DË EËMLANDEU Biaiteelaodsch Overzicht Buitenland 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Weerbericht Licht L. J. LUYCX ZOON Donderdag 1 Februari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 181 AANSLAG GEPLEEGD OP FAULHABER TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S DIMITROF NOG STEEDS IN GEVANGENSCHAP JOGGIES ALS AUTODIEVEN DE STRATOSFEERBALLON VERONGELUKT 5 uur 14 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 Vaste standplaats ter lirAerzjjde van Hotel Monopole AMERSF00RT3QH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodeo voor Amersfoort 2.10, per maand 0.73, per wcck l0*1 Qratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/». Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 511 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummtS elke regel meer f 0.25. Ltefdadighclds-advertentién voor da helft van den prijs. Kleine Advertentièn „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Twee nieuwe ontwapeningsplan- nen. Zoowel Engeland als Italië komt m^t een memoran dum voor den dar.. Telegrammen hebben er reeds over inge licht, dat Londen en Home misschien •wei in onderling overleg, hetgeen geenszins onverklaarbaar is, wanneer men bedenkt, dat Mussolini en sir John Simon op 3 en i Jan. j.l. te Rome met elkaar van gedachten hebben gewisseld oj» denzelfdcn dag, den eer&tcn Februari, in den vorm van memo randa liet ontwapeniirgsvraagstuk opnieuw met nailmk aan de orde hebben gesteld. Dit was stellig geen overbodige weelde, aangezien de Gcneefsche besprekingen, ten aanzien waarvan de wereld eens de groot ste verwachtingen koesterde, die echter tot dusver op wrecde wijze zjjn teleurgesteld, doodgcloopen zijn in hel zand en stof van mantrouwen, onwil on sabotage. Lr gaat nauwelijks een dag voorbij, of telegrammen uit alle deelcn der wereld reppen, in plaats van een hoopgevende ontwapening, van een ontstellende uitbreiding der weermachten, die do voorbode schijnt to zijn van een nieu wen oorlog, welke de cultuur nog radicaler dreigt te vernietigen, dan cle ramp, die in 1914 over heel do wereld zooveel niet tc peilen ellentic en wanhopige ontreddering bracht. Onder deze omstandigheden valt het toe te juichen, dat twee machtige stalen als Engeland e:i Italië opnieuw een poging hebben gedaan om van de ontwapening nog te redden wat er te redden valt. Daar de toestand op het oogenhlik ui tere t gespan nen is en elk oogenhlik treuzelen onher stelbare schade kan aanrichten, accentuce- i en de samensteller^ der beide memoranda de noodzaak den kostbaren lijd niet verlo ren te laten gaan, omdat een fatale bcwa- peningswedstrijd anders onvermijdelijk is. Vooral wordt op dit dreigende «gevaar ge wezen in het Italiaanschc document, het welk bovendien in herinnering brengt, dat Duitschland en den anderen 6taten, die den wereldoorlog hebben verloren en die op grond van de vredesverdragen verplicht werden te ontwapenen, dc rechtsgelijkheid is toegezegd. Hieraan wordt nog toege voegd, dat, aangezien dc veel krachtiger dan Duitschland bewapendo mogendheden niet bij machte zijn terstond te ontwapenen tot het Duitschc peil. dc Duitsche eïschen, die neerkomen op een particelc herbewape ning, zoowel juridisch als moreel gemoti veerd zijn. Ook wordt van Italiaanschc zijde niet ontkend, dat Duitschland eveneens het rcclit heeft waarborgen voor zijn veiligheid ic bezitten. Uit dezen hoofde client aldus destrek king van het Italiaansche memorandum, al luiden dc bewoordingen cenigszins anders de Duitsche rechtsgelijkheid geregeld tc •worden binnen het kader eencr desbetref fende overeenkomst, aangezien Duitschland anders misschien buiten eenige overeen komst orn zicli liet recht verschaft, hetwelk liet thans wordt onthouden. Wanneer dit laatste mocht geschieden, zou de kans op gevaarlijke conflicten stellig toenemen Aandacht trekt het eveneens, dat het Ita liaanschc staatshoofd overtuigd is van Hin- ilenburg's en Hitler's oprechtheid, wanneer deze gewagen van Duitschland's vredelie vendheid. Vandaar dat de noodzaak wordt hepleit Duitschland ccn zekere mate van herbewapening, binnen een conventie-raam, toe te staan, hetgeen dc Italiaanschc re geering wenschelijker voorkomt dan een uit breiding der Duitschc weermacht buiten internationale schikkingen om, daar een dergelijke bewapening zich aan elke con- tröle onttrekt. Wat nu de concrete voorstellen betreft, die in het Italiaansche memorandum zijn vervat, worde eraan herinnerd, dat Musso lini het legermateriaal der landen, afgezien van Duitschland en de andere staten, die in den wereldoorlog de nederlaag leden, wenscht beperkt te zien tot het tegenwoor dige niveau. Dit betcekcnt dus de handha ving van den status quo. Dit is wel geen idecele toestand, maar dc Italiaanschc rc- gecring acht deze situatie niettemin op t oogonblik de meest gewenschte, daar een overeenkomst tusschen de bewapende sta ten omtrent een verlaging der effectieven op onnoemelijk veel moeilijkheden stuit. M.a.w.: van een verlaging tot de cijfers, die m Macdonald's ontwerp zijn genoemd, komt niets. Van de Italiaanschc voorstellen noemen wij nog de volgende: afschaffing van den chemischen oorlog, verbod van 't werpen van hommen op de burgerlijke bevolking. Terwijl Mussolini aan dc hand doet het te genwoordige peil van de militaire uitgaven en het legermateriaal tc handhaven, meent hij, dat het geenszins onredelijk is, wan neer Duitschland een leger op de heen houdt van 300.00U mail, zoolang de andere staten hun legers niet verkleinen. lil elk geval is het Italiaansche staatshoofd van gevoelen, dat de reorganisatie en dc uitbrei ding der Duitsche weermacht een punt van discussie kunnen uitmaken. Dit geldt z.i. eveneens voor 't aanschaffen, door Duitsch land, van bepaalde defensieve wapens. Dc kwestie van Duitschland maritieme bewa pening wcnscht Mussolini behandeld le zien op dc eerstkomende vlootconferentie. Een Jjcrocp wordt" op Frankrijk gedaan de Italiaansche voorstellen te aanvaarden; Frankrijk moet dan wel-is-waar enkel con cessies doen. doch daar staat tegenover, dat Frankrijk over zijn gelicelc tegenwoordige bewapening kan blijven beschikken, zoodat het tijdens den duur der conventie, waar van de geldigheidsduur b.v. op 31 Dec. 1940 zou kunnen eindigen, verzekerd is van zijn veiligheid en gevrijwaard tegen elke onaangename overrompeling. Aan den an deren kant rekent Mussolini erop, dat Duitschland, wanneer het zijn eischcn in gewilligd krijgt, weer naar Geneve terug zal kecren, waar het ook weer zitting zou moeten nemen in den Volkcnbondsraad. Tot zoover dc Italiaansche voorstellen in enkele groote lijnen geschetst Ten aanzien van liet, Engelsche memo randum. dat een zelfden geest ademt als het Italiaanschc document, kunnen wij derhalve kort zijn. Alleen dient op een ze ker verschil te worden gewezen. Terwijl Italië do handhaving van den status quo aanbeveelt met betrekking tot de zwaar bewapendo landen, meent dc Engelsche rcgecring, dat men tot deze oplossing al leen in het uiterste geval zijn toevlucht mag nemen. Verkieslijker acht zii een con ventie, die bewapenirigsreductic belichaamt Ook Engeland wil Duitschland dc rechtsge lijkheid toekennen en ook heeft liet er, in dien aan bepaalde voorwaarden wordt vol daan. geen bezwaar tegen, dat het Duit sche leger in den vervolge 300.000 man zal tellen. Aan de liand wordt gedaan den diensttijd op acht maanden te bepalen en militaire oefeningen te verbieden ten aan zien van personen, die niet lot het officice- lc legci behooren. M.a.w.: Engeland ver langt en hier komt liet tegemoet aan den wensch der Franschcn dat een streng toezicht wordt geoefend op het doen on la ten van scmi-militairc bonden. Ook op het biccl der luchtvaart meent Engeland, dat Duitschland oj) den duur de pariteit niet mag worden onthouden, terwijl liet Duitscli land eveneens het recht wil toekennen tc beschikken over lichte tanks en geschut \an ccn bepaald kaliber. Evenals Italië dringt Engeland er op aan. dat Duitsch land het contact met Geuève weer volko men herstelt. Het antwoord is thans aan Berlijn. Reeds nu valt over eenige Duitschc persstemmen te beschikken; dc bemiddelingspogingen van Rome en Londen worden op prijs ge steld en de aandacht wordt erop gevestigd, dat de beide memoranda in menig opzicht parallel loopen en dat de gedachtcngang daarin een merkwaardige overeenstemming vertoont. Belangrijker echter dan het oor dcel der pers, die voorloopig nog zeer voorzichtig positie kiest en meer orientee- rende dan opinccrcnde beschouwingen ten beste geeft, is de opvatting der regeering- Ilitler, die ons vermoedelijk niet lang zal worden onthouden. Tot zoolang dienen wij dus nog even geduld te oefenen. De kardinaal bleef ongedeerd Naar dc Berlijnschc correspondent van dc Telegraaf bericht, zouden volgens gc- i Lichten in den nacht van Zondag op Maan dag op een kapel hij zijn palcis. waarin zich kardinaal Faulhubcr bevond, eenige schoten zijn gelost. Van Duitschc zijde zijn omtrent deze geruchten geen nadere bij zonderheden te vernemen. Opvallend is echter, dat voor de kapel thans een politie agent is geposteerd. United Press meldt nog uit Rome aan het geciteerde blad d.d. 31 Januari: De Osservatóre Romano geeft een be schrijving van den aanslag op kardinaal Faulhaber, volgens wclko door een sluip moordenaar twee schoten moeten zijn ge lost op een van de middelste vensters van het ontvangvertrek van mgr. Faulhaber. Dc studeer- en slaapkamers van den kardi naal zijn hier vlak naast. De schoten heb ben een ruit versplinterd, doch niemand gewond. Volgens het blad moet worden aangeno men. dat dc schoten zijn gelost, juist toen dc kardinaal zicli in de kapel bevond, wel ke lot het bisschoppelijk paleis behoort. Kardinaal Faulhaber heeft althans het ge luid der schoten niet gehoord, terwijl hij toch tot middernacht In zijn studeerkamer is geweest cn toen naar bed is gegaan. In dat geval moet dc aanslag zijn gepleegd om kwart over acht. Eerst 's morgens, toen do gebroken ruit werd ontdekt, werd de politie van den aanslag op de hoogte ge steld cn is een onderzoek ingesteld. HEVIGE SNEEUWSTORM BOVEN BERLIJN. B e r 1 ij n, 1 Febr. (V. D.) Gisteravond laat zette tc Berlijn ccn lievige sneeuwstorm in, die den gchcclcn nacht aanhield cn Berlijn voor dc eerste maal sedert dezen winter in een dicht winterkleed hulde. Een groot aantal werkloozen werd aangenomen om sneeuw te ruimen. In dc buitenwijken lag dc sneeuw vanmorgen ruim 20 c.M. dik. Aangezien het eenige graden vriest, zal de sneeuw voorloopig wel blijven liggen. HET AANLEGGEN VAN BAKKEN Wel kunnen we builen nog niet veel uil- voeren, maar nu het eind Januari is, cn de dagen al weer flink ijaan lengen, wordt hel lijd om met den aanleg van onze bakken te beginnen. Nu dc zonnewarmte nog weinig te beteekenen heeft, zijn we aangewezen op broeimalcriaal om een hoogere temperatuur m onze bakken le krijgen. Een laag blad ter dikte van ongeveer 50 c.M. waarop een laag paardenmest ter dikte van ongeveer 30 c.M. is een ideale broeilaag. Deze mate rialen worden vooral gelijkmatig in den bak geschud en 'daarna aangetrapt. Is dc mest wal droog, dan gieten we deze levens goed nat. Voor het uitdrogen strooien wc er een weinig aarde over, waarna het raam op den bak wordt gelegd. Om afkoeling le voorko men wordt deze omgeven met ccn laag biaa oi iets dergelijks, terwijl we den bak 's nachts cn bij strenge vorst ook overdag dekken Wnnnecr na eenige dagen de bak warm wordt, brengen wc een laag humus- rjjkc tuinaarde of bladaarde aan, ter dikte van 20 A 30 c.M. aan. Dc dikte houdt na tuurlijk verband met de behoefte der gewas sen, welke we erin wcnschcn le teelen. D» afstand tusschen glas cn aarde moet zoo gering mogelijk zijn, evenwel mogen de planten het glas niet raken. Door het ver teren van den broeilaag zakt de aarde al spoedig en komt er meer ruimte voor de groeiende planten. Op droge gronden kan men zoo'n bak wel groolendcclsin den grond uitgraven, maar op vochtiger 'gron den zijn we genoodzaakt om hoogcre randen te maken, daar het broeimateriaai niet in het grondwater mag liggen. De afkoeling zou dan te fc^rapt zijn. In deze bakken kunnen wc nu cic in October onder glas gezaaide kropsla uitplanten op 25 c.M afstand. Ook kunnen we er peen in zaaien waarvoor dan dc soort Amslerdamsche bak geschikt is. Om spoedig wat tc kunnen oog sten zaaien wc er raapstelen, spinazie, dun- sla en radijs in. Een paar weken later kun nen we al deze gewassen ook in een bak zon der broeimatcriaal zaaien cn planten. We zorgen dan wel voor ccn rijke bemesting, bijv. met verleerde stalmest. Het spreekt vanzelf, dat wc uil deze koude bakken ook later zullen oogsten Ook deze bakken bc- hooren met een koudewecrenden laag omge ven le zijn cn worden 's nachts behoorlijk gedekt. Leipzig, 31 Jan. (V.D.) De moeder van Dimitrof on een van zijn zusters hebben Dinsdag weer een bezoek aan Dimitrof kunnen brengen. Na afloop van dit bezoek hebben de heide vrouwen er zich bij dc politic over beklaagd, dat ondanks de ver zekeringen, dat spoedig ccn beslissing zou worden genomen, nog steeds niets is ver nomen omtrent den datum van invrijheids stelling van Dimitrof. Dc politic verklaar de. dat zij geen enkele inlichting kon ge ven. New-York, 30 Jan. (V.D.) Een dienst- ilocnde politieman ontving dezer dagen draadloos het bericht, dat twee auto's ge stolen «.varen. Hij kwam op het spoor van één der gestolen wagens cn vond deze op een we$ staan. De auto was door dc dieven verlaten. De agent zette zijn tocht voort cn even verder vond li ij een sierlijke luxe-wa gen midden op den weg staan, waarvan de claxon steed» toeterde. IIij liep er om heen cn kon juist over het portierraampje liet hoofd van den bestuurder zien. Toen ont dekte hij de twee „dieven'die den wagen zouden hebben gestolen, oud 8 cn 1Ü jaar Dc jongste knaap verklaarde, dat hij vaak nauwkeurig had opgelet hoe een auto door den bestuurder op gang werd gebracht en besloten had het zelf ook eens tc probec- ren. Zij vonden den tweeden wagen sierlij ker dan de eerste, waarmede zij hun tocht waren begonnen. Dc jeugdige bandieten werden aan hun ouders teruggegeven, vervolging vond niet plaats. De oudste jongen was eenigen tijd geleden van school weggeloopen en men had hem 's nachts om 2 uur in een trein te ruggevonden. üe drie vliegers allen omgekomen Moskou, 31 Jan. (V.D.) Volgens een mededecling van de directio van Ossoa- viachim zijn tot dusver nog geen nadere berichten van d.« stratosfeerballon ontvan gen. Ilct laatste radiogesprek zou, naar het schijnt tc 18 uur M.E.T. hebben plaats gehad. Deskundigen van het commissariaat van posterijen en telegrafie vreezen, dut dc radio-installatie van den ballon on bruikbaar is geworden. Alle nasporingen naar den ballon zijn lot nu toe zonder re sultaat gebleven. Verwarde berichten. Berlijn, 31 Jan. 'V.D.) Uit Rcval wordt gemold, dat dc Russische Luchtvaart Maat schappij „Ossoaviacliim" van verschillende Russische radiostations bericht beeft ont vangen. dat de lijken der Russische 6lra- tospheérvliegers op een uf6tand van eenige bonderden kilometers van Moskou zouden zijn gevonden. Dc berichten zijn tot nog toe echter zoo verward, dat men nog geen enkele definitieve conclusie eruit kan trek ken. In opdracht van den chef van den Russi- schen militairen cn civielcn luchtvaart dienst zijn eenige vliegtuigen vertrokken naar de plaats, waar de lijken gevonden zouden zijn, oin ccn onderzoek in tc stellen Volgens andere berichten zou dc slra- tosplieerhallon in den afgcloopcn naclil veilig geland zijn. Moskou, 31 I a n. (V. D.) In dc zitting van heden van het communistische partij congres der Sovjet Unie deelde dc eerste secretaris, Jenocdkidse, betreffende het ver ongelukken van den stratosfeerballon liet volgende mede: Gisteren tusschen half vier en vijf uur is de losgeraakte gondel van den stratosfeer ballon Ossoviachim I in de buurt van het dorp Podisjki Ostrog, op ongeveer 8 K.M. ten Zuiden van het station Kados.il aan dc spoorlijn Moskou—Kazan, neergestort. Dooi den schok geraakte het hulsel van den bal lon los. De gondel is gevonden met de lij ken der drie verongelukte vliegers. Volgens ooggetuigen hebben bij het losraken van het hulsel twee ontploffingen plaats gehad. De lijken dér drie verongelukte stratosfeer- vliegers werden liggende in den gondel ge vonden. Een der slachtoffers is onherken baar verminkt Alle voorwerpen in den ongdcl zijn vernield. Moskou, 1 Febr. (V.D.) liet officieele sovjctlclegraafagentschap deelt mede. dat een radioamateur in de omgeving van Me mel liecft. gemeld op 30 Januari ongeveer tegen één uur 's middags dc volgende ra diogrammen van den verongelukten Rus- sischen stratosfeerballon tc hebben opge vangen: „Hier de stratosfeerballon.ballon in zóne van neerslag vcrijsdonze positie is hopeloosvallen wijtwee mijner kameraden zijn er zeer slecht, aan toe Ilct telegraafagenlschap merkt op, dat deze mededeelingen nog nauwkeurig on derzocht moeten worden. De commissie van onderzoek is naar de plaats van de ramp vertrokken. Wat de oorzaak betreft, neemt men aan. dat dc ballon door sterke luchlstroomcn uit de omgeving van Mos kou is weggedreven cn op groote hoogte in zeer ongunstige atmosferische omstan digheden ktvam tc verkeeren. OP 115-JARIGFN LEEFTIJD GESTORVEN. Pretoria, 31 Jan (V.D.) Lit. Lijden burg 1 ii Transvaal wordt dc dood gemeld van Hendrik Masjolo, een Basoeto. die 115 jaar oud is geworden, hij zelf beweerde zelfs 125 jaar te zijn. Ilij was getrouwd, toen hij 75 jaar was en werd vader van drie kinderen. Een daarvan. Tlica Masjolo, is een bekend koopman tc Langa. Hendrik Masjolo is een krijgsman ge weest onder het opperhoofd Sckockocni, voordat dc blanken in dat deel van Noord- Transvaal binnendrongen. Hij vocht tegen Tsjuka. den bloeddorstigen Zoeloe, cn hij bewaardo zorgvuldig vier assegaaien, een strijdbijl, ea een knots, welke hij in zijn oorlogsdagen gebruikte. In dc laatste jaren van zijn leven was hij doof. stom en niet meer in staat te loopen Voor hij ziekelijk werd, kon hij vele ver halen vertellen van de oorlogen, die dc Basocto's en dc Zoeloc's tegen elkaar heb ben uitgevochten. DE STRIJD OM DE STERILISATIE- WET IN DUITSCHLAND. Berlijn. 31 Jan. (II.N.) l)e nieuwe bis schop van Berlijn heeft in handen van mi nister-president Göring den eed afgelegd. Naar verluidt, zal dc regeering ondanks het verzet van dc katholieke kerk van de sterilisaliewet niet afzien. Toch wil zij vol gens dc Gcrmania conigo concessies doen. Dc sterilisatie zal n.l. niet toegepast wor den op patiënten, die zich in een zieken huis bevinden, zoodat dezen zich aan de operatic zouden kunnen onttrekken door zicli voorgoed in een ziekenhuis of sana torium tc laten opnemen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHÊ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Gisting in Oostenrijk duurt voort. (Eerste Blad, pag. 2), Üe Dollar gestabiliseerd. De «joudwaar- de vastgesteld op 59.00%. (Eerste Blad, pag. 2). De Russische stratosfeerballon neerge stort. Eerste Blad. pag. 1). BINNENLAND. Dreigend conflict in de kledingindustrie. (Tweede Blad, Pag. 1)< liet eerste lustrum van den Radioraad. (Tweede Blad pag. 2.) Medegedeeld door liet K.N'.M.I. tc De Bilt: Hoogste baromelerstand:783.1 tc Blacksod Laagste barometerstand: 748.1 tc Jan May en. Verwachting: Krachtige tot matige, la ter wellicht verder afnemende, meest Oos telijke wind, helder tot licht of half be wolkt. weinig of geen neerslag, matige of strenge vorst des nachts, overdag lichte vorst, Grcote vorstkansen. üe gisteren reeds genoemde dalingen van den barometer over Zuid-Noorwcgen ontwikkelden zicli tot een depressie, die inet groote snelheid via Denemarken Zuid waarts trok en thans boven de Duitsche Rijnvlakte is gelegen. Regen en sneeuw buien bloven daarbij niet uit. Te Dc Bilt werd vanmorgen 5 m.M. neerslag afgetapt en ook thans valt nóg rond den gcheelen kern tot in Zuid-Frankrijk sneeuw. De ba rometerdaling werd gevolgd door flinke Stijgingen, zoodat de wind tot stormkracht groeide. Over geheel ons land, België en Noürd-West-Duitscliland stormde het he denmorgen flink uil liet Noorden lot Noord Oosten. Over Oost-Engeland cn Noord- Frankrijk waait het eveneens krachtig. Het liooge drukgebied, dat nog steeds met zijn kern over Ierland gelegen is. breidde een tong over Scandinavië uit. De baro meter is over Lapland echter weer flink dalende, ook over IJsland daalt dc lucht druk. Over midden-Zweden is de vorst weer strenger geworden. Ook over Polen vriest het streng,, terwijl in Duitschland vanmorgen lichte tot matige vorst voor kwam. Voor ons land is eveneens een sterke temperatuurdaling te wachten, de wind zal Oost worden en uit Duitschland, waar de lucht boven het sneeuwdek aldaar flink kan afkoelen, zal do koude naar ons land getransporteerd worden. Voor heden nacht is strenge of matige vorst, waar schijnlijk overdag lichte vorst, te verwach ten. Het valt nog- niet tc zeggen, of de vorstinval van langen duur zal zijn. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur lAHGESTRAAl 49-51 TELEFOON 190 Profiteert u nog eens van onze goedkoope WOL-AANBIEDING Alle breiwol moet er uit. Ook Astrakan Frotté. Nu slechts 27 ct.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1