BAKKERIJ „DE STANDAARD DE EEMLANDEU L. J. LUYCX ZOON Onze n«euwe gevulde Kano's 4000 EXEMPLAREN Vrijdag 26 Januari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 176 Buitenlandsch Overzicht Buitenland DE AARDBEVING IN BRITSCH-INDIE ENGELSCH PROTEST TE PARUS TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 PIANO'S m HUUR HUUR gj 1 BHHH9 ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE N 9 C. BOVÉE KAMP 41 Belangrijkste Nieuws Weerbericht 5 uur 3 min. 94 Soesterweg 71-73-75 Tel. 995 - Opgericht 1896 Zeer smakelijk 6 cent per stuk AMERSPOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 511 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummtfl eikeregel meer f0.25. Llefdadighetd.vadvertentiën vcor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES"' btj vooruitbetaling 15 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,Bewijsnummer extra f 0.05 Zal ook Bulgarije bij bet Bal kanpact worden betrokken? De kansen zijn niet bijster groot Tc Boekarest, de hoofdstad van Roemenië is gisteren met groot eerbetoon het Bul- gaarscho koningspaar, alsmede Mocsjanof, do Bulgaarschc ministerpresident, inge haald. Een galadiner in het koninklijk pa lcis werd gevolgd door een galaconcert in liet Nationale Theater, dat begon met het voorspel van de Meistersinger. De Roe- meensche rhapsodic van Enescoc en liet symphonisch gedicht Till Eulenspiegel van Richard Strauss kwamen daarna aan de beurt. Wanneer de koninklijke luisteraars kunstkenners zijn of 6lechts kunstzinnig aangelegd, hebben zij ongetwijfeld veel kunnen genieten. In den namiddag reden dc gasten, de Rocmecnsche koningsfamilic met koning Carol, de ministerpresident Moesjanof en enkele leden der Roemeenschc regeering naar Sinaja, waar binnen het kader van de feestelijkheden aan het hof politieko be sprekingen werden gevoerd. Men heeft dus het aangename met het nuttige trachten te verbinden. Wat toch is het doel. dat men voor oogen heeft met de uilnoodiging van het Bulgaar- sche koningspaar? In de eerste plaats wil men ernaar streven— 'en het is Roemenie dat dc kat nu de bel aanbindt Bulgarije ertoe te bewegen zich eveneens bij het Bal kanpact aan to sluiten. Het schijnt boven dien. dat koning Alexander van Joego Slavic van Belgrado uit zich vandaag tele fonisch in verbinding zal stellen met ko ning Boris van Bulgarije en koning Ca-ol van Roemenië. Koning CAROL. Over het algemeen neemt men aan, dat, al zal van Jocgo-Slavischc en Roemeenscho zijde de Bulgaarschc deelneming aan het Balkanpact op nog zoo aanlokkelijke wijze worden voorgestled, koning Boris nog wel een nacht zal slapen, voordat hij een be sluit neemt. De berichten, die op het Bal kanpact betrekking hebben, komen n.l hierin alle overeen, dat bij de vorming van den Balkanbond is gedacht aan dc hand having van den status quo; m.a.w.: aan de door de vredesverdragen geschapen grenzen zal niet mogen worden getornd. Het is zeer dc viaag, of Bulgarije zich tot zoo iets zal willen verbinden, zoodat ongetwijfeld reke ning moet worden gehouden met een mis lukking der Roemeensclie verleidingspogin gen. In dat geval zal er vruchteloos zijn ge geten en gedronken, gemusiceerd en ge klonken. Koning Boris en ministerpresident Moesjanof zullen te eerder aarzelen zich bij het Balkanpact in zijn tegenwoordige» vorm te laten betrekken, daar zij ook reke ning hebben te houden met de Macedonians, die nog steeds een belangrijke macht vor men. In dit verband moge eraan worden herinnerd, dat dezer dagen de voorzittci van het Macedonische comité een verkla ring openbaar heeft gemaakt, die nogal een positief en dreigend karakter droeg. In dit communiqué wordt wel-is-waar meege deeld, dat de Macedonians er in beginsel geen bezwaar tegen hebben, dat Bulgarije zich eveneens bij het Balkanpact aansluit, maar zij stellen daarbij één zeer belangrijke voorwaarde. Zij verlangen namelijk, dat do Macedoniers, die wonen in de gebieden welke Bulgarije na den verloren wereldoor log aan Joego-Slaviö en Griekenland moest afstaan, als minderheden niet langer zul len worden ontrecht. Daar de Joégo S.aven echter een politiek voeren, waarbij met dc minderheidsrechten der Macedoniers nau welijks rekening wordt gehouden, zou men te Belgrado hot stuur geheel moeten om gooien, wilde men de verlangens der Mace doniers inwilligen. Men krijgt zelfs don in druk. dat één der voorwaarden, die Joego- Slavic. ten aanzien van zijn toetreding tot dc unie van Balkanstaten stelt, hierop neerkomt, dat de regeering ic Belgrado moet worden gewaarborgd, dat zij dc poli tick, die zij tot dusver tegenover de Mace doniërs voerde, onbelemmerd kan voort zetten. Op hot gebied der binnenlandschc politiek duldt Joego-Slavie geen enkele in menging en van een grenswijziging, als uitvloeisel van eventuecle Bulgaarsche oischcn, wil het evenmin iets weten. Kort om: het is nu reeds zoo goed als zeker, dat de Macedoniers van loego-Slavië niets hebben te verwachten en dit feit beteekent op zijn beurt, dat de Macedoniers met man en macht zich zullen verzetten tegen dc verwerkelijking van een Balkanpact, waar bij ook Bulgarije zou zijn aangesloten. Daar er ook vele niet-Macedonicrs in Bulgarije zijn, die van den Balkanbond, zooals hij thans is gedacht, niets moeten hebben wordt het weinig waarschijnlijk geacht, dat te Sinaja spijkers met koppen zullen wor den geslagen. Maar misschien worden er later nog eens indrukweggender galadiners en imponeerender galaconcertcn gehouden Koning BORIS. Ongeveer 2500 menschen hebben het leven verloren Londen, 25 J a u. (V.D.) De thans ter beschikking staande gegevens maken het mogelijk, zich een nauwkeuriger donkbeeld te vormen van den omvang van de aardbe ving in Indio op KI Januari j.l Er blijkt dan dat de verliezen aan menschenlevens, ofschoon toch nog groot, veel kleiner zijn dan op een gegeven oogenblik gevreesd werd. n.l. niet veel meer dan 2500. Wanneer men daarbij bedenkt, hoe buitengewoon groot de schade is, die aan huizen, eigen dommen en oogsten is aangericht, moet dit cijfer opmerkelijk klein worden genoemd Dit feit wordt verklaard door de omstandig heid, dat de aardbeving plqals had, toen liet mecrendcel der bevolking buitenshuis was. De steden, waar de grootste materieo le schade is aangericht, zijn gelegeil in Noord-Bihar. waar op zijn minst dc helft van het'aantal steenen huizon is verwoest en de stad Monghyr, waar het ziekenhuis vernield werd en waar honderden men schenlevens verloren gingen, toen dc bazar ineen stortte. In Moezaffarpoer zijn do woningen van cle daar gevestigde rechters cn burgerlijke ambtenaren vernield, de gevangenis en het bankgebouw werden beschadigd en om streeks driehonderd menscherrleyens gingen verloren, terwijl alle overige steenen hui zen vernield zijn. In Darbhanga gingen eveneens 300 menschenlevens verloren en werden alle stenen huizen vernield. Moti hari werd volkomen gni.soleeerd cn groo tendeels verwoest. Wat de andere steden betreft, in Bhogalpoer werden de gebouwen ernstig beschadigd, in Jamalpoer werd ook veel malcneelc schade aangericht cn gingen 20 menschenlevens verloren, te Poe sa werd het vermaarde land bouw instituut ernstig beschadigd. In Tsjapra werden de residentie en de openbare gehouwen ver nield en hel ziekenhuis zoodanig bcscha digd, dat verblijf aldaar onveilig werd Te Patna werden 50 personen gedood, hon derden gewond en ruim 4000 gebouwen ver nield of beschadigd. Buiten de steden is de vernieling van huizen veel geringer go vveest. De meest zichtbaro tcckencn van de aardbeving zijn daar vernielde en verdwe nen wegen, overstroomde velden en groote scheuren in den grond waaruit 'modder, zand en water een slijkachiig bezinksel over velden en oogsten hebben uitgespreid Wegen, spoorwegen cn bruggen zijn zoo danig getroffen, dat de gewone verbindin gen over een groot eedeclte van de geteis terde streek onmogelijk zijn geworden. D.' ernstigste bedreiging voor de landplijke bc volking, die op sommige plaatsen de on gewone dichtheid van ruim 900 per vier kante mijl bereikt, wordt gevormd door de aan den landbouw toegebrachte schade, in' clusicf de verwoesting der suikerfabrieken. Bovendien zijn tal van bronnen onbruik baar geworden eo het probleem van de verzorging van zuiver drinkwater in ste den en dorpen is uiterst acuut. Do ramp hoeft alle standen getroffen. De stedelin gen hebben hun huizen cn bezittingen ver loren. de landbouwde bevolking haar oogst en haar markten. Een zeer eroot steun fonds zal noodig zijn. Wegens de Fransche contingent teeringspolitiek Londen, 2 5 Jan. (V. D.) Volgens den politickcn medewerker van de Daily Tele graph heeft het Brilsche kabinet gisteren dc kwestie der ongemotiveerde verminde ring van het Brilsche invoercontingent door Frankrijk behandeld en besloten den ambassadeur tc Parijs lord Tyrrell op dracht te geven onmiddellijk met kracht tc protesteeren. Groot-Britanriië verlangt de zelfdo behandeling als de Ver. Staten. Zoo lang Frankrijk den Bntschen import op bijzondere w ijze behandelt, zal Engeland geen nieuwe onderhandelingen over een Kngelsch-Fransch handelsverdrag voeren. DE VERDEDIGING VAN ZUID-AFRIKA. Invoering van alcemeenen dienstplicht? Kaapstad. 25 Jan. (V.D.) Volgens een verklaring van generaal Brink, secretaris voor de Landsverdediging, aan „Die Bur ger' bestaat het plan tot invoering van den militairen dienstplicht iu Zuid Afrika voor jongelui tusschen 17 en 25 jaar, op gelijke wijze als deze voor den wereldoor log bestond. Tevens zal langs liet gehccle kustgebied do luchtverdediging worden ge oirganiseerd. „Die Burger", die thans onder leiding van Malan oppositieorgaan is geworden, be weert dat dit plan een onderdeel zou vor men van het algemeene dominiale verde digingsplan, dat zou zijn uitgewerkt op de jongste imperiale conferentie tc Londen, waar ook de betrokken Ministers voor Landsverdediging aanwezig waren. Ilct blad wijst erop. dat bet. een feit is dat ook Australië thans bezig is met de praclische uitwerking van een soortgelijk schema. DE DUITSCHE ZEEMAN TE ROTTERDAM. Hij is te vest de grens overgegaan. A ntwerpe n, 25 Januari. (V.D.) Om trent de verdwijning van den Duitschen zeeman Krull te Antwerpen kan nog wor den medegedeeld, dat een scheepsmaat thans van K. een brief heeft ontvangen uil Rotterdam, waarin K. mededeelt, dat toen hij op het Duitsche consulaat ter zijde werd gesteld hij besloten had te vluchten omdat hij vreesde te worden vastgehouden. K. is n.l. bij verstek in Duitschland ter dood ver nordecld wegens anti-Nationaal-Socialisli schc actie. Buiten het consulaat gekomen is lüj te voet van Antwerpen naar Nederland ge gaan. Aet SVSEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S f 6.en f 8.per maand met recht van aankoop binnen twaalf maanden. Fa. R. VAN DEN BURG Arnh straat per maand oop binnen fijcj den. BURG TAX8 TAX8 BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter lir!;erz\jde van Hotel Monopole DIT BLAD HEEF1 EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG PAN BUITENLAND Duitsche geestelijken voor den rechter. (Dordo Blad, pag. 1). Sarraut bepleit een krachtige modern# vloot. (Derde Blad, pag. 1)< BINNENLAND Amsterdamsche tclefoonstoring spoedig opgeheven. (Tweede Blad, pag. 1.) Sarassani komt, (Tweede Blad, pag. 1.)' Herdenking van het 25-jarig bestaan defi Chr. llist. Unie. (Tweede Blad, pag. 2.) STADSNIEUWS Nieuwjaarsrede van den Voorzitter dei! Kamer van Koophandel. (Eerste Blad. Pag 3)< Moderne strooperij. (Kantongerecht). (Eerste Blad, Pag 3)'j Concert van het Hartvelt-Kwartet. (Eerste Blad, pag. 2)', Brand in een graanpakhuis aan den Kleinen Koppel. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K-N.M.I. te De Bilt, Hoogste barometerstand 770.5 le Weenen. Laagste barometerstand 738.4 te Jan Mayen. Verwachting: Matige, later tijdelijk afne mende, Zuid-Westelijke tot Zuidelijke wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt tot lichte dooL Dc hooge drukking heeft zich weer vooral naar het Zuid-Westen uitgebreid en secun daire» van de aftrekkende depressie bij IJsland geven daling aan do Noorschc kust, zoodat de wind naar het Zuid-Westen liep cn de vorstperiode tijdelijk wordt onder broken. Daar echter nu do barometer in liet Zuid-Westen en Zuiden overal stijgt cn de depressie sterk in diepte afnam, ter wijl in het hooge drukgebied do vorst ma tig bleef, kan de vorst over enkele dagen weer terugkomen. Uit Middcn-Duitschland worden weer boven de slechts 400 Meter dikke koude luchtlaagtensperaturen tot 8° boven nul gemeld. In het Zuiden reikt do koude tot 800 Meter en ook in de Zwit- sersebo bergen bleef het vriezen. In Frank rijk is de lucht grootendecls betrokken en valt in het Westen regen. Op do Britscho Eilanden klaart het weer op, zoodat in Ier land bijna vorst voorkwam. In Scandina vië is dor vorst weer vrij sterk toegenomen. Aan de Noorsche kust waait het storm achtig uit het Zuiden met regen In het Noorden valt sneeuw. DE TREINRAMP IN SPANJE. Vier dooden. Madrid, 25 Jan. ilI.N.J Het. aantal slachtoffers Nan het spoorwegongeluk op le lijn Madrid—Santander bedraagt nie. liegen, zooals oorspronkelijk gemeld, doch s] echts vier, n.l. de machinist, de ^stoker, een conducteur en een gendarme. Het aan tal gewonden beloopt ongeveer 20. De gen- darme vervoerde een veroordeelde, die naar een gevangenis getransporteerd werd. Deze veroordeelde bleef ongedeerd cn heeft bij het reddingswerk den grootsten meed aan den dag gelegd. Niet minder, dan 15 personen zijn door hem gered. RIJDT VEILIG! Rijden op de linkerweghelft is verboden in bochten binnen bet bouwde kommen; in onoverzich* telijke bochten daarbuiten en bij het inhalen van iramrijtuigen lANGESTRAAl 49-51 TELEFOON 190 Wie nu STOFFEN koopt voor a.s. VOORJAAR is heusch niet dom. NU ZIJN ZE NOG GOEDKOOP

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1