AMERSFOORTSOf DAGBLAD GROOTE BALANS OPRUIMING UTRECHT DE ÊÊMLANDEü Belten lamdsch Overzicht BiMteoIaod Amersfoort ADTODIENST VAN DOORN 4000 Belangrijkste Nieuws Weerbericht Medische Help L. J. LUYCX ZOON Firma DUIM BURGER .ABONNEMENTSPRIJS p" 3 vo°' Ansrifoort 2.10. ptr maand I 0.75, pa PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 1 '-05 mel »°begrlp van een bevnjsauxnm« Zaterdag 6 Januari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. «e» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 153 OPTIMISME VAN SIR JOHN SIMON „Alle staatslieden van Europa zijn zicli bewust van den ernst van den toestand en streven naar een oplossing" Weer naar Londen vertrokken TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S UIT MOOI STAD DINANT CONTRA BAEDEKER TWEE R.K. GEESTELIJKEN GEARRESTEERD TITOELESCOE ONTMOET JEFTSTSJ EXEMPLAREN 4 uur 29 min. TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 DAMES-MODE ZAAK ARNHEMSCHE WEG 26 EEE w«k (m« gratis vtrztkcriag tegen ongelukken! I 0.17V, Binnenland franco per po«t per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J elke regel meer f 0.25. Ltefdadlghdds-advertentiCo voor de helft van den prijs. Kleine Advertenrièn „KCITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Romeinschc raadselen. De ontwapeningskwestie vooral ccn Duitsch-Fransche aange legenheid. Naar aanleiding van de thans geëindigde besprekingen tussclicn Mussolini en sir John Simon is een mcdcdeeling -gepubli ceerd, welke o.m. inhoudt, dat beiden het cr volkomen over eens zijn, dat het abso Juut noodig is, dat dc besprekingen over 't vraagstuk der ontwapening zoo spoedig mo gelijk haar beslag krijgen. Do beide staats lieden hebban dus nadrukkelijk uiting ge geven aan hun wensch, dat eindelijk een positief resultaat wordt bereikt en somrai gen vinden, dat in deze zinsnede van het communiqué meer of minder een ultima tieve toon opklinkt, temeer aangezien sir John Simon en Mussolini daarna een aan tal eischen stellen: men dient af te zien van elk denkbeeld en elk voorstel, dat niet de elementen bevat ecner practisclie en snelle verwerkelijking; bovendien dient men zich te bepalen tot die punten, welke naar het algemeen oordeel reeds opgehel derd zijn en die de goedkeuring kunnen wegdragen der betrokken staten. Dc Kolnische Zeitung van hedenochtend stelt intussehen de vraag, w i van bepaal de denkbeelden of voorstellen dient af tc stien en welke punten reeds dermate zijn opgehelderd, dat do betrokken stalen er zich mee kunnen yereenigen. Do ontwapc uingskwcstic is op het oogenblik slechts een Duitsch-Fransch vraagstuk. Op de Duitsch-Fransche tegenstelling te dezer za ke is de ontwapeningsconferentie den 14den October juist gestrand. Zij zag zelf geen anderen uitweg dan in een latere zitting tc adviseeren de meeningsverschillen langs diplomatieke» weg op tc lossen. De grootc mogendheden lieten het aan Duitschland en Frankrijk over dit diplomatiek gesprek te voeren, waanncc zij feitelijk toegaven, dat het ontwapeningsvraagsluk momenteel een Duitsch-Fransche aangelegenheid is. De be sprekingen tussclicn Berlijn en Parijs zijn inderdaad gevoerd: dc rijksregcering heeft liet Fransche gouvernement op de hoogte gesteld van.haar eischon of voorstellen en üe Fransciic regeering heeft ondertussehen geantwoord door de overhandiging van een aidc-mémohv, waarvan de bi/onderheden echter tot dusver noch in Frankrijk, noch in Duitschland bekend zijn gemaakt. Mus solini en SimoYi kenden bij de besprekingen déze aiic-mémoire reeds en liet wordt niet uitgesloten geacht, dat zij ook reeds waren ingelicht over hot Duitschc standpunt tc dien aanzien Anders toch zou de, zij 't voorwaardelijk optimistische, toon van het officicele communiqué niet te verklaren zijn, daar het bij dc „reeds opgehelderde' punten, waaraan de ontwapeningsconferen tie, naar Mussolini en sir John Simon wen- schen, vooral haar aandacht moet wijden en die dc goedkeuring der betrokken staten zouden kunnen Wegdragen, slechts kan gaan om een opheldering, die bereikt is bij de besprek ijlgen tussclicn Duitschland en Frankrijk. Het is moeilijk uit tc visschcn welke punten zijn bedoeld, maar blijkbaar bevat dc aidc-mémoirc oen aantal Fran sche concessies. Met betrekking tol het tweede onderwerp, dat Mussolini en Simon hebben besproken, dc hervorming van den Volkenbond, stelt het officicele communiqué alleen vast, dat Mussolini dc gezichtspunten heeft ojigc- sorhd, volgons welko dc reorganisatie zou kunnen worden uitgevoerd. Omtrent dc houding, die Simon ten aanzien van Musso lini's voorstellen heeft aangenomen, laat dc officicele medcdëcliiig ons volkomen in liet onzekere, maar wel bleek uit'de verkla ring, die Simon tegenover dc vertegenwoor digers der internationale pers heeft afge legd, dat z.i. het vraagstuk der ontwapening den voorrang ntoet hebben en dat daarna pas de kwestie van de Volkenbondsreorga- nisatic aan de orde kan komen. De Kolnische Zeitung vindt du oen uiterst merkwaardig geval, daar in deze rangschikking der pioblemen feitelijk tot uiting komt, dat dc oiitwapeningsconfcrcn-* tie, die door den Volkenbond op touw is gezet, denzelfden Volkenbond moet redden! De VolkchbondshervoriTiiiig wordt door dc ontwapcningskwcslic overschaduwd en op den achtergrond gedrongen. Zonder ont wapening zou dc Volkenbond eigenlijk ook weinig zin meer hebben, want één der kern punten van zijn handvest, dat de handha ving van den vrede een vermindering der nationale bewapeningen vcrcischt, zou dan onvervuld blijven. De vervulling van deze laak nu is juist liet criterium voor Duitscli- lands houding tegenover den Volkenbond. Dc toekomst moet leeren, of Frankrijk blijft vasthouden aan zijn vroegere stelling, dat een ontwapeiiingsaccoord alleen geslo ten kan worden binnen het kader van den Volkenbond. Vermoedelijk zal dit het ge val zijn, zoodat het waarschijnlijk is. dat naar aanleiding van dezo kwestie nieuwe moeilijkheden zullen rijzen. Londen, 5 Jan. (V.D.). Dc Engclsche minister van huitcnlandsclip zaken Simon /al \anavond uit Rome vertrekken Zater dog te Parijs aankomen, en per vliegtuic doorreizen naar Londen. Naar verluidt, zal Simon zich niet te Parijs ophouden en ook geen besprekingen meer bobben met ecnigo offitieelc Fransche instantie Rome, 5 Jan. (V.D). Alvorens Rome verlaten heeft Simon hedenmorgen de per* ontvangen om cenige mcdcdcclingcn over den toestand tc doen. Slechts wanneer d ontwapeningskweslic tot een bc\ redigende oplossing zou leiden, zou men andere pro blemen. zooals de herziening van den Vol kenbond, gemakkelijk kunnen oplossen Overigens waren cr twee manieren om tv hervormen. Men kon den bestaande» toe stand versterken doch men kon hem ook verzwakken. Voor Engeland kwam slechts het eerste in aanmerking. Verder zette Simon nog maals liet bekende Engclsche standpunt uiteen: bemiddeling tusschcn dc Fransche en Duitschc opvattingen en voorstellen, die slechts zin hadden, wanneer zij zoowel door Frankrijk als door Duitschland aanvaard konden worden. Simon verklaarde den indruk tc hebben, dat alle staatslieden van Europa zich bi» wust waren van den ernst van den loostan 1 en eerlijk naar een oplossing streefden. Vólgerts dc Excelsior heeft sir John Si mon op Mussolini's cischen het volgende geantwoord: 1. Behoeft er geen vrees te bestaan, dal een eerste étappe van wederbew apeninc van Duitschland lot een tweede of derde leiden moet. Is het mogelijk, alle ter ontwapenings conferentie vertegenwoordigde mogendhe den cr toe tc bewegen ccn overeenkomst to leekencn, die berust op.de wederbewape- ning van Duitschland? o. Dc insluiting van Duitschland is voor loopig slechts een hypothese en zou slechts werkelijkheid worden, wanneer het Rijk zicli bewapent. 4, Het s do vraag, "of men dc ontwape ning mag bcnordcelen naar en motivccren volgens prestlgc-Uwcsties. 5. De woordvoerders van het rijk heb ben steeds weer verklaard, dat liet com munismc definitief overwonnen is. In aansluiting hierop wijst de „Excelsior" erop, dat Mussolini cn sir John Simon re kening moeten houden met bet vaste bc sluit ilcr Fransche regeering om vast tc houden aan dc voorstellen, die zij 1 Janu ari j.l dc rij ksregcering lieeft doen locko men. In zijn verklaringen, welke hij vanoch tend op de Britschc ambassade tegenover vertegenwoordigers van dc pers heeft af gelegd, heeft Sir John Simon nog gewezen op dc uiterste noodzaak tot overeenstem ming te komen ter zake van ontwapening en de eensgezindheid der groote mogend heden om ccn „ententetc verwezenlijken. Spr. voegde hieraan toe, dat hij te Rome bevestiging van dezo gezichtspunten heeft ondervonden. Ten aanzien van den Volken bond is Simon van rnecning, dat de bond versterkt moet worden en dat Mussolini cr ook zoo over denkt. Voor de invoering van ccn hervorming van den Volkenbond is liet noodig dc problemen der ontwape ning ter hand tc. nemen cn op te lossen. Om 12 uur 15 is Simon uit Rome direct naar Londen vertrokken. Aan het station werd hij uitgeleide gedaan door den chef van het kabinet voor Buiicnlandschc Za ken. dc ambassadeurs Grandi cn Drum mond cn hoogc functionnarisscn. EET CONFLICT IN DEN CHACO. Buenos Aires, 5 Jan. (V. D.) Men sluit dc mogelijkheid uit, het wapenstil- slandsN erdrag aangaande den Gran Chaco, dat op G Januari te middernacht afloopt, tc verlengen. KRAAIVOGELS. Roeken. Roeken lijken erj£ veel op zwarte kraaien cn het heeft mij indertijd nogal moeite gekost om ze daar uit de verte van te on derscheiden. Kon |e vogels in de hand krij gen, dan zou het al hee' gemakkelijk gaan, daar bij de roeken het onderste deel van dc veeren, die het lichaam bekleeden grijs is en bij de kraaien wit. Bovendien hebben de oude roeken een kale plek aan den voet van den snavel, die bij dc kraaien bevederd is. Jonge roeken hebben echter dc kaalheid nog niet. Eerst langzamerhand verdwijnen de veertjes aan den snavelwortel, voorna melijk omdat de dieren geregeld met den snavel in den grond boren om insecten en andere dieren op tc sporen. Dat ze dit ook doen op de bouwgronden om kleine aard appeltjes, erwten, paardeboonljes, ontkie mende graankorrels etc. uit den grond te halen, strekt ze niet tot eer bij de boeren en tuinbouwers cn heeft de oplossing van de oplossing van de vraag of ze tot de nut tige of schadelijke vogelsoorten moeten ge rekend worden, wel erg moeilijk te beant woorden gemaakt Wie zich wil oefenen in het bepalen van de vogelsoort kraai of roek, moet zoo tus- schen Februari en November maar eens op de volgende dingen letten. Is de vogel dichtbij, dan is natuurlijk de kale plek, die den vogel ook wel den naam van schurftkraai heeft gegeven, het beste kenmerk, want al is het waar, dat dc roe ken iets kleiner zijn dan de zwarte kraaien, het verschil is te klein om als kenmerk te dienen. Wel hecft de roek een ander vcdej- pak, losser, minder aansluitend cn ziet hij er slordiger uit dan de nette zwarte kraaien. Daardoor krijgt zijn lichaamsvorm iets drie hoekigs, dat hem wel typeert. Ook heeft hij iets gemoedelijk schommelcDds in zijn gang anders dao de kraaien, die meer een slui pende beweging maken, A. JOMAN. 3 x per dag naar ZUIDSINGEL 66—67 Tel. 1118-401 De Duitsche uitgeversfirma geeft in elk opzicht toe Dinant, 4 Januari Dooi de uitgevers firma Baedeker uit Leipzig, tegen wie de stad Dinant een proces was begonnen in verband met in de bekende door dc firma Baedeker uitgegeven reisgidsen gepublieeer de. berichten omtrent gefusilleerde inwo ners, werden heden aan dc stad Dinant voorstellen gedaan. Zij verklaarde zich be reid de onkosten van het proces to betalen en dc schadevergoeding tc betalen, waar toe zij door het gerechtshof tc Brussel was veroordeeld. Voorts zouden de bedoelde tek sten in de reisgidsen verwijderd worden en zou er voor zorg gedragen worden, dat de reisgidsen verwijderd werden en zou cr vonr zorg gedragen worden, dat. de reis sidsen, waarin de bedoelde tekst was ge schreven, uit den handel genomen zouden worden. In do nieuwe reisgidsen zouden de zinnen, welke dc eer van de stad Dinant of de nagedachtenis van haar gefusilleerde inwoners aangetast werd, weggelaten wor den. En naar het concentratiekamp overgebracht S t u 11 g a r t, 3 Jan. (V. D.) Dc politieke politic heeft twee Katholieke geestelijken gearresteerd cn overgebracht naar bet con centratiekamp le Aubcrg, 20 arrestanten, die beschouwd moeten worden als „slacht offers van gcwctcnloozc verleiders" zijn te gelijkertijd uit het kamp van Kubcrg ont slagen. Van bevoegde "NVurtcmborgschc zijde wordt medegedeeld, dat de politieke politic ingevolge dc toenemende opwinding in eenigc plaatsen over dc politieke activiteit van geestelijken na een zorgvuldig onder zoek van alle omstandigheden heeft moeten besluiten tot tegenmaatregelen.. Dc gear resteerden zijn de pastoor van Metzingen, Dangerlmaicr, en pastoor Thurm uit aldhcim. In dit verband wordt door dezelfde in stantie gewezen op cchigc voorbeelden van politieke agitatie door katholieke geestelij ken Zoo heef' oen geestelijke naar aanlei ding van dc executie van zes communisten te Keulen een Heilige Mis gecelebreerd eti niet kinderen tijdens het godsdienstonder wijs over dc/o executie gesproken'. Ken an dere geestelijke heeft van tien kansel de hn- tionaal-sociulistischc beweging gesmaad. F.en derde geestelijke heeft op een avond, dat de gehcclc wereld luisterde naar de redevoering van den kanselier, zijn Katho lieke. gczellenverëcniging bijeengeroepen cn aldus verhinderd dut da gezellen naar de redevoering luisterden. Belgrado, 4 Jan. (V.D) De Roemccn- sclio mftliSter vau builenlandsche zaken, Titoelescoe, is Donderdagmiddag van zijn reis naar Zwitserland te Agram aangeko men. Hij werd verwelkomd door don mi nister. van buitcnlandsche zaken van Joego slavië, Jeftitsj. De beide ministers hebben hun reis voortgezet m het ealonrijtuig van Jeftitsj. Jeftitsj zal Donderdagavond om acht uur te Belgrado arriveert tl, terwijl Ti toelescoe de reis voortzet naar Boekarest. De bespreking van de vertegen woordigers der Kleine Entente. Praag, 4 Jan. (V.D.) Er zijn thans schik kingen getroffen voor het vertrek van dr. Bcncsj naar Zagreb op Zondag a.s. in verband met de bijeenkomst van den per manenten raad der Kleine Entente, welke oorspronkelijk op 8 Januari zou zijn aan gevangen, doch welke thans zal worden ge opend op 10 Januari DE DRIE BULGAREN HEDEN IN VRIJHEID? B c r 1 ij n, 5 Ja u. (1I.X.) Dimitroff, Popoff en Tuncif zullen morgen in vrijheid worden gesteld. Zij hebben den wensch te kennen gegeven over de Oostelijke grens te worden gebracht, daar zij zich naar Moskou willen begeven. DE BANKKRACH VAN BAYONNE. Tissier legt een bekentenis al. Parijs, 5 Jan. (V. D.) Uit Bayonne wordt gemeld, dat dc directeur van de Cré dit Municipal dc Bayonne, Tissier, tijdens het hem lieden afgenomen verjioor een vol ledige bekentenis beeft afgelegd cn een uit eenzetting heeft gegeven van de bedriege rijen, waaraan hij zich als medeplichtige heeft schuldig gemaakt. BOMAANSLAG OP ZUID-SLAVISCH CONSULAAT. Wc enen, 4 Jan. (V.D.) Volgens berich ten uit Klagenfurth is daar hedenavond een bomaanslag gepleegd op het Zuid-Slavische Consulaat De dad -rs wierpen hommen op het dak van een houten schuur in den tuin van liet consulaat, vlak onder .het slaap kamerraam van den consul-generaal, Miro se witsj Sorgow. Het dak van dc schuur werd vernield, tal van vensterruiten spron gen. De in de slaapkamer van den consul- generaal zijnde kinderen kwamen met den schrik vrij. Van de daders geen spoor. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BINNENLAND. Dc post jager vertrokken Opnieuw ver traging door defect in dc benzineleiding. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Lezing vuil den heer Bange over do Omzet belastingw et. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt: Hoogste barometerstand 776.7 te Clermont Laagste barometerstand 713.5 tc Séydisfjord Verwachting: Zwakke tot matige wind uit Zuidelijke richtingen, nevelig tot half of zwaar bewolkt, weinig of geen neerslag, lichte vorst des nachts, overdag tempera tuur orn het vriespunt tot lichte dooi. Dc veranderingen in den luchtdruk zijn zeer snel ea zeer groot. Terwijl dc harome- Ier op IJsland gistermorgen ophield met stijgen, begon hij gistermiddag reeds weer le dalen, waarbij de luchtdruk in het Oos ten van Maiand in 13 uur 30 m.M. viel. Op het oogenblik, waarop dc stations in bet Noorden en Oosten nog snelle daling van den luchtdruk' melde», bericht Reykjavik reeds weer stijging. Ook op de Noordzee tusschcn Schotland en Noorwegen ligt een gebied mot snelle luchtdrukdalingen dat naar het Noord-Oosten trekt. In ons land en Zuid-Scandinavie is de luchtdruk sinds gistermorgen 15 m.M. gestegen. In liet Oos ten en Noord-Oosten zijn de barometers al- lorwcgc nog sterk stijgende. In liet gebied, waar gisteren de opklaring doordrong viel overal neerslag, in Zwitserland cn het Schwarzwahl hoeveelheden tot 10 m.M. In de Alpen is- het op groote hoogte thans zeer koud: 15 gr. c.eisius op 2500 M., 21 gr. Celsius op 3500 M. hoogte met heldere» zon neschijn. Dc lagere bergen zijn nog in wol ken gehuld. In het opkluringsgebied vorm de zich in den uaCht mist en is de tempe ratuur om of onder het vriespunt. Met de spello veranderingen welke nog in gang zijn is dc ontwikkeling van den toestand onzeker en is terugkeer van do vorst niet uitgesloten. Zondag hebben dienst de doktoren: Blees, Utrechischeweg 122, Tel. 1733. Mertens zur Borg, Laantje 5, Tel. 1225. Nicolai, Lange Bergstraat 41, Tel. 633. Zondag en de geheelc week 's nachts hcaft dienst dc apotheek van dc firma Cramer, Paulas Euyslaan 93, Tel. 1150. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE BALANS UITVERKOOP fJu koopen betekent veel besparen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1