UTRECHT 25% Korting op onze laatste prima Bontmantels DAMES-MODE ZAAK Tegen de vijanden van den staat uit mooi Amersfoort! DE EEMLANDEU AUTDD1ENST VAN DOORN L. J. LUYCX ZOON 4000 EXEMPLAREN Medische Hulp Zaterdag 20 Januari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. <2° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 171 Inbeslagneming van vermogens Wet op de corporaties aangenomen VERKEERSONGEVALLEN IN ENGELAND Hevige sneeuwstormen in Kroatië en Bosnië HOE DE AARDBEVING INDIE TEISTERDE TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S DUITSCHLANDS ANTWOORD AAN FRANKRIJK SCHOUWBURG AMICITIA. ZWEI HERZEN IN 34 TAKT 4 uur 51 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole AMERSFOORTSCH DAGBLAD .ABONNEMENTSPRIJS ptr 3 tna.ndcn vo°' Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.171/» 81 n n e a I b n d franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.0$. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTEFG SIS PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummtf elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-advertenUén voor da helft van den prijs. Kleine Advertentién „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regeJ meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Opnieuw een aantal personen ter dood veroordeeld De terugkeer der uit gewekenen Berlijn, IS Jan. (V.D.) De geheime staatspolitie heeft op grond van de wet in zake ile confiscatie van staats- en volks vijandige vermogens de confiscatie bevolen van cenige vermogenswaarden van gevluch te Marxisten en van Marxistische organisa ties. O.m. zijn ïnventarisstukken v<in den vroegeren leider der S.P.D., Otto Welt-, die le Friedrichshagen bij Berlijn een villa heeft bewoond, in beslag genomen. Voorts zijn in de woning van Alfred Kerr tal van voorwerpen verbeurd verklaard, zoomede van Willy Loew, den voorzitter van den vroegeren rooien frontstrijdershond, van mevr. urm, vroeger rijksdaglid voor do S.P.D. en van Zweig, „den Joodschen schrij ver", zooals de politie mededeelt. lot de onlangs in bc6lag genomen boek werken behooren ook 50 exemplaren van Erich Maria Remarque's „Der Weg Zu- rück Hamburg, 18 Jan. (V.D.) Drie personen, die beschuldigd zijn van moord op een Hitler-jongen, zijn ter dood veroordeeld, één hunner bovendien tot 15 jaren tucht huisstraf. Drie beschuldigden werden vrij gesproken twee werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 3 reap. 2 jaren, ter wijl de overige 20 beschuldigden werden veroordeeld tot tuchthuisstraffen van 4 tol 12 jaren. De jongen was oo 26 Februari verleden jaar bij een vechtpartij gedood. Berlijn, 18 Jan. (V.D.) Naar aanleiding van de vela geruchten en uiteenloopendc interpretaties van do nieuwe verordening iuznke den terugkeer van emigranten, naar Duitschland, dezer dagen uitgevaardigd door den Praisiechen minister-president Goering, heeft de inspecteur der geheime staatspolitie* Minister ia Ir at Dicls, aan de Angiilf eenige bijzonderheden medege deeld. Hij verklaarde o.a. niet te vreezen, dat er een stroom van emigranten naar Duitschland zou terugkccren. Slechts den genen, clie uil overgroot© angst uit Duitsch land zijn gevlucht, zonder zich met staats- en volksvijandige acties bezig te houden, wil het besluit den terugkeer in het vader land mogelijk maken. Het zal hun, dio het daarmee ernst is, niet gemakkelijk worden gemaakt, met het bewijs, dat zij werkelijk krachtig voor dc belangen van liet vader land w illen optreden. Bovendien was de ge heime staatspolitie nauwkeurig geïnfor meerd over het optreden van elk der emi granten ui bet. buitenland. Met «alle mid delen zou dc geheime staatspolitie optre den tegen hel veroorzaken van geruchten, tegen denunciatie en tegen sabotage op eco nomisch gebied. Ook zou men een oog in het zeil houden bij de vele 'geestelijken der evangelische en katholieke kerk, die zich thans zoo geducht roeren. Geestelijke gearresteerd wegens belcediging van den Rijksjeugd. leider. Bel lijn, 18 Jan. V.D.) Dc geestelijke Weichenhcim uit Waldenburg is Dinsdag gearresteerd wegens beleedigiug van den rijksjcugdlcider Baldur von Schirach. Volgens dc officieelc medcdeeling van de politic te Breslau zou de priester Weichen hcim hebben verklaard, dat Baldur von Schirach een Jood was en eigenlijk Baruch Meyer heette. Invoering van Duitsche maand namen? Berlijn, 18 Jan. (V.D.) Naar verluidt, bestudeert momenteel een speciale afdee- ling van het rijksministcrie van binnen- landschc zaken dc kwestie, of binnenkort dc tegenwoordige namen der maanden dooi de reeds gepubliceerde lijst van specifiek Duitsche namen zullen worden vervangen. In afwachting van een beslissing heeft de Pruisische minister van binnenlandsche za ken. Goering, den verschillenden hestuurs- iustanties verzocht voorloopig van het ge bruik der nieuwe namen in officieelc stuk ken af te zien. Geen interventie van Hitler in den kerkstrijd? Berlijn, 18 Jan. (V.D.i Rijksbisschop Muller heeft lieden een bespreking gehad niet Hitler over den kerkstrijd, doch om trent het besprokene wordt geen enkele officieelc mcdedeeling 'gedaan. Er verluidt echter, dat Muller machtiging zou hebben gevraagd den „Nolbundte ontbinden, doch dat Hitler weinig geestdrift heeft getoond in kerkzaken te intcrvcniceren cn dérhalv den rijksbisschop heeft medegedeeld, dat hij de zaak zou overwegen en hem later zijn antwoord mededcelcn. De Pruisische staatstheaters onder Goering. Berlijn, 18 Jan. (V.D.) In zijn zitting van lieden heeft het Pruisische staatsmi- nisteric een wet inzake dc reorganisatie van het beheer der staatstheaters aangenomen. Het helieer van de staatstheaters te Berlijn, met inbegrip van liet Krollthcater en van de vroegere staatstheater# te Kassei, Süd- baden en Hannover gaai van dc bevoegd beid van het ministerie van wetenschap, kunst en volksopleiding over op den mi nister-president. Dc nóodige uitvoeringsbe palingen worden uitgevaardigd door den minister-president in overleg met den mi nister van wetenschap, kunst en volksop leiding. Hakenkruis op Duitsche post zegels. Berlijn, 18 Jan. (V.D.) Naar verluidt, zal op de nieuwe Duitsche postzegels, dir. Ihaps worden aangemaakt, een hakenkruis zijn afgebeeld. Dc geruchten dat op dc nieu we postzegels ook de beeltenis van Ilitler komt, worden tegengesproken. Rome, 18 Jan. ill.W). De Italiaansche Kamer liceft vandaag de laatste vergade ring van de 28ste zittingsperiode gehouden. Deze vergadering, die een zittingsperiode van vijf jaar besluit, droeg een plechtig karakter. Reeds lang voor het begin van de zitting was op het plein voor het ge bouw van dc Kamer een groote menigte samengestroomd om van dc aankomst van Mussolini getuige te zijn, Dc zittingszaal zelf was tot dc laatste plaats toe bezet, evenzoo dé' diplomatenloge cn dc perstri bune. In deze zitting werd dc wet op de cor poraties behandeld, Welke .één der grond slagen Van d'en nieuwen fuscistiscbcn staat vormt. Rocco, de oud-minister van justitie, w as rapporteur voor het. wetsontwerp. w elks grondslagen hij kort uiteenzette. Daarna hield Mussolini een korte toespraak, waar na hij de kamer dankte voor het werk, dat zij in de afgcloopen vijf jaar heeft verricht voor de fascistisch© revolutie, waarvoor al len bereid zijn steeds met alle wapenen en overal te strijden. Dc wet-.werd daarop met algemecne stemmen aangenomen. Dc zitting sloot niét ccn geestdriftige ovatie oor Mussolini. Londen, 19 Jan. (V.D.). Blijkens de voorloopigc inededeeüngen van bet minis terie van binnenlandsche zaken werden in 1933 458 personen meer gedood door ver keersongevallen in Groot-Brilarinié dan in 1932. Ilct-aantal verkeersongevallen nam met 782.J of 4.3 procent toe. waarvan liet tan tal ernstige met 437 of G.7 procent. In totaal werden in 1933 bij verkeerson gevallen 7125 personen gedood en 216.401 gewond, van w ie 0921 ernstig. Naar aanleiding van deze cijfers spreken dc Engelsche bladen de verwachting uit, dat liet ministerie voor verkeerswezen iets zal doen om aan het euvel een einde te maken. Aangezien een algemecne snel heidslimiet zeer onwaarschijnlijk is, ho pen verschillende bladen, dat de plaatse lijke autoriteiten voor die gebieden, waar voor dat terwille van dc veiligheid noodig is, maximumsnelhedcri zullen vaststellen. DAKLOOZE HONDEN DOODEN 120 SCHAPEN. Keulen, 19 Jan. (V. I).) Ken rondtrek kende herder had Donderdagavond zijn kudde schapen in totaal 240 stuks voor den nacht in de nabijheid van Maycn bijeengedreven, teneinde ze den volgenden dag verder te drijven. In den loop van den nacht drongen plotseling daklooze honden tusschen de kudde, joegen de dieren uit el kaar en dreven ze tenslotte in een heek; 170 schapen verdronken, terwijl ongeveer 13 schajien door dc honden werden ver scheurd. Talrijke dieren hebben bovendien beenbreuken en andere verwondingen opge- loopen. Ulf ZIJN GESCHIEDENIS. Dezer dagen werd mij door den schrijver een boekje gestuurd, dat bleek een over druk le zijn van een artikel van professor w'eevers, zeker wel een van de beste, zoo niet dc allerbeste kenner van „Mooi Amersfoort". Er zullen weinig Amersfoor- ters zijn, die, zoo nauwkeurig onze móoic omstreken hebben doorkruist en de bijzon derheden daarvan vastgelegd, voornamelijk uit een botanisch oogpunt bekeken. Want professor Weevers is vooral botanist. Het bedoelde geschrift dan draagt tot ti tel: „Relicten in dc Gcldersche Vallei" cn is verschenen in Deel 43 van het Neder- landsch Kruidkundig Archief. Onder deze relicten verstaat de schrijver de uit vroegere lijden nog overgebleven planten, die nog getuigenis afleggen hoe dc toestand voor ecuwen in dc Gcldersche Val lei is geweest, vooral dal deel lusschcn Amersfoort cn Barneveld, dat behoort lot dc streken van ons land, die in de laatste 50 jaar snel veranderd zijn. Na van die veranderingen enkele typi sche voorbeelden te hebben opgenoemd, gaat dan dc schrijver dc groeiplaatsen na van een vijftal planten en die op even zooveel kaart jes met stippen markeeren. Deze vijf zijn: het Boschancmoontjc, de Grootbloemmuur, dc Salomonszegel, de Klimop cn het Bosch viooltje. Deze zijn alle echte boschplanten Onze medewerker A. Joman, die heden zijn vijfhonderdste „Uit Mooi Amcrs- loort" voor ons blad schreef. cn prof. Weevers komt dan ook tot dc con clusie, dat zij dc overblijfselen zijn uit een groot bosch, dat hier ten Oosten van Amers foort zich lot Barneveld en Ede heeft uit gestrekt. Het leek me vooral van belang dit hier te relevccrcn omdat prof. Weevers daarover op de vergadering der Nat. lust. vereeniging Dinsdagavond a.s. in het logegebouw der Theosofische vereeniging aan dc Regenlessc- laan ccn lezing zal houden. Iets voor alle mooi Amersfoort minnaars! A. JOMAN. Het verkeer volkomen ontredderd Belgrado, 19 Januari (V.D.), In Kroa tië en Bosnië hébben inl de laatste dagen lievige sneeuwstormen gewoed, welke ten deele ook een onderbreking van liet spoor wegverkeer t us scherf Belgrado en Agram ten gevolge hebben gehad. Meer dan 500 telegraafpalen zijn vernield. In Bosnië zijn verscheidene treinen in gesneeuwd. ITulptreinen zijn eveneens in de sneeuw blijven steken, liet autobusvei keer moest worden gestaakt. Dc telefoonlijnen zijn gestoord. In Bosnië is de sneeuw 1 M. dik, in dc bergen hier cn daar 2 M. Calcutta. 19 Januari (V.D.). De gou verneur van Bihar en Orisa is per vlieg tuig te Moczzafarpoer aangekomen om zich persoonlijk op dc hoogte te stellen van de verschrikkelijke gevolgen van de aardbe ving, welke alicen te dier plaatse 2100 doo- den heeft gekost en dc stad geheel hccfft verwoest. Dc gouverneur heeft Vrijdag het politie bureau bezocht waar honderden dooden zijn opgebaard. Genietroepen zijn op weg om dc vernielde wegen, dijken cn bruggen te herstellen. 3 x per dag naar ZUIDSINGEL 66-67 Tel. 1118-401 LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Tegemoetkomende toon Berlijn, 19 Januari Y.D.y. Wij verne men, dat het antwoord aan den Fruiischcn ambassadeur een omvangrijk document is, dat veertien schrijfmachincvellen omvat Het is tn tégemoetkomenden toon gehou den cn houdt zoodoende rekening met dc door beide zijden gewensclite overeenstem ming. Zijn strekking is dc voortzetting cn de tcneindcbrcnging der begonnen bespre kingen. DE VROUW IN DIPLOMATIEKEN EN CONSULAIREN DIENST. Londen, 19 Jan. 'Y.D.). De minister van builcnlandschc zaken sir John Simon heeft een commissie ingesteld, die zal nagaan of er aanleiding bestaat tot herziening van dc kwestie van toelating van vrouwelijke ambtenaren voor bepaalde functies in di plomatieke» en consulaireh dienst. Wie nu STOFFEN koopt voor a.s. VOORJAAR is heusch niet dom. NU ZIJN ZE NOG GOEDKOOP De Frits Hirsch Operette vindt definitief plaats op WOENSDAG 18 APRIL 1934. Zie advertentie in dit blad. NATION A AL-SOCIALISTISCHE AGITATIE. Relletjes in Stiermarken en te Innsbruck. Wee-Ben, 19 Januari (V.D.). Te Krieg- lach (Stiermarken) hebben nationaal-socia listen betoogd toen een nationaal-socialisl naar liet concentratiekamp Woellersdorl zou worden overgebracht. 400 personen be zetten de stationsstraat en probeerden de toegangen tot het station te versperren Eenige betoogers gingen op de rails liggen om te trachten liet vertrek van den trein le belemmeren. De gendarmerie was tegen de igroote menigte niet opgewassen en moest den arrestant loslaten. Later werd versterking ontvangen. Twee betoogers zijn gewond. Demonstraties in TiroL I n n s b r u c c k, 19 Januari 'V.D.). Op dc eerste cn tweede verdieping van het univer siteitsgebouw hebben studenten papieren bommen laten ontploffen. Zij hebben natio- naal-socialisti&clic liederen gezongen. Met is lot botsingen gekomen rnct dc politie. Tal van studenten zijn gearresteerd. Eenige nationaal-socialistcn, die dc laat ste dagen zijn gearresteerd, zijn overge bracht naar het concentratiekamp van Wocllersdorf. IDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCUM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BINNENLAND. Vragen van den heer Boon inzake een Amsterdamsch strooibiljet der N.S.B, (Tweede Blad, pag. 1.) De brand op de Indrapoera in onderzoek bij den Baad voor de Scheepvaart, (Tweede Blad, pag. 3.)] Medegedeeld door het IC. N. M. I. le D© Bilt. Hoogste barometerstand 777.6 to Scilly, Laagste barometerstand 713.1 te Beren-» eiland, gelegen tussclicn dc Noordkaap ctj Spitsbergen. Verwachting; Meest matige, later afnc- mende wind uit Noordclijko richting, ge deeltelijk bewolkt, mogelijk nog enkel© lichte sneeuw- of hagelbuitjes, lichte vorst des nachts, overdag temperatuur om liet vriespunt tot lichte dooi. Het centrum der Noord-Oostelijke de pressie ligt nog met een minimum van 7.30 m.M. bij Bereneiland in dc Poolzeo tusschon Spitsbergen en de Noordkaap. De luchtdrukstijging in het Noord-Westen zette krachtig door en houdt nog met groote intensiteit aan voor de Noordzee kust. Do strooming van polaire lucht uit de Poolz.ee brengt storm uit liet Noord-Westen met temperatuur onder het vriespunt langs het Noordelijk deel van do Noordzeekust. Zij zal de vorst in Zweden weer sterk doen toenemen, wanneer de storm aldaar be daart, Tot diep in Centraal-Europa is dö atmosfeer weer koud geworden. Op liet geheele vaste land is het boven de 400 500 M. onder liet vriespunt. Do stations in de Alpen melden 5 ii 6° lager© temperatuur dan gisteren met sneeuw tot op 3500 M. hoogte (Jungfraujoch). Bij IJsland nadert een nieuwe depressie, welke aldaar de temperatuur sterk deed stijgen. Het doordringen vaji dc koude gaf zwaren neerslag in Zuid-Frankrijk, Zwitser* land en Oost-Duitschland. Do luchtdrukver* dccling wijst op iets toenemende koud© met vorst, voorloopig nog slechts in den nacht. Zondag hebben dienst de doktoren: Batenburg, Utrechtscheweg 18; TcL 448. Duyvis, Utrechtscheweg 145; tcL 396, Plomp, Regentesselaan 15; teL 1359. Zondag en de geheele week 's nachts beeft dienst de apotheek van de firma v. d. Bovenkarap, Utrcchtschestraat 45a, Tel. 63. RIJDT VEILIG! Niet schuins, maar steeds loodrecht Een rijweg oversteken. Nadat ge eerst geducht De straat hebt afgekeken! BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur ARNHEMSCHE WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1