RUIME KEUZE JAPONNEN, G. BROUWER DE ÉEMLANDEQ ALOM HEERSCHT ROUW.... L. J. LUYCX ZOON Licht op Firma DUIM BURGER Dinsdag 20 Februari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 197 NA KONING ALBERT'S DOOD Rouwzitting van de Belgische Kamer 'Cucces^ J Tuin Tel. 1788 FATALE ONTPLOFFING TE HANNOVER KRU1SKAMP10 AMERSFOORT DROEVE, ONTROERENDE STOET 4000 EXEMPLAREN 5 uur 50 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. B0VÉE kamp 41 prima modellen DAMES-MODE ZAAK EE ARNHEMSCHEWEG 26 SE AMER SFOORTSCfi ABONNEMENTSPRIJS P" 3 a:,"ndcn v<»' Amersfoort 2.10. per maand I 0.75. per r "«k O"*' grttl» verrekering tegen ongelukken) f 0.17'/» Binnenland franco per poet per 3 maanden f3.-. Afiooderll]ke nummert f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NÏERC 511 DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijSQummW elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-advertenties voor dê helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—5 regel* 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Het publiek krijgt gelegenheid langs het stoffelijk overschot van Koning Albert te trekken Hartelijke deelneming van Roosevelt. Brussel, 19 Febr. (LI.N.) President Roosevelt heelt een zeer hartelijk gesteld telegram aan koningin Elisabeth gezon den, waarin hij zegt, dat hij met dc gehcelc natie in buitengewone male ontroerd is door bet plotseling overlijden van konin Albert. De regeering en het volk van de V. S. nemen deel aan het groote verlies, dat Uwe Majesteit heeft getroffen door het overlijden van een staatshoofd, dat zoozeer bemind was en wiens wijsheid zoo alge meen bewondering heeft gewekt. Mevrouw Roosevelt sluit iich bij mij aan om Uwe Majesteit haar deelneming te betuigen met dit verlies. Ik zal steeds erkentehjk zijn voor liet voorrecht van de vriend scliap, welke ik van den overledene onder vond. Ik heb den indruk van een persoon lijk verlies. Frankrijk herdenkt den overledene. Parijs, 19 Febr. (H.N.) Uit San Raphael wordt gemeld, dat oud-president Poincaré ton zeerste ontroerd was, toen hij kennis kreeg van het overlijden van koning Al- bert. Hij zond terstond een telegram aan koningin Elisabeth om haar zijn deelne ming te betuigen. In de Notre Dame te Parijs heeft de beroemde kanselredenaar Laboulaye, die daar zijn vastenpredicaties houdt, zijn prcdicalie geheel aan den over- ieden koning gewijd. Kardinaal Verdier h-ief daarna t Do Profundis aan. Allegeloo- vigen, die in de kerk aanwezig waren, respondeerden. Tc Toulouso hebben alle schepen van dc vloot de vlag halfstok ge- heschcn. Rouwzitting der Fransche Kamer. Parijs, 19 Febr. (V.D.) Het eerste ge- 'deelte van de Kamerzitting van lieden was gewijd aan de herdenking van wijlen ko ning Albert van België. De Kamervoorzit ter Bouisson verklaarde in zijn rede, dat Frankrijk nooit den eersten critiekun dag zal vergeten toen het bevriende Belgic zich ten volle achter zijn koning plaatste. Frankrijk zal ook nooit vergelen wat het dezen grooten dienaar van den vrede se dert dien verschuldigd is. De minister van buitenlandscbc zaken, Barthoii, verklaarde, dat elk Franse-liman den dood van koning Albert voelt als een nationale ramp. Dc ontsterflijke herinne ring aan Albert I zou do eeuwenoude band tusschcn de beide volkeren nog vas ter sluiten. Als toeken van rouw werd dc zitting hierna eenigen lijd geschorst. Zitting van de Kamer. Brussel, 19 Februari. (V.D.) Dc Kamer vergaderde Maandagmiddag om twee uur ouder voorzitterschap van den lieer Pon- eclet. Ongeveer viervijfde der Kamerleden was aanwezig. Bij de opching der zitting verlieten dc communisten de zaal. Staande werd door de aanwezigen dc toespraak aangehoord van den eersten mi nister, die buide bracht aan de nagedach tenis van den zoo tragisch overleden ko nin?. Hij huldigde hem als den koning, soldaat en als groot staatsman, die door zijn voorbeeld aan de wereld dc mogelijk heden heeft aangetoond van dc grondwet telijke monarchie. Spreker besloot met zijn rouwbeklag over te brengen aan de ko ninklijke familie. Een tweede rede werd gehouden door den heer Poncelet, den voorzitter, waarna dc zitting werd opgeheven. Het défilé voor den baar. Di??sdag. eli Woensdag zal liet publiek mogen defilceren voorbij liet stoffelijk overschot van koning Albert in het ko ninklijke paleis te Brussel. Dinsdag van S uur v.m. tot 7 uur n.m. en Woensdag, don dag voor de begrafenis, van 8 uur v.m. tot liet middaguur. Geen radio, muziek-uitzen- dingen tot Vrijdag. Het N.R.I. heeft besloten alle muzicknil- zendingen stop te zetten tot Vrijdag a.s., dag der troonsbestijging van koning Leo pold III. Alleen nieuwsberichten zullen nog worden uitgezonden. Donderdag zal een ooggetuigenverslag worden gegeven van het verloop der be grafenis en Vrijdag van de eedsaflegging van den nieuwen koning voor de Kamer. Manifestatie voor Doumer9ue. De Fransche minister-president Dou- mergue en de Fransche staatsministers Tardieu en llcrriot zijn om 14 uur 30 op het station BrusselZuid aangekomen. De heer Doumergue werd op het station verwelkomd door den groot hofmaarschalk graaf Lannooy. den heer Claude], den Fran- schcn ambassadeur en andere hoogwaar digheidsbekleders. Toen de heer Doumergue bet station ver liet om zich per. auto naar het kasteel te Laeken te begeven, waar hij liet stoffelijk overschot van koning Albert wilde groeten, verbrak de menigte de politic-afzettingen cn in een ommezien was zij rond de auto's geschaard, zoodat deze gedurende 20 minu ten geen meter vooruit konden komen. Ondertusschen werd voortdurend geroe pen: „Vivo Doumergue". De Fransche ministers groetten hartelijk De prins van Wales zal de teraardebestelling bijwonen. Londen, 19 Febr (V.D.) De prins van Wales zal koning George vertegenwoordi gen bij dc bijzettingsplechtigheid van ko ning Albert. Waarschijnlijk per vliegtuig zal de prins Woensdag naar Brussel ver trekken. Vandaag woei van alle openbare gebou wen de vlag halfstok. De officieren van de wacht, die lieden dienst deden in het Buckinghampaleis droegen rouwbanden. Rouw aau het Italiaanscbe Hoi. R o in e, 19 Februari. (V.D.) Kioonprins Umberto van Italië, prinses Marie José en prinses Malfada zijn te Home aangekomen Op bet slation werden zij begroet door de koninklijke familie. Kóningin Helena'om helsde priHses Mtrrle José, die reeds roijw^ kleeding droeg en haar gezicht bedekt r7jeld met een lange voile. De prins van Picmont heeft gisteroch tend om vier uur dc tragische mededecling ontvangen, doch hij wilde zijn gemalin niet direct van het gebeurde op do hoogte stellen, te meer aangezien de prinses lich telijk ongesteld was. Orn 10 uur kwam prinses Mafalda op liet kóninklijk palcis te Napels aan uit Rome en later deden de prins cn zijn zuster prinses Maric José medcdeeling van den ontzettendon sjag, welke haar had getroffen. Zij begaf zich naar haar kamer, waar zij den geheelen dag heeft doorgebracht. IN DEN VROEGE GROENTEN VAN BUITEN. Wanneer wè al vroeg groenten van eigen tuin willen oogsten zullen we nu moeten beginnen. Voor de vroegste gewassen kie zen we een gunstig gelegen stuk grond, wat dus niet te laag en daardoor koud mag zijn. Zoo mogelijk moet aan de noordzijde eenige beschutting zijn tegen koude winden. Waar geen muur of schutting is brengen we zoo mogelijk een tijdelijke windkeering aan ter hoogte van 1 M., waarvoor we oude rietmat ten, dicht geplaatst fijn rijs of iets derge lijks kunnen gebruiken. Voor bemesting van den grond gebruiken we half verteerde stal mest, omdat hiervan verschillende stoffen di rect opneembaar zullen zijn. Verder verge ten we vooral de Chilisalpeter niet. daar deze stikstofmest voor vroege groenten on misbaar is. Een groentesoort, waar we in het vroege voorjaar allereerst aan denken is spinazie. Het zaad laten we eerst een nacht weeken. waarna we het, met zand vermengd op een warme plaats zetten. Zor<* echter dat zand en zaad niet droog worden Na een paar dagen is het zaad dan ge kiemd en zien we de ion<*e witte wortel- spitsen. Het is nu zaak het zaad voor zichtig te zaaien Daarom harken we hei niet onder, zooals anders gebruikelijk is, maar we strooien het onder met fijne aarde. Ook zaaien we dicht en gebruiken ongeveer 22'A ons zaad per 10 vierkante meter. Verder zaaien we al wat radijs en raap stelen. In een kouden bak onder glas leggen we nu tuinboonen, doperwten en peulen te kie men om deze in de volgende maand uit te planten Let hierbii op de muizen die er sooedig bij zijn om de zaden weg te sleepen Om het snelle ontkiemen te bevorderen wor den ook deze zaden vooraf geweekt. Wan neer de jonge planties te voorschijn komen moet er al sooedig worden gelucht opdat ze direct aan de nog gure buitenlucht gewen nen. Tot de vroegste voorjaarsgroenten be- hooren ook rabarber en zuring. Om van en kele rabarherplanten de groei nog te be vorderen plaatsen we er een oude, hooge mand over. dien we vervolgens omgeveo me' een laag versche oaardenmest met veel strooisel. Ook blad of andere ruigte kao voor het zelfde doel dienst doen Tuscchen .de. zuringrijen maken we* den grond los, waarna wc er korte mest over strooien Door ei rijs over te leggen wordt ook hier een snellere groei verkregen. Ook voor deze rfroentensoortcn is een overbemesting met rhi1isalDeter aan te bevelen. 100 BOERENHOFSTEDEN AFGEBRAND. Warschau, 18 Febr. (V.D.) Naar Dit Rotwno (Wolhynic) gemeld wordt, is het plaatsje Kontary door een grooten brand geteisterd. In het geheel zijn 100 boeren woningen in de asch gelegd. De oorzaak van den brand kon niet worden vastge stcld. l\ Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Hannover, 17 Februari (V.D.). Zater dagochtend heeft in een buis van twee verdiepingen een ongeluk plaats gehad, waarvan de gevolgen nog niet zijn te over zien. Door uitstroomend gas is in den kel der brand uitgebroken. Dc direct ontboden brandweer, nam, gesteund door de beamb ten der gasfabriek, de blusschingswerk- zaamheden ter hand. Plotseling was een groote steekvlam merkbaar cn even later vond een ontploffing plaats, waardoor de gcheele voorpui van liet huis instortte, liet dak hangt bijna „geheel los cn de brand weer probeert liet thans te stutten, ten einde een instorting te voorkomen. De politic heeft het huis cn de omgeving afgezet. Op het oogcnblik van de instor ting van de voorpui bevonden zich eenige personen in den kelder. Men vreest voor hen het ergste. II an no ver, 17 Februari (V.D.) Ten gc- \olgo van dc ontploffing zijn in het huis eenige personen bedolven. Drie brandweer lieden zijn zwaar cn vijf licht gewond. Van dc bewoners van liet huis zijn drie vrou wen en een meisje gewond, terwijl ook twee beambten van de gasfabriek gewond zijn. Er zijn geen personen om het leven gekomen. Dc huizen, welke tegenover het geteis terde gebouw zijn gelegen, zijn ten deele beschadigd. Tal van ruilen zijn vernield lANGESTRAAI 49-51 TELEFOON 190 STOFFEN-AFDEELING De laatste snufjes uit de mode plaat vindt u bij ons in groote ver- cheidenheid ook de bijpassende Tarneering. „Horse Weide" voor Uw planten Wat zü in haar branche offreert Wordt vakkundig en toch billijk En als 't best gegarandeerd. 16 De overbrenging van het stoffelijk overschot van wijlen den koning der Belgen Brussel, 19 Febr. (V.D.) Ken groote en ingetogen menigte woon de hedenavond dc indrukwekkende plechtigheid bij der overbrenging van het stoffelijk overschot Aan ko ning Albert van het kasteel tc Lae ken naar het paleis tc Brussel. De menigte bevond zich op het trottoir der straten, waarlangs de stoet zou trekken. Dc haag werd gevormd door dc oud-strijdors en door de in validen, die hun vaandels met rouw omfloGi'sd, meevoerden. Dc ont.sto ken lantarens waren eveneens met rouwfloers omgeven. Aan den ingang van het kasteel te La© ken was dc laan van het koninklijk park totaal afgezet. Een belangrijke ordedienst stond onder de persoonlijke leiding van burgemeester Max van Brussel. Boven de menigte langs dc straten hing een doodsche stilte, welko om half zeven plotseling werd verbroken door het dreunen van het eerste kanonschot. Achter de ramen van liet paleis zag men gedaanten. Voor de stoep van hel paleis staken de brandende toortsen lich tend in het nachtelijke duister. Officieren der grenadiers brachten den lijkkist buiten Nog weergalmden eenige kanonschoten cn om 18 uur 45 zcitc dc sombere massa van een escadron gendarmes zich in bewegijig cn kwam buiten liet lick. De hooge gestalten der ruiters werden plotseling fel verlicht door de lampen der filmoperateurs. De trompetters der giJsen te paard in hun Uliaki-uniformcn volgden op tic gendarmen. Dc troepen bewezen de eer en de menigte ontblootte eerbiedig hel hoofd, bij den doortocht van het vaandel der gidsen, dat met louwfloers w.is orn huid. Hierop volgde liet door gidsen te I aard omringd met zes paarden bespannen affuit, waarop de groote lijkkist lag, v elke bedekt was met de Belgische driekleur. He klokken van Brussel luidden. Onder dc Belgische vlag vermoedde men een groot kruisbeeld. Generaal de Dermonia, de kolonel der gidsen Donia cn twee vleugelofficieren van den overleden vorst dr. Boy dc BHcqul cn de Jolige d'Ardoie slapen naast de baar Daaruclitcr volgden do prinsen Leopold en Karei zij aan zij. Zo waren in militairen uniform gekleed cn hielden den sabel, welke van rouwstrikken was voorzien, in de hand. I?c beido koningszonen hadden een rouwband om den linkermouw van hun uniformjas. De stoet trok langzaam oorbij onder groote stille. Geen muziek. "Naast de prin sen gingen dc lieden van het burgerlijke ei: militaire hof des koning© en van den ner tog van Brabant. Twee oscadrons gidsen 6loten den stoet. Oud-strijders volgen den stoet. Dc oud-strijders, die den haag vormden zetten zich na het voorbijtrekken van den stoet op hun beurt in beweging cn volgden langzaam de ruiters. In do verte zag men de dansende vlammen der toortsen zirli in dc duisternis van dc laan verliezen. Naar mate men dc stad naderde werd dc haag van belangstellenden dichter en dichter. In de nabijheid van het paleis van Brussel klampten de toeschouwers zich vast aan de hekken van het park. Er waren zelfs belangstellenden in do toornen geklommen Overal langs den droeven doortocht hadden de bewoners de lichten uitgedaan. Dichter werd nog dc menigte, toen men de brug over liet kanaal naderde. Bij de grens der gemeente Schaarbeek stelde de politie van deze gemeente zich aan liet hoofd van den lijkstoet. Bij dc.spoorbrug vormde de plaat selijke overheid met het brandweercorps de eerewacht. Tc St. Josse ten Noode kwa men dc burgemeester cn de leden van het college van schepenen het stoffelijk over schot vap den Belgischen koning bcgroe ten. In dc verte hoorde men het treurige galmen der doodsklokken van dc kerken. Bij den Onbekenden Soldaat. Om 19 uur 45 bereikte dc droeve stoet de Congrcsplaats. Het affuit waarop de lijk baar gelogd was, bleef stilstaan. Het was oen ontroerend oogenblik. Dc ontmoeting in de stille van den avond tusschcn den groot- sten soldaat en den onbekende, dio rust aan den voet van de Congrcskolom Dc prinsen Leopold en Karei en de officie ren stelden zich op tegenover het graf en brachten 'n stillen groet. Een kort bevel en de stoet zette zich weer in beweging. Slechts met groote moeite kon de politie de dringende menigte op liet trottoir hou den. De stoet naderde langzaam het ko ninklijk paleis. Voor het paleis aangekomen werd het affuit met dc iijkkist door een zoeklicht beschenen. Links cn rechts van den ingang slaan opgesteld de ordonnans-officieren cn vleu gel-adjudanten van den overleden koning. Daar bevindt zich ook het gcheele perso neel van het koninklijks hof van hoog tot laag. O.in. de kamerdienaar Van Dyck, die den koning op zijn noodlottige tocht ver gezeld had. Onder een ingetogen stilte werd de lijk kist van liet affuit genomen door onder officieren der grenadiers en langzaam werd dc kist het koninklijk palcis binnengedra gen. Het i* dan juist vijf minuten over achten. Zwaar dreunen over Brussel dc klokken der verschillende kerken. En lang zaam ging de dichte menigte uiteen, diep ontroerd door den grooten eenvoud dn plechtigheid. \dit blad heeft ebn dagelijKSCUi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. De overbrenging van liet stoffelijk over schot van koning Albert. (Eerste Blad, pag. 1.) Ilabiclit biedt Oostenrijk een 8-daagschcn politicken wapenstilstand aan. (Eerste Blad, pag. 2.) Treinramp bij Livorno. (Eerste Blad, pag 2.) BINNENLAND. Minister van Schaik antwoordt op de vragen betreffende de X.S.B (Tweede Blad, pag. 2). Ir. Mussort wondt zich terzake van zijn ontslag tot de Prov. Staten. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. De salarissen van ons gemeentcpersoneel. (Eerste Blad, pag. 3.) Een Pelikaandag te dezer stede. (Eerste Blad, pag. 3). De voorgestelde bezuinigingsmaatregelen voor onze weermacht. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N". M. I. te Do Bilt. Hoogste barometerstand 781.3. te Velentia. Laagste barometerstand 734.9 te Helsïng- fors. Verwachting: Krachtige tot matige, later afnemende XoordAV-cstelijko tot Westelijke wind. meest licht tot half bewolkt, weinig of geen neerslag, waarschijnlijk iets kouder. De hooge drukking ifi het Westen nam weer iets toe en achter de afnemende de pressie in het Noord-Oosten, welke Zuid oostwaarts trekt, stijgt dc barometer nog flink, maar op IJsland begint hij weer te dalen, zoodat de algemcene toestand nog onveranderd blijft. De koude luchtstroom uit het Noord-Westen heeft echter dc vorst in Scandinavië in het Noorden weer streng gemaakt en het gebied van lichte yor6t breidde zich tot Zuid-Scandinavië uit, ter wijl in Duitschland sneeuw- en hagelbuien vielen. Een krachtige Noord-Westerstorm waait over Zuid-Scandinavië en de Oost zee. Dc opklaring is met den Noord-Wester- wind nu tot Noord-Frankrijk doorgedron gen; in Zuid-Frankrijk, Engeland en Ier land kwam nog lichte vorst voor; uit Midden-Frankrijk wordt nog mist gemeld. In de bovenlucht werd het in Noord- cn Midden-Duitscliland zeer koud. RIJDT VEILIG! Rijden op de linkerweghelft is verboden in bochten binnen be bouwde kommen; in onoverzich' lelijke bochten daarbuiten en bij het inhalen van tramrijtuigen ook 's nachts geopend BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole (Nederlandsch fabrikaat)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1