F.H. LOMANS Weerbericht DE ORDE WORDT HERSTELD 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste L. J. LUYCX ZOON Woensdag 14 Februari 1834 Uitgave: VALKHQFF Co. «b» Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 192 OPSTAND VRIJWEL ONDERDRUKT Strijd tc Ottakring PIANO'S IN HUUR Gedurende de maand Februari „ACTIEF' WAT OOGGETUIGEN VERTELLEN 5 uur 39 min. TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 AMERSF00RT5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f J.05 met inbegrip van een bewijsntttiU&ff weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/#» T"~^ TG^A "if^i 1 elke regel meer f0.25. Ltefdadighelds-advertentiën voor df Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. M BJj g {jj ,/Vl 1 II IvT- helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bl) vooruitbetaling 1—5 regel» POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 525 50 cent. elke regel rneor 10 cent, driemaal plaatseD f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Te Steyr ïvas de bewapening van den Schutzbund gelijk aan die van beroepsmilitairen Weenen. 13 Febr. (IT N.) Behalve tie so cialistische burgemeester van Weenen, zijn ook de overiae socialistische leiders en af- igevaarduden in hechtenis genomen, behal ve Bauer on de leider van den Schutzbund, die naar het buitenland gevlucht moeten zijn. Uit de verschillende berichten kan worden opgemaakt, dal de regeering don toestand meester is, hoewel op verschillen de plaatsen hel verzet nog voortduurt. Met enkele steden, o.u met Graz, is het telefo nische verkeer cnaei broken, liet aantal dooden te Graz werd gisteravond door de overheid op ongeveer 50 geschat. Men neemt echter aan, dat dit nog zal stijgen. Dat de opstand zulke grootc afmetingen hcefl kun nen aannemen, is een gevolg van liet feil, dat de troepen aanvankelijk in verhand met dc onlusten van den laalslen tijd te veel gcdisloccerd. waren, terwijl de regie ring klaarblijkelijk aanvankelijk ook den ernst \an den toestand niet zoo .heeft inge zien Wc enen, 12 Febr. (V.D.j Ook uit dc of- ficieele berichten van regeeringszijdc blijkt •thans, dat de gevechten vele slachtoffers eischen. De verliezen te Weenen worden thans geraamd op 33 dooden en 103 zwaar gewonden In de hoofdstad is- in den loop van den ochtend weinig verandering in den toestand ingetreden. Uit verschillende dis tricten vragen de bondstroepen dringend versterking Te Ottokring explodeerde door een- treffer "een gazometer. Iu dit district "werden de froepeiiWan dc daken en vaneen toren beschoten, waarop dc troepen tot een stormaanv.il overgingen. Machinegeweren- vuur uil 'de vengters van een blok gemecn- Icwoningen werd met houwitservuur be antwoord. Bij" de bezetting van het ge meentehuis, - dat zwaar was beschadigd, werden 50 leden van den Schutzbund ge arresteerd. Te Snnanerihg zouden de bondstroepen in den loop van den ochtend een voordeel hebben behaald, doch te Flo- risdorp hebben de Marxisten versterking gekregen. Vier politicvliegtuigen zijn van morgen opgestegen, om de verschillende versterkingen te verkennen. In de bedrij ven, waar bet werk niet wordt gestaakt, zijn de arbeiders tot lijdelijk verzei over gegaan. Dc leden van den Schutzbund. die gearresteerd zijn, zullen voor het gerecht worden gebracht. De adjudant van vice-kansclier Fcv, ma joor WrabóJ, is tijdens een inspectietocht aan den arm gewond. Volgens een particuliere medcdèèjing fcou de vrouw van het sociaal-democratische porlemenlslid Sever bij dc bestorming van een arbeidershuis zijn 'gedood. Bloedige straatgevechten tc Weenen. Wc en on, 13 Febr. (V.D.). Dn strenge militaire afzettingen en de conrtóle-maat- regelcn zijn hedenmorgen in tic geneclc stad gehandhaafd. De openbare vervoer middelen zijn nog buiten bedrijf, doch het telefoonverkeer is intact evenals dc vvatei- gas- en gedeeltelijk ook dc elccti icitcitsvoor zicning. Dc winkels zijn voor het grootste deel, met uitzondering der levensmiddelen- zaken, gesloten. Onafgebroken kan men in de binnenstad liet artillerie- en machinegewecryuur hoo- ren. Dc regecriiig gebruikt thans alle J»c- schikbarc middelen en dc artillerie maakt op verscheidene plaatsen gebruik van hou witsers. Vanmorgen werd nog gevochten to Ottakring, Simmering en Doebling. Te Ot takring zijn het, voornamelijk de groote woningblokken Sandleiten oii bet arbeiders tehuis. Ilier heeft de strijd den gcheelen nacht voortgeduurd, 'legen den morgen werd liet artillerievuur met twee houwit sers, twee kleine kanonnen en mijnenwm- pers versterkt Ook om het Karl Marx-IIof tc Doebling wordt lievig gevochten. Wisselende gevechtskansen Volgens latere berichten is bet arbeiders tehuis te Ottakring door militairen en poli tic bezet, doch hij Sandleiten is het verzot opnieuw opgelaaid. Bij een zuiveringsactie te Moiisdorf werden tien beambten en een inspecteur gedood. In hetzelfde district maakt men gebruik van pantserwagens. Dc sociaal-democraten hebben zich in de groo te gemeentelijke woningblokken, het Schlin- gel-IIof gebarricadeerd. In oen fabriek tc Ottakring is dc militaire bezetting door ac sociaal-democraten ingesloten en wordt on der vuur gehouden. Tc Simmering is bet groote abattoir in handen-der revolution- na iron gevallen. Tc Graz kan men nog steeds het artille rievuur uit Eggen berg hooren. Tc Bruck aan de "VT11r- zijn de troepen meester van den toestand geweest doch gisteravond weer uit enkele stadswijken teruggedrongen. Naar schatting zijn te Giaz. 5U dooden gevallen. Uit Linz wordt gemeld, dat de strijd op den Frcicriberg opnieuw is opgelaaid. Weenen, 13 Febr. (V. D.) Iledenmoi- en wérd bet volgende officieclc overzicht van den toestand in Oostenrijk verstrekt: J'c Linz wordt momenteel het station ge zuiverd. Het gewone station is reeds dooi de Spoorwegwecr en Ileimatsehutz bezet. De actie tot zuivering van het goederen- station is nog aan den gang. Te Slcvr is een directeur van dc Steyr- fabrieken door dc marxisten neergeschoten. Militaire afdcelingen en Oostenrijksche Hei- malschulz zijn met dc zuivering van dc stad bezig. Te Bruck aan dc Mur werd na voorberei ding door artillerievuur dc Schlossberg be stormd. In de straten kwam het tot hevige gevechten. De leden van den Schutzbund hadden zich met machinegeweren in dc huizen genesteld, doch ook hier is dc zui veringsactie aan dc gang. Te Kapfcnbcrg in Stiermarken is liet gen darmerie-commando door leden van den Schutzbund omsingeld. Afdcelingen van het bondsrijk zijn op weg om het gcndarincric- cominamJo tc bevrijden. Ook te F.ggenbcrg bij Graz, waar de leden van den Schutzbund zich zwaar gewapend hebben genesteld in de fabriek van Waag- ner Biro en m de rails-walsfabriek, zijn de gevechten aan de gang. Tc Graz zelf heerscht volkomen rust. Af dcelingen van de ITeïmwehr en van het Bondsleger zijn marschvaardig geconsig neerd. Te Judenburg heeft de Schutzband zich verschanst. Dc barricades zijn door bet bondsleger bestormd In Beneden-Oostenrijk heerscht rust. Te St. Poelten werd liet kinderhuis van de „kindcrircunden door militairen bezet. Te Weenen hebben de marxisten zich voornamelijk in het 19c district in het Karl Marx-IIof, in het TÖe district in tie gemeen telijke woningblokken en bet. arbeiderste huis, cn voorts op verschillende plaatsen in In t 13e en het 21edisftrict, zwaar gewapend met machinegeweren, handgranaten enz. versterkt en nemen politie, militairen en Ileimwi-lir lievig onder vuur. De rcgcering maakt thans gebruik \an artillerie en is reeds begonnen met zuivering van liet lüc district. Officieel bericht van den toe stand. Hot officieele nieuwsbureau publiceerde Dinsdagmiddag orn vijf uur een bericht, waarin wordt verklaard: Te Weenen werd de Schlingerhof in het wiste district opnieuw door dc uitvoerende macht van den bond bezet. In liet. overige deel van lief district duurt dc beschieting door dc artillerie nog voort. Pioniers ne men doel aan don strijd. In het tiend elfde district, hebben nog kleine botsingen plaats gehad. Naar uit Linz wordt gemeld, heeft de directeur voor dc veiligheid voor Oppcr- i'ostein ijk niet liet oog oj> liet feit, dat bij den terugtocht der gewapciulo leden van den Schutzbund tal van wapenen zijn ver borgen, medegedeeld, dat ieder lid van den voormaligen Republikeinse!!en Schutzbund en van do socioal-domorrulische partij, die wapens in zijn bezit hoeft en deze niet in levert, bij standrecht zal worden veroor deeld. Artillerie cn pioniers in den strijd. Dc strijd der regeeringstroepen concen treert zich in de avonduren van Dinsdag in het 21ste district aan de andere zijde van den Donau, te Floridsdorf. Dc regee ring hcefl ter „zuivering" van dit district zware artillerie en pioniers ir actie gezet. Ernstig wordt de toestand lo Steyr ge riöemd, waar thans een gemotoriseerd ba- lal jon aan dc operaties deelneemt. Afdce lingen van dc lleimwchr marcheeren op naar Steyr onder bevel van Starhemberg. Na een voorbereiding door de artillerie zal dan de infanterie overgaan lot de bestor ming van Steyr. Het siandgerecht bijeen. Het siandgerecht, dat uit drie rechter bestaat, is vandaag voor de eerste maal bijeengekomen ter berechting van acht g vallen. 111 den loop van den avond wordt het vonnis verwacht. Wederoplaaien van den burger- ccrlcg. De rcgceringstroepön hebben in liet dis- triet Floridsdorf de centra van het verzei: de Schlingerhof, het hoofdgebouw van dc brandweer en de stedelijke badinriclitin van waar uit het hoofdbureau van politic was beschoten, na ernstige gevechten be zet. In het gebouw van dc brandweer wei den tal van wapenen gevonden. Dc leden van den Schutzbund trekken zich terug. De schietpartijen duren voort L)c leden van den Schutzbund houden bet station voor doorgaand verkeer te Floridsdorf bezet. Dc chakclinstallatie van de electrische cen trale te Floridsdorf wordt thans van bet tuindorp af door Seliutzbundler onder zwaar machinegeweervuur gehouden. Te Jedlesée zijn politiebeambten gevan gen genomen en geboeid weggebracht. Bij de. gevechten in dc hoofdstraat tc Florids- lorf zouden 15 personen zijn gedood, o. m. de Bezirkshauptmann van Floridsdorf. Friedrich. Te Meidling zijn do troepen dooi den Schutzbund met machinegeweer be schoten. Thans is een krachtig oplaaien van den strijd merkbaar, hetgeen ook merkbaar is aan het toenemend kanonge bulder. Te Kapfcnberg (Stiermarken) hebben de sociaal-democraten liet gebouw van de Bczirkshauplmannschaft bestormd en den leider gedwongen hun een schriftelijke volmacht te vericcncn voor het bestuur an de naburige stad Bruck. f 6.en f 8.per maand met recht van aankoop tinnen twaalf maanden. Fa. R. VAN DEN BURG Arnhjslraat. op onze normale prijzen 25% KORTING OP CHEM. REINIGER 10% KORTING OP VERVEN profiteert aller coy van. Winkel Langestraat 117 Fabriek Tuinstraat 20 Tclef. 1717 1726 li- Haalt Uw Bi-Arlita lampen met prijsvraag-fsrnrjlier bij: UTRECHTSCHESTRAAT15 - TEL. 483 Het oordeel in officieele kringen. De toestand te Weenen en in de honds tanden werd oin acht uur van officieele zijde als volgt geschetst: Te Weenen is dc voorstad Florisdorf in een omtrok van 12 K.M. vanavond geheel gezuiverd. Daarenboven zijn afzonderlijke communistische haarden van verzet bezet. Tegen de in verren omtrek gelegen commu nistische nesten zal Woensdagochtend wor den opgetreden aangezien men dc artillerie welke thans overal direct wordt gebruikt, in de nachtelijke uren wegens het daaraan voor particuliere personen verbonden ge vaar wil achterwege laten. In bet Wecnsche district Favorieten zijn vanavond vier machinegeweren. 100 gewe ren, tal van patronen en stalen helmen door de politic buitgemaakt. Overigens is het in dc districten Favorieten en Simme ring volkomen rustig. In dc hondstanden is de regeering te Linz don toestand meester, doch vanavond zou den in verschillende straten vuurgevechten wOrden geleverd. Tc Steyr is vanavond na langdurige gevechten de orde hersteld. 'Ie Kufstcin kon een vandaag uitgebro ken opstand direct door de militairen wor den onderdrukt. In de overige declen van het Oostenrijksche gebied is het volkomen rustig. Volgens een bericht uit Stcvr zijn daar de gevechten in dén loop van den avond in hevigheid afgenomen. De strijd was over dag zeer ernstig, aangezien de Schutzbund den tegenstand uitstekend had georgani seer! Dc bewapening van den Schutzbund zou tc Steyr bijna gelijk te stellen zijn ge weest met die van beroepsmilitairen. De manschappen waren uitgerukt mei karabij nen, machinale pistolen en handgranaten n gekleed in goede uniformen. De sterkte dezer troep wordt op 2000 man geschat. De belangrijkste stelling van den Schutzbund up ile 7. g. Ennsleiten lag vanmiddag onder zwaar houw itservuur, waardoor vier huizen werden vernield. Gesteund door mitrailleur vuur zou l|iii bondsleger tegen vier uur deze stelling hebben bezet, waarbij een derde ileel der Schulzbundafdcelingcn zich zou den hébben overgegeven. De rest trok zich terug. Ouder de gearresteerden bevindt zich do burgemeester, het gemeenteraadslid Sichelreder, die het bevel heeft gevoerd. Aangezien bet ziekenhuis in handen is van don Schutzbund moest in dc stad een soort reservehospitaial worden, ingericht. Tot de dooden behoort een directeur der Stcyr- fabriftjern. Willi HcrbSI, die Maandagmid dag in een auto werd doodgeschoten, een vrouw die een buikschot opliep, terwijl- van regeeringszijdc wordt medegedeeld, flat er bovendien 10 gewonden zijn. De Schutz- i Vervolg op pag. 2) DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHê GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Dg toestand in Oostenrijk. (Eerste Blad, pag. 1). BINNENLAND. Het verbod van de N.S.B. (Tweede. Blad, pag. 1). Dp zaak Onnes van Nijcnrode voor de Amslcrdamsche rechtbank. (Tweede Blad, pag. .1 STADSNIEUWS. Vergadering van den gemeenteraad. (Derde Blad, pag. 1 en 2). Vergadering van dc X. S. B. in dc Keizers kroon. (Eerste Blad, pag. 3). De toestand ernstiger dan de regeering voorgeeft Prcssburg, 13 Febr. (V. D.) Deel nemers aan den strijd van de beide laatste lagen m Oostenrijk, resp. ooggetuigen van een aantal gevechten tusscügh de socialis ten cu ile executieve van de regeering, ge ven een relaas van détails lier gebeurtenis sen, die in een lieelc reeks van gevallen een afwijkende lezing geven' van de offi cieele Jiiededeelingcn der regcering. Volgens deze ooggetuigen woedde de strijd tot Ifèiieiimiddag rondom de uitge strekte woningcomplexen van Sandlcithen, welke zich uitstrekken van Hernials naar Ottakring. In deze complexen wonen dui zenden huurders, grootcndecls arbeiders, maar ook kantoorbedienden. Meer dan dc helft van deze bewoners kunnen gerekend worden te behooren tot bet socialistische kamp. De rest ham geen deel aan den strijd, doch kon dc gebouwen niet verlaten, aangezien zij dan tusschen twee vuren zou den zijn komen te staan. Onder de honder den dooden en gewonden, die in bet gcwcl- digo gebouwencomplex liggen, bevinden zich uiteraard ook tal van slachtoffers, die in het geheel geen deel hebben genomen aan den strijd, zelfs anli-niarxisten. Nadat een der vele huizen van dit complex op ren gegeven oogenblik door politic cn mi litairen bezet was, bleek, dat het reeds vol komen in elkaar geschoten was en dat alle inwonenden of wel doorl of wel zwaar ge wond waren. Eerst toen is liet de politic gelukt dit in puin gescholen huis te bezet ten. Voortdurend rijden ziekenauto's voor om dc slachtoffers weg te halen. Bijzonder hevig woedde de strijd om hel socialistische arbeidersblok in Ottakring. dat eveneens een vesting geleek. Het hui zenblok was in wijden omtrek afgezet. De officieele mededeel ing, dat dit Arboitcr- hcim zou zijn ingenomen, wordt door dc ooggetuigen, wier impressie bier gegeven woden, in twijfel gelrokken. Bij geruchte verluidt, dat dc explosie van den in het district Ottakring gelegen gasometer liet gevolg is geweest van een verkeerd schot van dc artillerie. Niet minder lievig was de strijd om dc gemeentelijke woningcomplexen in Heili- gensladt en om het station van deze voor stad. Dn politic heeft sedert Dinsdagmor gen herhaaldelijk het station bestormd. In den loop \an den dag was bet afwisselend in handen der socialisten en der rcgec- ringstrocpen. Aan beide kanten moeten tientallen dooden en gewonden zijn geval len. liet Karl Marx-gebouw. dit op een sterke natuurlijke vesting gelijkend wo ningcomplex. is hedenmiddag laat onder artillerievuur genomen De socialisten be antwoordden de beschieting fel. Wat in puin ligt, kan niet geheel worden vastge steld. De tegenstand der socialisten is hier buitengewoon hevig. Ook hier wonen tdl- ijke nict-markistcn, die tusschen beide fronton staande veel geloden hebben. In dc ochtenduren is in gedelete stellingen een batterij veldbouw iisers opgerukt, die het Schlingcr-liuizenblok odder vuur nam; Tot 12 uur 'woedde de strijd aan beido kanten even vurig en verbitterd. Aanmaningen zich over te geven werden door de opstan delingen van de hand gewezen. Uit do heide industriesteden St. Poelten cu Wiener-Neusta.dt, evenals uit Xcu- kirchcn, Ternitz cn Glogghitz - ontbreken berichten. Wanneer men er in Weenen niet in slaagt nog voor het invallen van hel donker orde en rust te herstellen, acht men den toestand voor Woensdag in breede kringen zeer ernstig. Vuilniswagens als tanks. Volgens een officieus bericht zijn tot Dinsdagmiddag bij liet veiliglicidscorpS 11 dooden en 30 gewonden te betreuren ge weest, bij liet beschermingscorps 7 dooden en 7 gewonden en bij hot bondsleger 5 ge wonden. Een bekende leider van den Schutzbund, die op het puilt stond door leden van «Ie veiligheidswacht tc worden gearresteerd, schoot een hunner dood, verwondde een beambte der criminicclc politie ernstig werd vervolgens zelf dóód geschoten. De grootc aulo's welke gebruikt worden voor het vervoer van vuilnis zijn door leden van den Schutzbund bewenend met machi ncgowcren. /.ij worden in het district Meid ling als tanks gebruikt. Dc Wecnsche induslrieelcn en de slaking. liet verbond van Wecnsche industriecloii en do organisatie van ondernemingen in de graphischo vakken hebben besluiten ge nomen ter bestrijding van do staking. De leden zullen de stakende werknemer: sommecren ter vermijding van wettelijk gevolgen Woensdag stipt op tijd aan het werk te verschijnen. Het niet-vcrscliijnen aan het werk zal gelijk staan aan het stop zetten van het werk volgens het stakings verbod cn kan als politiek misdrijf ook aan het standengerecht ter behandeling worden voorgedragen. Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te de Bilt: Hoogste barometerstand 7SV.7 tc Münchcn. Lnagc-tö barometerstand 717.7 tc lngö. Verwachting: Zwakke tot matige veran derlijke wind, nevelig met waarschijnlijk tij delijk toenemende bewolking, weinig of gpen neerslag, lichte vorst tot om het vries punt des nachts, overdag iets kouder. Het hoogo drukgebied, dut zijn kern over Duilschland-heeft, nam aan zijn Noord-Oos telijke zijde af, terwijl aan den Zuid-West- kant dc luchtdruk verder steeg. Tengevolge daarvan beweegt de kern zich langzaam Zuidwaarts, zoodat ten onzent dc wind naar Zuid-Oost cn Zuid ruimde. De sterke nach telijke uitstraling veroorzaakte rond de gc- heele hooge drukking daling van tempera tuur. In Duitschland nam het gebied van matige vorst toe, lichte vorst.kwam heden morgen ook over ons land en Frankrijk voor. De depressie in het Noorden trok Oost waarts; haar invloed veroorzaakt over Scan dinavie cn Finland over het algemeen afne men van dc vorst, terwijl hier cn daar flin ke neerslaghoeveelheden vielen. Over IJsland stijgt de barometer weer. Du lichte dalingen van den barometer over De nemarken en Zuid-Noorwegen en de stij- igstendens in Frankrijk zullen den wind Ion onzent waarschijnlijk een veranderlijk karakter geven Tengevolge van de nachtelijke uitstraling zal in ons land hedennacht nog wel lichte vorst voorkomen. Ilct is echter niet on- inogclijk, dat dc weertoesland overdag lij- lelijk zal versomberen. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 STOFFEN-AFDEELING De laatste snufjes uit de mode plaat vindt u bij ons in groote ver scheidenheid ook de bijpassende garneering. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1