BAKKERIJ „DE STANDAARD" DÉ EEMLANDEU Buitenlandsch OverzScht Weerbericht Onze nieuwe gevulde Kano's L. J. LUYGX ZOON 4000 Belangrijkste ABONNEMENTSPRIJS p" 3 ™a»nd«" voot Amfrsloort 2.10. per maand 0.75. per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 1 1.05 met tobegrtp van een bewijsnummti Vrijdag 2 Februari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 182 Buitenland ENGELSCHMAN BELEEDIGT HET DERDE RIJK NOBELPRIJSWINNAAR HABER OVERLEDEN HET GOUDBEZIT DER VEREENIGDE STATEN MERKWAARDIG GRENSINCIDENT TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S Bespeelde Piano's Piano's DE PAUS UIT ZICH OVER DEN VREDE GEVOLGEN VAN DEN FELLEN STORM TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 leuws 5 uur 15 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE Soesterweg 71-73-75 Tel. 995 - Opgericht 1896 Zeer smakelijk 6 cent per stuk AMERSFOOKTSCH DAGBLAD week (roei gratie verzekering tegen ongelukken! I 0.171/» Binnenland franco per poel per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummerj f 0.0J. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 51J - elke regel meer f 0 25 Llefdadlghelds-advertentlën VOOT dê helft van den prijs. Kleine Advertenties ..KEITJES' bij vooruitbetaling I5 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De kwestie van de onafhan kelijkheid der PhilippijneiL Moeilijkheden als uit vloeisel van economische vraagstukken. Nadat de wet nopens de afscheiding der Pliilippijncn van dc Vereenigdc Staten, die door het Amerikaanschc parlement was aangenomen, door liet parlement te Ma nilla definitief van de hand werd gewezen, heeft de leider der Philppijnschc onafhnn kelijkheidsbcweging, de senaatspresident Manuel Quezon, die op hef uogcnblik te Washington vertoeft, president Roosevelt een tegenvoorstel gedaan Zooals men zich misschien herinnert, waren de bezwaren der Pbiiïppino's, uien reeds dertig jaar geleden, onmiddellijk na het einde van den Spaanscli Amerikaan schcn oorlog, de zelfstandigheid in uitzicht was gesteld, ..zoodra zij den vereisclitcn graad van politieke rijpheid zullen hebben bereikt**, gericht legen de bepaling in do Amerikaanschc wet, welke een tienjarigen overgangstijd voorzag, tegen de door de Amerikanen geèischte handhaving van be paalde Amerikaanschc steunpunten op <le eilanden en tenslotte tegen economische bepalingen, waardoor de. Philippijnen hun Amcrikaansche afzetmarkt voor de belang rijkste voortbrengselen van het land suiker, hennep en petroleum zouden verliezen. De wet, die naar haar samen stellers de Hawes Cutting bill werd ge noemd. was.- naar in herinnering moge worden gebracht, oen jaar geleden, tegen het veto van president Iïnover in. door het parlement te Washington aangenomen. Quezon's voorstellen nu houden in dat de definitieve afscheiding binnen een tijds bestek van drie jaar zal plaats vinden Nadat zij een feit zal zijn geworden, zullen echter de voornaamste producten van het land in een zekeren omvang nog tien jaar lang vrij van rechten in de Vereenfgde Staten mogen worden insevoprd. terwijl van alle Amerikaanschc voortbrengselen i" dezelfde periode bij invoer door de Philip pijnen evenmin douanerechten zullen wor den geheven. Do Philippijnen verlangen oen iaarlijksch invoerquotum naar de Ver Staten van 1 millioen ton suiker. 200.000 ton petroleum en 30.000 dubbele.centenaars hennep. Voor h£t geval de Vereenigdc Staten op deze economische voorwaarden niet moch ten ingaan, doet Quezon het volgende al ternatieve voorstel. 1. De onafhankelijkheidsverklaring wordt definitief op 4 Juli 1940 bepaald. 2. Inmiddels wordt den Philippijnen on verwijld een aanmerkelijke uitbreiding van hun recht on zelfbestuur toegestaan. 3. Tot 4 April 1940 blijven de tcgenwoor dige handelsbetrekkingen onveranderd waarbij echter, wat suiker en hennep be treft, het jaarlijksch invoerquantum be rekend wordt volgens hel gemiddelde der jaren 1932 e.n 1933. terwijl het jaarlijksch quotum 200.000 ton zal bedragen. 4. Voor de onafhankelijkheidsverklaring dient een Philippijnsch Amcrikaansche con ferenlie te worden uitgeschreven voor het sluiten van een handelsverdrag. 5. Door een internationaal verdrag wor den de eigendomsrechten en dc onafhanke lijkheid der Philippijnen gewaarborgd F.en United Press bericht, dat wij in de D A Z tegenkomen vestigt er de aandacht op. dat het initiatief, wat de wet van ver leden jaar betreft, is uitgegaan van verte genwoordigers der Westelijke staten, waar in de verbouw van suikerbieten een be langrijke economische factor is en wicn er natuurlijk veel aan gelegen was de con currentie van de Philippijnsche rietsuiker te niet te doen Deze kringen zullen na tuurlijk tegen Quezon's voorstellen storm loopen Ook Roosevelt zal stellig niet gaar lie de sympathieën dezer farmerskringen verspelen door Quezon's voorstellen te steunen, doch daar staal tegenover, dat er den Amerikanen om redenen, die met de- wereldpolitiek verband houden, veel aan moet rijn gelegen vriendschappelijke be trekkingen met de eilanden ie onderhou den en te voorkomen, dat dc Philippiji.cn in Japansch vaarwater geraken. Het Amerikaansch bondsparlcmont. dat over do aangelegenheid heeft te beslissen, wordt echter op het oogenblik dermate door binnenlandsche Amerikaansche waag stukken in beslag genomen, dat men kan aannemen, dat het probleem nauwelijks leans heeft tijdens de tegenwoordige zittings periode te worden besproken, laai staan dat dienaangaande een beslissing word» genomen. Roosevelt is zoodoende is staat ■\oorloopig af te wachten, voordal-hij zich. tot wat ook. verbindt. SNEEUWSTORM IN FRANKRIJK. Parijs, 1 Febr. (II. V) Uit Charolles wordt gemeld, dat het hier en in dc omgo ving hevig gesneeuwd heeft. De sneeuw viel zoo dicht, dat het gedurende 10 minuten ge heel duister was midden op den dag. liet geheele verkeer is met lamheid geslagen. De storm duurt nog steeds voort. Ook 'in de Vogezen is veel sneeuw gevallen. In dc bei- gen ligt dc sneeuw 1 M. en nog l.ooger. Tot twee en een half jaar gevangenisstraf veroors deeld Frankfort a.d. M a i n, 1 Febr. (V. D.). Van welingelichte zijde wordt medegedeeld, dat op 29 Januari voor dc rechtbank tc Offenbach bij Frank feu t de Kngelschman Walter Spiclmann veroordeeld is tot 2Vi jaar gevangenisstraf wegens bet belcedigen van liet nationaal socialistische Duitscli- land. Spicgelmaiin, die Engclschman van ge boorte is, zou verleden jaar tijdens een be zoek aan Offenbach in een kapperssalon hebben gezegd, dat het noodzakelijk was Engelsche bladen te lezen om dc waarheid over Duitschland tc vernemen, dat de winterhulp campagne der nationaal-socia listen in dc Engelsche bladen bluf werd ge noemd en dat de Joden het Hitler régime zouden overleven. De beschuldiging, dat hij ook zou hebben gesproken over „de bruine pest kon niet bewezen worden. Hij verwierf zich o.a. vermaardheid door ammoniakbereiding langs syn/heiischen weg Bazel, 1 Febr. (V. D.) Op de doorreis is hier in den ouderdom van 6G jaar overleden dc bekende Duitscho chemicus prof. dr. Fritz Haber. Hij was sedert 1911 leider van het Kaiser Wilhelm instituut tc Berlijn en oen der meest vooraanstaande vertegen woordigers der moderne chemie. In 1919 ver wierf hij den Nobelprijs. W a s h i n g t o n, 1 Febr. (V. D.) Het mi nisteric van financiën deelt mede, dat de goudvoorraden der Vereenigdc Staten, welke door dc nieuwe monetaire wet bezit der rcgecring zijn geworden, 4.029.092.988 bedragen. Tengevolge van de door Roosevelt geproclameerde goudwaarde op 59.06 wordt de waarde der goud voorraden ongeveer 6.800.000.000. Het verschil tusschen beide bedragen komt de regeering ten goede als winst. Praag, 2 Febr. (V.D.). Te Ceska Kubice bij Domazhce is in den loop van dc week een merkwaardig grensincident geschied, régen drie uur 's middags verscheen aan de grens bij het Tsjccho-Slowuuksche douaneburcau een zekere Kollinsky uit Praag, die zonder papieren jjer trein aan liet grensstration Ceska Kubice arriveerde en op het station met de Beierscho grens stad Fürth telefoneerde. In een gesprek, dat bij a! wachtend hield, gaf hij o.a. uit:.ng aan zijn vrees voor dc nat. soc Waarschijn lijk had liij telefonisch een afspraak ge maakt, want hij begaf zich te voet naai de brug, in welker midden zich dc grens bevindt. Aan den Beierschcn kant wachtte een man op hem, die hem begroette en waarmee hij een gesprek had. Inmiddels liepen dc mannen op do brug heen en weer tusschen de Beierscho on de Tsjechische grenspaal. Er verscheen van den Beierschen kant toen weer een man, die een mand droeg en oogenschijrilijk niets met de zaak te maken had. Midden op dc brug gekomen, zette hij echter plotseling de mand neer. trok een revolver en dwong Kollinsky de handen omhoog te houden. Ken Tsjechisch douanebeambte, die het geval zag, en dacht met een roofoverval te doen te hebben loste eenige schoten, doch op hetzelfde oogonblik verscheen aan den Beierschcn kant een auto, waaruit drie mannen spron gen, die Kollinsky en den man, waarmee hij het eerst had gesproken, in dc auto sleepten en in 6nelle vaart wegreden. Naar verluidt zou de Duitscher, die op Kollinsky had gewacht, de koopman Jordan uit Mün chcu /ijii geweest, met wien Kollinsky zaken deed. Kollinsky zou sigarettenpapier naar Duitschland exporteeren, wat verbo den «s, waarom de transporten dan ook altijd via Danzig naar München gingen Volgens de ooggetuigen werd Kollinsky ech ter ontvoerd, terwijl hij zich nog in de neutrale zóne op de brug tusschen dc beide grenspalen bevond. JMGESTRAA1 49-51 TELEFOON 190 CORSET-AFDEELING Wij ontvingen NIEUWE Modellen met zijsluiting voor ieder figuur. 1 150.—, f 180c—, f 250.en hooger. Vraagt voorradige prijslijsten. Pianohandel R. VAN DEN BURG Gevestigd sedert 1887. en hooger. H prijslijsten. DEN BURG I 1887. Scherpe veroordeeling an de builen sporige militarisaiie der jeugd en van het ullra-nationalisme Parijs, 1 Febr. (H. N.) De paus heeft voor het eerst een interview toegestaan aan een journalist en wel aan den corres pondent van de Intransigeant. De paus sprak daarbij over het ontwapeningsvraag- stuk en de bezoekingen, waaronder de vol ken thans te lijden hebben. Nadat de vijan dclijkhedcji tusschen dc afzonderlijke sla ten geëindigd waren, aldus zeidp dc paus, is de werkelijke vrede nog niet gekomen. PAUS PIUS XI. De ware vrede kan niet op documenten al leen berusten, maar slechts op den waren vredeswil der volken. Alleen als dc geesten vervuld zijn van den wil tot den vrede cn doordrongen zijn van den geest van het evangelie, zal dc vrede werkelijk verzekerd zijn. Vooral moeten de wetten van de evan gelische liefdadigheid weder toegepast wor den. De paus sprak den wcnsch uit, dat de pogingen, die thans reeds sedert tien jaren in het werk worden gesteld om een ontwa pening tot stand tc brengen, ecnig succes zullen brengen.Tiet uitbreken van een nieu wen oorlog zal aan Europa en de geheele wereld het zwaarste lijden brengen cn wel licht den ondergang van de geheele christe lijke beschaving tengevolge hebben. De oude haat is echter nog niet verdwenen. Van de gevaren, die de wereld bedreigen, is wellicht het incest crontrustende, dat onder dc vlag van vaderlandsliefde pogin gen worden gedaan om het volk vooral tol het militaire op te voeden. Daarvan wordt gebruik gemaakt, om de technische opvoe ding van de jeugd zooveel mogelijk in mili tairen geest te leiden. Zelfs wordt aan meisjes dezelfde opvoeding gegeven als aan jongens, wat in strijd is zoowel met de natuurlijke als met de goddelijke wetten. De theorie van het nationalisme der staten moet verworpen worden, aangezien men hiermede geen ander doel beoogt dan de verheerlijking van het eigen land ten koste van andere landen. Dit zal op den duur neerkomen op een ondergeschikt maken van de kleinere staten aan de grootere. Twee schepen aan den grond geloopen. Hamburg, 1 Febr. (V.D.) Het 3000 ton metende stoomschip „Elbe" is in den afge loopen nacht tengevolge van den sneeuw storrp op de Elbe bij Stadersand aan den rond geloopen. Kort tevoren was het schip van zijn ankerketting losgeslagen. Ondanks ïeepboothulp kon het tot nog toe niet wor den vlot getrokken. Iets verder stroomafwaarts raakte een met springstoffen geladen motorschip, dal eveneens zijn anker verspeeld had, ook aan den grond. Hamburg. 1 Febr (H N.) In den ofge- loopen nacht heeft aan de Noordzeekust en het Elbegebied ren hevige storm gewoed waardoor veel schade is aangericht. Te Hamburg zelf zijn talrijke boomen ontwor teld, ruilen ingedrukt, schuttingen omge waaid enz. Sneeuwstorm boven Denemarken Kopenhagen, 1 Febr. (V.D.) Dcnemar ken is in den afgeloopen nacht door een he- vigen sneeuwstorm geteisterd. Te Gjedspr en op Sealand viel bijna een meter sneeuw De trein uit Warnemünde had groote ver traging Tot overmaat van ramp zat dc stad door het doorslaan van een hoofd zekering der electriciteits centrale gerui- men tijd zonder 'icht. Vele auto's bleven cp de buitenwegen in de sneeuw steken. Storm aan de Engelsche kust Londen, 1 Febr. (V.D) Heden woedde boven Engeland een hevige Noorderstorm Ook op de Noordzee en in het Kanaal was het stormachtig. Twee schepen van den dienst OstendeDover raakten onklaar cn de reddingsboot van Filey redde de be manning van bet motorschip Carchc'yde. Toegang tot de haven van Oostende versperd. Oostende, 1 Februari (V.D). De mail boot „Prince Charles" van den dienst OostendeDover, groot 2520 ton, die heden middag uit Dover was vertrokken, is tegen half zes met twee uur vertraging voor Oostende aangekomen. Door den bevigen storm werd het schip dwars voor den haveningang gedreven, waar het bleef vast zitten, met het gevolg, dat de^loegang tot ae haven versperd werd Aan boord bevonden zich vijftig possa giers, die niet van .iet schip konden worden gehaald. Er bestaat echter geen oogenblik kelijk gevaar. Men hoopt, dat het 6chip bij het opkomen van den vloed omstreeks ne gen uur hedenavond vlot zal kernen. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Rome, 1 Febr. (V. D.) Nabij Gorizia (.Goerz) vervoerde een spoorwegbeambte een buis zonder Ie weten, dat deze gevuld was met nitroglycerine. Plotseling ontplofte de buis, waardoor de man op slag gedood werd, evenals twee toevallig passeerende vrouwen, terwijl het dochtertje van den be ambte door de ontploffing gewond werd. ANTENNEMAST VAN RADIOSTATION IN BRAND. Londen, 1 Febr. (V. D) In de 1G5 M. hoogc antennemast van het radiostation van de Brilsche admiraliteit.te Woltham bij Grimsby is brand uitgebroken Het vuur, dat op ongeveer 10 M. afstand van den top begon, kruipt langzaam omlaag. "Iet is on mogelijk het vuur te bestrijden cn men vreest, dat de mast elk oogenblik zal in storten en zal neerkomen op de er onder staande gebouwen, waar de draadlooze in stallatics zijn opgesteld. De mast bestaat uit met hout bekleed staal. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter lir'terzijde van Hotel Monopole DIT BLAD HEEF! EEN DAGELU KSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN BUITENLAND. Dr. Frick over een krachtigen, nationa- lcn eenheidsstaat. (Derde Blad, pag. 1). Persstemmen over de Engelsche cn Ita- liaansche memoranda. (Derde Blad, pag. 1). Strenge maatregelen togen do Oostenrijk-» sche Nazi's. (Derde Blad, pag. 1), OOST-INDIE. Noodweer op Java. J (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Overleden is- de heer L C. Steffelaar. (Tweede Blad, pag. 2). Uitslaande brand te Amsteriam. (Tweede Blad, pag. 2). Geknoei met uitvoerconsenten? (Tweede Blad, pag. 3). De heeren van Aalst en Crone over do stabilisatie van den Dollar. (Tweede Blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. Gemeenteraad van Soest. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Zitting van het Kantongerecht. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. tc De Bilt: Hoogste barometerstand: 782.2 te Valentia Langste barometerstand 73G.3 te Vardö. Verwachting: In het Noorden: zwakke tot matige Noord Oostelijke tot Noord-Westelijke wind, neve lig tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk eenige neerslag aanvankelijk nog lichte vorst, la ter lichte dooi. In het Zuiden: zwakke tot matige Oostelijke tot Noordelijke wind, nevelig tot half of zwaar bewolkt, wellicht eenige neerslag, matige tot lichte vorst des nachts, overdag lichte vorst tot tempera tuur om het vriespunt. Over Ierland en Groot-Britannië bleef 't hooge drukgebied stand houden, doch de long van lioogen druk. die zich gister morgen over Zuid-Scandinaviö uitbreidde, maakte plaats voor een depressie. Over ge heel Scandinavië is de luchtdruk dalende en het is waarschijnlijk, dat deze verande ring een tijdelijke afneming van de vorst in onze omgeving beteekent. Over Zweden en Noorwegen is tengevolge van den lagen druk toestand de temperatuur sterk geste gen (plaatselijk zelfs 27 gr. Celsius), ter wijl aan de Noorsche kust hier en daar zware neerslag viel. Intusschen trok de lepressie. die ons gisteren Noorrd-Ooster slorm bracht. Zuidwaarts thans over het Middellandsche zeegebied zwaar weer ver- orzakend. De Oostenwind bracht ons gis teren transportkoude uit Duitschland. zoo dat de temperatuur in den nacht (mede ♦eneevolge van de uitstraling) tot 5 gr. Celsius daalde. Ook over Ierland. Enge land Frankrijk en Duitschland is het kou der geworden. Over Polen daarentegen werd het warmer. In de eerstvolgende 24 uur kan bij ons wat somberder weer verwacht worden. RIJDT VEILIG! Rijdt op rijwielpaden achter el' kander, tenzij het pad zeer breed is

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1