JEUGDIGE VOORDEELIGE AVONDJAPONNEN DË ËËMLANDËQ MEMORANDA UND KEIN ENDE Medische L. J. LUYQX ZOON AUT0D1ENST VAN DOORN 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op Zaterdag 3 Februari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32e Jaargang No. 183 FRANSCHE AIDE-MEMOIRE THANS GEPUBLICEERD Het orthodoxe standpunt der Franschen rAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S Vrouw van officier door arsenicum vergiftigd TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 Driemaal per dag naar AMSTERDAM 5 uur 17 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaadeo voor Amersfoort 2.10 per mnand 0.73. per week (mei gratis verzekering eegeo ongelukken» f 0.17'/» B i n n e 11 a o d franco per co« t*x 3 maanden t 3.-. Afiondcrlllke nummer» I 0.05 POSTREKENING 57910 TELEFOON INTERC SIS PRIJS DER ADVERTENTIEN VOO 1—4 regels 1.03 mer inbegrip van een Dewusnummtl 1elke regel meer f0 25 Liefdadigheids-advertenties voord» helft van den prijs - Kleine Advertentlèn ,.KEIT|ES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke «egel meer 10 cent, driemaal plaatseo 1.— Bewijsnummer estr» f 0.0$ DE STRIJD OM DE ONTWAPENING Ook Parijs roept Duitschland toe: Keer terug lot den VoU kenbond" P a r ij s, 1 Feb. (V.D. In het thans gepu- bliceerde^ memorandum, dat door Francois Poncei op 1 Januari j.l. aan Hitler is ter ïiand gesteld, betuigt dc Franschc regeering haar voldoening over het voornemen van Duitschland om nict-aanvalsverdragen te sluiten met alle nabuurlanden. In verband met de pnncipicele aanvaar ding door Duitschland van een periodieke, automatische controle ter plaatse vraagt het memorandum of het voornemen bestaui aan te sluiten bij dc practische maatregelen, die te Genève onder oogeizijn gezien tij dens de laatste beraadslagingen van de conferentie, waarbij de nadruk gelegd wordt op het feit, dat t.a.v. deze verschil lende punten overeenstemming scheen te bestaan. Ver\£lgcns verklaart het memorandum, dat de Duitsche eischen in directe legen stelling zijn met de oogmerken zelve der conferentie, gelijk die tot dusverre, met goedkeuring van Duitschland, zijn geformu leerd, aangezien Duitschland een substan tieele herbewapening vraagt, welke, naai Duitschland verklaart, wel zou kunnen wor den uitgesteld, doch uitsluitend om finan cieele overwegingen. Duitschland vraagt voor een permanent leger .100.000 soldaten, waarb merj dan nog zou moeten optellen de belangrijke effectieven van de politie met onmiskenbaar militair karakter, gelijk er kend is ter conferentie en de paramilitaire formaties, welke, wanneer een conventie er geen rekening mee zou houden hij de here koning der effectieven, niet in staat zouden stéllen een billijke vergélijkinj inzake hel materieel te trekken. liet memorandum wijst er op, dat Duitsch land een onmiddellijke kwalitatieve en kwantitatieve herbewapening eischt, welker practische en billijke verwerkelijking een uniformisatic vooronderstelt van de cffee ticven, hetgeen, gelijk Duitschland zelf toe geeft, verscheidene jaren zou eischen. Ter wijl verder Duitschland instemt met de be ginselcn der controle, behoudt hot de kmes tie van den datum der in werkingtreding voor, terwijl de loyale toepassing der con ventie afhankelijk is van de instelling en uitvoering dezer controle. Duitschland for muleert aldus een volledig program van herbewapening, welker sanctioneering in een conventie een bewapeningswedloop zou voorbereiden, waartegenover Frankrijk het plan stelt, dat het zich bereid verklaard heeft Ie aanvaarden en dat door schikkin gen van het Britsche plan, rekening hou dende met de politieke malaise in Europa en de practische voorwaarden voor de ver werkclijking in étappes, uitloopt op een bc langrijke vermindering der bewapeningen en volledige verwerkelijking van de rechts gelijkheid. Inderdaad zou Frankrijk, dade lijk na do eerste jaren van de toepassing der conventie, een vermindering aanvaar den van zijn effectieven, die in overeen stemming zou zijn met de transformatie van de thans bestaande Duitsche strijd krachten, zoodat aldus de unificatie van de twee legers volgens een type van korten diensttijd en beperkte effectieven progres sief de pariteit zou brengen van de Fran schc en Duitsche effectieven, die met ell ;iu der vergeleken kunnen worden, d.vv.z. die, bestemd voor verdediging van liet grondge bied. Bij het begin van de conventie zou Frankrijk eveneens aanvaarden de handha ving van ai zijn bewapeningen en het ver bod van vervaardiging van materiaal van een hooger kaliber dan aan alle onderteeke naars toegestaan zou zijn. Gedurende dien tijd zou zijn een controle in 't leven zijn ge roepen en 'n werking gesteld, die van toe passing zou zijn op alle staten en betrekking zou hebben op de effectieven, dc fabricage of invoer van materieel. Vervolgens zou de progessieve vernietiging \an materiaal vol gen, voor zoo ver dit boven de vastgestelde kwalitatieve limieten zou zijn en de even eens progessieve toekenning van materieel aan de staten, die thans onderworpen zijn aan de bepalingen der vredesverdragen. Frankrijk is bereid op deze verschillende punten de cijfers te aanvaarden, die in de conventie zouden zijn vastgesteld, doch wel ke met vrucht zouden kunnen worden be sproken tusschen alle belanghebbende mo gendheden. Teneinde echter Duitschland de belang rijkheid te toonen van de onder oogen gezie ne beperkingen in de tweede phase noemt het memorandum, bij wijze van voorbeeld, dat Frankrijk tot 150 m.M. zou terugbren gen het kaliber vah het veldgeschut, dat overigens toegestaan zou blijven. Frankrijk zou een proportioncele vermindering van 50% onder oogen zien van het tegen woor dige Juchtvaartniateriaal na de eerste jaren Tevens zou een controle worden ingesteld op de burgerlijke luchtvaart en de fabrica ge, terwijl als uiteindelijke doelstelling on der oogen kan worden gezien de algehccle afschaffing van de nationale militaire luchtvaart en het vervangen daarvan door een internationale luchtmacht Frankrijk is dus wel degelijk bereid tot een aanzienlijke verlaging over te gaan voeren der bewapeningen, welke echter af hankelijk is van de medewerking van hiitschland en stelt er tevens prijs op den wcnsch te uiten, dat de deur niet gesloten zal worden, wat de de huidige bespre kingen betreft. Groote voldoening heeft d» verzekering geschonken, dat na de rege ling van de Saarkwestic voor Duitschland geen territoriale eischen meer zouden lie staan tusschen beide landen en dat hel mcerendeel der tegenwoordige problemen Europeesche vraagstukken zijn, die onmoge lijk kunnen worden opgelost zonder mede werking van de betrokken landen en den Volkenbond. Het memorandum besluit met op te mer ken, dat het in den geest ligt van een wer kelijk wederzij dsch begrijpen, dat alle kwesties ter tafel kunnen worden gebracht en legt er den nadruk op, dat een onthou ding van Duitschland evenzeer Duitschland zelve schaden zou als de internationale ge meenschap, waarna het een beroep doet op Duitschland zich aan te sluiten bij dc on ontheerlijke politiek van samenwerking in bet best daartoe geschikte kader, n.l. den Volkenbond. In officieele Fransche kringen wijst men op het orthodoxe karakter van IiP.t Fran sche memorandum. De Italiaansche voor stellen voorzien feitelijk in een gedeeltelijke herbewapening van Duitschland, zonder dal de eisch gesteld wordt van ontwapciring der niet door de verdragon ontwapende ma gendheden. De Britsciie voorstellen komen neer op een toeneming van dr Duitsche strijdkrachten en een overeenkomstige ver mindering van de niet door de verdragen aan beperkingen van militairen aard onder worpen landen. Alleen het Franschc memorandum blijft trouw aan de vooral in artikel 8 van hel Volkenbondspact neergelegde beginselen en aan den oorspronkMijken opzet van dc alge- meene ontwapening. Geen publicatie in de Duit sche pers? Berlijn, 1 Fcbr. (V.D.) De desbetreffen de instantie heeft aan de redacties der Duit sche bladen medegedeeld, dat de te Parijs gepubliceerde aide-mémoire van 1 Jan. noch in zijn geheel noch in uittreksels in de bladen van Vrijdagmorgen mag worden ge publiceerd. Het Duitsche antwoord op de Fransche aidc-mémoire zal morgen, Zaterdag, worden gepubliceerd. Italië bepleit een „bescheiden oplossing". Rome, 1 Febr. (V.D.) In welingelichte kringen te Rome legt men er den nadruk op, dat het een gelukkige omstandigheid is, dat de Engelsche en Italiaansche memo randa betreffende de ontwapening uit den zelfden geest geboren zijn: beide voorstellen trachten recht te doen aan de standpunten zoowel van Duitschland als van Frankrijk en langs den snclsten weg tot een practi sche oplossing te geraken. Men acht hier de Italiaansche voorstellen echter beter tiaar zij meer aangepast zijn aan d? werke lijke behoeften van het oogcnblik. Het Engelsche memorandum zegt men be schouwt in zijn inleiding twee mogelijk heden: het opgeven van bepaalde wapen soorten door de bewapende staten of het behouden van den tegen woord igen stand van bewapening. Engeland kiest partij voo- de eerste oplossing, die door de Italiaansche regeering practisch niet in overweging is genomen. Italië kan op het verwijt, dat zijn memo randum bewapening in plaats van ontwa pening beoogt, antwoorden, dat het behoud van den status quo der bewapende staten reeds in zooverre een tastbaar resultaat zou zijn, dat iedere verdere bewapenings wedloop vermeden zou zijn. Met het oog op de harde werkelijkheden waarvoor men staat, moet men met be- .-.eheidener oplossingen tevreden zijn, daar al'ccn zij kans hebben op onmiddellijke ver wezenlijking. Italië heeft er ovpripens den nadruk op gelegd, dat het princip:eele aan banger is van een op-echte ontwapening en iedere gelegenheid te haat zal nemen om nader tot die ontwapening te komen. DENK AAN UW NESTKASTJES. Het sneeuwt een weinig en aan het rijtje aangeregen pindanooties dat tusschen eer paar heesters in mijn tuintje bungelt, doen een paar pimpelmeesjes zich te gast en wii bewonderen de vlugge en elegante bewegink jes der levendige diertjes. Het is wel merk waardig dat zc. nu er nog maar een beetje sneeuw ligt, plotseling weer om de huizen verFch;:nen terwijl we bijvoorbeeld ze laatsi met die strenge vorst ze zoo goed als nooit zagen, be reden is eigenlijk vrij duidelijk, met vorst worden de insecten eitjes en larf les. waarvan onze meesjes moeten leven nicl bedekt, bij een klein beetje sneeuwval ech ter dadelijk. Vooral in de schuilhoekjes waar de meesjes moeten snuffelen om hel ..dagelijksch brood", ligt ook het eerst da sneeuw min of meer. En zoo krijgen dan sommige insecten een kansje extra om aan de speurende vogeloogjes te ontkomen. Ze ker. niet ten voordeele van het jonge groen de vroolijke bloesems en de diverse kansen op fruit waarover we ons nu al bij voor baat verheugen. We mogen alleen daarom al de vogeltjes wel in bescherming nemen, afgezien nog van het genoegen, dat zc ons verschaffen dooi hun elegante verschijning en vroolijke geluid •>s T*»i van mrnschen doen dat gelukkig Verleden week kwam een jongmensch nog bij me om raad en voo«A*«hting oij het maken van een nestkastje dat woningnood in de mees eswereld moet helpen lecnigen. Juist op tijd! Wie hieraan wil meehelpen, moet er qu bij zijn, de nestkastjes ophangen en er voor zorgen dat de oude van verleden jaa* en eerder, worden geïnsoecteerd en degelijk schoongemaakt. Met het oog hierop worden 'Ps^enwoorcTïg de kastjes hel lossen, dus uii- neeirba-en, bodem gemaakt wat het reinigen der kastjes bij uitstek bevordert. In de hoo"5 dat velen zich tot een en ander opgewekt voelen, wensch ik den meezen veel succes. A. JOMAN. Amerika kiest niet positie, omdat de ontwapenings kwestie een Duitsch-Fransch probleem is gewo' den. Washington, 1 Febr. (V.D.) De Amfi rikaanschc regéering bestudeert mei proo ien aandacht het résumé van het Britsche ontwapeningsmemorandum dat de. Britsche ambassadeur den minister van buitcnland- sche zaken, Huil, beeft overhandigd. Do rngcering weigert officieel positie te kiezen met bet motief, dat de van Londen en Rome uitgaande voorstellen meer dan ooit bcwij zen, dat het nog steeds een zuiver Euro- peesch politiek probleem betreft, nl. de over eenstemming van 't Duitsche cn 't Fransche standpunt. Onder geen omstandigheden wil de regeering der Ver. St. zich in deze zaken mengen, al hoopt zij ook dringend, dat de Duitsche en Fransche rcgceringen spoedig tot een vergelijk mogen komen. Klaarblijkelijk als uitwerking van de Ita iiaansche en Britsche memo-anda, schijnt een wijziging in dc houding der Ver. St. ten opzichte xan de Duitsche bewapening te zijn ontstaan; er verluidt althans, dal de Ver. St. vanzelfsprekend er geen belang bij hebben Duitschland weerloos te houden Men zou het alleen betreurd hebben, wan neer een toestand zou zijn ontstaan, waar door Frankrijk er toe gebracht zou zijn ge worden zijn bewapening nog meer te ver giootcn. Houdt Duitschland zich af zijdig van Genéve? Berlijn, 1 Febr. (V.D.) De B-TÜjnsche pers houdt zich wederom uitvoerig bezig met de Italiaansche en Britsche ontwape ningsmemoranda. Beide plannen worden critisch met elkander vergeleken waarbij men algemeen van opvatting blijkt te zijn, dat het Italiaansche voorstel in de beslis sende afzonderlijke vraagstukken essentieel rekening houdt met cn uitgaat van het zelfde standpunt, dat de Duitsche opvatting bepaalt. Het Italiaansche plan wordt een plan der realiteiten genoemd, terwijl men het Engel sche plan verwijt, dat daarin nog steeds de illusie wordt gekoesterd, dat dc zwaarbewa pcr.de naburen van Duitschland bereid zou den zijn een beperking van hun bewapening ten uitvoer te leggen. De in beide voorstellen gevraagde terug keer van Duitschland naar Genève wordt veelal en deels krachtig afgewezen. Zondag hebben dienst de doktoren Mertcns zur Borg, Laantje 5; Tel. 1225. Linschoten, Soesterweg 329; Tel. 112. Dnyvis, Utrechtscheweg 145; Tel. 336. Zondag en de gehecle week 's nachts heeft dienst de apotheek van de firma Ittmann, Langestraat 9; Tel. 164. Verpleegster vermoedelijk de daderes G t ti n g e n, 2 Fcbr. (H.N.) De justitie heeft last gegeven tot opgraving van het lijk van de officiersweduwe mevrouw vou Bcrkefeld, die eenige jaren geleden te Hoerde in den Harz overleden is. Bij dc schouwing van het stoffelijk overblijfsel is zooveel arsenicum gevonden, dat daarmede een geheel gezin vergiftigd had kunnen worden. In verband hiermede is de vroe gere verpleegster van de weduwe, een ze kere juffrouw Grosskopf, in hechtenis ge nomen. Nu den dood van de weduwe was deze met een schuldbekentenis, door de weduwe getcekcnd, voor den dag gekomen, volgens welke zij de weduwe een bedrag van 3000 Mk. geleend zou hebben. Bij het daarop volgende proces met de erfgenamen bleek echter, dat de handteekening xer valscht was. Een verder onderzoek bracht aan het licht, dat de verpleegster lang niet dc onschuldige persoon was, waarvoor zij doorging en dat zij vroeger reeds wegen bedrog tot gevangenisstraf was veroordeeld Toen ten slotte ook nog vastgesteld was, dat zij arsenicum had gekocht, nam de justitie de noodige maatregelen. FRANSCH -ENGELSCHE HANDELSSTRIJD Londen, 3 Fcbr. (V.D.) In verband met de Fransche weigering tot horstel van de volledige oude invoercontingenten voor En gelsche goederen zullen de aangekondigde Engelsche represailletarïevcn waarschijn lijk de volgende week in werking treden. DE INENTINGSDWANG IN DUITSCHLAND. Een „gewetensclausule". 11 e r 1 ij n, 2 Fcbr. (V.D.) De a.s. herzie ning van de wet op de inenting zal volgens het voorbeeld van andere landen, zooals Engeland en Nederland, waarschijnlijk de z.g. gewetensclausule brengen, waardoor aan principioelo tegenstanders van vacci natie de mogelijkheid wordt gegeven onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld te wor den van dwangmaatregelen tot inenting. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter lir':erzödc van Hotel Monopole lANGESTRAAl 49-51 TELEFOON 190 Speciaal adres voor BUIKBANDEN met of zonder voorschrift van H.H. Medici. ZUIDSINGEL 66—67 Tel. 1118 401 Dl T BLAD HEEF1 EEN UAGELIJKSCUê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Het Duitsche antwoord aan Oostenrijk. (Derde Blad, pag. i). Na de Engelsche en Italiaansche memo randa is thans ook de Franschc aide-mé moire gepubliceerd. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Ernstig auto-ongeluk bij de Echo-put. Twee dooden. (Tweede Blad, pag. 1). Ministerieele commissie ingesteld inzake crisis-maatregelen en algemeen belang. (Tweede Blad, pag. 2). Minister Colijn over Indié. (Tweede Blad, pag. 3). De emigratie naar Suriname. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Vergadering van den R.K. Middenstand. (Eerste Blad, pag. 2.) Piano-recital van Joop Callenbach. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt: Hoogste barometerstand: 779.2 lc Black- sod. Laagste barometerstand: 746.9 te Vardö. Verwachting: Zwakke tot matige Noord- Westelijke tot Noord-Oostelijke wind. neve lig tot zwaar bewolkt, aanvankelijk nog kans op eenigen lichten neerslag, licht dooi in het Noorden, in het Zuiden om het vriespunt tot lichte dooi. Het daalgebied. dat gisteren over Midden Scandinavië gelegen was, heeft zijn in- vlood verder Zuidwaarts uitgebreid, het passeerde hedennacht Denemarken, waar het in Kopenhagen 7 m.M. neerslag bracht thans is het over ons land. Noord- en Mid- den-Duitschland gelegen waar het even eens lichten neerslag brengt (Groningen en Den Helder melden sneeuw en motregen). Over Scandinavië, waar dc temperatuur weer gedaald is, volgt een drukslijging, terwijl op IJsland, waar nog steeds zeer hooge temperaturen worden aangetroffen, de barometer daalt. Intusschen is ook over Groot-Britannic cn Ierland de hooge druk een weinig afgenomen. Over het algemeen steeg daar de temperatuur, slechts in Zuid- Engeland daalde zij (Croydon meldde 6 gr. Celsius vorst). In Midden- en Zuid-Duitschland vroor het hedenmorgen streng, ook in ons land en Noord-Duitschland bereikten de mini mum-temperaturen waarden, tusschen —5 en —10 gr., doch tegen den morgen is de vorst afgenomen. Vermoedelijk zal de uit breiding van den hoogen druk naar Zuid- Scandinavië ten onzent den wind weer naar Noord-Oost doen ruimen Nevelig, zwaar bewolkt weer, met temperaturen on der het vriespunt tot lichte dooi en aan vankelijk nog lichte neerslag mogen ver wacht worden. De verdere vooruitzichten zijn onzeker.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1