STRATEN HERSCHAPEN IN SLAGVELD DÊ EÊMLANDÊQ HEVIGE BOTSINGEN TE PARIJS 4000 L. J. LUYCX ZOON Woensdag 7 Februari 1934 BLOEDIGE GEVECHTEN MET DE BETOOGERS AXI TAXI TELEFOON 1210 1211 Het MEEST VERTROUWD en GOEDKOOPSTE adres voor TAXI'S 32 e Jaargang No. 186 EXEMPLAREN Gedurende de maand Februari „ACTIEF' IBACH PIANO'S 5 uur 25 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 AMERSFOOKTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewusaummcf eikeregel meer f0.25. Llefdadlgheids-advertentién voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentlén „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Er zijn verscheidene dooden en gewonden gevallen Parijs, G Febr. (V.D.) Minister-presi dent Daladier heeft hedenmiddag in de Ka mer de regèeringsverk laving der nieuwe regeering voorgelezen, waarin o.a. gezegd wordt: ..Sedert een maand heeft het schandaal dat uit eenige individueele zwakheden is ontstaan, het werk van de Kamer verlamd, dc partijen tegenover elkaar gesteld, het land gedemoraliseerd en de tegenstanders van de regeering gelegenheid te geven aan vallen te hervatten, die de waakzaamheid der republikeinen in het verleden kon af slaan. Wij kunnen slechts uit deze atmospheer, waarin men niet ademen kan, komen, wan neer wij met moed en energie volledige klaarheid brengen. De regeering, die voor U staat, is reeds met haar taak begonnen Zij is aclit clagen geleden govorrad en ver zoekt U. haar naar haar eerste handelin gen te beoordeelen. Afgezien van de fou ten, die Uw commissie van onderzoek zal ontdekken en die meedoogenloos gestraft moeten worden, heeft zij in bepaalde open hare lichamen een nalatigheid ten aanzien van de waakzaamheid cn een verslapping van het verantwoordelijkheidsgevoel ge constateerd, die een vernieuwing van het beambtencorps en de methoden noodzake lijk maken. U zult ons zeggen of wij juist gehandeld hebben door het gezag van den Rcpubli- keinscben staat to herstellen en te weige ren dit ten gunst van onverantwoordelijke instanties uiteen tc. laten vallen. Terwijl Uw commissie van Onderzoek, die uit vertegenwoordigers van alle par tijen is samengesteld, voor de ontdekking der geheele waarheid zorg zal dragen, moet in de parlementen dc wetgevende arbeid worden hervat, die door de partijhartstoch ten onmogelijk was gemaakt, doch die voor hét leven van het land onontbeerlijk is. Men moet de wetten behandelen, die de spaargelden doelmatig zullen beschermen. Voorts moet de bcgrooting voor 31 Maart behandeld zijn, wanneer men het werk dat vijf regeeringen in 18 maanden tijds heb hen volbracht, niet onvoltooid wil laten. Wanneer de begrooting is afgehandeld moeten maatregelen genomen worden ter bestrijding der werkloosheid en ter bevor dering van het economische leven van het land. Onze handelsbalans moet door een politiek van- werkelijkheidszin verbeterd worden, een politiek die berust op weder- keerige verdragen. Men zal de basis van ons oude belastingsysteem moeten terug vinden en (lc verouderde en gecompliceerde bestuursmethoden door een eenvoudig cn modern apparaat moeten vervangen. Tegenover het onrustige cn verdoelde Europa bevestigen wij opnieuw den wil tot vrede en veiligheid van Frankrijk, welke politiek in twee begrippen kan worden sa mengevat: Internationale samenwerking cn nationale arbeid, trouw aan den Vol kenbond en onze beproefde vrienden. In het bewustzijn, dat Frankrijk een te ondubbel zinnig bewijs van zijn streven naar vrede heeft geleverd dan dat het iels van het oordeel der volkeren tc vreezen zou heb hen, zullen wij noch uit blindheid, noch uit zwakheid de verantwoordelijkheid op ons nemen, ons land tezamen met geheel Europa in nieuwe rampen te laten lijden. Dc vrede is een ideaal. Het is niet voldoen do dit ideaal slechts te wcnscben, doch men moet het met eerlijk werken verwe zenlijken. Voor dit werk is een meerderheid noo- dig. ITet volk heeft U zijn souvcrciniteit verleend. Gesteund op do autoriteit, die Uw vertrouwen ons geven zal, zullen wij het regime verdedigen cn ervoor zorgen, dat de wet en het parlement, dat de wet ten maakt, naar builen dc loodige eerbied ondervindt. In moeilijke tijden hebben on 7.o groote voorvaderen de energie gehad de democratische methoden te handhaven Thans moeten de verecnigdo republikeinen hun voorbeeld volgen, wanneer zij den bloei van een der weinige nog in vrijheid geregeerde landen, die op de wereld zijn overgebleven, willen verzekeren. In het be lang van het vaderland doen wij een be roep op Uw eensgezindheid." De Kamer heeft met 322 tegen 20i stem men haar vertrouwen uitgesproken in de regeering Daladier. Om half negen P Tijd werd begonnen met dc stemming over uit stel der behandeling van alle interpellaties De regeering had bij dit voorstel opnieuw de kwestie van vertrouwen gesteld. Zij bleef opnieuw in dc meerderheid en wel met 3G0 tegen 220 6temnien. De Kamer is verdaagd tot Donderdag. Panjs, G Febr. (V.D.) Op de Place Con corde hebben de betoogers hedenavond een autobus in brand gestoken. Do ruiten van de autobus werden ingeslagen en de glasscherven benut als projectielen tegen de politie. Aan beide kanten vielen ge wonden. Verschillende manschappen van do gard o républicaine moesten zich met ernstige hoofdwonden onder genecskundi ;e behandeling stellen. Ook verschillende paarden werden gewond. Verscheideno ma len chargeerde de bereden politie met blanke sabel. Op dc Champs Elysées richt ten demonstranten, die lid zijn van de ver écniging van oud-strijders barricades op van banken en hekken. Zij"hadden werk tuigen meegebracht, waarmede zij het as fait stuk sloegen. Dc métro-stations bij bet stadhuis en de kamer zijn afgezet en de treinen passeeren do stations zonder stop pen. Over do geheele linie werd de politie te ruggedrongen. Teneinde te beletten de brug, die naar do Quay d'Orsay leidt te overschrijden en zich naar de kamer te begeven, bood zij de opdringende massa krachtig tegenstand en zag zich ten slotte genoodzaakt van de vuurwapenen gebruik te maken. Tegen acht uur werden een honderdtal schoten gelost. Afgevaardigden en voetgangers vluchtten achter do groote ijzeren hekken van liet kamergebouw, welke onmiddellijk gesloten werden. Vele nieuwsgierigen namen dc wijk in liet mi nisteric van buitenlandscho zaken. Dc stemming is meer dan opgewonden, met stcenen cn knuppels trekken do be toogers op de politic af. Tal van agenten van politie zijn gekwetst. Geruchten spre ken zelfs van dooden, doch dat is nog niet bewezen. Groot aantal gewonden. Parijs, G Febr, (V.D.) Naar nader be kend is geworden, zijn bij dc verschillende betoogingen en oproertjes, die nog steeds aanhouden, thans 3 dooden gevallen. Het aantal gewonden is veel grooter, om streeks middernacht, was bekend, dat er van de politiemannen negentig gewonden waren, terwijl er driehonderd betoogers min of meer ernstig verwond zijn. Men verwachtte dat deze getallen in den loop van den nacht nog flink zouden stijgen. Parijs, G Febr. (V.D.).' Op dc Champs Elysées cn dc Place de la Concorde duren de bctoogingen nog steeds voort. De politie treedt ondanks dc tartende houding der betoogers slechts dan op, wanneer de de monstranten aanvallen. Voortdurend sui zen steencn, flcsschen en staven ijzer langs de ruiters, wanneer zij op de betoogers in rijden. liet aantal gewonden aan beide kanten neemt toe. Op de Place de la Concorde heeft de po litie bevel gekregen eenige salvo's in dc lucht tc lossen, teneinde dc massa schrik in tc boezemen. Verscheidene schoten trof fen het hotel Grillon. Een Amerikaanscb dienstmeisje werd in het hoofd getroffen en op slag gedood. Een autobus cn een filmwagen, die op de Place de la Concor de door dc menigte in brand gestoken .wa ren» zijn bijna volkomen uitgebrand. Op de straten cn pleinen, die bet toonecl der betoogingen hebben gevormd, ziet men bier en daar groote plekken bloed van de zwaar gewonden. In de Rue de Rivoli is een kleine barricade opgeworpen, die ech ter door do politie is ingenomen. Vooral aan het aantal ingeslagen ruiten ziet men, dat dc betoogers ook hier buis gehouden hebben. In do late avonduren ontstaan op do Champs Elysées en do Placo do la Con corde weer ernstige botsingen. Bereden garde républicaine chargeert herhaaldelijk én wordt door do betoogers bekogeld met allo mogelijke projectielen. Op de groote boulevards is het tot botsingen gekomen tusschen een communistischcn stoet cn een afdceling oudstrijders. Dc communis tische betoogers schreeuwen hun leuze „Chiappe in de gevangenis", terwijl do an dere betoogers schreeuwen: „Daladier moet neergeschoten worden". Op verschillende plaatsen in do stad wordt geschoten. Onder de hedenavond ge wonden bevindt zich ook de directeur der stedelijke politic. Volgens een mededeeling van dc politieprefectuur zijn de oudstrij ders en do leden der vaderlandsch gezin de organisaties dc kern der betoogingen. In 't geheel zouden een 0000-tal hunner op straat zijn. Na den kabinetsraad verklaarde de mi nister van justitie, dat bij een onderzoek zou instellen tegen onbekenden wegens benadecling van do veiligheid van den staat, ophitsing tot moord, tot handtasle lijkheden en brandstichting. De onderstaatssecretaris van den minis ter-president, Martinot-Deplat, heeft zich persoonlijk tegenover do demonstranten geplaatst cn toen men hem daarop aan sprak, verklaarde hij: „In zulke gevallen moet men zijn pljcht doen, maar men doel het met een bloedend, hart." Dc nieuwe prefect van politie van Pa rijs, Bonnefoy Sibour, die bet optreden van de politic leidt, verklaarde: „Ik heb van daag 10.000 man ter bescherming van Pa rijs tot mijn beschikking. Ik zal nog meer manschappen oproepen, wanneer dat in do eerstvolgende dagen noodjg zal zijn. De politiemacht moet meester blijven van het terrein". Om 10 uur werd voor bet kamergebouw een afdeeling infanterie opgesteld om voor alle gevallen gereed te zijn. Do incidenten van hedenavond hebben reeds tot protesten van kamerleden cn ste delijke afgevaardigden geleid. De kamerle den, die Parijs in het parlement vertegen woordigen, zijn, vergezeld door eenige ge meentelijke afgevaardigden, naar den mi nisterpresident gegaan, teneinde bij hein stappen te doen in verband met dc onlus ten. In het verloop van do botsingen zijn n.I. twee gemeenteraadsleden gewond cn deze gewonden, evenals zes andere ge meenteraadsleden, zijn door do politie weg geleid. Verscheidene gemeenteraadsleden waren n.I. uit het afgezette raadhuis ver trokken cn liaddcn zich aan het hoofd ge steld van een optocht van de patriottische jcugdvereeniging. De Parijschc straten gemetamor foseerd in een slagveld. Parijs, 6 Febr. (V.D.) Tegen 21 uur 30 liepen do betoogingen op dc Place do la Concorde geleidelijk af. Do demonstranten trokken in lange rijen langs de Madeleine, waar bereden garde républicaine verschei dene malen op dc menigte inreed om deze to verspreiden. Do Place de la Concorde biedt het uiterlijk van den daar gelever- den strijd. Op drie plaatsen branden dc overblijfselen van omgegooid© auto's. Een soort barricade, die de betoogers gevormd hadden met uitgetrokken hoornen en an dere voorwerpen, strekt zich uit tot dicht bij de brug. Af en toe ziet 'men een Roode Kruis-wagon met gewonden over het plein rijden. Een paar ruiterlooze paarden galop- peeren zonder zadel en teugels vdórt, tot dat zij door do politio gevangen-worden. Het plein ligt bezaaicl mét stukken ijzer, glassplinters cn steenen,t cUe tot projectie len ÏTcbbcii' gediend. Een* itel 'van cïe bere den garde républicaine loopt langzaam naar do vcrbandplaats. Hij draagt een helm in de hand. Hij vertelt, boe hij van zijn paard gevallen is, doordat hij door een naar zijn lioofd geworpen projectiel getroffen is. In zijn helm zit een groot gat! Op do brug naar de kamer is een politie auto verschenen, die naast do reeds aan wezigc wagens is gaan staan, zoodat pas seeren daar onmogelijk is. Het ministerie van marine op den boek van de Place de la Concorde en de Rue Royale vertoont nog do sporen van een bestorming; ver scheidene ruiten zijn vernield. Terwijl een golvende menigte dc politic handen vol werk geeft op de Placo do la Madeleine, rukt van de groote boulevards een nieuwe stoet, oudstrijders op, wier vla_ gen door dc massa juichend worden ver welkomd. Luid schallende spreekkoren juichen ononderbroken: „Vivc Chiappe". Voor het Théatro des ambassadeurs is weer een autobus, de derde reeds, in brand gestoken. Op do Champs Elysées demon- strecrcn oud-strijders cn camclots du roi; do eersten dragen blauw-wit-roode vlag gen cn opschriften mee. Een straatrede naar verklaart: „Wij willen geen partijen meer, wij willen geen bedriegers in de ka mer. Wij willen slechts één éénig Frank rijk zijn, zooals wij zouden zijn, wanneer het tot een oorlog legen do „baches" zou komen Wij kunnen ons zelf regccrcn. Naai de Kamer!" Veiligheidsmaatregelen voor de kamer Na beëindiging van de kamerzitting was het kamergebouw bijna aan allo kanten door betoogers omringd. Hierop werd be vel gegeven do wandelgangen cn do zit tingszaal te ontruimen. Alle lichten aan den voorkant van het gebouw werden ge doofd en do vooringangen naar dc kamer werden gesloten. Do afgevaardigden, toe schouwers en journalisten, die deelgeno men liaddcn aan de zitting, moesten bet gebouw aan den achterkant verlaten. Voor de woning van den voorzitter van dc kal mer werd een afdeeling brandweer gepos leerd om zoo spoedig mogelijk to kunnen ingrijpen, wanneer zulks nooclig mocht zijn. De leden der regcering zijn onmiddellijk na beëindiging van de zitting in kabincts raad bijeengekomen om den toestand te bespreken en te onderzoeken. Tijdens de demonstrates, waarvan op bet oogenblik de afloop nog niet kan worden overzien, zijn verscheidene honderden restalies verricht. De provincie volgt het voorbeeld der stad Parijs. Parijs, G Febr. (V. D.) Ook in Rijssel Lyon cn Rouaan zijn betoogingen gehou den. Incidenten van ern6tigen aard deden zich hier nog niet voor. Uit de provincie komen geleidelijk bc richten binnen, die er op wijzen, dat de oproerige stemming niet beperkt is geble ven lot de hoofdstad, maar het geheele land aangetast heeft. Tc Nan tee hebben zoo- Winkel Langestraat 117 Fabriek Tuinstraat 20 iDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCUB GECONTROLEERDE OPLAAG VAN op onze normale prijzen 25% KORTING OP CHEM. REINIGEN 10% KORTING OP VERVEN profiteert lier nog van. Telcf. 1717 .i 1726 wel links als reclils georiënteerde vcreeni gingen gedemonstreerd logen de op het Marktplein samengetrokken bereden politic. Verscheidene paarden werden door de me nigte, toon dc politie op dc betoogers in- ecd, met messteken zwaar verwond. In Nancy trokken aanhangers van de Ac tion Francaise en van patriottischc jeugd bonden door rle straten. Ook hier werd de bereden politie legen do betoogers in het veld gebracht, hetgeen door de betoogers beantwoord werd met een regen van pro jectielen van allerlei soort In Boulogne sur Mer vormden 500 tot G00 wcrkloozen een stoet, dio door de stralen trok onder gezang van de Internationale cn geroep om arbeid en brood. Een commissaris van po lilie, die de demonstranten wilde tegenhou den, werd tegen den grond geslagen. Eén persoon werd gearresteerd. Zelfs in Algiers is het tot botsingen ge komen tusschen patriottische jeugdorgani saties en dc politio. Aan beide kanten zijn hier gewonden gevallen. Bij al deze betoogingen zijn talrijke aan houdingen verricht. Fel-kritisch commentaar van dc Paris Soir. Parijs, 6 Febr. (V. D.) Dc stemming des lands komt o.a. duidelijk tot uitdrukking in liet volgende omstreeks middernacht ge publiceerde commentaar van dc Paris Soir De gebeurtenissen, die Parijs in bloed ge dompeld hebben, zullen zekerlijk lot in het parlement doordringen on diegenen inlich ten, die biet hooren willen en naast het leven van het land 6taan. Wij hebben ver klaard, dat de verontwaardiging des lands ontzaggelijk was. liet is treurig te moeten constateercn, dat deze vaststelling nog be neden dc waarheid is gebleven. Men kan zich geen bartvcrscbcurender schouwspel denken dan bet ons gebodene: mannen, die de Marseillaise zingen en wier borst- ver sierd wordt door oorlogsmcdaillcs van alle soorten, worden door paarden vertrapt en grijsaards door dc garde mobile neergesla gen. Dat alles schijnt er op te wijzen, dat de politiek, die het land in bloed dompelt geen stand kan houden. Dc kamer heeft een tooneel van de grootste verwarring gebo den. In het ontzaggelijke lawaai is geen en kel man opgestaan, die de voor den tragi sche n toestand passende woorden gevonden heeft. Gelukkig zijn er in Frankrijk nog per soonlijkheden van hoogo morcele autori teit, die kalmeerend kunnen ingrijpen. Men moet hen onmiddellijk te hulp roepen. Het einde der straatbetoogingen? Tusschen middernacht en één uur schij nen de straatbetoogingen haar einde te na deren. De gróotc massa der betoogers beeft zich omstreeks dezen tijd huiswaarts bege ven. Het nachtelijk opruimingswerk begint. Voor het café Weber staan op het oogenblik tien ziekenauto's, die gewonden vervoeren cn tcrugkeeren. I-Iiër schoolt ook het laat ste deel der betoogers samen. Uit.de menig lc weerklinken verbitterde uitroepen tegen de politic. Nog na middernacht bevindt zich bereden garde républicaine op dc Place de la Concorde, waar transportauto's ook de gewonde paarden weghalen, van wie soms de peezen der boenen doorgesneden zijn. (Zie vervolg pagina 2). BUITENLAND. Do regee rings verklaring van Daladier in dc Fransehe Kamer. (Eerste Blad, pag. 1 cn 2). Sir John Simon's rede in het Lagerhuis. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Minister Marchant spreekt voor dc radio over „Onderwijs cn politiek". (Tweede blad, pag. 1). Is het Straperlo behendigheids- of hazard* spel? (Tweede Blad, pag. 2). SPORT. Het wapenfeest van den K.O.O.S. (Tweede Blad, pag. 3). Nieuwe plannen van II. V. C. (Eerste Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Commissie van Toezicht op makelaars ge ïnstalleerd. (Eerste Blad, pag. 3.) LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Wij maken thans STOFKNOOPEN met goud-, zilver- of nikkel mon tuur. Groote verscheidenheid en heel goedkoop. I Ve rtogen woordigcr Fa. R. VAN DEN BURG Arnh^traat. Gevestigd sedert 1887. Medegedeeld door het K.NM.T. tc Do Bilt. Hoogste barometerstand 77-4.3 te Valcntia. Laagste barometerstand 733.5 tc Varto. Verwachting: Matige, tijdelijke wellicht toenemende Noord-Westelijke tot Zuid westelijke wind, half tot zwaar bewolkt, aanvankelijk nog weinig of geen neerslag, vooral des nachts iets zachter. Het hoogo drukgebied over de Britscho eilanden verplaatste zich langzaam Zuid waarts. Steeds Zuidelijker trekken dc daal- gebieden van IJsland naar Scandinavië. Thans passeert weer een dicpo daling Zuid-Zweden cn Denemarken. Over de Noorschc kust volgt een stijging, doch bij IJsland kondigen zich reeds weer nieuwe dalingen van den luchtdruk aan. Do Wes telijke windlocstand blijft hierbij ten on zent gehandhaafd. Warme vochtige lucht stroomt ccntraal-Kuropa binnen. De Duit- sche hoogere luchtwaarncrningcn melden op 2000 Meter nog temperaturen van 0° Celsius. Op een hernieuwden vorslinval is in de eerstkomende dagen niet te rekenen. Do storm over dc Noorsclie kust is wat afgenomen. Thans wa^it het nog flink, over dc Shetlands, Zuid-Noorwegcn, Zuid- Zweden, Denemarken cn de Duitsclic Oost- zeekust. Over Zuid-Frankrijk is bet rusti ger geworden. De vorst is er echter plaat* selijk nog toegenomen Ook over Midden- Zweden vroor het hier cn daar weer flink. RIJDT VEILIG! Rijdt verstandig en bezadigd, Doe niet mal of slapeldol. Ziekenhuizen komen ook wet Zonder Uw grimassen volt BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto roet chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1