BAKKERIJ „DE STANDAARD" DE EEMLANDÊR 4000 EXEMPLAREN L. J. LUVOX ZOON Onze nieuwe gevulde Kano's Vrijdag 12 Januari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 164 HENDERSON GAAT OP REIS EERKMINISTER BEYER AFGETREDEN HEVIGE STORM BOVEN ENGELAND ZES DOODEN BIJ EEN VLIEGRAMP KAARTVERKOOP Prijzen van f 2,50—f 0.75 TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voer TAXI'S 4 uur 39 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE Soesterweg 71-73-75-Tel. 995 - Opgericht 1896 ABONNEMENTSPRIJS p" 3 ma>ndtn vo°' Amersfoort 2.10. per maond i 0.75. per (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.I71/» Slnaenland franco per pozt per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 51» PUI IP nPR illVFRTFIJTIFN van 1-4 regels I 1.05 met Inbegrip van een bewi'jsnummef Ut» MU»tnlEHIIEH dke regel mt;r f02J Liefdadighelda-ad verten tien voor da helft van den prl|s. Kleine Advertentlfn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.—. éewflsnummtr extra i 0X5 Mandsjocrije als gevarenhaard. De a.s. kroning van Poe Yi. Met de berichten omtrent de a.s. kro ning van Po» Yi tot keizer van Mandsjoe- rije houden fle Engelscno bladen zich op het oogenblik druk bezig. Van officieelc «Tapanschc zijde wordt niet meer bestreden, dat de voorgenomen troonsbestijging door Japan wordt gesanctionneerd. Zal een en ander leiden tot afscheiding van Noord- China? Zal de tenuitvoerlegging van het plan leiden tot ernstige verwikkelingen? Poe Yi is niet de eerste de beste man. Als jongen is hij de laatste Mandsjockcizer van het Chineesehe rijk geweest. De Mand sjoes waren echter niet alleen de belieer- schers \an China, maar ook de prinsen van Mongolië waren als een soort ..leenmannen'' van hem afhankelijk. Het ligt derhalvo voor de hand, dat Japan door middel, van de kroning van Poe Yi lot keizer van Mand- sjoenje in Ilsinking met dezen naam, die „nieuwe hoofdstad" beteekent, wordt het vroegere Tsjangtsjoen, een belangrijk spoorwegknooppunt, aangeduid het er op aan wil sturen, dat nauwer contact wordt gezocht met Binnen-Mongolie, dat uit drie gebieden bestaat: Jchol, Tsjahar en Soeiyuan. Zooals men weet is Jehol reeds door Japansche troepen bezet en de Japan- schc hand heeft onlangs ook reeds een groep gedaan naar Tsjahar, waar tot dus ver vrij onafhankelijke Mongoolsche prin sen regeerden. Soeiyuan, liet derde, liet meest haar liet Westen gelegen gebied, waar de laatste decennia zich veel Chincc- zen hebben gevestigd, is door de Japansche politiek, naar 't schijnt, tot dusver vrijwel ongemoeid gelaten. Wanneer Japan inder daad van plan mocht zijn z'n macht uit te strekken tot het Söeiyuangebied, dan zou den de Chineesehe belangen opnieuw ern stig worden geschaad. Ook Tsjahar zou China niet zoo gemakkelijk prijs kunnen geven, daar ook in dat gebied zich reeds vele Chineezen hebben gevestigd en' de bo trokken Moirtjoolschc prinsen tpt ngg toe hun afhankelijkheid van de centralo Chi neesehe regeering niet hebben bestiedejj In elk geval heeft men het, sinds China republiek is geworden, steeds als iets para doxaals gevoeld, dat dc prinsdommen van Mongolië werden opgenomen in een repu- blikcinschcn staatsvorm. Door aanslagen van Japan op het geheele gebied van Biniien-Mongoliê zouden ook Ruslands Oost-Aziatisclic belangen ernstig in liet gedrang raken. Japan toch zou zoo doende om geheel Noord-China een gordel leggen, waardoor rechtslrcekschc geogra fische betrekkingen tusschcn dc sovjet republiek en liet gebied, waarnaar Japans begeerten uitgaan, onmogelijk zouden wor den gemaakt. Bovendien zou een dergelijke uitbreiding der Japansche machtspositie in Mongolië ook een geweldige strategische be- tcekenis hebben. Japan toch zou. in geval van oorlog, van Binnen-Mongolic uit Bui- ten-Mongolië onder den voet. kunnen loo- pen en van daaruit de verbindingen in den rug van dc Oost-Siberische verdedigings- posities der sovjetunie kunnen bedreigen. Moskou zal daarom tegenover een bevesti ging van den Japanschcn invloed in liet Tsjaliargebied en in Soeiyuan niet onver schillig kunnen staan. Ook Engeland zou ton aanzien van een dergelijke ontwikke ling op zijn hoede moeten zijn, daar er niet alleen religieuse, maar ook zeer innige po litiekc relaties bestaan tusschen Mongolië een Tibet. Grootc belangstelling wekt daar om in de Engelsche pers het beridht, dat zich een nicuwo wedergeboorte van Boeddha heeft voltrokken in de gedaante van een knaapje, dat op het oogenblik, toen de Dalai Lama stierf, liet levenslicht zag in de nabijheid van Lhasa, zoodat het nieuwe opperhoofd van Tibet en van dc ge heele lamalstische religie nu niet meer ge zocht behoeft te worden m de verder af gelegen gebieden van het lamaisme. De nieuwe Boeddha toch had evengoed in Mon golië kunnen ojistaan. De Londensche corresjiondcnt der Frank furtcr Zeitung vraagt zich af. of Japan er werkelijk niet naar streeft om. door de op richting van een troon voor den vroegeren Mandsjoe-kcizcr van China in de nieuwe hoofdstad van Mandsjocrije, Noord-China van het overigo gebied af te scheiden. De Japansche regccring loochent hardnekkig dergelijke voornemens, ma»r zij heeft vroe gcr meermalen dingen bestreden, die zij later moest toegexen. omdat dc feiten een al tc duidelijke taal spraken. Poe Yi, de vroegere keizer Msuang Toeng, zal van Ilsinking uit stellig vol verlangen over den Grooten Muur naar Peiping blikken. Dat zullen ook dc Mandsjoe-edelen doen, die zich rondom hem hebben geschaard, doch wier belangen met Noord-China zijn ver honden. China zul in elk geval het oprich ten van den keizerstroon voor Poe Yi als een ernstige bedreiging gevoelen en Japan zal dc beschikking hebben over een belang lijk pressiemiddel, waarmee het zal pro beeren dc Chineesehe regeering gedwee te maken VAN DER LUBBE'S OVERSCHOT NIET NAAR NEDERLAND De begrafenis mag, zonder plechtig: heden, alleen te Leipzig plaats vinden Mr. Stomps uit Heemstede deelt het vol gende mede: Hedennacht is half 2 is bij dc begrafe nisonderneming te Leipzig, welke zou zorg dragen voor liet stoffelijk overschot van Marinus van der Lubbc naar Nederland en daartoe van de Nederlandsche regeering eed* van alle daarvoor benoodigde docu menten was voorzien, een rcgeeringstoló- gram uit Leipzig binnengekomen van den Obcrreichsanwalt van den volgenden in houd: „Leiclie van der Lubbe kann bis spates- tens 13 Januar 12 Uhr aus Anatomischcn Instftut Leipzig abgeholt werden zur ein- fachen und ohnc Fcierlichkeiten in Leip zig selbst vorzunehmendcr Beerdigung. Dbci führung nacli Leiden nicht gestattct.' (Stoffelijk overschot van Van der Lubbc kan tot uiterlijk 13 Jan. 12 uur uit het Anatomische Instituut worden afgehaald, voor eemoudigc en zonder plechtigheden in Leipzig zelf plaats tc vinden begrafe nis. Vervoer naar Leiden niet toegestaan). Nederlandsche gezant te Berlijn dcet stappen. Naar aanleiding van de weigering van Jen Obcrreichsanwalt om het vervoeren van het stoffelijk overschot van Marinus van der Lubbc uit Duitschland naar Ne derland toe te staan, heeft onze gezant le Berlijn du noodige stappen gedaa'n. Pogingen der familie. Onze Leidsche correspondent nieldt, ons: Nadat gisteravond, zooals bericht, de heer Peute uit Voorhout per auto vandaar naar Duitschland was vertrokken, oin het lijk van Marinus van der Lubhc daar in ontxangst tc nemen, om het dan naar ons land tc doen overbrengen, kxvam een tele grafisch bericht, dat liet lijk tc Leipzig nioust. worden begraven. Vandaar dan ook dal gisteravond de reis niet is voortgezet. Hedenmorgen oin half twaalf echter is de begrafenisondernemer Lambooij te Lei den niet een lljkuuto, vergezeld van twee familieleden van Ven der I/abbc, ondanks leze mededeéling. toch naar Duitschland vertrokken, om den termijn, tot welken hét lijk ter beschikking der familie blijft, n.l. tot morgenmiddag 12 uur. niet 1c lateu vcrloopeii, daar dc Nederlandsche regee ring alsnog pogingen in het xverk stelt te verkrijgen, dat het lijk naar Nederland zal worden overgebracht. Londen, 11 Januari. (V.D.) Bij zijn on derhoud met Sir John Simon en Aghnides heeft Henderson vandaag verklaard, dat hij zich voorstelt Dingdag a.s. uit Londen le kunnen vertrekken. Te Parijs zal hij zijn reis onderbreken en vandaar Woensdag verder reizen naar Genève. Hij hoopt dat Vrijdag dc zitting zal kunnen plaats vin den, waarin de definitieve datum voor de zitting van het bureau der ontwapenings conferentie zal worden vastgesteld. Dc xróórbespreking zal dien Vrijdag xvor- den gehouden met Politis, Benesj Avcnol. Berlijn, 11 Jan. (V.D.) Officieel xxordt door den Ex*angelischen Persdienst medege deeld, dat prof. Beycr zijn ambt als Kerk minister heeft neergelegd en zijn functie heeft teruggegeven aan den Rijksbisschop die de kerkleiders heeft uitgenoodigd voor een Zaterdag 13 Januari a.s. te Berlijn te houden bespreking xvaar hun voorstellen zullen xvorden gedaan \Toor de nieuxve vor ming van een Kerkministerie. 'DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHë GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. De Franschc Kamer behandelt het schan daal van Bayonne. (Derde Blad, pag. 1). Troonrede van den koning van Zweden. (Derde Blad, pag. De politieke toestand in Oostenrijk. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Een intervicxv met de piloten van den Post jager. (Tweede Blad, pag. 2.) UIT DEN OMTREK. Gemeenteraad van Baarn. (Tweede Blad, pag. 3J. STADSNIEUWS. Ruim vier millioen op het spel. (Kanton gerecht). (Eerste Blad, pag. 2). Lezing van M. Robert Rey voor Neder* land—Frankrijk. (Eerste Blad, pag. 2). Scheepvaartverkeer ernsiig belemmerd Londen, 12 .lan. (V.Ü.). Boven geheel Engeland hcerscht stormachtig xvecr, xvaar door de scheepvaart ernstig xvordt belem merd. De Maurciania kon gisteravond dc haven van Plymouth niet'binneuloopcn en zette onmiddellijk de reis voorl naar Cher bourg. Het 22.500. ton metende Engelsche stoomschip Sfrathnever,dat met passa- giers, pos.1 en 35UU00 pond sterling aan goud uit \iislralie kwant, kon pas ha vier uur moeilijk mauocuvreereh te Plymouth binnen komen. Dc storm bereikte ap som mige plaatsen een snelheid van 100 K.M. per uur. Tripolis, 11 Jan. (V-K). Een vliegtuig van de Italiaansche luchtmacht is van een hoogte van 150 x'oet neergestort. Zes per sonen xverden gedood. De machinp xverd geheel vernield. 1 mmwtt vangt Maandagmorgen 10 uur aan bij het Bureau van het AMERSFOORTSCH-DAGBLAD. verhoogd met vermakelijkheidsbelasting en vestiere. Bespeelde Piano's f 150.f 189.f 253.en hccger. Vraagt voorradige prijslijsten. Pianohandel R. VAN DEN BURG Gevestigd sedert 1887. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te De Bilt. Hoogste barometerstand: 768.4 1c Weenen. Laagste barometerstand 720.0 to Vest* manór. Verwachting* Matige lot krachtige, Zul* delijke tot Zuid-Westelijke xvind, zwaar be- xvolkt of betrokken, waarschijnlijk eenige rejeh, weinig verandering in tempcraiuur. De uitgebreide depressie over het Wes ten, waarvan de kern vrijwel onveranderd ten Zuiden van IJsland ligt, xverd iets die* per en breidde zich naar het Oosten uit, terwijl in Oost-Duitschland de druk slechts weinig daalde. Hierdoor drong de krachtige warme Zuid Zuid-Westelijke luchtstroom, \clke gisteren over de Britschc eilanden, het Kanaal en Noordzeegebied xvoci en ook verder Westelijk op groote hoo'gtc xverd aan getroffen, in hot Westen van Frankrijk, België en ons land tot het oppervlak door, waardoor het door opstuxving tot regen kwam. In Zxvitserlanrl en Zuid-Oost- Duitschland bleef dc vorst aanhouden. München had zelfs* 14 gr. Celsius, terwijl het ook in Oost-Duitschland iets kouder werd. Een aantal stations, meest in liet Kanaal-gebied, hadden -zwaren regenxal van 20 m.M. en meer. SCHERPRECHTER LEGT ZIJN FUNCTIE NEER. Berlijn, 12 Jan. (V.D.) Sedert het nieu we régime in Duitschland zijn alleen reeds in Pruisen meer dan 50 terechtstellingen met de handbijl uitgevoerd. Als scherp rechter fungeerde de tc Maagdenburg xvo- nende Groppler, die de bculsfunctie als levensambt uitoefent. Thans xvordt mede gedeeld, dat Groppler zijn functie neerlegt. Bij de laatste terechtstelling, welke hij met de handbijl uitvoerde, dc terechtstel ling van drie jeugdi-re arbeiders, hebben zich gruwelijke too^eclën afgespeeld. Groppler kreeg een zenuwstoring on ver klaarde niet langeri in staat tc zijn de functie uit tc oefenen. In zijn plaats is thans benoemd de paardenslachtcr Boll- mun Jr. uit Maagdenburg. GROOTE OVERSTROOMINGEN IN ZUID- AMERIKA. Buenos Aires, 11 Jan. (V.D.). Ern stige overstroomingen hebben tal van men- schenlevens geëisclit; Spoorwegen zijn on dermijnd. telegrafische x-erbindingen ver broken in Maipu, Lujan, Chacheutu. LAHGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 GROOTE VOORRAAD ZIJDEN STOFFEN Crêpe satin. Reversible, Crêpe Ottoman, Alles nog voor oude prijzen. RIJDT VEILIG! 't Verkeer van rechts gaat voor, Dat is wel algemeen bekend. Wie nu dit voorschrift nog negeert Verwekt verkeerseliend! BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur KAMP 41 Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole Zeer smakelijk 6 cent per stuk

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1