DE ËÊMLANDEft Bmteinlandscli Overzicht Buitenland 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht L. J. LUYCX ZOON Maandag 15 Januari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 166 NAT. SOC. AGITATIE IN OOSTENRIJK „FRANKRIJK MOET KRACHTIG ZIJN" Eden over de ontwapenings conferentie TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S DOKTOREN EN ADVOCATEN STAKEN ERNSTIGE WATERSNOOD IN BRITSCH-GUYANA SATO OVERLEDEN FEY LEIDER YAN DEN VEILIGHEIDSDIENST Regeerings toestand volkomen meester 4 uur 44 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 PIANO'S IN HUUR AMERSFGORTSCH DAGBLAD lOONNEMENTSPRIJS per maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewtjsnuramtf elke regel meer f 0.25. Llefdadighelds-adverteotiën vcor de helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra I 0.0S Een bewapeningswedloop op maritiem gebied? Verontrus tende berichten. Wanneer men mag afgaan op een artikel van de United Press in de buitenlandschc bladen, dan ziet het er met dc ontwapening ter zee niet bijster gunstig uit. Blijkens be doeld artikel hebben dc mogendheden, die in 1922 het verdrag van Washington heb ben ondertcekend, bericht ontvangen, dat Japan de bedoeling koestert dit verdrag op te zeggen, teneinde zich zoodoende 1c be vrijden van dc verplichting om de vlootbe- wapening tc beperken. Volgens het verdrag van Washington is hot vroegste tijdstip, waarop ccn opzegging mogelijk zou zijn dc 31e December 1934. Wanneer op dezen dag de Amerikaansehe regeering een schrif telijke opzegging bereikt, dan geldt het ver drag twee jaren later als opgeheven. Met artikel, waarin deze opzeggingstermijn is vervat, houdt tevens de bepaling in, dat de vijf onderteekenende mogendheden, n.l Amerika, Engeland, Japan, Frankrijk en Italië, binnen een jaar, nadat de opzegging heeft plauts gevonden, bijeen moeten ko men voor het houden eener nieuwe vloot- confercntic. Aangezien tegelijkertijd liet te Londen lusöchen Amerika, Japan en Engeland ge- cdoten verdrag op 31 December 1930 afloopt cn in een conferentie in het jaar 1935 defini tief voorziet, kan het thans als zeker wor den beschouwd, dat deze conferentie zal worden gehouden on zich bezig zal hou den met de herziening zoowel van het Lon- densche als het Washingtonsche verdrag. Mocht geen overeenstemming tol stand komen over de aanstaande conferentie, dan zouden na 1930 voor de zeemogendheden dc ccnige bindende overeenkomsten bestaan in dc twee clausules van het Londensche verdrag, waardoor .de oorlog niet onder zeeërs wordt „gehumaniseerd"; ccn derge lijk verdragloos tijdperk zou echter be zwaarlijk beantwoorden aan dc belangen der mogendheden, van wie ieder een be paald doel nastreeft. Men weet, dat Japan op dc aanstaande conferentie dc vlootparitcit met Engeland en Amerika zal cischen. Bij de onderhan delingen tc Washington kreeg het slechts drie vijfde der Engeloche en Amerikaansehe vlooLstcrkte toegewezen; sindsdien heeft liet vastberaden aangestuurd op maritieme bewapeningsgelijkheid. Op de conferentie te Londen nam liet er genoegen mee de be schikking *te krijgën over een kruiser-, •luikboot- en destroyer vloot ter sterkte van drie vierde der Engclsch-Amcrikaansche pariteit; het verklaarde inmiddels hier al leen accoord mee Ie kunnen gaan, wan neer aan het Londenëchc verdrag een be paling werd toegevoegd, volgens welke Jtgecn der verdragsartikelen dc houding van een der onderteekenende mogendheden op de vlootconfcrentie vati 1935 mag be ïnvloeden". Vijftien maand geleden heeft Japan op de ontwapeningsconferentie den eisch gesteld, dat de sterkto der Japansche vloot negen tiende dient te bedragen van die der Verccnigde staten of van Engeland. Japan 6tuurt echter niet alleen aan op vlootparitcit, maar het wil tegelijkertijd het geheele complex van vraagstukken, dat hiermee verband houdt, tot een punt van bespreking maken. In dc eerste plaats ver langt Japan de reduceering der slagsclic- pentonnage en van het geschutskaliber als mede dc afschaffing van de moederschepen voor vliegtuigen. Dat zou alleen te bereiken rijn op de komende vlootconfcrentie; daar oin zal Japan, evenals do anderemogend heden, zijn best doen voor dc totstandko ming daarvan. Overigens hebben de Ja panners door hun nieuw vloot program dui delijk gemaakt, dat zij de kruiser-, destroyer- en duikbootlonnages, die hun te Londen werden toegestaan, niet meer vol doende achten. Al maanden geleden is de Japansche vloot dermate uitgebreid, dat zij einde 1936 haar volledige 6terktc. bij ver drag toegestaan, zal hebben bereikt, liet verdere vlootbouw program bewijst, dat. Ja pan er niet op rekent de hand te moeten houden aan dc bepalingen der Londensche en W'ashinytonschc verdragen, want, naar Engelsche marinekringen van oordeel zijn, overschrijdt dit programma dc verdrags sterkte aanzienlijk. BRAND IN DEN ANTENNE-TOREN VAN DEN LEIPZIGER ZENDER Leipzig, 11 Janu. (V.D-.). Hedenavond tc tien uur brak brand urt in het bovenste gedeelte vart een der beide zendtorens van den grooten Leipziger radio-zender. Het vuur brak uit op een hoogte van ongeveer honderd meter. De radio-uitzending voor het geheele district Leipzig moest gestaakt worden. Door den krachtigen wihd breidt het vuur zich hoe langer hoe meer uit Dc brandende toren, die evenals de andere to ren in 1932 uit hout is opgetrokken, \ornit een reusachtige brandende fakkel in het landschap. Volgens dc technische deskun digen is kortsluiting als oorzaak voor het ontstaan van den brand uitgesloten. Graaf van Waldeck Pyrmont van het Duitsche gezantschap in een geheime vergadering gevonden Wccncnf li Januari (V.D.) Dc agi tatie der nationaal socialisten in Oostenrijk duurt voort, waarbij opnieuw is gebleken, dat de Duitsche nationaal-socialisten hun geestverwanten in Oostenrijk steunen cn voorlichten. In het huis van den gearresteerden natio- naal-socialistischcn leider Fraucnfeld, heeft de politie een geheime vergadering van na tionaal-socialisten overvallen. Onder de aan wezigen bevond zich dc attaché van liet Duitsche gezantschap Graaf van Waldeck Py rmont. Om aan dc arrestatie tc ontkomen, beriep deze zich op zijn diplomatiekcn onschend baarheid. Dc Oostenrijksche regeering heeft daarop ofliciecl bij den Duitschcn gezant geprotes teerd tegen liet optreden van Graaf van Waldeck Pyrmont, Het verluidt, dat Graaf van Waldeck Pyr mont reeds het land heeft verlaten. In verband mot de nutionaal-socialistische agitatie hebben weer lal van arrestaties plaats gehad, waaronder naar verluidt van eenigc vooraanstaande ambtenaren van het ministerie van defensie en van het mi nisterie van Binncnlandsche Zaken. Vun dit laatste kon echter nog geen officiccle beves tiging worden verkregen. Versterking der Fransche weermacht bepleit in den senaat Parijs, 12 Januari (V.D.). In den senaat hebben verschillende sprekers bet woord gevoerd over do buitenlandschc politiek, nadat Chéron een ontwerp had ingediend inzake dc handhaving van de orde op straat. Leméry sprak zijn vertrouwen uit in dc politiek van non-agressie, doch hij advi seerde, hetgeen men noemt den ontwape- ningsdroom, prijs te geven, om zijn krach ten tc bewaren en de bondgenootschappen te versterken llij steldt. voor, dat Frank rijk zijn militaire deskundigen zal laten nagaan of do diensttijd tijdelijk niet kan worden verlengd, of de vestingwerken langs de Belgische en Zwitserschc zijde niet kunnen worden versterkt, of de Fransche artillerie en do luchtstrijdkrachten niet meer kunnen worden gemoderniseerd en of Parijs niet tegen een onverwacliteii lucht aanval moet worden beveiligd. België moet men helpen zich te verster ken cn Polen en do Kleine Entente moeten hun bewapening completeercn. Frankrijk moet ophouden aan zich zelf te twijfelen cn steeds naar Londen of Rome te kijken. Bij dc verdere debatten in den senaat werden ter sprake gebracht o.a. de Volken bond, het vierrnogendhedcnpact, dc ontwa peningsconferentie en dc oprechtheid van Hitler. Met algemecne stemmen sloot de senaat zich aan bij het standpunt, dat Frankrijk krachtig moet zijn tegenover een Duilsehland onder den tcgenwoordigen rijkskanselier. De debatten zijn verdaagd lot Dinsdag. Londen. 12 Januari (V.D.). In een toe spraak, welke hij vanavond te Warwick heeft gehouden, refereerde Anthony Eden aan zijn benoeming tot lord gohcimzcgelbe- waurder. Hij zcide, dat hij blij is, dat deze benoeming niet van invloed is op dc werk zaamheden. welke hij de laatste paar jaren heeft verricht. Zijn verhouding tot het Fo reign Office wordt niet gebroken cn hij zal zijn werkzaamheden voortzetten onder zijn tcgenwoordigen chef, sir John Simon In het kort de ontwapeningskwestie behande lend, legde hij er don nadruk op, dat een gunstige invloed zou uitgaan van een gun- stigen afloop der ontwapeningsconferentie Ken vermindering in plaats van ccn ver meerdering der bèwapciiingsuitgavcii zou een leckerï zijn van tooncmcndcn goodwill. De ontwapeningsconferentie beteekent zoo voel meer dun haar naam aangeeft Het is dc barometer geworden van de mate van goodwill, waaraan do publieke opinio dc geschiktheid der naties, om lot overeen stemming te komen, kan afmeten. DE DOOD VAN DEN ENGELSCHMAN TE YOKOHAMA. Yokohama. 12 Januari (V.D) In zee bij de wandelpier is ccn klein pistool ge vonden, zoodat de politic thans van mee ning is. dat dc Kngclschman Copp de hand aan zich zelf heeft geslagen. Drie Britsche staatsburgers en een Amerikaansch onder daan zijn door de politic op vrije voeten gesteld Stad zonder licht, zonder water, zieken zonder medische hulp. Havanna, 14 Jan. (H.N.) In den afgc- loopen nacht zijn er wederom onlusten uit gebroken tengevolge van ccn staking, die uitgebroken is onder liet gcmcentepcrsonccl. Dat deze staking heel wat mcnschen omvat, blijkt uit het feit dat de heclé stad in het duister is cn van water is verstoken. Tal van organisaties, o,a. de advocaten, hebben zich bij dc staking aangesloten. Dc regeering heeft een beroep gedaan op dc troepen, tot handhaving van dc orde. Tc Santiago is dc staking van dc elcc- trischc centrale voor hedennacht afgekon digd. Tegen elf uur heeft dc overheid bevel gegeven tot het bezetten van alle elcctrischc centrales op hot geheele eiland. Aan de politie is het bevel gegeven om alle stakings leiders in arrest to nemen. Nader meldt men nog, dat behalve de advocaten, ook dc doctoren zich bij dc sta king hebben aangesloten. Oorzaak voor deze staking zijn moeilijk heden van de elcctricitcitsmaatscliappijcn: doordat een verlaging van dc tarieven mis lukt is. Dc ziekenhuizen moesten ontruimd wor den, daar dc patiënten zonder medische ver zorging blc\cn. De rcgcering heeft roode- kruis soldaten beschikbaar gesteld om dc zieken naar huis tc brengen. Duizenden menschen dakloos geworden Georgetown, 13 Jan. (V. D) Dc jong ste overstroomingen in Britsch-Guyana hebben zoo'n grootc schade aan den oogst cn den veestapel toegebracht, dat de regee ring van Britsch-Guyana buitengewoon scherpe noodmaatregelen moet nemen tot regeling van de prijzen der levensmiddelen Dc schade wordt geraamd op ongeveer 300.000 pond sterling. Bijna dc helft van den oogst is vernield. De gebieden in dc buurt van dc kust vormen één groot meer. Dc wegen zijn onbruikbaar cn dc spoorlijnen staan onder water. Duizenden menschen moesten hun woning verlaten. Voor zoover bekend, zijn geen menschcnlevens te betreuren, doch wel dreigt het gevaar voor een hongersnood. Ook wordt, de hygiënische toestand be dreigd door dc talloozc cadavers van om het leven gekomen dieren. Acht lichters en drie zeilschepen zijn gezonken. T o k i o. 13 Jan. (V.D.) Op 76-jangcn leef tijd is te Tokio overleden Aimaro Sato, oud- ambassadeur van Japan te Washington. De pas benoemde ambassadeur van Ja pan in dc Ver St., daarvoor gezant tc Den Haag, heet eveneens Sato SCHEEPSRAMP AAN DE CHINEESCHE KUST Hondgerd-twintig dooden. S j a n g h a i. 13 Jan. (V.D. Naar eerst thans bekend wordt, is een Chineesch stoomschiü. dat zich op weg naar Hong kong bevond cn dat 10 Jan. uit Sjanghai was vertrokken, ten gevolge van een ketel- ontploffing gezonken. Buiten dc bemanning bevonden zich -490 arbeiders op het schip. Tot dusverre worden 120 dooden gemeld. STORM IN ENGELAND Londen, 14 Jan. (II.N). Boven het Zuid-Westen van Engeland heeft Znodag een hevige 6torm gewoed. De snelheid van de wind bedroeg 130 K.M. per uur. De vliegtuigen voor het continent zijn niet op gestegen, behalve die voor Nederland be stemd waren. Ook de scheepvaartdienst is gedeeltelijk gestaakt „De autoriteiten staan thans voor een zware taak" eenen, 12 Januari (V.D.). Vice-kan- selier Fey, wicn gisteravond de leiding is opgedragen over den veiligheidsdienst, heeft vandaag een proclamatie gericht lot dc autoriteiten van den veiligheidsdienst, de staalscxecutievc en het vrijwillige bewa kingscorps Hij legt er in deze proclamatie den nadruk op, dat hij voor den tweeden keer in een moeilijken tijd de leiding op zich neemt van den gebeelen veiligheids dienst en der executieve Do autoriteiten staan thans voor ecu zware taak Do tot nu toe door dc regeering aangenomen te gemoetkomende houding is door de poli tieke desperado's slecht gewaardeerd. We enen, 12 Januari (V.D) Dc christe lijke sociale partij is rijdag opnieuw bij eengekomen. Bondskanselier Dollfuss bracht breedvoerig verslag uit over zijn laatste onderhandelingen met de leiding van dc Heirmvchr. Bij de vertrouwelijke besprekin gen zou in hoofdzaak de toestand in Opper- Oostcnrijk zijn behandeld Volgens de partijbladen staat dc chrislo- lijk-socialc partij thans voor moeilijke be slissingen. Een nieuwe vorm van cbristc- lijk-socialo vaderlandscbo beweging wordt thans in Oostenrijk noodzakelijk geacht De bondskanselier zou verklaard hebben, dat. de regeering den toestand volkomen meester is. Een wijziging in den rcgce- ringskoers in verband met do benoeming van Fey tot leider van den veiligheids dienst is niet te verwachten. Omtrent de beraadslagingen van het clirislelijk-socialc fractiebestuur wordt in een officieel partijcomfuniqué medegedeeld, dat bij de bespreking der politieke toestan den en gebeurtenissen van den lautstcn lijd de algemeenc overtuiging tot uiting is gekomen, dat do „samenvatting" van allo vaderlandscho krachten onder leiding vau den hondskanselier onvermijdelijk is en door niets mag worden gehinderd. De be raadslagingen zullen de volgende week worden voortgezet. Dc afgevaardigden zul len dan den bondskanselier verslag uit brengen over do bij do besprekingen tot uiting gekomen voorstellen. Müncben. 12 Jan. (V.D) Do „Oosten rijksche persdienst" deelt mede Naar pas nu bekend wordt, zijn bij de botsingen tusschen leden van den Oostcn- rijkschcn arbeidsdienst en dc bondspolitie in Klagenfurl vier slachtoffers gevallen, n.l twee dooden, één zwaar- cn één licht gewonde Deze slachtoffers aldus het be richt van den „Oostenrijkschcn Persdienst" zijn inlcgenstelling met de officiccle be lichten op do x lucht neergeschoten. Graaf Albexli weer vrijgelaten. Ween en, 12 Jan. (V.D). De landsleider van den Oostenrijkschcn Heimatschutz graaf Alberti is hedcnavojid weer op vrijo voeten gesteld. Oostenrijksche vluchtelingen in Hongarije. Press burg, 12 Januari (V.D). Officieel wordt medegedeeld Vrijdag 12 Januari om zeven uur 's mor gens zijn te Petrzalka negen leden uit liet kamp van Strem van den vrijwilligen ar beidsdienst aangekomen, die Donderdag, 11 Januari, naar Hongarije waren gevlucht. Om tien uur vanochtend zijn nog vijf mail aangekomen. Allen 14 werd op het station medegedeeld, dat zij weer zullen worden teruggezonden. Eommcn geworpen. Naar 't concentratiekamp. Innsbruck, 13 Jan. (V.D.) Officieel wordt medegedeeld, dat gisteren wederom in verscbillendo plaatsen in Tirol bommen tol ontploffing zijn gebracht. Do directeur voor do veiligheid in het hondstand Tirol heeft de overbrenging van verscheidene na tionaal-socialisten naar het concentratie kamp Wöllersdorf gelast. Hieronder bevin den zich vijf advocaten. DE RUSSEN IN VRIJHEID GESTELD. Een besluit der Mandsjoerijsche regeering. C li a r 1) i li13 Jan. (V.D.) Do regeering van Mandsjockwo heeft besloten de zes sovjetcmployés van den Noord-Mandsjoc- rijschcn spoorweg, die gearresteerd waren onder beschuldiging medeplichtig tc zijn geweest aan het transport van een hoe veelheid rollend materiaal naar Russisch grondgebied, over welke arrestatie tal van diplomatieke nota's zijn gewisseld, in vrij heid te stellen. Verwacht wordt, dat door dit besluit de hervatting van dc onderhandelingen over den verkoop van den Noord-Mandsjoerij- schen spoorweg door Rusland zal worden bevorderd. iDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN SPORT. II. V. C. verliest van Vriendenschaar. (Tweede Blad, pag. 1). Amsvordc door Holland ract 70 ver* plctterd. (Tweede Blad, pag. 2). Amcrsfoortschc Boys cn A. P. W. C. doe len dc punten. (Tweede Blad, pag. 2). Quick verliest met 43 van Soest. (Tweede Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. N'ed. Met. In stituut tc de Bilt. Hoogste barometerst. 765.6 tc La Corunha* Laagste barometerst. 732.8 tc Skudesnaes. Verwachting: Meest matige westelijke tot zuid-westelijke wind, half tot zwaar be wolkt regenbuien met hagel of natte sneeuw, lijdelijk opklarend, weinig veran dering in temperatuur. Zaterdagmiddag begon dc baiomelcr in Ierland weer te dalen welke daling des avonds zeer krachtig voortging cn leidde tot dc vorming van een diep minimum, dat gistermorgen over Engeland lag en over het. geheele Westen storm gaf, terwijl liet zich langzaam naar dc Noordzee verplaat ste. Dc hoofdkern der depressie blijft nog steeds in het hooge Noorden aanwezig, lor- wijl er tevens een depressicccntrum zich ten Westen van IJsland bevindt. In het Zuid-Westen cn ver in het Noord-Oosten blijft dc luchtdruk hoog. Dc krachtige win den rondom het Scandinavié-minimum bracht do warme luchlmassa's van deit Oceaan tot diep in het binnenland vart Europa en bracht dooi in Zuid-Duitschland en Zwitserland. In de Alpen bleef het koud (Santi 9 gr. Celsius, Jungfraujorh 15 gr. Celcius, Zugspitze —12 gr Celsius). In Zwitserland en evenzoo in dc Duitsche Middelgebergten vielen grootc hoeveelhe den sneeuw. l)e luehtdrukverandering wijst nog niet op verandering van hef hccrschen- dc weertype. RIJDT VEILIG! Drie, vier fietsers naast elkaar Geeft belemmering en gevaar. -Et'ITEK-RiyFEf; "Set. -per -&M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzyde van Hotel Monopole LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Nog extra voordeelige COUPONS. ZIJDEN en WOLLEN STOFFEN. Effen en fantasie. Ook Fluweel en Velcurs-Chiffon. f 6.cn f 8.per maand met recht van aankoop binnen twaalf maanden. Fa. R. VAN DEN BURG Arnh.straat.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1