BAKKERIJ „DE STANDAARD" DE EEMLANDEü NA DE ONLUSTEN TE PARIJS Onze nieuwe gevulde Kano's 4000 L. J. LUYCX ZOON Vrijdag 9 Februari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 188 DE OPDRACHT AAN DOUMERGUE PIANO'S TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 5 uur 29 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE Soesterweg 71-73-75 Tel. 995 Opgericht 1896 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS maanden VOor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) i 0.171/»» Binnenland franco per poet per 3 maanden f 3.-t Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5» PRIJS DER ADVERÏÏNTIEN vaD re9*l* '-05 met inbegrip van een bev7i]snummM elke regel meer f0 25 Llefdadigheids-advertentlën voord* helft van den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES' bi) vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 In hel kabinet zullen een aantal pen sonen u-orden opgenomen die niet in directe relatie tol het parlement staan De buitengewone dienst d?r politic is vannacht om 2 uur ingetrokken. Bij de on lusten in den afgcloopen nacht is ook do directeur der stedelijke politie MarchaM ernstig gewond, terwijl ook een redacteur van de Intransigeant zwaar "gewond werd, 300 personen werden gearresteerd, ongevetr II00 personen werden gewond, waaronder 10 politic-agenten. Herstel in hun functies van Chiappe en Renard geëischt. Parijs. 7 Febr. (V.D.) De president dei- afgevaardigden cn gemeenteraadsleden in het departement van de Seine heeft zich Woensdag naar don president der republiek begeven. Hij beeft tegenover persvertegen woordigers verklaard, dat binnen het kader der maatregelen tot herstel van de orde cn rust ook geëischt is het herstel in hun functie van de politieprefecten Chiappe en Renard. De opdracht aan Donmergue. P a r ij s, 7 Feb r. (V. D.) Gelijk reeds ge meld is, is Doumergue gezwicht voor den aandrang van Lebrun en tal van Kamer leden en heeft hij de opdracht tot formatie Een artillerie colonne, die in verband met de onlusten te Parijs door de Fransche hoofdstad trekt. van een kabinet aanvaard. De reis naar Egypte, die hij binnenkort zou maken, wei»d afgelast en onmiddellijk werden voorberei dingen getroffen voor een snel vertrek uit Tournefeuille, waar Doumergue, sinds zijn vertrek uit het Elsyée teruggetrokken leef de. Donderdagmorgen reeds wordt hij te Parijs verwacht. Men is van meening, dat Doumergue, die zoowel bij de Kamer als bij den Senaat uiterst goed staat aangeschreven, morgen geen groote moeilijkheden zal ondervinden bij het vormen eener regeering. Een heden avond door den president der republiek uit gegeven communiqué bevestigde dan ook de aanvaarding der kabinetsformatie door Doumergue, „Uic in een gevoel van abso lute toewijding aan het openbaar welzijn gevolg had gegeven aan liet beroep van Lebrun". De aitrodende ministers zijn van meening, dat Doumergue .zijn regcering in 12 uur zal moeten \ormen en dat deze zal moeten be staan uit persoonlijkheden, die voldoende gezag hebben om een einde te maken aan de wanorde. Welingelichte kringen zijn van meening, dat Doumergue, die een aantal voorwaar den gesteld heeft alvorens de opdracht te aanvaarden, zich zal voorbehouden de Kamer te ontbinden en nieuwe verkiezingen te doen houden, in geval de parlementaire toestand onoplosbaar mocht blijken te zijn. De kabinetsraad van de demissionnaire regeering heeft van 14 tot-17 uur 30 beraad slaagd, voornamelijk over de handhaving van de orde in afwachting van de samen stelling van c|e nieuwe regeering. De aankomst van Doumergue te Parijs. P. a r ij e,. S Fobr. (V.D.). Doumergue, die. bij zijn aankomst te Parijs aan het station (Juai d'Orsay door een groote menigte wcri toegejuicht cn reeds te ruim 10 uur zijn op wachting maakte, aan het Elyséo, waar hij door President Lebrun verwacht werd, wei gerde bij het verlaten van het Elysée de pers eenige mededeeling te doen. Korten tijd later werd echter officieel bekend ge maakt, dat de oud-president der Republiek de hem gegeven opdracht tot vorming van een kabinet definitief had aanvaard. Do vooruitzichten. Omtrent de vooruitzichten van Doumcr gue is voorloopig nog weinig bekend. Met des te grooter spanning verwacht men dei- halve nadere bijzonderheden. Men acht het zonder twijfel, datde President der Repu bliek Doumergue buitengewone volmachten heeft gegeven, die veel verder gaan dan do bevoegdheden der vorige minister-presiden ten, omdat dit een der cersto voorwaarden was, waarop Doumergue de opdracht heeft aanvaard. Aan een vertegenwoordiger van de „Intransigeant" deelde Doumergue op weg van Toulouse naar Parijs mede, dat hij niet van plan was naast zijn minister- presidentschap nog een ander ministerie waar te nemen. Hij zou minister-president zonder portefeuille blijven. 1 Doumergue onderhandelt. De heer Gaston Doumergue heeft Don derdagmiddag een aantal vooraanstaande politici ontvangen. Als mogelijke candidatcn voor het mi nisterie van Buitenlandschc Zaken worden genoemd Iierriot, Caillaux en Tardieu Caillaux zou eventueel ook in aanmerking komen voor financin. De radicale afgevaar digde Paganon zou de ministeries van Eco nomische Zaken overnemen. Voorts zou Flandin tot het kabinef toetreden, waarvan Pierre Laval de portefeuille van Binnen landsohe Zaken zou krijgen, terwijl in de zelfde kringen als toekomstig minister van Oorlog wordt genoemd maarschalk Pétaiu Omtrent het onderhoud van Lebrun mot Doumergue wordt het volgcude offieicele bericht gepubliceerd: Demonstranten richten barricades op. Toenemende spanning in Oosten rijk. Grootscheepsche actie te gen de sociaal-democraten. De berichten uit Wecnen wijzen erop, dat de politie daar Ier stede gisteren op groote schaal een zoogenaamde zuiveringsactie is begonnen. Deze was gericht tegen den republikeinschen Schutzbund, een militaire organisatie der sociaal democraten, die in Oostenrijk verboden is, maar die, ondanks het vérbod, blijkbaar niet stil zat. vooral niet. daar een andere militaire organisatie, die der Heimwehren, vooral den laatstcn tijd een groote roerigheid aan den dag legt. Het bezwaar der politie nu gold bet feit, dat de Schutzbund sinds ecnigen tijd blijk gaf van een verdachten ijver, die zich on der meer uitte in 't bijeenbrengen van groote quanta wapens alsnfe'dc de daarbij behoorendc munitie. De huiszoekingen, die zijn gehouden, hebben, naar afgeleid kan worden uit een desbetreffende officieelc mededeeling, nog al het een cn ander opge leverd: zoo legde men de hand op tal van mitrailleurs, geweren, munitie, bommen cn handgranaten, waarmee men, naar de des kundigen van gevoelen zijn, gemakkelijk een geheelè stadswijk in de lucht had kunnen laten vliegen. In verband met deze compl'O- mittecrende ontdekking zijn verscheidene personen, die indertijd bij den Schutzbund een leidende rol speelden, ingerekend. Som migen moeten hebben bekend, dat zij de hand hebben gehad in de wapenaffaire. On- dcrtusschcn hoeft de regeering, teneinde misverstand te voorkomen, duidelijk ge maakt, dat de maatregelen niet bedoelen den arbeiders onwelgevallig te zijn, doch alleen dienen om de schuldigen hun ge rechte straf te doen ondergaan. Hieraan wordt echter de waarschuwing toegevoegd, dat de arbeiders verstandig zullen zijn. wanneer zij zich niet laten opruien en zich onthouden van bctoogingen Dc actie der politic, die te Wecnen zoo veel beroering; beeft gewekt, beperkte zich echter niet tot de bond&hoofdstad: ook in de provincie werd tegen den Schutzbund opgetreden. Bovendien is te Weenen van politiewege het partijsccretariaat der so- ciaal-démocraten bezet, met wélke hande ling eveneens een huiszoeking gepaard ging, waarbij bescheiden van socialistische parle mentsleden aan een grondig onderzoek wer den onderworpen. Het behoeft geen betoog, dat de actie der politie een hevige beroering hceftVgcwekt in de kringen der. arbeiders, die volgens som mige berichten or ernstig aan zouden den ken de krasse maatregelen der autoriteiten te beantwoorden met een staking. De ont stemming is des te heviger, daar vele teeke nen erop wijzen, dat de stappen tegen dc socialisten voornamelijk het uitvloeisel zijn van dc eischen der Heimwehren, die de sociaal-democraten volkomen willen vernie tigen en die aansturen op een dictatoriale rechtschc regeering. Hoe omvangrijk dc maatregelen zijn, die tegen de sociaal-democraten zijn uitge voerd, moge blijken uit het feit. dat de poli- tie-actie 's avonds tevens werd uitgebreid tot de socialistische Vonvarts, waar aller lei materiaal voor nader onderzoek in be slag is genomen. Volledigheidshalve moet hieraan nog worden toegevoegd, dat de politic eveneens de officieelo Partei-Korrespoudenz der agra riërs (Landbund) in beslag heeft genomen, omdat het partijbestuur daarin een oproep publiceerde aan het adres van bondskanse lier Dollfuss. Bedoelde oproep nam het in zooverre voor de nationaal-socialisten op, dat daarin werd bepleit, de nazi's alleen te vervolgen wegens bepaalde daden, niet we gens hun gezindheid, terwijl er in den op roep tevens toe werd aangespoord onmid dellijk de regeering te hervormen op na- tionalen grondslag. Ook het optreden tegen den Landbund, feitelijk gericht tegen Winkler, den vroege ren vicc-l:anselier, heeft begrijpelijkerwijze in de kringen, die er het slachtoffer van werden, felle verontwaardiging gewekt. Ook in dit geval aëlit men de Heimwehren, die den laatsten tijd zoo'n hoogen toon aan slaan, verantwoordelijk voor dc opzienba rende handelingen. Van zekere zijdo wordt in verband met de wapenvondsten de opmerking gemaakt, dat de sociaal-democraten en verwante groepen blijkbaar van zins waren een mis- dadigen aanslag op de veiligheid van den staat te plegen, maar een dergelijke voor stelling van zaken lijkt toch wel, zeer euphemistisch .gesproken, een beetje over dreven, daar de sociaal-democralcn pas het aanzijn aan yen particulieren weerbond hebben gegeven, nadat dc Heimwehren (burgerwachten) en andere rechlsche orga nisaties reeds geruimen tijd flink gewa pend waren. Het maakt inderdaad den-in druk van een melen met twee maten, wan neer eenzijdig tegen dc sociaal-democraten wordt opgetreden. Dc toestand schijnt zich echter in'Oostenrijk derwijze te ontwikke len, dat Dollfuss die strijdt tegen de nazi's en de Marxisten tegelijkertijd den krachtigen aandrang der Heimwehren niet langer kan weerstaan en voor hun eischen dreigt te zwichten. Misschien neemt de bondskanselier heden reeds een beslissing die vermoedelijk zo! uitvallen in den geest der overmoedig geworden Heimwehren, die uit elk provinciaal parlement en ook uit het landsparlcmerit elke democratische in vloed w illen zien geweerd. Zooals wij reed: eerder uiteenzetten, verlangen dc burger wachten een dictatorialen regeeringskoers, zoodat het wellicht ruet lang zal duren, c: Oostenrijk zal een land zijn met een be wind, dat fascistisch zal kunnen worden ge noem J. Afgewacht moet nu worden, of deze om mekeer zal leiden tot een burgeroorlog. Van regeerjngszijde is aangekondigd, dat elke staking en betooging van den kant der arbei dors met wapengeweld zal worden onder drukt, van de zijde der socialisten wordt ver klaard, dat zij eiken aanval met gelijke munt zullen betalen. De kans op botsingen is dus groot en verklaarbaar is het dan ook, dat zich van de bevolking te Weenen een groote nervositeit heeft meester ge maakt. grotrian steinweg i bechstein - blüthner - ibach Fa. r. van den burg Amh.straat. Gevestigd sedert 1887. DIT BLAD HEEF1 EEN DAGELIJ KSCH* GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN De president der republiek heeft Doumer gue direct na diens aankomst te Parijs ont vangen. Hij heeft hem er hartelijk dank oor gezegd, dat luj zijn verblijf te Tourne fcuille hecfu onderbroken en zich bereid heeft verklaard zijn liooge morcele aanzien, opnieuw in dienst van het vaderland te stellen. De beide presidenten hebben den toestand besproken na de gebeurtenissen an den laatsten tijd. Gaston Doumergue heef: dc taak het nieuwe kabinet te vor men, op zich genomen. Vermoedens omtrent het mi nisterie. Terwijl de onderhandelingen van Dou mergue nog niet geëindigd zijn, verluidt in politieke kringen, dat de formateur min stens vier personen in zijn kabinet wil op nemen, die niet in directe relatie tot het parlement staan. Als toekomstig minister van oorlog wordt genoemd maarschalk Pétain, als minister van luchtvaart gene aal Vuillemin, die onlangs met 28 vliegtui gen een vlucht over de Sahara maakte, als minister van justitie de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie Matter en als mi nister van financiën de vroegere gouver neur van de Bank van Frankrijk en valuta- deskundige Prof. Rist. Als parlementaire leden van het kabinet worden genoemd buiten Herriot en Tardieu nog de fractie genoot van Tardieu, Reynaud, die voor de functie, van- minister van koloniën in aan merking zou komen. NA DE ONLUSTEN TE PARIJS. De plannen Inzake een alge- meene staking. Parijs, 7 Febr. (V. D.) Het bestuur van de (oude) socialistische partij heeft be sloten dc algemeeho- arbeidersorganisatie C. G. T. op te roepen het tijdt-sip der voor Maandag 12 Februari vastgestelde al- eremcenc staking te vervroegen. De socialis- Iische partij heeft de C. G. T. medegedeeld, dat zij bereid is mét haar te zamen deel lo nemen aan de demonstratie, die op den dag van de staking op de Place de la Bastille zóu aanvangen. Het besluit van de C. G. T. tot het hou den van een algemeenc staking op Maandag 12 Februari a.s. is genomen als protest „legen de dreigementen van het fascisme en voor de verdediging van de openbare vrijheden." De verschillende afzonderlijke bonden zouden dan Zondag 11 Februari in hun gewone vergaderlokalen bijeen moeten komen om de uitvoering van liet stakings- besluit voor te bereiden. Voor nog de instructie bekend was gewor den, waardoor gelast werd van alle offi cieelc gebouwen de vlag halfstok te doen waaien, zijn. twee advocaten onder gewel digen bijval langs den gevel van liet Paleis van Justitie naar den vlaggestok geklom men, waar zij de vlag halfstok plaatsten. (Zie vervolg pagina 2). BUITENLAND. Na de onlusten te Parijs. (Eerste Blad, pag. 1.) BINNENLAND. Ontwerp ingediend tot belasting van be sloten vennootschappen en verecnigingcn. (Tweede blad. pag. 1), Ingediend is een wetsontwerp crisis-in komstenbelasting. (Tweede Blad, pag. 2). Overleden het lid der Eerste Kamer J. B. Westerdijk. (Tweede Blad, pag. 1). SPORT. Het wapenfeest van de K.O.O.S. (Tweede Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Als het waschdag is in Spakenburg. (Kan tongcrecht). (Eerste Blad, pag. 3). Prof. Dr. J. A. Veraart over „De huidige politieke toestand." (Eerste Blad, pag. 3). S. D. A. P.-vergadering over „Fascisme of Socialisme (Eerste Blad, pag. 3). BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter lir'r :jde van Hotel Monopole CORSAGES, CLIPS, KRAGEN, voor Avondkleedij. Mooie keus. LANGESTRAAI 49-51 TELEFOON 190 Medegedeeld door het Kou. Ned. Met. In stituut ie De Bilt. Hoogste barometerstand 777.0 te Nancy. Laagste barometerstand 738.0 te Isafjord. Verwachting: Krachtige tot matige Zuid westelijke lot Westelijke wind, zwaar be wolkt tot betrokken, later opklarend, waar schijnlijk lijdelijk regen, vooral in het Noorden, aanvankelijk iets zachter, later weer kouder. Terwijl de barometer in het O os (zeege bied nog stijgende is, is aan de achterzijde van dc wegtrekkende depressie de lucht druk over de zee van Noorwegen sinds gis teravond weer 12 tot 15 niM. gedaald en nog 6iiel dalende, zoodat liet luchtdrukvcr- scliil van het Konaal naar Lerwick en Thorsliavn weer sterk aan het toenemen is. wat weer aanwakkëling moet, igeven van den sinds gisteravond afgenomen wind over de Noordzee. De liooge druk nam nog toe en breidde zicli over Frankrijk uit. Het nieuwe daalgebied bracht weer warmte over de Noorschc zee; inval van polaire winden deden in Scandinavië en Finland de temperatuur1 sterk dalen. In Finland komen temperaturen beneden iö gr. C. voor. In Engeland cn om het Kanaalgcbied werd het veel kouder. In Frankrijk en Spanje komt nog vorst voor. In Zuid- Duitschland verdween dc vorst. In de ber gen is het echter nog zeer koud. Het is te verwachten, dat het ongestadige weer zal aanhouden met langzamerhand iets toene mende koude. RIJDT VEILIG! Steeds goed rijden en goed loopen Is uitstekend. Bovendien Is het zaak dat weggebruikers Ook bedenken goed Ie „zien". Zeer smakelijk 6 cent per stuk

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1