wordt met het water meegevoerd en bevrucht dan de vrouwelijke. Alle genoemde waterplanten kunnen ge rust in ons lcoudwateraquarium geplant wor den, en bij niet te koud weer zelfs buiten overwinteren. Een der sterkste inlandsche soorten is wel de „Fonlir.alis" met zijn fijne, rechtop- groeiende stengels. Ze groeien desnoods zonder grond en men bindt in dat geval een steentje onder aan dc plant, zoodat ze niet boven komen drijven. Men snijdt de plantjes zoo nu en dan eens in, als de takken te lang worden en heeft op deze manier steeds jong, lichtgroen, loof. Ook een mooie waterplant, die in ons land inheemsch is, kunnen wc bewonderen in de „Holtonia palustris". Ze bloeit op de manier van een Primula en heeft fijn ver deeld blad. Verder kunnen we nog aanbeve len „Myriophyllum" waavran de blaadjes boven het water uitsteken. Onder de waterplanten met drijvend blad, wil ik in de eerste plaats noemen Alisma. Ze groeit eerst met rechtop groeiende stengels onder water, maar vormt dan langzamer hand drijvende bladeren die de oppervlakte dekken. Heeft men vrij veel oppervlakte, dan moet men het eens probeeren met een dwergwaterlelie, die in roze en wit te krij gen zijn. Men plant ze uit in de grondlaag, waarin ze dan spoedig wortelen en met blad en bloem boven water komen. Onder de drijvende soorten is het eenden kroos wel het bekendste. Het groene kroos is langzamerhand voor een groot deel ver drongen door het bruine. Beide zijn ze inte ressant om in hun groei waar te nemen. Door knopvorming vermenigvuldigen ze zich zeer sterk. Een ander maal vertel ik U meer omtrent waterplanten en dan ook over hun behandeling. J. O. W. F. RENS. De troepen in opstand New York, 11 Juli (V.D.). Naar uit Rio do Janeiro wordt gemeld, is in Brazilië op nieuw een revolutie uitgebroken tegen de regeering-Vargas, welke in hoofdzaak in de Zuidelijke staten Santa Catharina en Sao Paulo om zich heen grijpt. De insurgenten hebben hun hoofdkwartier gevestigd in de kazerne der stad Sao Paulo, van waar uit de opstand wordt geleid. President Vargas heeft een proclamatie tot het Braziliaan- sche Volk gericht, waarin hij de bevolking verzoekt een loyale houding aan te nemen, ten einde de revolutie te bestrijden. In de staten Rio Grande do Sul en Minas Gcracs zijn regceringstroepen gemobiliseerd om op te treden tegen de insurgenten tc Sao Paulo. Naar uit Rio de Janeiro wordt gemeld, eischen de drie opstandige Zuidelijke Bra- ziliaansche staten de directe instelling eener constitutionccle regecring. Tot nu toe is de beweging zonder bloedvergieten vcrloopen. De plaatselijke commandant van Sao Paulo werd gearresteerd en door revolutionnaire leiders vervangen. Volgens berichten uit Brazilië zijn alle berichten uit Rio aan een strenge censuur onderworpen. De Braziliaansche regeering verklaart, dat zij meester is van den toe stand. De leider der opstandige beweging is generaal Lopez. De opstandelingen doelen in een verkla ring mede, dat alle federale troepen te Sao Paulo zich bij de opstandige beweging heb ben aangesloten. Ook de door de regeering gezonden strijdkrachten onder bevel van generaal Vasconcellos zouden naar de in surgenten zijn overgeloopcn. Uit den staat Matto Grosso zijn eveneens troepen gezonden ter bestrijding van de op standelingen. De opstandelingen hebben den Zaterdag afgetreden bemiddelaar de Toledo benoemd tot gouverneur van Sao Paulo. Do burgerbevolking is van wapenen voor zien. AUTO STORT IN EEN RAVIJN. Zes dooden. Bazel, 10 Juli (H.N.) Bij Sitton in het kanton Wallis is vandaag in het Eifischdal een auto met zes inzittenden van den berm van den weg geraakt en in dc diepte geval len. Vijf inzittenden werden op slag gedood, terwijl do zesde kort daarop aan de beko men verwondingen overleed. TRIOMF VAN HET FRANSCHE STANDPUNT Herriot over Lausanne. Parijs, 11 Juli. (V.D.) Ilerriot heeft zich Zondagmiddag nog eens kort uitgelaten over het resultaat van de conferentio te Lausanne en gaf zijn bijzondere voldoe ning te kennen over het feit, dat de defini tieve overeenkomst geen politie-bepalin- gen bevat. Dit feit alleen, aldus betoogde hij, beteekent voor Frankrijk reeds een be langrijk resultaat. Ook de drie milliard Mark, welke Duitschland zich verplicht heeft te betalen, mogen niet onderschat worden. Tenslotte moet men ook de triomf van het Fransche standpunt inzake de handhaving vun de verdragen in aanmer king nemen en het gentleman-agreement, dat het verband tusschen de schadevergoe ding en dc intergeallieerde schulden vast stelt. In het Hoover-moratorium is ook een soort gelijkgerechtigdheid van deze beide schulden vastgesteld, welke zich ech ter tegen Frankrijk gericht heeft. Wan neer de onderhandelingen met Amerika tot geen resultaat leiden, dan zal men tot het Youngplan teruglceeren. De mogendheden- scliuldoischers zullen zich in dit geval aan eensluiten en een beroep doen op het Per manente ITof van Internationale Justitie te Den Haag. BUITENLAND. Revolutie in Brazilië. (Eerste Blad, pag. 1.) Von Papen over Lausanne. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Communisten maken herrie in den ge meenteraad van Arnhem. (Twecdo Blad, pag. 1.) Kortstondige taxistaking te Amsterdam. (T»veede Blad, pag. 2.) UIT DEN OMTREK. De financieelo positie van Baarn. (Eerste Blad, pag. 3.) medegedeeld door het Kon. Met. Instituut te De Bilt. Hoogste Barometerstand 7G5,7 te Storno- way. Laagste Barometerstand 757,3 te Jan Mayen. Verwachting: Zwakke tot matige win den uit W. richtingen, zwaar tot halfbe- wolkt, aanvankelijk nog kans op onweer of regenbuien, koeler. I De ondiepe depressie bracht in geheel Frankrijk en het O. van Engeland onweer of regen en ligt nu over kanaal en ons land, waar nog zeer hooge temperaturen worden gevonden, terwijl de afkoeling zich over Frankrijk heeft uitgebreid. In Duitsch land houden dc O. winden met zonnig en zeer warm weer nog aan. Scandinavië had in het N. reeds afkoeling. Het Z. O. is ook nog zeer warm. De hooge drukking in het W. neemt niet zoo snel meer toe, maar heeft zich toch over Ierland en Schotland uitgebreid zoodat na enkele onweers- en regenbuien waarschijnlijk koeler maar toch vrij zonnig weer zal terugkeeren. De verkiezing geschiedt in de pro-- vincies Zuid-Holland, Overijssel, Groningen, Drente en Gelderland Op Vrijdag 29 Juli a.s. zal in dc provincies Zuid-Holland en Overijssel, Groningen, Drente en Gelderland de verkiezing van leden voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal plaats hebben. Voor deze verkiezing werden heden can- didaat gesteld: Door de S. D. A. P.: In Zuid-ITolland: 1. A. B. de Zeeuw, 2. F. L. Ossendorp, 3. P. Danz, 4. G. F. Lindeijer, 5. L. v. d. Wal, A. Kieviet, 7. L. A. Donker, 8. I. G. Keesing. In de provincies Groningen, Drente, Over ijssel en Gelderland: 1. M. Mcndels, 2. E. Rugge, 3. L. M. Hermans, 4. J. II. A. Scha per, 5. T. SaundersBlauwbocr, 6. D. Bar- tels, 7. J. II. Ancma. Door de R. K. Staatspartij: In dc provincies Overijssel, Groningen en Drente (gelijkluidende lijst): 1. Ant. J. Schocmaker, tc Deventer; 2. J. C. van der Lande, te Nijmegen (zittend lid); 3. H. Ruyter, tc Arnhem; 4. dr. H. W. Takken- berg, te Groningen; 5. J. W. Andriessen, te Utrecht; G. mr. J. R. II. v. Schaik. tc Den Haag. In de provincie Gelderland: 1. J. J. W. IJssclmuiden, te Arnhem; 2. II. Ruyter, te Arnhem; 3. J. W. Andriessen, tc Utrecht; 4. mr. J. R. II. van Schaik, tc Den Haag; 5. G. W. J. van Koeverden, tc Buren; 6. mr. E. II. J. baron van Voorst tot Voorst, te Beek (bij Nijmegen). (De Statenclubs in de provinciën Gelder land, Overijssel, Groningen en Drente (groep II) besloten deze lijsten tc verbinden). In de provincie Zuid-Holland: 1. Prof. dr. A. M. A. A. Steger (z. 1.), te Heemstede; 2. F. L. D. Nivard (z. 1.), te Rotterdam; 3. jhr. mr. L. E. M. von Fisenne, tc Rijswijk (Z.-H.); 4. II. J. Kuiper, te Haarlem; 5. W. C. J. J. baron van Voorst tot Voorst, te Den Haag; mevr. F. StccnberghcEngeringh, te Soesterberg; 7. mr. H. W. J. M. de Jong, tc Den Haag; 8. J. D. de Kok, te Loosduinen; 9. ir. II. W. J. Thuniesen, te Den Haag; 10. F. N. V. Quant, tc Den Haag. Door de Liberale Staatspartij „De Vrij heidsbond": In de provincies Groningen, Drente, Over ijssel en Gelderland: 1. Mr. II. Smeenge, te Amsterdam (aftr.)2. Joan Gelderman, te Losser (aftr.)3. II. D. Louwes, te West polder, voorzitter Gron. Mij. v. Land bouw; 4. mr. A. G. A. Ridder van Rappard, te Tiel, lid van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal, voorzitter Geldersche-Over- ijsselsche Mij. v. Landbouw; 5. J. L. Ny- singh, te De Wijk, voorz. Kon. Ned. Land- bouw-Comité; 6. prof. dr. B. D. Ecrdmans, tc Leiden, lid van dc Tweede Kamer der Staten-Gcneraal; 7. mr. II. E. O vink, te Ha ren; 8. mr. A. C. van der Feltz, te Voorst, lid van de Prov. Staten van Gelderland. In dc provincie Zuid-Holland: 1. Ir. J. Koster, tc Heerlen (aftr.); 2. mr. P. Droog- leever Forluyn, tc Rotterdam, burgemeester van Rotterdam; 3. mr. II. J. Knottenbelt, te 's Gravenhage, lid van dc Tweede Kamer der Staten-Generaal; 4. mr. dr. M. M. G. Schumann, tc 's Gravenhage, oud-voorzitter van den Volksraad in Ned.-Indië; 5. mej. dr. E. C. van Dorp, te Bloemcndaal, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 6. prof. dr. G. M. Verrijn Stuart, te Rotterdam, hoogleeraar aan de liandelshoogeschool; 7. mr. L. Trouw, te Briellc, lid van dc Prov Staten van Zuid-ITolland. Door den Vrijzinnig Democratischen Bond In de provincie Zuid-Holland: 1. Mr. M. Slingenberg, Haarlem; 2. Jan Scliilthuis, te 's Gravenhage; 3. mr. W. H. M. Werker, te 's Gravenhage; 4. mevr. W. A. L. Roe- Vrijman, te '6 Gravenhage. In de provincies Groningen, Drente, Over ijssel en Gelderland: 1. J. B. Weslerdijk, te Uithuizermeeden; 2. ir. S. L. Louwes, te Zwolle; 3. ir. J. M. L. Ottcn, te Meppel; 4. mevr. J. MarcusNijland, te Apeldoorn; 5. mr. M. S. Kalma, te Assen; G. dr. II. A. Zwijnenbcrg, tc Enschedé. Door de Staatkundig Gereformeerde Partij: In de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel: 1. J. W. van Houdt, Rijssen; 2. ir. C. N. van Dis, Rotterdam, lid van de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal; 3. A. J. Kersten, te Rotterdam, lid van de Prov. Sla- ten Z.-H.; 4. A. Hoogendijk, te Zeist; 5. J. van Bochove, te Zeist. Door de Communistische Partij: In de provincies Groningen, Overijssel en Gelderland: 1. L. v. d. Veen, te Beerta; 2. G. Perfors, tc Oosterbeek; 3. W. Douma, te Nieuw Beets. In de provincie Zuid-ITolland: 1. H. v. Weizen, te Leiden; 2. W. Reuderink, te Rot terdam; 3. Schoutense, te Gouda. Door de A, R. Partij: In de provincies Gelderland, Overijssel, Drente en Groningen: 1. Jhr. S. van Cittcrs, te Brummen (aftr.); 2. prof. mr. P. A. Die penhorst, Amsterdam (aftr.); 3. ir. G. Hof stede, te Blokzijl; 4. mr. J. L. Bouma, te Emmen; 5. jhr. J. Beelaerts van Blokland, te Oostetrbeek; 6. D. H. R. Hanenstein, te Spijk (g3m. Bierum): 7. mr. G. J. Sybrandij, te Almelo; 8. P. H. Hummelen, te Gronin gen. In de provincie Zuid-Holland: 1. Prof. mr. A. Anema, te Haarlem (aftr.); 2. mr. P. E. Briët, te Leiden (aftr.); 3. S. J. Ruppert, te Utrecht; 4. prof. dr. J. Severijn, te Utrecht; 5. J. van der Molen, te Renkum (burgemees ter); 6. W. Warnaar, te Sa6senheim; 7. prof. mr. V. IT. Rutgers, te Amsterdam; 8. dr. J. F. Reitsma, te Rotterdam; 9. mr. dr. IT. W. Hovy, Amsterdam; 10. A. baron van Heke ren van Keil, te Ede. Door de Christelijk Historische Unie: In de provincies Groningen, Drente, Over ijssel en Gelderland: 1. Mr. W. L, baron de LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 BAD-ARTIKELEN Goldfisch Zwempakken Prima Badmutsen Extra voordeelig. Varkensmarkt 5 Tel. 1309 FRANCO LEVERING HUIS. Vos van Steenwijk, te Wijhc; 2. J. W. J. baron de Vos van Steenwijk, te Diepenheim; 3. mr. dr. G. Kolff, te Geldermalsen; 4. mr. dr. C. O. P. baron Creutz, te Bcnnekom; 5. prof. dr. J. de Zwaan, te Leiden; 6. J. Knop pers, te Meppel; 7. J. M. Krijger Jr., te Vriezcnveen; 8. J. C. Wolthuis, te Vrooms- hoop; 9. mr. G. Vixseboxse, te Almelo. In de provincie Zuid-Holland: 1. Mr. A. van der Hoeven, te Rotterdam; jhr. mr. dr. N. C. de Gijselaar, te Wasse naar; 3. H. van Boeijen, te Voorburg; 4. prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine, te Wassenaar; 6. prof. dr. J. de Zwaan, te Lei den; 7. B. van Ee6teren, te 's Gravenhage 8. mr. dr. J. van Bruggen, tc Dordrecht. Onze weerkundige medewerker schrijft ons: Van 1 tot 8 was de luchtdruk hoog in het Noordwesten, laag over Skandinavie zoo dat koude polaire lucht over het algemeen koel en droog weer onderhield. Het gebied van hoogen druk verplaatste zich daarna van N.W.- naar Centraal-Europa terwijl in N.W.-Europa een depressie-gebied ver scheen waardoor de koude polaire lucht stroom in W-Europa plaats maakte voor een warme Zuidelijke. Het weer werd toen over het algemeen warm, zonnig en droog. Het gebied van hoogen druk verplaatste zich vervolgens over Noord- naar N.W.- Europa waardoor de wind door Oost naar Noord omliep cn het weer over de Weste lijke helft van ons werelddeel opnieuw koel werd. Na den 24 sten trek de hooge druk zich meer en meer in het Noordwes ten en in het Zuidoosten terug en ontwik kelde zich over het grootste gedeelte van West- en Midden-Europa een depressie-ge- -iVervolg op pag. 2).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 1