DE EEMLANDEQ ONTBINDING VAN VAKBONDEN 4000 L. J. LUYCX ZOON Donderdag 15 Februari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 193 EERSTE DOODVONNIS VOLTROKKEN EXEMPLAREN 5 uur 41 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. B0VÉE KAMP 41 ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per week (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per poit per 3 maanden f 3.-, Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnuQlfflM 1 elke regel meer f 0.25. Llefdadlghdds-advertenttën voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regela 50 cent, elke regel mee/r 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 DE OPSTAND IN OOSTENRIJK De regeering heeft alle militaire krachten ie Weenen samengetrokken De Schutzbund biedt nog steeds krachtig verzet. Artillerie in actie. Ween en. li Febr. (V.D.) De gevechten tc Weenen hebben in den loop van den ochtend weer ccn groolcrcn omvang aan genomen. Do voornaamst»» strijd wordt thans gevoerd te Floridsdorf. Na een lang durige artilleriebeschieting namen de re- geeringstrocpen de tuinstad en eenigc groore gemeente-gebouwen in. Momenteel is Floridsdorf aan alle kanten door dc rc- geeringstroepen ingesloten en men zou den leden van den Schutzbund een ultimatum, dat om 12 uur afloopt, hebben doen toeko men, waarin van hen wordt gcëischt, dat zij zich zullen overgeven en hun wapens uitleveren, aangezien anders hun stellingen door dc artillerie geheel in elkaar zullen worden geschoten. Hedenmorgen zijn de regccringstroepen te Floridsdorf versterkt met artillerie uit Sankt Poeltcn, die on middellijk in den strijd is betrokken. Officieus wordt verklaard, dat het aantal Schutzbunders te Floridsdorf 3000 man be draagt. Hevige gevechten worden gemeld bij dc Philadelphiabrug en ook te Otta- kring schijnt de tegenstand nog lang niet te zijn gebroken. Uit Linz wordt gemeld, dat liet bondsle- ger van Walddegg ernstige verliezen heeft geleden. Een luitenant van het 8ste regi ment Alpenjagers probeerde met vier man in ccn auto door do gcvcchtslinie heen tc breken, doch werd onder uur" genomen. Allo vijf inzittenden van de auto werden gedood. Te Linz zijn weer verscheidene per sonen gearresteerd, o.a. het lid van den nationale® raad lvorcf en do oud-president van den Opper-Oostcnrijkschen arbeiders- ban Pcrcgan. In de stad zelf heerscht rust, doch in de voorsteden, vooral in de rich ting van Urfahr, vinden gevochten plaats. Tusschentijdsche balans. W c e li c n, 13 Febr. (V.D.) Nog steeds is •bet onmogelijk gegevens te verkrijgen over bot aantal slachtoffers, dat het bloedbad te Weenen lot dusverre heeft gcëischt. Gc- ruchtsgewijze verneemt men bet getal 381 dooden, doch er wordt beweerd, dot dit niet meer is dan een schatting van linktche krin gen. liet eenige vaststaande gegeven, dat ter beschikking staat, is dat. betreffende het aantal zwaargewonden, hetwelk is opgeno men in het algomeene ziekenhuis en dat aldaar aan dc verwondingen is- bezweken. Dit getal bedroeg tot Dinsdagavond 123. Verder zouden in den loop van hedenmid dag 100 lijken bij de sectieafdeeling van liet anatomische instituut zijn afgeleverd. Dc geneeskundige dienst deelt mede dat Maan dag aldaar 13G personen en Dinsdag 11S personen zijn behandeld. Hieronder weren 13 gevallen, waarin slechts dc dood kon .worden vastgesteld. Te Linz, Graz, Bruck a. d. Mur. Prcssburig, 13 Febr. (V.D.) Volgens tot hier doorgedrongen berichten, waren te Linz de gevechten nog hedenmorgen bij de scheepswerf Climax, evenals bij den, Linz bcheerschenden, Freunberg, zeer lievig. Bij den Freunberg ligt het Jezuïtenklooster, op de Zuid-WèS lelijke helling het kruitmaga zijn. Dc strijd om liet soc.-dcrn. partijhuis, dat in de. lange straal, „Landstrassc" ge naamd, ligb wae vrceselijk. In tegenstelling met het officieel vermelde 'getal van 21 doo den, spreekt men te Linz van meer dan 00 dooden en ruim 100, grootcndcels zwaar, gewonden. Ook de strijd in dc omgeving van dc z.g. SüdbahnGrimde was buiten gewoon hevig, maar ook in de nabijheid van het ziekenhuis is zwaar gevochten. De pas kortgeleden gebouwde en modern inge richte Disterberg-school is door artillerie beschoten. In de buitenste wijken van Linz was dc strijd tusschen 15 en 16 uur nog on beslist. In Stiermarken schijnt de toestand voor de regeering niet bepaald 'gunstig te zijn. Eon telefoonverbinding vandaar uit bestaat alleen maar uit het EnnsdaJ. Voor do or der naar het Zuiden gelegen gebieden is in en» aangewezen op berichten, die door mo torrijders worden 'gebracht. Vooral in Graz met dc voorstad Eggenbcrg en de industrie stad a. d. Mur is dc strijd fel geweest. Hier zouden niet minder dan 100 dooden zijn gevallen. Volgens alhier binnenkomende geruchten zou de bevolking in die streek ook zeer ongewonden zijn over de arrestatie x'an 14 dagen geleden van den eersten lui tenant der gendarmerie Mosiner, tegelijk mot een reeks an ierc nationaal-socialisti- sche leiders. Rondom Bruck a. d. Mur wa ren de socialisten nog hedenmiddag vol komen meester van den toestand. Dc strijd om Floridsdorf. Weenen, 13 Febr. (V.D.) In Floridsdorf hebben de bondstrocpen en de politie ook in den avond van heden den tegenstand der socialisten nog niet kunnen breken, liet centrum van het district wordt, rondom het commissariaat van politic, verdedigd door 700 man boudslro°pen en 5 stukken veld geschut, die de politic ter zijde staan. Tus- schen dezen kring en het uiterste front der regecringslroepen loopt een stuk weiland, dat nog volkomen in den macht der op- slandel.ngcn is. De socialisten hebben hier weliswaar geen vaste stellingen ingenomen, maar met hun rnilrailjeurvuur houden zij de strook, evenals de brug, geheel in hun macht. Uit Neder-Öostenrijk gehaalde troe pen reserves worden 'gereed gehouden, doch kunnen niet voor het aanbreken van den dag in het gevecht geworpen worden, daar zij het terrein niet kennen. Bij het vallen van bot donker zijn afdcelingen van het bondslcger, zoowel bier als aan den kant van de stad uit de opmorscblinie tcrugge- ti-okken. Dit wordt 'gemotiveerd met er op te wijzen, dat de soldaten gelegenheid moe ten hebben om uit te rusten, teneinde mor gen met volle kracht weer te kunnen aan vallen. De in de verschillende op den Schutzbund veroverde gebouwen buit gemaakte wape nen worden onmiddellijk gebruikt voor liet bewapenen van regcering6Contingenten. Vooral machinegeweren worden oogenblik- kelijk in gebruik genomen. Onjuiste geruchten omtrent Wiener-Neustadt. Naar te Weenen bekend wordt, is in het buitenland het bericht in omloop gebracht, dat van daar uit 10.000 man 'gewapende Schutzbundledcn op Weenen aanrukken. Bij navraag in Wiener-NeUstadt werd me degedeeld, dat aldaar volkomen rust heerscht.. Ilct soc.-dem. Volksheim en het Arbciterhcim zijn door de Heimwehr bezet. Dc burgemeester is in bP6cheririingsarrest gesteld. Er zou geen reden zijn aan te ne men, dat van hier uit gewapóiVde leden van den Schutzbund oprukken naar Wceïien. Nog een verlieslijst. Weenen, 1 3Febr. (V.D.) Naar verluidt, moet het totaal aantal dooden in Oosten rijk zeker niet onder dc' 300 'geschat wor den. In het algemoehc-ziekenhuis te dezer stede liggen S0 dooden, waaronder 27 vrou wen. De Schutzbund tc Floridsdorf hijscht de witte vlag. Weenen, 14 Febr. ((V.D.) Tegen den middag werd officieel medegedeeld, dat de stellingen to Floridsdorf door den Schutz bund zijn ontruimd en zich geheel in handen der regccringstroepen bevinden. Dc Schutz bunders tc Floridsdorf hebben dc witte vlag gcheschcn en zich overgegeven. De gevech ten bij de Philadelphiabrug waren tegen den middag eveneens' geëindigd en ook op an dere punten trekken «le Schutzbunders terug. Op enkele arbeidershuizen is reeds de witte vlag gcheschcn. Bij dc bezetting werden grootc hoeveelheden wapenen en munitie gevonden. Aangezien zich in het 12de district ccn groot aantal Schutzbunders overgaf en er niet voldoende politictroepcn beschikbaar waren om het transport der gevangenen te begeleiden, zijn zij voorloopig in een gebouw in de omgeving opgesloten. Dc troepen heb ben dc ontruimde socialistische gemeente huizen systematisch onderzocht, waarbij bleek, dat zij sedert jaren door de socialis tische gemeentebesturen als strategische steunpunten voor ccn cventucclen burger oorlog waren ingericht. Ook dc gasfabriek aan dc grens van Floridsdorf is in handen der regccringstroepen gevallen. Tc .Tudenhof trachtten de Schutzbunders zich in te graven. Het politiebureau te Floridsdorf, dat sedert liet begin van den opstand in dc vuurlinie heeft gelegen tus- schen regcerings- en Schutzbundtroepen, is hedenmorgen voor het eerst ontzet, doordat de hezetting eindelijk het gebouw kon ver laten. Tc Floridsdorf is het lijk gevonden van den gisteren gedooden districts-Ilauptmann Friedrich. In het complex Schlingerhof, dat door dc regccringstroepen met mijnen was bestookt, zijn reeds 50 dooden gevonden. Tc Meid ling hebben dc Schutzbunders den Wiener berg bezet. Exodus. Warschau, 14 Febr. (V.D.). De Pool- schc bladen melden, dat de treinen uit Wee nen sedert gisteren overvol zijn met vluch telingen uit Weenen. Ook grootc aantallen Joden zijn naar Polen gevlucht. IN DEN WINTER BLOEIENDE HEESTERS. Het is Februari cn ondanks eenige winter- sche dagen kunnen wij toch de natuur reeds zie.» ontwaken Uit haar winterslaap. Vooral die eerste teekenen van den naderenden zo mer worden door den echten tuinvriend op gemerkt. De tooverhazelaar is wel een van de vroegste onder de houtgewassen en alleen al omdat ze zoo vroeg bloeit is het een heester welke ook in kleine tuinen verdient aangeplant te worden De bloemen zijn wel niet groot, maar zeer grillig van vorm en geel van kleur, waardoor ze tegen het don kere hout fraai afsteken. De volksnaam „too verhazelaar" spreekt trouwens al voor zich zelf. Als hél mogelijk is plaatsen we deze heester voor een of andere conifeer, Hulst, Aucuba, Laurierkers of andere gróenblijven- de heester, waardoor de gele bloempjes nog mooier uitkomen. De Latijnsche naam van d.t houtgewas is Hamamelis. Er bestaan ver schillende soorten van. H. mollis is wel de vroegst bloeiende: ook zijn van deze soort de bloemen hel grootst. Zij bloeit reeds van af eind Januari. H. japonica bloeit van Fe bruari tot April met gele bloempjes, welke violet geteekend zijn. Ze zijn eveneens gril- lig gevormd en Haan bij deze soort in bos jes bijeen. Een ander, nu bloeiend houtge was is Jasminium hudiflorum. Deze heester bloeit a' vanaf half Januari met gele bloemp jes, welke in bundeltjes van twee en dre langs de groene, eenigszins vierkante twijg jes geplaatst zijn. Daar de takken en twij gen lang en slap zijn, moeten we voor steun- sel zorgen, om te voorkomen, dab de tak ken deels over den grond kruipen. Als lei- plant tegen een zuidmuur of schutting vol doet ze uitstekend. Ook kunnen we deze heester aan een vrijstaande paal binden: maar dan niet te stijf, opdat de uiteinden der twijgen gracieus overhangen. Aldus ge plaatst aan de zuidzijde i'an een of meer conifeeren of andere groenblijvende planten komen de huisvormige gele bloempjes nog fraaier ut. Een cLr eerste, welke, wat bloei betreft bij bovengenoemde soorten thuishoort is het peperboompje of Daphne Mezereum. Het heestertje wordt niet jbooger dan 1 M. en heeft verticaal groeiende, dikke takjes. Deze takies zullen over de geheele lengte nu rijk bezet zijn met bloemknopjes en straks in Februari zijn zij overdekt met paars-roode bloempjes. Er bestaat ook een witte variëteit van. In nazomer en herfst piijkt dit heester tje met mooie bessen. Slappen van liet corps diploma tique bij Dollfuss? Londen, 14 Febr. (Il.N.) De News Chro nicle maakt melding van geruchten, volgens welke liet diplomatieke corps le Weehen overweegt stappen bij bondskanselier Doll fuss tc doen om een einde tc maken aan de militaire operaties, waarvan in enkele dis (rieten ook onschuldige personen, o.a. vrou wen, liet slachtoffer zijn geworden. W e e n e n, 14 Febr. (V.D Ilct Standgereclit te Weenen heeft he denmorgen liet eerste doodvonnis geveld. De beklaagde was een lid van den republikcinschcn Schutz bund, Karl Munichriehmer, «lic bij de jongste gevechten zwaar gewond werd en uil liet ziekenhuis naar de rechtzaal wa$ geleid. Hij werd ver oordeeld tot den dood door den strop. Tc Graz staan heden 24 leden van den Schutzbund voor het Standje- recht terecht. De Weensche Arbeidersbank gesloten. De Weensche Arbcidersbank is door mi litairen bezet cn ges'otori. Bij de Centrale Spaarbank der Gemeente Weenen zijn hedenmorgen vele ingelegde gelden teruggehaald, liet publiek maakte qu,*ue voor de deuren der Spaarbank cn de regeering, die kqrl-ni tijd geleden alle uit bctalingcr had laten staken, stond vanmor gen uitbetaling van zeer geringe bedragen in uiterst dringende gevallen toe. Ontbinding van 36 sociaal-demo cratische organisaties, de moder ne vakbonden en het Oostenrijk' sche Vakverbond. Officieel wordt medegedeeld, dat de Bondskanselarij heden de ontbinding heeft verordend van in totaal 3G sociaal-demo cratische organisaties. Hieronder bevinden zich de centrale organisaties der sociaal democratische partij, de moderne vakbon den, dc centrale organisatie dezer vakbon den. het bij het I.V.V. aangesloten Oosten- rijkschc Vakverbond, en verschillende ar- beiders-sportverecnigingen, reisverecnigin- gen, ontwikkelingsorganisaties enz. Nieuwe gevechten te Meidling In het district Meidling zijn de regee- ringstrocpen vanmiddag tot een aanval overgegaan op het gemeentehuis, waarin dc Schutzbund zich verschanste. Twee nui lang werd het gebouwencomplex met ma chinegcweren onder vuur genomen. Ten slotte werd een pantser-auto in gebruik genomen om de beschieting te voltooien. At vorens de beschieting begon werden vrou wen en kinderen in de gelegenheid gesteld het complex te verlaten. Het vuur werd door dc Schutzbunders uit alle vensters krachtig beantwoord. Dc strijd was in den namiddag nog aan den gang. Van regeeringszijde wordt medegedeeld, dat de regeering te Linz, Bruck aan dc Mui Kapfenberg, Steyr cn Wiener Neustadl meester van den toestand is Te Leoben is een standgcrecht ingesteld en ook in het Burgcnland is het sland recht afgekondigd. Vliegtuigen boven Weenen Weenen, 14 Februari (V.D.) Te Meid ling wordt de etrijcl voortgezet. De aanva! der regccringstroepen richt zich tegen ver schillende gebouwen, o.m. dc Tsjechische school van dc „minderheidsvereeniging Ko monsky". Te Floridsdorf -vorden thans alle gebou wen dporzocht. De leden van den Schutz bund trekken zicli terug naar Kegram. Zij wisselen schoten met hun achtervolgers. üe militaire attachés van Tsjecho-Slowa kije en Joego-Slavië wilden zich naar hel gebied van den strijd begeven orn dit tc be zichtigen. Hun werd evenwel door de po litie verzocht zulks niet te doen. Regeeringsvliegtuigcn hebben Woensdag pamfletten boven Weenen uitgeworpen, waarin de arbeiders worden opgewekt dc rust te bewaren cn zich aan le sluiten bij den algemeencn opbouwarbeid der regee ring. Volgens een bericht uit Praag staat dc zaak evenwel anders. Dc Pravo Lidoc, hel orgaan der Tsjechische sociaal-dcmocratcn. deelt n.l in een. extra-editie mede, dat uil vliegtuigen der opstandelingen boven Wee nen pamfletten zijn uitgeworpen, waarin dc arbeiders worden opgewekt stand te hou den onder de belofte dat spoedig hulp zal worden (geboden. Dit bericht vervolgt: „Onze berichtgever verklaart, dat dc leiders van den opstand Dr. Deutsch cn Dr. Bauci in Oostenrijk zijn en dat Dr. Deutsch de IDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCH» GECONTROLEERDE OPLAAG VAN OTTO BAUER. militaire actie der arbeiders leidt. Om be grijpelijke redenen kunnen wij deze verblijf plaats niet medcdeclcn". Het eerste vonnis geëxecuteerd Ilct door de Stundenrcchtbank tegen het lid van den Schutzbund, Karl Munichrieh mer, uitgesproken doodvonnis, is om 16 uui 41 door den strop voltrokken Vanmiddag zijn nog drie standenrcoht- banken bijeengekomen. O.m. is aange klaagd dc commandant van dc brandweer te Floridsdorf, Ing. Weisel. Door deze brandweer is herhaaldelijk op de politie geschoten, waarbij tien personen, o.m. dc kapitein van den staf Friedrich, werden ge dood. Behalve burgemeester Scitz zijn thans meer dan 50 sociaal-democratische leiders gearresteerd, o.m. Dr. Karl Renner, voorts Thcodor Koerncr, twee leden van den bondsraad, 5 wethouders, ccnigc 'gemeente raadsleden ch burgemeesters, directeuren van de magistratuur, de voorzitter van dc sociaal-dernocralische par tij organisatie. Frey. De toestand op Woensdagavond Woensdag in den loop van den dag ie een zekere ontspanning in den toestand ge treden. Evenwel rekent men algemeen, dal de zuiveringsactie van langen duur zal zijn. In de strijdgebieden Ottakring, Meidling en Simmering wordt hier en daar nog gevoch ten. De „zuivering" in den sector Florids dorf is- nog niet Lm einde. Zij zal Donder dagochtend worden hervat. Men is voorne mens het 'geheele gebied thans in brecdon omtrek door troepen tc loten afzetten en dan dc definitieve „zuivering" te laten vol trekken door de artillerie. Woensdag heeft de regecring alle mili taire krachten, waarover zij de beschik king heeft, verder te Weenen samengetrok ken. Het verluidt evenwel, dat dc leden van den Schutzbund zich opnieuw verzamelen Zij hebben in den loop van den dag een aantal hardnekkig verdedigde stellingen moeten prijsgeven. Van 11 arbeiders'ehui (Vervolg op pag. 2.) BUITENLAND. Dc opstand in Oostenrijk. (Eerste Blad, pag. 1)- BINNENLAND. Nijenrode voor het gerecht. (Eerste Blad, pag. 3). Minister de Wi'de verdedigt zijn beleid inzake dc radiopolitiek. (Tweede Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Nabetrachting over den gemeenteraad. (Tweede Blad, pag. 3). De Fruit- en Groentcnveiling in 1933. (Tweede Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. le Do Bilt. Hoogste barometerstand 785.4 tc Blacksod. Laagste barometerstand 744.8 tc Jan Maycn. Verwachting: Zwakke tot matige Noord- Oostelijke, later veranderlijke wind, nevelig tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, temperatuur om liet vriespunt, overdag weinig verandering in temperatuur. Met groole snelheid voltrekken zich tel kens veranderingen in de luchtdrukverdce- Iing, maar dc hooge drukking blijft in onze omgeving overheerschend. In plaats van de kern-van hoogo drukking over Duitschland* die sterk afnam, heeft zich een hooge druk boven 785 m.M. over Ierland ontwikkeld cn in Zuid-Scandinavië stijgt de barometer nog sterk, terwijl de Noorscho kust onder invloed komt van een deel der depressie, rijk, zoodat tijdelijk de wind naar Noord- OostélijRö richting. De drukdaling uit Duitschland verplaatste zicli naar Frank- dijk, zoodat tijdelijk de wind naar Noord- Oost zal ruimen en aanvankelijk weer kans op lichte vorst in den nacht ontstaat. Later is wellicht aanvoer van vochtige en warme lucht uit het Noord-Westen te wachten. In dc omgeving van IJsland en in Noord-Scan- dinaviö waren nog stormachtige Zuidelijke lot Westelijke winden. Zuid-Frankrijk heeft windstil weer met lichten ochtendnevel cn lichte vorst. In Duitschland nam dc vorst in liet Zuiden af, terwijl zij in liet Noorden geheel verdween. In Noord-Seandinavie is dc vorst toegenomen. RIJDT VEILIG! Wielrijders, rijdt nimmer met meer dan twee naast elkander. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 STOFFEN-AFDEELING De laatste snufjes uit de mode plaat vindt u bij ons in groote ver scheidenheid ook de bijpassende garneering. BUITEN-RITTEN 6 cl. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter lirkerzyde van Ho'el Monopole

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1