'AMBRSFOÖDISCH DAGölAffi NAAR SCHWARZWALD EN VOGEZEN HERDENKING VAN B. DE SPINOZA Zaterdag 3 September 1932 -DE EEMIANDER" 31e Jaargang No. 56 FRAAIE AUTOREIS VOOR LATE VACANTIEGANGERS DERDE BLAD Lijstenmakerij en Kunsthandel „NIEUW PARIJS" rAls Spinoza onder ons leeftals wij hem bewonderen en vereerendan is hetomdat hij een groote in de geschiedenis der religie is. Ter herdenking van Spinoza's geboorte dag heeft de Societas Spinozana in dc ko mende week in Den Haag een internatio naal philosophise!! congres georganiseerd. Enkele uren, nadat de laatste bezoeker de .Rembrandt-tentoonstelling verlaat, betreedt de eerste deelnemer het Spinozacongres. Al verbindt slechts het toeval beide namen op dit oogenblik, deze verbinding heeft toch een syrnbolischen zin: er is tusschen bei den een samenhang van meer dan toeval- Jigen aard, een verwantschap. Rembrandt is de schilder van de alom vattende atmosfeer van het licht, die in ieder ding slechts de verschijningswijze eener algemeene macht aanschouwt. Het scherp begrensde, vast gevormde kent hij niet, want hij ziet in het eindige steeds liet oneindige aangeduid. Alle dingen der na tuur, de kleine en de groote, staan in een tastbaar schijnsel en zijn ervan doordron gen, zooal9 ook zijn bijbelsche figuren niet meer de hiërarchische geslotenheid en af geslotenheid hebben, die b.v. de Italiaan- sche renaissance haar geeft, maar inet allo wezens der aarde in één goddelijk-mensche- lijke, menschclijk-goddelijke sfeer zijn op genomen. Het algemeene overrompelt het enkel, de sfeer dc gestalte. Het is het Ba rockprincipe der in de ondeelbare onein digheid opgeheven en bewaarde eindigheid, dat zich ook hier manifesteert. In het jaar, waarin ltembrandt naar Am sterdam trok, 1632, en zich al. spoedig ves tigde in de Breestraat in de Jodenbuurt, werd in dc naar Nederland uitgeweken portugeesch-joodsche familie d'Espinoza een zoon, Baruch. geboren. Oorspronkelijk voor rabbijn opgeleid, werd hij door den om gang met den humanistischen medicus Van den Ende, die hein de klassieke talen on derwees en hem aanzette tot dc lectuur der scholastische philosoplien en theologen, 'ot twijfel gebracht over de waarheid der orthodox joodschc geloofsleer. De bestudee- ring van Descartes en de natuurweten schap, leidden tot een volledige breuk niet dc synagoge en het uitspreken van den banvloek over den drie-en-twintig jarigen vrijdenker. Sindsdien sloot dc zich nu Benedictus noemende, Spinoza zich bij geen kerk meer aan. Wel bleef hij een oprecht en diep reli gieus man. Onverschillig voor wcreldscho rijkdom en roem, slechts in contact met enkele geleerden en „vrijzinnigen", Armi- niahen en (later)'collegianten in Rijnsburg «•n Don Haag en in zijn dagelijksch onder houd voorziende door het slijpen van gla zen, wijdde hij zijn leven aan den opbouw zijner grootschc leer. Slechts twee zijner werken echter verschenen nog bij zijn le ven: de rest zag eerst na zijn dood het licht. Religieus van begin tot einde is ook zijn leer. Wanneer hij deze tegenover de theo logie stelt, is dit alleen, omdat hij onder theologie verstaat een looi- die op openba ring berust en hij zelf slechts op de rede bouwen wil. In een ruimer begrip dei' „theologie" (en waarom het te verengen?) past ook Spinoza's leer, de cardinalc vraag die naar het hoogste goed. God, is. On danks den geomctrischcn hewijsvorm :s dit ook met de Ethica het geval, die met het wezen Gods begint en met de kennis Gods eindigt. Spinoza's levensleer is ra tionale theologie en zeker geen philosophic in den huidigen, wetenschapscritisclion, zin. Spinoza is theoloog, ja, zoo niet d e schep per, dan toch één van de scheppers van een voor zijn eeuw betrekkelijk nieuw type van religie, dat zijn eigen karakter en methode heeft. liet. misverstand van zijn tijd, dat hij een „godloochenaar' zou zijn, behoeft thans haast niet meer weerlegd. Spinoza's leer vertoont een opvallende parallel met het Barockprincipc van Rem brandt. Spinoza's God is niet ccn wezen buiten de wereld. Dan ware hij beperkt en dus niet God. God is zuivere, onbegrensde, oneindige, alomvattende substantie, gr» nd van zichzelf, ondeelbaar en eeuwig. 1Jij heeft een oneindig aantal attributen, waar van er echter slechts twee, denking en uit gebreidheid, worden gekend. Hij is geen wercldschcpper, maar wcrcldgrond, uil wiens wezen alles met noodwendigheid \olgt. Zijn macht uit zich niet in een wcr king naar buiten, maar is hetzelfde als zijn existentie. Dc wereld der dingen maakt zicli van hem niet los, maar is slechts verbijzondering en bestaanswijze van God: al het concrete „is" slechts, voor- zoover in dc Substantie gegrond. Zoo heefl ook dc mcnsch geen zelfstandig bestaan of vrijen w il. Wilsvrijheid is evenals „kwaad' en „zonde" een fictie, die berust op een ge brekkigc kennis. God is geen oorzaak van het kwaad, want wat is, volgt uit hem en is dus goed. Wat de mcnsch is, is hij in God en als God. Alles staal in het ontast baar licht \an God. Zoo is ook het hoogste goed het inzicht dat alles uit God en God in alles is. Niet alleen het inzicht. Want het inzicht gaat met een vreugde gepaard. Kennis en vreugde zijn vcreenigd in liet hoofdbegrip \an Spinoza's anthropologic: dc amor Dei intellectualis, de intcllectueele liefde tot God. Deze liefde is eeuwig, want zij i< God's liefde, waarmee God zichzelf lief heeft. Deze ïationeel-religieusebeginselen paat Spinoza ook toe op de politiek. Hij leefde mee met de woelingen zijner dagen, was een aanhanger en vriend van Jan dc Witt, zij liet ook niet blind voor de groote ver diensten der Oranjes. De norm voor zijn principiccl-politiokc theorie is het natuur recht, dat ieder ding en ieder mensch heeft om zichzelf d.i. in God te zijn. Recht ••n staat moeten dit weliswaar niet direct, maar toch indirect mogelijk maken door den burgers vrede en veiligheid te waar- horgen. liet best leent zich hiertoe, volgens Spinoza, de republiek, vooral de democra tische, die de vrijheid barer burgers hand haaft. Ondanks tegenstrijdigheden en on klaarheden is heel dit werk doorzichtig: één macht beheerscht ding en mcnsch; niets is op zichzelf van waarde; alles leeft slechts door het geheel, het oneindige, de Substan tie, God. Naast den godgeleerde en mysticus slaat de philosooph in de schaduw. Als Spinoza on der ons leeft, als wij hem bewonderen en vereeren, dan is liet, omdat liij ccn der grooten in de geschiedenis der religie is, omdat liij waarheden heeft uitgesproken en geleefd, die voor talloozen na hem bindend zijn geweest en nog zijn. „Al het verhevene is even zwaar als zeldzaam", zoo besluit do Ethica cn Spinoza's religieuze weg was zwaar van miskenning cn zeldzaam van zuiverheid cn onkreukbaarheid. Maar aan zijn philosophische waarde ont leent zij zijn grootheid niet, In het verloog over de zuivering des verstands, in dc kenniscritisclic gedeelten der Ethica zijn vele passages, die haast tot Kant naderen. Steeds meer erkent Spinoza, dat de waar heid niet een kenmerk der dingen is, maar van de „kracht en de natuur van het in tellect". afhangt. Zoo heeft hij problemen voorzien, waarmee honderd jaar later Kant moest worstelen om ze grootcndccls tot oplossing te brengen: die van de mogelijk beid van het gelden van liet wetenschap pelijk oordeel. Maar wetcnschapscritick heeft Spinoza niet gegeven. In dc lijn van zijn eeuw stond philosophic voor hem ge lijk met rcligieuse levensleer of vvercldbe- chouwing en waren beschouwingen over dc methode slechts hulpmiddelen. Tusschen ons en Spinoza den philosooph gaapt een kloof, die niet te overbruggen is. Spinoza is een verleden. En al zal de philosophie ten allen tijde moeten blijven vorschcn naar wat achter haar rug ligt en wat vroeger eeuwen soms onbevangen er. geniaal heb ben geschapen, haar einddoel ligt in dc toekomst. In dc philosophic ging niet Spi noza, maar Kant „den zworen en zcldza- rncn weg", die dc weg der toekomst werd. Tusschen onzen tijd cn Spinoza don mys ticus gaapt niet alleen geen kloof, maar is een diep gewortelde verwantschap. Dc geschiedenis van het Modernisme. Dc ge schiedenis van het Modernisme in den godsdienst is voor ecu groot deel ook de geschiedenis van het Spinozisme. Hierin is Spinoza tijdgenoot, is hij lieden cn ook toe komst. Alle wanbegrip en laster van hen, die zich door hem in hun overtuigingen gekrenkt achten, heeft zijn licht niet kun- nen verduisteren. De „bedrieger der mcnsch lieid" is gebleken ccn groot „opvoeder der nrienschheid" te zijn. T. GOEDEWAAGEN. Dc maand September is voor autoreizen eigenlijk bijzonder geschikt. Weliswaar z.iju de dagen reeds aanmerkelijk korter dan b.v. in Juli, maar het is in midden-Europa dan nergens meer bijzonder druk, cn bovendien werkt het weer in dezen tijd in den regel mede, om een vacantietocht te doen slagen. Zelfs de Iiooge passen zijn meestal nog alle berijdbaar, doch wie het zekere voor het on zekere wil nemen, zal al zijn wonschen ver vuld zien tijdens dc reis, welke wij thans zullen beschrijven aan de hand van het schetskaartje, ons toegezonden door den A. N. \V. 13., toeristenbond voor Nederland. Deze tocht begint in Roermond; inwoners van verschillende deel endes lands vinden in onderstaande afstandsbeschrijving in elk geval ccn route, welke hun woonplaats dicht benadert. En zoo gaat het dan over „Lim- burg's dierb'ren grond" naar- liet zuiden, langs Sittard cn liet onvolprezen Valken burg, of wel via "Maastricht naar de Arden nen. De route over Valkenburg loopt langs Yervicrs, Spa. Viclsalm en Èchternach naar Luxemburg cn doorkruist zéér mooie gedeel ten van de Belgische- cn Luxeiiiburgsche Ardennen, clic wij op ccn vroeger gepubli- cccrden tocht reeds uitvoerig besproken hebben. Ook dc andere weg, van Maastricht over Luik, Durbuy, Laroche en Arlon naai dc hoofdstad van hot Groothertogdom is hoogst interessant. Vervolgens door liet dal van dc Moezel langs de typisch Duitsche stad Me!z (sedert 1919 Fransch) en Nancy zuidwaarts naar Gérardmer de Koningin der Vogezen. Voorbij Richurdménil wordt 't Moezeklal zéér mooi, terwijl dc andere weg, rechtstreeks van Nancy over Saon l'Etappe naar Gérardmer ook zeer aanbevelenswaar dig genoemd mag worden. In de Vogezen. kon men natuurlijk met gemak ccnige weken „zoekbrengen". In. dit artikel kunnen wij echter niet te lang bij een en ander stil staan. Wij noemen in het bijzonder de Cols dc La Schlucht, du Bonhornme, dc Bdssang en dc plaatsen Trois Epis, Remiremont en Colmar (reeds in de Rijn vallei gelegen). Van Gérardmer gaat onze route langs Trois Epis cn Colmar, vervolgens door een steeds vlak ker wordend gebied naar Straatsburg. Dezo tocht i.s zéér mooi, aan zijn linkerhand ziel men dc Vogezen en rechts in de verte dc toppen van dc Schwarzwaldbergen. In Straatsburg over den Rijn, die nu dc grens tusschen Duitschland cn Frankrijk vormt en vervolgens naar liet Schwarzwald. Tri berg, Freudcnstadt, Titisec, Baden-Baden hoi zijn allo namen met een groote vermaard heid. Het Zwarte Woud is als middengéberg to natuurlijk in het geheel niet moeilijk te berijden, zelfs de meest onervaren automo bilist kan er met een gerust hart heengaan, mits hij de kunst van „goed autorijden" verstaat! Een trip door Zwitserland. Wie nog ovex een lange vacantie beschikt kan aan deze reis nog een mooie excursie door Zwitserland vastknoopen. Men rijdt dan van Remiremont over «Jen Col de Bus- sang via Basel, cn vervolgens door een vriendelijk landschap naar de prachtig ge legen stad Zürich, vv^ar het stuur wee* noordwaarts gewend wordt naar Schaff- hausen. 'Men moet deze reis zoo trachten in te richten, dat men ccn volle maan in Schaffhausle 11 treft, dan is een nachtelijke excursie naar den schitterenden waterval inderdaad onvergetelijk! Over Donauc schingen, waar de Donau uit twee Schwarz waldbeken gevormd wordt, bereikt men langs dezen omweg tenslotte eveneens Tri- borg, vanwaar de bovenvermelde route ge volgd kan worden .Van Baden-Baden leiden twee belangwekendo wegen huiswaarts, één over dc vroegere vorstelijke residentie Karls ruhc de andere langs Stuttgart. In .Heidpl- berg komen beide routes weer samen. Ten einde het. aantal combinaties zoo groot mo gelijk te maken, hebben wij de route Heidel berg—Holland langs drie verschillende wo gen uitgestippeld. Dc eerste gaat door dc Rijnvlakte, het Ilaardtgebergte, langs do Moezel (Trier!) en de Ei fel; dc tweede volgt vrijwel geheel den loop„ van den Rijn en de derde gaat van Heidelberg pver Frankfort a. d. 'Main en Wiesbaden, vervolgens «-oor den Taunus, langs Nassau cn Ems, om in Koblenz bij de Rijnreis aan te sluiten. Deze wegen zijn alle zéér interessant, wie het Rijndal (het mooist tusschen Bingcn en Ko blenz) reeds kent, kan dus een der andere routes kiezen. Het behoeft wel geen betoog, dat zij, die erover denken, om nog een auto- reis tc gaan maken, thans niet al te lang meer moeten wachten. De thans beschreven tocht is dc laatste „groote reis," welke wij in dit seizoen publiceercn. Voor het gemak kelijk passeeren van dc grenzen zijn ver schillende internationale papieren noodig, welke bij don A. N. W. B verkrijgbaar zijn, evenals reiswijzers waarin dc wegen be schreven worden. Kilometerafstanden. 1. Den ITaag Rotterdam (25) Dor dr.icht (44) Breda (74) Tilburg (9(3) Eindhoven (131) Weert (163) Roermond (183). 2. Amsterdam Utrecht Ml) Culonv borg (61) Zatbonimcl (81) 's-Her togenboseh (97) Boxtel (109) Eind hoven (129) Weert (160) Roermond (181). 3. Groningen Assen (2S) Meppol (73) Zwolle (99) Deventer (132) Zutphcn (118) Arnhem (177) Nij megen (195) Vcnlo (257) Roermond (281). 4. Leeuwarden Hcerenveen (32) Meppol (70) Zwolle (95) Apel doorn (131) Arnhem (161) Nij mogen (179) Vcnlo (211) Roermond (265). 5. Roermond Sittard (26) Valken burg (50 '.Margraten (56) Vcrviers (86) Spa (101) Yiolsalm (139) Viandcn (202) Èchternach (238) Grevenuiachcr (265) Luxemburg (292) 6. Roermond Sittard (26) Maastricht (17) Luik (79) Dubey (130) Laroche (158) St. Hubert (183) Arlon (211) Luxemburg (270). 7. Luxemburg Thionvillc (32) Metz (59) Nancy (116) Epinal (187) Remiremont (215) Gérardmer (211). S. Nancy Luncvillc (29) llaon l'Etappe (62) St. Dili (79; Gerbépal (91) - Gérardmer (100). 9. Gérardmer Col dc la Schlucht (1150 M. hoog; li K.M.) Trois- Epis (45) Colmar (58) Straatsburg (124) Kehl (129) Offenburg (119) Gengcn- barli (100) Hausach (184) Triberg (203) Villingen (229) Donaueschin- gen (246) Titisec (282) Triberg (329) Hausach (350) Freudcnstadt (404) Badcn-Badcn (455). 10. Badcn-Badcn Herrenalb (32) Calvv (67) Weil der Stadt (82) Stuttgart (113) Iieilbronn (163) Heidelberg (225). 11. Badcn-Badcn Herrenalb (32) Karls ruhc (50) Heidelberg (10S). 12. Heidelberg Mannheim (23) Kai serslautern (81) Lautercekcii (113) Oberstein (146) Trier (222) Bitburg (250) Prüm (283) Schlciden (330) "Montjoie (Monsehau (364) Aken (39S) Heerlen (112) Sittard (428) Roermond (454). 13. Heidelberg Darmstadt (35) Frank fort a. d. Main (88) Wiesbaden, (123) KLEEDINGMAGAZIJN Arnh. weg 32 Tel. 1069 Omlijsten van platen en por tretten. Passepartouts en ovale lijsten. Billijke prijzen. GAAT U KAMPEEHEN? rust U volledig uit voor een heerlijk en onbezorgd Kampleven. Reeds voor 7.75 heeft U een com plete Waterproof tent, ook tenten in diverse maten te huur. LANGESTRAAT 35. Bad Langcnschvvalbac.il (113) Ems (184) Koblenz (198) Andeniach (216) Rcmagon (237) Godesberg (260) Bonn (267) (langs nieuwen autoweg naar:) Keulen (287) Düsscl- dorf (330) Wcsel (390). Heidelberg Darmstadt (55) Wies baden (95) Mainz (105) Ringen (133) Boppard (175) Koblenz (189) Wesel Kloof (32) Arnhciii (73). Nijmegen (53) 16. Wescl Emmerik (40) Arnhem (70). 17. Wescl Anholt (29) Doctinchem (i8) Zutphcn (70) Deventer (85). 18. Remiremont Col dc Bussang (38) Mulhouse (79) Basel (112) Zu rich (197) Winterthur (223) Scliaff- hauscn 1261) Donaueschingen (297). Grenspassagiers. Rtc. 1 Tusschen Margraten en Vcrviers bij IToogerulsDc Planck. 6 Maastricht cn Luik bij EysdenMouland 7 Luxemburg cn Thionvillo bij Frisangc—Ev range. 9 Straatsburg cn Kehl op de brug over den Rijn cn te Kclil. 12 Aken en Heerlen bij Hor- bachLocht. 13 Kleef cn Nijmegen bij WylerBeek. 16 Emmerik cn Arnhem bij Eltcn-BabbcrichBab- berik. 17 Anholt en Doctinchem bij Anholt—Gen dringen. 18 Mulhouse en Bazel hij St. Louis—Bazel. 18 Schaffhausen cn Donaue schingen bij Bargcn— Ncuhaus. jrp am* IMOGEN'S bredaIL deh^bosch ■-.TILBJURG^ EINDHQVEjft VENL0J5 DUfTSCHLAND BELGIË S? FRANKF AM A>LOA: V LUXEMBURG PARIJS frankrijk BITBURG BINGElT" £_TRIER MAINZ KARLSRUHE 1STADT A FONTAINEBLEAU '■•Pi 7 /hausach EP,NAL^h»£^s5 /TRIBERG^. REMIRFMOSTVLTR u.-vgres^ \_colmar0 BELFORT f T|T'S" ^{SCHAFFHAU§ENj MULHOUSE f BAZEL

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1932 | | pagina 5