DË ËEMLANDEü L. J. LUYCX ZOON 4000 Maandag 5 Februari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32e Jaargang No. 184 MUTATIES IN HET FRANSCHE KABINET PIETRI, FABRY EN DOUS- SAIN NEMEN ONTSLAG Paul Boncour minister van oorlog HET BALKANPACT GEPARAFEERD TAXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S Duitsch-Oostenrijksche Avrijving PIANO'S IN HUUR EXEMPLAREN Op 5 uur 21 min. 3RAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAX3 TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NC. BOVÉE KAMP 41 .ABONNEMENTSPRIJS P" 3 """d'n voor Amersfoort 2.10. per maond I 0.75. ptr «ek (m«l gratis vuzciccrfng tegen ongelukkeo) l O.IT/r Binnenland frtnco per post per 3 maanden 13— Afzonderll]ke. nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummaf elke regel meer f0.25. Llefdadl ghelda-ad verten tien voord# helft van den prijs. Kleine AdvertentiCn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 fegela 50 cent. elke regel ttcc 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra I 0.05 De Parijsche politieprefect Chiopp-, wordt „gepromoveerd" tot resU dent-generaal van Marokko, doch bedankt Par ij 6, 3 Febr. (V. D.) In een bericht ir de Temp» wordt beweerd, dat de admini stratieve reorganisatie, die in verband rnet de Stavisky-affairc in regceringskringon wordt bestudeerd, belangrijke gevolgen zou kunnen hebben Op liet verlangen van den nco-socialisli schen afgevaardigde Marquet zou de minis ter van binncnlandschc zaken Frot hebben besloten, den Parijsclien politieprefect Chiappe over te plaatsen. Dit besluit van den minister zou voor een aantal leden der regeering aanleiding zijn geweest, hun ont slag in te dienen, indien do .overplaatsing inderdaad zou plaats hebben. De Tcmps be weert verder, dat. Daladier liet ontslag de zer ministers zou aanvaarden, de aftreden de ministers door andere te vervangen eri het gereorganiseerde kabinet Dinsdag aan het parlement voorstellen. De 60c. en de nco-soc. fractie zouden dat kabinet dan steunen. Parijs, 3 Febr. (V. D.) De minister van financiën Pietri, de minister van oorlog Fabry en de ondcrstaats-secrëtarïs voor vakonderwijs, Doussain, hebben Zaterdag middag in liet ministerie van financiën een bespreking gehouden, na afloop waarvan Doussain verklaarde, dat 1)ij en de beide ministers uit het kabinet waren getreden Aan deze bespreking waren des middags besprekingen Aan Daladier met Fabry. Pie tri, den minister van onderwijs Berthod den minister van biuncnlaiidsche zaken Frot en den vroegeren minister van buitcn- landsche zaken Paul Boncour voorafgegaan Deze gebeurtenissen Avordep in verband gebracht met bet plan, dat Daladier zou hebben om den poli tie-prefect van Parijs. Chiappe, te benoemen lot resident-generaal van Marokko. Pietri en Fabry hadden bun aanblijven van deze kwestie afhankelijk ge steld. Als opvolger van Fabry wordt Paul Bon- cour genoemd. Par ij s, 3 Febr. (V. D.) De drie leden van het kabinet, wier aftreden reeds werd ge meld, hebben bun ontslag bij den minister president ingediend. Voor do portefeuille van financiën wor den drie candidate» genoemd en wel de rad.-soc. afgevaardigden Nogars, Marchan deau en Palmade, die vroeger reeds ccnige malen minister of onderstaatssecretaris zijn geweect. Daladier beeft den ministerraad voor Zondagmorogen 11) uur bijeen geroe pen. De onderstaatssecretaris Aan liet bureau Aan den minister-president heeft dc vol- gendo mutaties bekend gemaakt: Ponsot, resident-generaal van Marokko, w.ordt am bassadeur tc Brussel, Chiappe, prefect Aan politie te Parijs, wordt resident-generaal van Marokko; Bonncfoy Sibour, president van het departement Scine-et-Oisc, wordt prefect van politie te Parijs. Een gemeenschappelijk schrijven. Parijs, -i Febr. (V. D.) De minister van oorlog, Fabry, on de minister van financiën, Piétn, Aerklaren in hun gemeenschappelijk schrijven, Avaarin zij ontslag vragen, dat het kabinet de taak heeft aanvaard het aanzien van den staat te hei-stellen. In den ministerraad van Zaterdag is evcmvcl tus- schen dc meerderheid der leden van bet kabinet en de ministers van financiën en oorlog een diepgaand mecningsverschil ont staan over do Avegen en middelen, welke op dit oogenblik geschikt zijn oin liet doel te bereiken. Wij, aldus de ministers, achten bet derhalve een plicht van loyaliteit u, mijnheer de minister-president, te verzoe ken at' te zien van onze medewerking nog Aóórdat de regeering zich aan het parlement heeft voorgesteld en zoo lang het den heer minister-president nog gemakkelijk valt den noodigen 6teun te vinden. Aftreden van den prefect van het departement-Seine. Parijs, 1 Febr. (V D.) Dc prefect auii liet Seine-departement Renard heeft van daag den minister van hinnenlandsclio za ken medegedeeld, dat hij aftreedt. Hij motiveert zijn ontslag met het feit dat zijn werkzaamheden te zeer verbonden zijn geweest met die van den politieprefect Chiappe, dan dat hij na diens aftreden nog in functie zou kunnen blijven, llij staal op liet standpunt, dat de tegen Chiappe ge troffen maatregel niet in overeenstemming is met bet belang van de stad Parijs. Chiappe heeft aan den minister-president Daladier een breedvoerig schrijven gericht, waarin hij zijn verwondering uilspreeckt over zijn plotseling ontslag. De minister-president en de minister Van binnenlaiidsehe zaken hadden hem nog slechts enkele dagen geleden, dc minister van hinnenlaudsche zaken zelfs nauwelijks 21 uren tevorën zoo veel verzekeringen ge geven van achting en aanhankelijkheid, dat hij in geen geval hun bedoeling, hem af te zetten, beeft kunnen vermoeden. Chiappe wijst zijn benoeming van de hand. Parijs, 3 Febr. V.D.}. In een schrijven aan Daladier heeft Chiappe, de prefect van politic l Parijs, medegedeeld, dat hij zijn 'benoeming tot resident generaal van Ma rokko niet kan aanvaarden. li ij schrijft' „De onverklaarbare bevordering, die mij te edelmoedig is aangeboden, is in mijn oogen slechts een bewijs van \yantrouwen, waar om ik dan ook de benoeming afwijs. De nieuwe Fransche ministers. Parijs, 't Februari V.D.) De radicaal so cialislische afgevaardigde, Mai'Chandeau, die in liet laatste kabinet Clmutemps mi nister voor de Begrooting was. is benoemd tot minister van Financiën en Begrooting. Paul Boncour is benoemd tot minister van Oorlog oh do radicaal-socialistische afge vaardigde Jaubert tot, onderstaatssecretaris van liet ministerie van Financiën en Be grooting. Palmade geen minister. Parijs, 3 Februari (V.D.j. Do rad.-soc. afgevaardigde P.ilinadc. wiens naam werd genoemd voor do portefeuille van finan ciën, beeft om gezondheidsredenen liet hem gedane aanbod afgeAvezen. Persstemmen over het ont slag van Chiappe. Parijs, 4 Febr. (V.D. De ..Kcliö de Pa ris" schrijft, dat Chautemps in de wandel gangen van de Kamér zou hebben ver klaard, dat bet ontslag aan de directeur van dc Süreté Thomé even onrechtvaardig was als dat van Chiappe. Chautemps gaf er den voorkeur aan, dc regecring" ireer te leggen dan.aan het bcAvind te blijven op de manier van dc huidige regeering „L'Ordre voegt hieraan toe, dat Chautemps de af zetting van Tliomé een schandaal heeft ge noemd, evenals de Overplaatsing van zijn zwager, den procureur-generaal Prcssard. Tegenstanders verwijten Chiappe, dal hij de jongste straatbeioogingen te Parijs niet energiek genoeg heeft onderdrukt. Volgens geruchten zou Daladier hebben gelast, dat Dinsdag a.s een groóte afdeeling mobiele garde naar Parijs zal Avorden gedirigeerd ter bescherming van liet Kamer-gebouw. Tardieu verklaarde aan hef „Journal", dat de afzetting van Chiappe een zuiver po liliekc maatregel is. En de „Journeé Tndus trielle*' schrijft: ..Marokko is geen strafko Ion ie voor politic-prefecten". Slechts de so cialisten zijn tevreden oyer Chiappe's \al en verklaren, dat dc Parijsche bevolking jerioeg had van een politic-prefect, die re geeringen in bedwang hield en mui de po- litie-prefectuur een slaat in den staat maakte. Belgrado, 1 Febr. .D. De Balkan- conferenlie is hedenavond gesloten. Om trent het resultaat is de volgende offieicclc mededeeling gepubliceerd: „De ministers van Buitenlandschc Zaken van Griekenland, Turkije, Roemenië en Joego-Slavië kwamen Zondag in een slot zitting bijeen en parafeerden den definitie- ven tekst van liet. Balkan-pact. Dc ministers besloten, dit document nog in den loop van do komende weck tc Athene te ondcr- teekcncn. Dc tekst van liet pact zal na dc ondcrtcckening gepubliceerd worden". Het schijnt, dat liet nog eenigc moeilijk heden heeft opgeleverd, tot overeenstem ming te komen. Volgens het programma had de conferentie reeds hedenmiddag ge ëindigd moeten zijn. Naar verluidt zou liet zelfs tot liet laatste moment onzeker zijn gCAveest of men tot overeenstemming zou kunnen komen. DRIE JAPANSCHE BOMBARDEMENTS- VLIEGTUIGEN IN ZEE GESTORT. De bemanning omgekomen. Tokio, i Febr. ,Y.D.). Bij een a lucht van Tomioka naar Nagasaki zijn drie Japun- scbe hdmbardernentsvlieglr^ren in een storm geraakt en in zee gestoit. Dc red dingspogingen bicven zonder resultaat en de bemanning van alle drie vliegtuigen kwam om liet léven. Do reconstructie van Dalaüicr's kabinet. Groctc beroering te Parijs. in on» vorig overzicht neUn amj uitko men, dat Daladier's positie als premier nu niet bepaald benijdenswaard is en dat de kansen, dat de winti der politieke harts tochten hem en zijn ambtgenooten zullen wegblazen als 'de voeren vuji een ruiende» Aogcl, Mij, groot moesten worden geacht. Chautemps opvolger schijnt dit ook zelf to hebbeli gevoeld en blijkbaar om zijn parlementairen grondslag ic verbroeden, hooft bij zoor on verhoed- een nog al op ziojibarchdën stailsgrbef» uitgevoerd. Offi cieel boot zoo iels. recpiiè.'riiclie van het kabinet. Men kent de nuehferè feiten: de minis ters Fabry en Piéiri, dus dc meeste vecht schc kabinetsleden, hebben hun ontslag gc nomen; eerstgenoemde, minister van ooi- log, i» vervangen door Boncour, laatstge noemde, minister van financiën en begroo ting, door Marchandeuu? Ook onderstaat» secretaris Doussain verdween van het too necl. Aanleiding lol dezi niinisterswisse- liilg Avas liet feit, dat Fabry en Piéiri zich niet konden verccnigen met dc strafmaat regelen, waardoor velschillende hoogge plaatste ambtenaren wmK-u getroffen in verban.! met de jongsjte finaiicieclo knocie rijen. Vooral liet feit, dpi Chiappe als po litieprefect van Parijs aan den dijk weid gezet, zij het dal hein dg functie van_.resi dent-generaal van Marólcko werd atmge boden, oen projnaDv, urvaii de genero siteit Chiappe to verdacht vóórkwam, wes halve hij voor do eer bedankte, ontstemde Fabry en Piéiri ten zeerste. Het ontslag van Chiappe op zijn beurt liad liet heen gaan tengevolge van Edouard Renard; die ml genegenheid voo»- den Parijschen poli tieprefect is afgetreden als prefect van de Seine. De radicale maatregelen, die Daladier heeft geforceerd men is n.l. in vele krin gen van oordeel, dat allerlei belangrijke mutaties nauAvclijks iu verband rnet de eoiTuptiezaak-Stavisky kunnen worden gebracht, zoodat zij liet uitvloeisel lijken van politieke willekeur hebben, zooals voor de hand ligt, te Parijs, groote beroe ring gewekt, die o a. tot uiting is gekomen in zeer levendige straatbeloogingcn en op gewonden incidenten van anderen aard. In de Fransche hoofdstad is do spanning momenteel zoo hevig, dal, naar verluidt, van regocriiigwëgé alls noodige voorzorg» maatregelen zijn genomen: politic en mi litairen worden gereed gehouden oni le kunnen ingrijpen, wanneer het tot buiten sporigheden mocht komen. Hot wekt geen verwondering, dat vooral de Fransche conservatieven op Daladier zijn gebeten, daar de reconstructie van zijn kabinet en hel wegwerken \an den pre mier onwelgevalligc personen, wordt uit gelegd als een aankondiging van den strijd tegen rechts. Vuorul worden de fiolen van den toorn uitgestort over Frot, den minis ter van binnenlaridscho zaken, een oud socialist, die bovenal de hand meel hebben gehad in al de opzienbarende mutaties. Daarentegen juichen dc linkscho partijen, iu hoofdzaak do nco-socialisten cn dc so- cialiste», daar Daladier plotseling naar links is gezwenkt en een einde heeft ge maakt aan liet régime van den polilic- prefcct Chiappe, die. naar dc socialisten beweren, een tegen hen gerichten coup d'état beraamde en Avi-m voor de voeten avckI geworpen, del hij zijn poiitiemuu- schappen steeds geducht liet loshakken op communisten en socialisten, wanneer deze lieloogiligt-ii hielden, terv.ijl hij de roya listen. du« e*n rochta zich orientcerendc groep, ontzag. Hoe dit zij. Daladier heeft op bruuske wijze het stuur naar links omgegooid en de politieke spanningen in Frankrijk op zeer lievige wijze doen toenemen. Feitelijk heeft hij zich overgeleverd aan dc socia listen, die in zekeren zin nu met lieni kun nen spelen, daar hij zich in het gunstigste geval, wanneer hij voor de Kamer ver schijnt, alleen kan handhaven, Avanneer de partij van Léou Blum zich achter hem schaart. Hierop is thans a eel kans, doch honderd procent zekerheid dienaangaande beslaat nog niet, daar de socialisten blijk baar, hebben besloten hun steun te laten afhangen van den inhoud der aanstaande regceringsverklaring. Zelfs met blanco stemmen der socialisten is Daladier niet gebaat, daar in een dergelijk geval cen trum en rechts het al te gemakkelijk zou den hebben om den premier te doen dui kelen. Oostenrijk maakt het geschil bij den Volkenbond aam bangig We en en. 3 Febr. (V.D.) Het olfi- cicclc persbureau publiceert de uicdcdee- ling dei Oostcnrijksclic regeering turn de Duitsche regecring, gedateerd Hi Jan., die dc Oostcnrijksclic gezant Tauschitz heelt overhandigd. Met beroep op de inlichtingen uit be trouw hare bron verklaart de bondsregee- ring, dut dc nat.-soc beweging van plan is, haar tegen de rcgeering-Dollfuss gerichte aelie lot liet uiterste door te zetten en wel op grond van aaiiwijzigingen van haar gcestAciAvantcn in Duitsclfland. Indien er nog twijfel bestond over de medewerking van bepaalde partij kringen in Duitschland, clan bestaat er voor dien twijfel thans geen reden meer, daar dc regeering heeft vast gesteld, dat zendingen van wapens en pro pagandamateriaal van Duitschcn oorsprong waren. Verder beroept dc Oostonrijlcfehe regeering er zich op. dat een contact on ontdekt Uisschen een diplomatiek Duitsch funetioiinairs en vooraanstaaclc vertegen woordigers van de Duitsche N.S D.A.P ccncrzijds cn leiders van het Oostenrijksehp nat.-socialisme anderzijds. Verder wordt er op gcAvezen, dat ccn speciale rol in den strijd tegen «le Oosten rij k'schc regecring was toegewezen aan een Oostenrijksch h» groen, dat-in Froilassing en andere plaatsen hij dc Oostcnrijksclic grens was onderge bracht. Met het oog op de in dc laatste «lagen ingetreden situatie aldus vervolgt dc me dedeeling kan dc' Óostcnrijksehc regeo ring, hoewel zij er zich van bewust blijft, dat het hier een aangelegenheid lussclicn dc heide Duitsche staten betreft, niet blij ven voortgaan op den tot dus\'~erre iiige slagen weg; zij moet ernstig overwegen, zich tot den Volkenbond te wenden, Avau neer de door haar gelaakte misstanden niet 'er zijde Avordén gcslcld Onder deze misstanden wórden in dc me* -dedeeling genoemd: dc oplutsingseaiupaguo door dc redevoeringen door dc Duitsche eeuilers cn door de pers, alsmede de steun aan dc» OosH*iu4tksrhen „Kauipfnng in Duitschland. Géëisclit wordt, dal de Duitsce regeering zekere garanties biedt. Tenslotte Avórdt medegedeeld, dat Oosten rijk de groote Europecschc mogendheden van «le overhandiging dezer mcdcdccliug in kennis zal stellen. Vorklaring van den Tiroolschcn Boerenbond. 1 n n s 1» r u c li, 3 Febr. (V.D. Dc 'li- roolsehc Boerenbond, een der grootste Clir.- sociale organisaties in Tirol, publiceert een vcrklai ing, volgens welke hij ook in den nieuwen staat op dcnzclfden voet georgani seerd blijft. De bond stelt zich op den grondslag der Avct. en zal zich heftig koeren tegen allen, die recht e:i Avet Avillcn ter zij de stellen. Dc- bond steunt het streven van de mannen, die thans dc geschiedenis va.» Oostenrijk en Min Tirol leiden cn verwacht dut zij op hun post zullen blijven. Tenslotte keert dc bond zich legen elk streven tot wijziging van de grondwet langs onwettige» weg. Wee n c n, 3 Febr. (V.D) Bondskanselier Dollfuss heeft vanmorgen den Oostenrijk schen gezant tc Berlijn Tauschitz, die Vrij dag tc Wóehen was. aangekomen, ontvan gen. De gezant bracht rapport uit over zijn laatste besprekingen te Berlijn. De buitengewone Minsten aad, waarop beslist znl worden over het verdere optre den der Oosten rij kf?rl ic regecring in bet conJliel niet Duitscliland, is thans definitief vastgesteld op Maandagmorgen. De Oosten- rijksclic; gezant tc Berlijn zal den Minister raad bijwonen en rapport uitbrengen Geneve. 3 Febr. (V.D.). Maandag middag zal do Oosten rijksche regecring haar geschil met Duitschland bij dén ol leen bond aanhangiir maken. Naar verluidt, doet dc Oostenrijkscho regeering een beroep op par. 2 art. 11 van het Volkenbond-pact, dat spreekt over handhaving en verstori», van den wereldvrede. LANGESTRAAl 49-51 TELEFOON 190 ELASTIEKEN KOUSEN RECHTHOUDERS, BUIKBANDEN, BANDAGE. I 6.— cn 1 8.— ptr maand mei recht van aankoop binnen twaalf maanden. Fa. H. VAN DEN BURG Atnh.slraat. VIT ULAD UEEfï EES DAGZLIJKSCUt GECONTROLEERDE OPLAAG VAS BUITENLAND. Nieuwe onecnigheid iu het Fransdie kubinel. i Forste Blad, Pag. 1). BINNENLAND. De Werkloosheid in Neder)ana. (Derde Blad, pug. ij. 3MTREK. Nocdlanding \an G vliegtuigen. (Eerste Blad, pag. STADSNIEUWS. O ji voer ing van dc l^eelsiói'-revuc. (Kcrste Blad. Pag. 2). SPORT. Amsvordc door Z.N'.i; mei 3(J geklopt, (Tweede Blad pag. 1). H.V.C. verliest niet 2—0 van Bodegraven, (Tweede Blad. pag. 1.) Quick speelt met 2—2 gelijk tegen A P. W.C. {Tweede Blad, pag. 3). De Amcrsfoortsclie Boys dccleu met Woerden de.punten (11). (Tweede Blad pag. 1). A.M.II.C. I speelt met 4i gelijk tegetó Gooi III. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut to De Bilt. Iloogstc .barometerstand 775.0 le Blacksod en Holyhead Langste barometerstand: 743.6 te Hapa- danda. Vorwacliling. Zwakke tot matige Noorde lijke' tót Westelijke wind, nevelig lot half of zwaar bewolkt, waarschijnlijk ecnige lichte neerslag pii iets zachter. Dc liooge druk, die nog steeds met haar kern over Groot-Britannic en Ierland gele gen is, neemt langzaam of. Over IJsland en Scandinavië passeerden voortdurend Avilde barometer-veranderingen. Thans stijgt de luchtdruk weer '•ver IJsland terwijl in Zweden cn Noorwegen dc barometer daalt. Over de Middcllandsche Zee handhaaft zich dc d epress i e to es tandIn den hoogen druk- rug van Ierland tot mid,den-Dultschland is liet rustig, hier en «Jaar nevelig weer. Over IJsland, de Shetland»-, Faroër en Noorwe gen A\auit een krachtige Westelijke tot Zuid-Wcstoiijko storm. Aan dc Fransche Middcllandsche Zee-kust. waait een vrij he vige mistral. Hoewel hel over zuid-Üuilseli- laii'd cn midden-Frankrijk nog stevig vriest, is de vorst daar toch afgenomen. Over Groot-Britannië en Ierland en even eens over IJsland is de temperatuur ge daald. Ten onzent mogen Noordelijke tot Westelijke wind, oeji kleine leniperatuui- stijging en lichte neerslag verwacht wor den. RIJDT VEILIG! Breng in bochten, weggebruikers, Geen collega's in den nood. Bocht naar rechts moet altijd kort zijn, Bocht naar links steeds ruim en groot! BUiTEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter li^';erz\jde van Hotel Monopole

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1