BAKKERIJ „DE STANDAARD" DE EEMLANDEU AMEMrCCRT Onze nieuwe gevulde Kano's Grnhemschestraat 4000 L. J. LUYCX ZOON Vrijdag 19 Januari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a STAVISKY-AFFAIRE IN DE FRANSCHE KAMER TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S PIANO'S SIMON EN BONCOUR NAAR GENEVE Communistisch complot in Portugal verijdeld MAATREGELEN TEGEN HOOGE AMBTENAREN DE KWESTIE VAN ALBERTI'S OVERLOOPEN 32 e Jaargang No. 170 EXEMPLAREN 4 uur 51 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE ABONNEMENTSPRIJS 3 maand« voor Amersfoort 2.10, pc, maand I 0.75. per we€k C®*1 9r«tls verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per poat per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05- POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5IS DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummef elke regel meer {0.25. Ltefdadlghelds-advertentlén voord* helft van den prijs. Kleine Advertentlën ..KEITJES" bl) vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f,1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Stormachtige interrupties van de communisten Parijs, IS Januari (V.P). De Kamer is Donderdagmiddag begonnen met de debat ten over de begrooting Voor 1934 en wel met die van den minister van Justitie. Bovendien heeft de minister van Justitie de directe beraadslaging verlangd over riet eenigo dagen geleden door de regeering in gediende wetsontwerp Ion aanzien van den handel in effecten. De interpellatie van den rechts-georién- teerden afgevaardigde Herriot inzake eon gerechtelijk onderzoek in de zaak Stavisky veroorzaakte direct rumoer. Er wordt voort durend geïnterrumpeerd. De president schorste de ziting ten slotte. Na de heropening der zitting verklaarde "de afgevaardigde Hcnriot, dat de regeering belooft heeft, handelend oj» te treden. Het geval Stavisky wordt echter verdoezeld. Er mag geen verschil van justitie bestaan, al naar gelang men over politieke of officieele voorspraak beschikt of niet. Bescherming i- b.v. verleend aan den afgevaardigde Bon- naure, die Stavisky tót driemaal toe naar Hongarije heeft vergezeld en hem bij een Hongaarsch bankier heeft geïntroduceerd YVaarom bevindt Bonnaurc zich nog on vrije voeten? Bij de uitkeeringen aan de Volonté heeft men zich bediend van de be middeling van een man, die des morgens werkte bij de „Voionlé" en des middags in het ministerie van financiën De minister van financiën wees deze aan vallen yan de hand terwijl hij er den na druk op legde, dat de genoemde persoon nooit c^n urnbt aan hei ministerie van fi nancien beeft bekleed. Hij verzette zich ook tegen Je beweringen van den interpcllant volgens welke Stavisky op de conferentie te Stresa betrekkingen met de Fransche de legatie heeft onderhouden. Henriot verklaarde verder, dat. volgens- de laatste meJedeelingen zich onder de actcn van den rechter van instructie 120 dooi Stavisky ingevulde cheques bevinden. Al leen „Credit Lyonnais'* heeft echter mede gedeeld, dat het 300 cheques van Stavisky aan de politie heeft overgegeven. Waar zijn de andere cheques gebleven? Het kwam daarna weder tct stormachtige interrupties. De communisten schreeuwden: „Leve de Sovjets! Het schandaal iégrootel den dat van Panama!" Henriot las daarna eenige documenten voor, die moeten bewijzen, dat de vervol ging van Stavisky reeds maanden geleden had moeten worden ingele'd, wanneer zich niet bijzondere invloeden hadden geldend gemaakt. Tenslotte vroeg hij den minister van financiën, of het waar is. dat de tus- 6chenpcrsoon tusschen Stavisky en de Vo lonté waarover hij -gesproken heeft, in hel ministerie van financiën een bureau heeft gehad. De minister verklaarde, dat hij zich hier moest beperken lot de beantwoording .van een persoonlijken aanval. De Kamer hield opnieuw pauze. Daarna nam minister-president Chautemps het .woord. Hij steldt maatregelen tot bescher ming van het spairkapitaal voor. Verder verweerde hij zich tegen de verschillende aanvallen van Henriot, in het bijzonder te gen de bewering, dat degenen, die betrok ken zijn bij de affaire, verschillend wor den behandeld. Hij deed een beroep op de Kamer, om ook van het -geval-Stavisky geen wapen legen de regëering te maken, daar men daarmede het gehecle parlement zou treffen. De verklaringen van Chau temps werden door de regeeringspartijen met applaus ontvangen. Do zitting werd verdaagd tot Vrijdag. Heftige tooneelen in de wandel gangen. Parijs, 18 Jan. (V. D.) Na de debatten in de Kamer over dc affaire te Bayonne, is het in de wandelgangen tot heftige toonee len gekomen tusschen den afgevaardigde Henriot en den minister van onderwijs de Monzie. Henriot had verklaard, dat de vrouw van Stavisky vóór haar huwelijk in het jaar 1920 wegens bedrog was gear resteerd en dat twee leden van do tegen woordige regeering, n.l. dc Monzie en Bon cour, verlof gekregen hadden, haar in haar cel te bezoeken. Toen de Monzie van deze verklaring boor tje, ijlde hij naar de Kamer, waar hij Hen riot. in de wandelgangen ontmoette. Er ont spon zich een uiterst heftige woordenwis seling, zoodat eenige andere afgevaardigden tusschenheide moesten komen. DRIE JONGENS BEDOLVEN. Keulen, 18 Jan. ((V. D.) In Wolgast In de Gustav Adolfschlucht, nabij de stad, zijn drie knapen in een zelf gebouwd hol bedolven en omgekomen. Drie andere kna pen slaagden er in, zich uit het hol to be vrijden en hulp te halen die echter to laat kwam. i-y, <•-£ V*--m ;.y< - I GROTRIAN STEINWEG BECHSTEIN - BLüTHNER - IBACH Fa. R. VAN DEN BURG Arnh.straat. Gevestigd sedert 1887. Parijs, 17 Jan. (V D) De Engclschc mi nister van buitcnlandsche zaken sir John Simon is hedenavond tegen 21 uur te Parijs aangekomen, vanwaar hij korten tijd latei- weer naar Genève vertrok. De minister van buitcnlandsche zaken Paul Boncour is met denzelfden trein naar Genève vertrokken. Genève, 18 Jan. (V.D.j. De Engelsche minister van buitenlandschc zaken Simon en de Fransche minister van. buitcnland sche zaken Boncour zijn hedenochtend te zamen te Genève aangekomen. De presi dent van de ontwapeningsconferentie Ilen derson was reeds Woensdagavond gearri veerd. In volkenbondskringen neemt men aan, dat thans de besprekingen over de ontwapeningskwestie, waarbij het voorloo- pig slechts gaat om de vaststelling van den datum der bijeenkomst van hot presidium van dc hoofdcommissie, in vollen omvang, zullen worden hervat. Parijs, 18 Jan. (V.D.). Volgens een Jla- vastelegram uit Lissabon is in den afge- loopen nacht een communistische samen zwering ontdekt. Do regeering was cr sinds eenige dagen van op dc hoogte, dat de communistische vakvereeniging heden ochtend de algemeene staking zou uitroe pen en had in verband hiermede maatre gelen genomen. Een aantal verdachte per soiïen, dat in het bezit was van revolvers en bommen werd gearresteerd. Zij hebben erkend deel uit te,maken van de communistische partij. Stavisky^schandaal heef' een staartje Parijs, IS Jan. (YD.) Volgens de Ma- tin zal de Fransche ministerraad Maandag a.s. de maatregelen bespreken, die geno men zullen worden tegen een aantal hoo- ge ambtenaren, wegens door ben gepleeg de nalatigheid, bij de behandeling van de Stavinsky-zaak; o.a. zouden maatregelen worden genomen tegen een officier van justitie, tegen den prefect van het departe ment der Benedcu-Pyrèneëen met stand plaats Bayonne, tegen een hoogen ambte naar van het ministerie van handel en te gen verschillende ambtenaren van de pre fectuur van politie, alsmede van dc veilig heidspolitie. DE TIMES OVER HET ONTWAPENINGS- VRAAGSTUK. Londen. 18 Jan De Times wijdt op nieuw een hoofdartikel aan de ontwape- ningskwestie en t-peciaal aan de zware ont- wapeningszorgen, waaronder Frankrijk ge bukt gaan en die ook in Engeland volko men begrepen wórden. De Fransche leiders verlangen volgens de Tinier, niet slechts' garanties voor do eigen gren zen, doch voor een nieuw collectief vredes- systeem. Tegelijkertijd verlangen zij dat ■alle sLqlon, ook Groot-Bi itannië, dc verant woordelijkheid op zich nemen voor de hand having der ontwapeningsconventie, aange zien anders de atmosfeer van wantrouwen en onzekerheid niet kan verdwijnen. Frank rijk cisch derhalve voor zijn direct offer een collectieve garantie, welker grondslag overigens reeds in de Britsche ontwerp-, conventie is opgenomen, waarin gezegd wordt, dat de loyale uitvoering der con ventie een zaak is van gemeenschappelijk belang voor alle bij de conventie aange sloten partijen. Dc politieke opinie in En geland moet volgens de Times nauwkeurig nagaan, welke practise!) c interpretatie zij wenscht te 'geven aan dc woorden „zaak van gemeenschappelijk bélang". STICHTING VAN HET RIJK HERDAoHT. Berlijn, 18 Jan. (V.D.) Ter gelegenheid van den ti3ston verjaardag van dc stich ting van het Duitschc rijk hebben heden alle openbare gebouwen gevlagd Reeds vroeg in den ochtend hadden politieke or ganisaties cn oud-strijdersvereenigingen kransen neergelegdvoor het Bismarck- monument, voor het rijksdaggebouw en voor het nationale monument van keizer Wilhelm I. Om 12 uur trok dc wacht van het wachtregiment ter sterkte van een com pagnie Unter den Linden voorbij. De beschuldigde ver- weert zich We en en, 17 Jan. (V.D.) Graaf Albcrti, gewezen lundsleidcr van den Nedcr-Oos- tcnrijkschen Heimatschutz, publiceert in antwoord op den oproep en het bevel van bondsleider Starhemberg een oproep „aan de kameraden in den Neder-Oostenrij In schep Heimatschutz". Hij begint met zich te keeren tegen het hem gedane verwijt van verraad. Zijn aftreden van den post van landsleider is niet geschied uit een schuldbewustzijn, maar wegens zijn ar restatie. Hij heeft daardoor den bondslei der en den Heimatschutz willen tegemoet komen. Alberti vervolgt dan: Voor ik in den nacht op den dertienden naar de vol komen bij verrassing vastgestelde bijeen komst ging, werd dit in een schrijven aan den bondsleider medegedeeld, die inder daad dit schrijven eerst met vertraging ont ving. Een bedoeling, om door deze be spreking achter den rug van den bondslei der om iets te ondernemen, kan daarin te minder worden gezien, aangezien ik reeds sedert eenigen tijd het contact met de nat.- soc. met medeweten en goedkeuring van den bondsleider opgenomen had en den bondsleider daarover telkens verslag uit bracht. In den oproep worden vervolgens dc in het bevel van Starhemberg aan Alberti uitgesproken verwijten afgewezen en wordt vastgesteld, dat Alberti afgetreden is als landsleider in de meening. dat tusschen den bondsleider en hem volledige duidelijk heid cn volledige overeenstemming heersch ip. Daar de bondsleider nu echter beweert, Jat Alberti een schuld op zich geladen heeft, vervalt voor hen het motief voor zijn aftreden, zoolang deze schuld niet bewe zen is. Alberti eischt dan het onmiddellijk instellen van het hem toegezegde onderzoek door een commissie van Neder-Oostennjk- sche Heimutschutzleiders. De oproep eindigt met de verzekering, dat Alberti den Neder- Oostenrijkschen Heimatschutz nooit aan de nationaai-socialisten heeft willen uitleve- Oostenrijksche onderdanen in Duitschland. Berlijn, 17 Januari. (V.D.) In dc bladen van 17 Januari is het bericht opgenomen, dat verschillende landen hebben geëischt, dat de in Duitschland wonende Oostcnrijk- sclie onderdanen zich moeten melden. Ter vermijding van misverstand stelt de rijksminister van binnenlandsche zaken vast, dat het slechts een „onbelangrijke in structie aan do politic-autoriteiten" is, waardoor men het aantal Oostenrijksche onderdanen, dat in Duitschland woont, wil vaststellen. Verdere desbetreffende instruc ties van plaatselijke overheden worden ge rectificeerd. Ween en, 17 Januari. (V.D.) Do leiding der Heimwchr in Beneden-Oostenrijk be rust voorloopig bij Starhemberg. De onder leiders zijn ten deelo reeds door andere ver vangen, ten einde de zekerheid te verkrij gen, dat alle personen, die functies in cle Heimwehr bekleedcn, vrij zijn van sympa thieën voor het nationaal-socialisme. DALENDE INKOMSTEN IN DE VER. STATEN. Washington, 18 Jan. (V.D.) Dc sta tistiek over 1932 toont, dat er in 1932 in de Ver. Staten slechts 20 personen in de in komstcnbelasting waren aangeslagen vooi een jaarlijksch inkomen van een millioen dollar. In 1929 bedroeg dit a&ntal nog 513. VIJFTIENJARIG MEISJE SCHIET VADER NEER. New-York, 18 Jan. (V.D.) Te St. Johns in den staat Arizona werd de 15-jarige Mat- tie Turley, die haar vader had neergescho ten, veroordeeld tot zes jaar verblijf in een staats-opvoedingsgesticht voor meisjes. Zij verklaarde voor de rechtbank haar vader te hebben doodgeschoten om haar moeder in dc gelegenheid te stellen te trouwen met een knappen cowboy. DOLLFUSS ONTVANGT SUVICH. We enen, 18 Jan. (V.D.). De Donderdag ochtend hier aangekomen Italiaansche staatssecretaris Suvich heeft nog heden ochtend een officieel bezoek gebracht aan den bondspresident -Miklós en den bonds kanselier Dollfuss. Beiden hebben dit bc- boek beantwoord met een tegenbezoek. De zakelijke besprekingen tusschen Suvich en Dollfuss zullen hedenmiddag beginnen Lie den avond b'idt Dollfuss Suvich een diner aan, gevolgd door een officieele ontvangst. 'DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN STADSNIEUWS. Dc Henricuskerk verbouwd. (Eerste Blad, pag. 2). Op auto-manoeuvre in Eemnes. (Kanton gerecht (Eerste Blad, pag. 3j. Filmavond van 't Nut. (Eerste Blad, pag. 3). Vergadering van Kerk en Vrede. (Eerste Blad, pag. 3). De wereld van het kleine. (Eerste Blad, pag. 2)* Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt. Hoogste barometerst. 768.6 te La Corunha* Laagste barometerst. 730.3 te Nordöyan. Verwachting: Krachtige Westelijke tot Noord-Westelijke wind, half tot zwaar be wolkt, regenbuien met natte sneeuw, kou- der, vooral 's nachts. De luchtdrukstijging in het Noord-Westen hield aan, zoodat thans het weer wordt be- heerscht door de wegtrekkende depressio voer Scandinavië met minima nog bene den 730 m.M. en een rug van hoogen lucht druk van de Azoren tot nabij IJsland. IJs land zelf is geheel onder invloed van arc tisch gebied van hoogen luchtdruk met zeer lage temperaturen in het poolgebied. Terwijl over Zwitserland en Oost-Duitsch- land nog een krachtige luchtstroom, warm® luchtmassa's met groole. snelheid naar Oóst-Europa transporteert, naderen van Schotland en de Noorsche zee veel koudere luchtmassa's. die in onze omgeving buiig en guur weer zullen veroorzaken, wellicht met natte sneeuw. In de Alpen is het beneden 2000 M. nog warmer geworden met veel regen. Op groo- tere hoogten werd het echter iets kouder en hielden de sneeuwstormen op. (Jung- fraujoch 11 gr. Cclcius met matige win den uit het Westen). In Finland komt geen. in Scandinavië slechts lichte vorst voor. In Schotland daal de dc temperatuur in de Hooglanden tot onder het vriespunt. RIJDT VEILIG! Wielrijdersrijdt nimmer mei meer dan twee naast elkander. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur KAMP 41 Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Wie nu STOFFEN koopt voor a.s. VOORJAAR is heusch niet dom. NU ZIJN ZE NOG COEDKOCP Soesterweg T1-T3-T5 - Tel. 995 Opgericht 1896 smakelijk 6 cent per stuk

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1