RUIME KEUZE JAPONNEN, 4000 EXEMPLAREN L J.LÜYCX ZOON DE EEMLANDÊU Woensdag 21 Februari 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32e Jaargang No. 198 Beiteelaed DE UITVAART VAN KONING ALBERT Bui tem lands© h Overzicht Tel. 1788 V' Belangrijkste Nieuws Weerbericht ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 op 5 uur 52 min. prima modellen (Nederlandsch fabrikaat) AMERSFÖORTSCH DAGBLAD .ABONNEMENTSPRIJS 3 ma,ot!ta voor Amersfoort 2.10, per maand I 0.75. per (mat gratis verzekering tegeo ongelukken) f 017'/» Binnenland franco per poit per 3 maanden f3.-. Afzonderll|ke nummert f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 5» PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een be7/ijsnumm* elke regel meer f0.25. Llefdadlgbelds-advertentiën voord* helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.0S Tul van hooge bezoekers zullen de plechtigheid bijwonen Deelneming eener Fransche eerecompagnie Üc Belgische ministerraad heeft in zijn zitting van Maandag, die tot zes uur duur de, het ceremonieel voor de begrafenis de finiticf vastgesleld. Donderdagmorgen om acht uur zal de kist door een eercwuch naar buiten worden gedragen, waarna 20.000 oud strijders langs de kist zullen defileeren Om tien uur wordt het stoffelijk overschol naar de bt. Goedcle gebracht. Na den plcchtigen uitvaartdienst zal hel stoffelijk overschot opnieuw langs het graf van den onbekenden soldaat worden gevoerd en vervolgens naar de crypt te Laeken, waar aan de officicclc personen gelegenheid zal worden gegeven langs de kist te defileeren Men verwacht, dat de plechtigheid ten min sle vief uur zal duren De socialistische groepen vwi de Kamel en den Senaat hebben besloten deel uit te maken van de commissies, die do bood schap van rouw aan de koningin en Vrijdag de boodschap aan den nieuwen vorst zullen opstellen. Het Belgische hof zal voor den tijd van zes maanden rouwen. Bij de be grafenis op Donderdag worden verwacht de koning \an Siam, die op het oogenblik in Frankrijk vertoeft, de prins van Piemont die vanavond te Brussel is aangekomen, de president der Fransche republiek Lebrun die vergezeld zal zijn door de minis!ers Bart hou en Pétain, koning Boris van Bul garije en zijn broeder prins Cyril, prins Ni col aas van Roemenië, die door een af vaardiging wordt begeleid, de Zweedsche kroonprins en de Tsjechische minister van huitenlandsche zaken Benesj. President Masaryk heeft* de begrafenis w-iilen bijwo nen, doch wegens zijh Imogen leeftijd daarvan afgezien. Zoonis bekend, wordt Nederland bij de begrafenis vertegenwoor digd door prins Hendrik, terwijl de prins van Wales koning George van Engeland zal vertegenwoordigen. Volgens een bericht uit Cannes zal de Beenschc koning Woensdag vair daar naar Brussel vertrekken om er de bijzettings plechtigheden Ier cere van den overleden vorst bij te wonen. Prins Leopold luilcnant-generaaL Brussel, 19 Febr (V. D.) De minister raad heeft besloten prins Leopold van Bel gië, hertog van Brabant, kolonel der in fan terie, te benoemen tot luitenant-generaal. Parijs, 20 Febr. (V. De Fransche regecring heeft besloten voor de bijzetting van het stoffelijk overschot van koning Al- bert van België een eere-compagnic met vaandels en muziek, alsmede ecu afdeelins marine-infanteric naar Brussel Ie zenden ter herinnering aan de heldhaftige samen werking der Fransch-Belgiscbe troepen bij "Ypercn en aan den Yscr. Nadere hizolider ived en omtrent deelneming en vertegen woordiging van het Fransche leger hij de begrafenisplechtigheid zullen heden gere geld worden. Het geheim van Albert's popu lariteit. Geliefd in alle krin gen des volks. De correspondent te Brussel van het Va derland schrijft o.a.: Het geheim \an koning Albert's populari teit van goed allooi berustte op zijn vermo gen om met lieden van allerlei slag en van iedere conditie op een voet van gelijkheid te verkeeren. Hij had een aanpassingsvermogen, dat licm in staat stelde z.ich oogenblikkclijk in iedere situatie in te denken en hij bezat daarbij een uitgebreide en gocdgefundccrdc kennis, zoodat hij een conversatie oj) ieder gebied kon onderhouden. Toen hij verleden jaar het jaarlijksehc diner van ,.La Heine des Deux Mondcs" te Parijs presideerde, waren alle aanwezigen \crbaasd over zijn belezenheid en zijn zuiver oordeel. Inder daad, tie koning .kende de Fransche en de Nedcrlandschc litteratuur door en door en geen boek van een der VJaamsche jongeren kwam er van dc pers of hij las het kort na het verschijnen. Op deze voorkeur voor kunst en letteren zal zijn intieme vriend schap mei. Herman Tcirlinck wel niet vreemd geweest zijn. De schrijver van het onvergetelijke en onvergelijkelijke relaas van Mijnheer Sor janszoons sierlijk leven verkeerde reeds lan ge jaren in 's koning» naaste omgeving. •Sedert oen jaar of twee echter had hij een officicelcn titel en was hem een werkkamer in liet paleis-aajigewezen recht tcgepovc die van den koning, die telkens hij hei binnenliep. Hierin gesteund door zijn gade, heeft koning Albert zich zijn gaiisclien regcerings lijd door een verstandig en enthousiast i:mecenas getoond. Hij kocht niet en steun de niet. blindelings, omdat het nu eenmaal zijn plicht, was; hij hielp met liefde en verstand, omdat hij werkelijk van kunst ei kunstenaar» hicJd en omdat hij capabel was tot een eigen oordcel en een persoon lijken smaak. Schrijvers, die men moeilijk van vleierij kan betichten als Emilc Verhaeren en Karei van de Woestijnc, hebben meer dan een, van him oprechte bewondering voor 's ko- niugs gaven en particuliere hoedanigheden blijk gegeven. En als men do schilders hoort voor wie hij model stond, dan raken zij niet uitgepraat over zijn beininnelijken, kameraadschappelijke!! toon en over z.ijn zeer juiste opmerkingen over het werk Maar dezelfde man, die niet Paul Valérv dineerde en philnsophccrde, voelde z.ich evenzeer op zijn gemak tusschcn de arhei dors en de kleine burgers van zijn volk. llij sprak als hét moest plat Brusselsch met een zoor authentiek accent, hetgeen hen dadelijk de harten van alle Brusselaar deed winnen. Vooral in sportmificu's vva hij thuis en werd hij altijd met gejuich ontvangen. Toen het noodlottig ongeluk hem trof, was de koning juist op weg naar het Paleis des Snorts, waar hij een beker zou uitreiken. Toen bekend werd, dat bij door een motordefect, niet zou komen toonde het. gehcele publiek een diepe er oprechte teleurstelling. Dit geval toekent de situatie volkomen dc koning was in alle omstandigheden des levens door en door oprecht. En hij jont moeite daarom overal oprechtheid. Koning Albert was het type van den eerlijken recht schapen werkman, van den man die zijn vak-van-koning met opgewektheid en een volmaakte trouw uitoefende. Met verrtou wen in zijn onpartijdigheid en zijn recht vaardigheid was dan ook onbeperkt. Emilc Vandcrvcldn heeft eens een zin geschreven die meer zegt dan lange lofredenen: .Waniieer we een republiek waren, zou koning Albert cr president van moeten zijn." Ook lord Allenby naar Brussel. L.on djgji, ,20. Echr (U. N'.V Dc missie, welke den koning van Engeland bij de be grafenis van koning Albert zal verlegen woordigen. zèl behalve uil den prins van Wales, uit den opperbevelhebber van de vloot, lord Allenby en den luclitmaarschalk bestaan. De missie zul in den stoet mee gaan, begeleid door lüü man van liet vijfde gardeïcgimént, waarvan koning Albert cere kolonel was en door 100 manschappen van dc vloot, vergezeld door een muziekcorps,1 Een laatste groet aan den zoo gezienen vorst. Brussel. 20 Febr. (I-I N.) Reeds van morgen vroeg, stelde zich voor het ko ninklijke paleis een talrijke menigte op, om een laatsten groet aan den overleden ko ning te brengén en langs het stoffelijk over schot te defileeren Zoodra om 8 uur de poorten van het paleis daarvoor geopend werden, begon het voorbijtrekken langs dc katafalk, waarop dc lijkkist is geplaatst Allen waren klaarblijkelijk ten zeerste ou ter den indruk van liet plechtige oogenblik en dc diepste stilte werd in acht genomen. Indrukwekkend défilé. Br li .ss o.l, 20 Februari. (V.D.) D«' bevol king heeft van vanochtend acht uur af tot anavond een laatste hulde gebracht aan den koning. Dc rijen waren zoo breed, dat de wachten den mei allen op het trottoir kunnen slaan. De file strekte zich uil van het paleis tot dc Naumschc Poort. De massa, welke voorbij liet lijk van den rooten koning defileerde, loont in de tien duizenden. Zij worden bij kleine groepen, an 00 personen, toegelaten. In het koninklijk paleis van Brussel staat het stoffelijk overschot opgebaard in de „zaal van den denker", die juist in het midden van het paleis is gelegen liet hoofd is nog steeds omzwachteld. Dc ko- ïing draagt op een khalu uniform het grootlint van de orde van Leopold, zoo mede het oorlogskruis en het Yzcrkruis. Dc kisi is voorzien van het monogram an den koning en het wapen van België. Er naast staat de bcvclhcbbcrsvlag van den koning, welke uit het legermuseum is ge haald. Uo eerewacht wordt gevormd door genc- raal-vlcugeladjudanlcn cn oud-strijders'en burgers, terwijl ook twee koloncl-corps- commandantcn tot dc eere-wacht behooren Ingetogen defileert dc menigte in rijen van twee langs liet stoffelijk overschot. Koning Boris persoonlijk naar Brussel. Sofia. 20 Februari. (V.D.) Koning Boris zal persoonlijk aanwezig zijn bij dc tcr- debcstclling van koning Albert. Engelsche hulde aan de na gedachtenis van koning Al kert. Londen, 20 Februari. (WD in heide Huizen van het parlement is vandaag hulde gebracht aan de nagedachtenis van den koning der Belgen. Behalve Macdonahl spraken in .hél Lu gorhuis majoor Atfcè, namens de oppositie en sir Herbert Samuel die in het begin van den oorlog als minister verantwoorde - ijk was vooreen kwarl millioen Belgische vluchtelingen en die na den wapenstil stand naar België i> gegaan als speciale commissaris. In het I[oogerhuis werden toespraken gehouden door lord Hailsharn, naméns de regecring, en de lords Ponsonby en Rea ding. De Londd'nsclie giaafschapsraad heeft een resolutie aangenomen waarin svuipa tliic wordt betuigd met dé Belgische ko ninklijke familie cn de Belgische natie. Uo volgende week Woensdag zal in dc Kathedraal van Westminster een mis wor den gecelebreerd. Krans op de plaats waar de koning werd gevonden. Nuni.cn, 20 Februari. (V.D») Dinsdag morgen hebben de wethouders van Namen zich naai Marcho les Dames begeven. Zij hebben aldaar aan den voet; van den nood lottig geworden rots een krans neerge legd. Een voorloopig comité met den lieer Huurt, Kamerlid en burgemeester van Na men als voorzitter, is opgericht met het doel een monument op te richten op dc plaats, waar men liet lijk van den koning heeft ontdekt. De Duitsche missie ter be grafenis. Berlijn. 20 Februari. V. D.) .Gezant v. Keiler begeeft zich Dinsdagavond als ambassadeur mét een buitengewone missie naar Brussel, om daar vevtegcnw'oordi ger van don rijkspresident cn dc regeering deel te nemen aan de bijzettingsplcchtighe- den van d"n overleden Belgischen koniii; Goering verlaagt voor Duitsch land een defensieve luchtmacht. Zijn oordeel ever cca nieu wen corlco. Zöoals men weet, heeft minisier-prcsident Gocnng in een interview met een Engeisch dagbladcorrespondent dc noodzaak bepleit, dal Duitschland dc beschikking krijgt over cc'ii bescheiden defensieve luchtmacht tor bescherming van do nationale- veiligheid, een luchtmacht, bestaande uit. gevechtstoc- sftellen en afweergeschut. In den loop van het gesprek zette Goe ring uiteen, dat, toen hij aan 't hoofd van i departement vooï luchtvaart kwam ie staan, hij moest vaststellen, dat op de Duitsche luchtvaurtlijncn rnac nines werden ebruiki, die tien cn elf jaar oud worden. Goering, wien veel aan dc veiligheid van liet verkeer in de lucht is gelegen, heeft voor gezorgd, dal alle passagiers toestellen thans verscheidene motoren heb ben. Duitscbland houwt nu slechts eerste klas verkeersvliegtuigen en heeft er ook oen aantal in 't buitenland, vooral Ame rika, gekocht. Up tie vraag, of de reserve van volleerde licgtuigb.'stuurdcrs in Duitscbland zeer groot is, antwoordde generaal Goering, dat Duitscbland heeft gedaan wat mogelijk was om do aandacht der jeugd op de bctcekenis der luchtvaart te vestigen. In alle landen kunnen de bestuurders hun opleiding krij gen bij dc luchtstrijdkrachten. Duitscbland kan dit slechts door de sport doen. De jonge mcnschen in Duitscbland hebben zich dan ook mot gcestdiij. toegelegd op het zweef- ücgen cn daarbij prachtige dingen ge presteerd. Wat hel vliegen in den iriist be treft, 1 rebben volgens Goering de Duitsche liegtuigbcstuurders evenmin huns gelij ken. Het feit echter, dal Duitschland niet over luchtstrijdkrachten beschikt, berooft iet van vele voordooien bij de ontwikkeling Ier Duitsche luchtvaart. Goering gaf als zijn mooning te kenden, dat. aangezien de Duitsche fabrieken zouden moeten worden orbouwrl. Duitscbland twee jaren noodig zou hebben om met eigen middelen een luchtvloot te houwen, in staat om Duitsch- nd te verdedigen. Mot inbegrip van oude typen bezit Duitschland thans, in ronde cijfers uitge drukt. driehonderd civiele vliegtuigen. Het denkbeeld, dat zij voor een aanval op een nder land, dat over luchtstrijdkrachten beschikt, gebruikt zouden kunnen worden, noemde Goering ongerijmd. In de eerste plaats kan ecu civiel vliegtuig niet vlug cnocg opstijgen. Men kan, zoo verduide lijkte hij zijn standpunt, een auto geschikt maken voor militaire doeleinden door cr een machinegeweer in tc plaatsen, maar Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 zoo n auto zou niets kunnen beginnen legen een gewonen pantserwagen. Hetzelfde geldt ook voor de vliegtuigen. Op de vraag van den Kngclschen corres pondent of Gpèi'iiig als een der, groote vlie gers tijdens den wereldoorlog, van oordeel was, dat het vliegtuig een wapen in den oorlog is, dat den doorslag geeft, antwoord de de generaal, dat tegen een land zonder luchtverdediging als Duitschland het vliegtuig inderdaad beslissend is. De vraag beantwoordend, of Goering een oorlog in Europa waarschijnlijk achtte, gaf de Pruisische minister-president te kennen, dat hij wel-is-waar geen profeet was. doch dat inmiddels niemand kan ontkennen, dat er een geweldig aantal oorlogsmogclijk- liccleu bestaan. IIij hoopte, dat er nog genoeg ménsclfen in leven zouden zijn, die zich den laatston oorlog herinneren en vvien het duidelijk is geworden, dat een nieuwe oorlog, waar hij ook moge begin nen, zich zal uitbreiden in zoo'n omvang, dat dc Europccsche beschaving ten ouder gaat in een algemeen bloedbad. Wanneer aldus Goering alle Eüropccschc staats lieden werkelijke leiders waren zooals in Duitscbland, in plaats van onder dc heer schappij van democratische partijen cn parlementaire klieken te staan, dan zou de wereldvrede verzekerd zijn, want dan zou den zij inzien, dat oorlog geen voordeden oplevert. Met den moesten nadruk ver klaarde Goering, dat de Europecsche soli dariteit moet worden gezocht buiten den Volkenbond, die nooit zijn karakter van bond der overwinnaars tegen de overwon nenen en van een bondgenootschap ter be scherming van de oorlogsbuit heeft ver loren. Het besté zou z. i. zijn. wanneer aJle staatslieden in Europa oude frontsoldaten waren. Volgens hern was bet vredcspact, dat Duitschland onlangs met Polen heeft gesloten, alleen mogelijk, omdat do lejders aan beide zijden den oorlog uil persoonlijke ervaring kennen cn wenschcn, dat hun iunden de verschrikkingen van den oorlog bespaard blijven. Dc correspondent vroeg, of generaal Goc- ring een nieuwen oorlog lusschon Duitsch land en Engeland, b.v. wegens de koloniën, waarschijnlijk achtte. De generaal lachte geringschat tend en verklaarde, dat degene, die in Europa een oorlog begon om kolo niën in Afrika tc verwerven, krankzinnig zou moeten zijn. Ook - voegde hij eraan toe koestert men in Duitschland ten op zichte van Engéland geen wraakzucht: dc Engelschen zijn Angelsaksen cn zoodoende bloedverwanten der Duitschcrs, een punt, waaraan de Duitschcrs zeer veel gewicht hechten. Generaal Goering vulde zijn mede? dckelingen nog aan door op te merken, dat de Engelschen zich dc weelde kunnen veroorloven Duitschland tc vertrouwen. Een man zoo betoogde hij die bereikt heeft wat Adolf Hitler heeft volbracht, ver dient. dat men hem op zijn woord gelooft: zijn .politiek is: vrede en rechtsgelijkheid. Hij heeft Duitschkmd weten te winnen, omdat hij zijn beloften steeds loyaal en trouw is gebleven. Tenslotte stelde dc correspondent ecu vraag met betrekking tol het communis tische gevaar, dat volgens generaal Goering nog sieeds bestaat --ii zul blijven smeulen, zoolang het communistische vuur in andere landen niet is gedoofd. Do concentratie kampen waren volgens hem noodzakelijk. 11ij huldigde de opvatting, dat, wanneer dc nationaal-sociiilisten liet communisme niet hadden gebroken, dit hen zou hebben ge broken. Ook verklaarde hij nimmer te zul len gedoogen dat Gandhi in zijn tegenwoor digheid als een vrijheidsheld zou worden geprezen, daar Goering hem als een anti- Engolschcn bolsjewistischen agent in Indic beschouwt. Jaren geleden, zoo besloot de Pruisische premier, heb ik geweigerd een zijner collega's te ontvangen, dien bij een toevallige ontmoeting iemand anders aan mij wilde voorstellen. \DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHÊ GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Het Belgische volk defileert langs de baar van koning Albert. (Eerste Blad, pag. 1.) Spoorwegongeluk bij Sevilla. (Eerste Blad, pag. 2.) Oostenrijk cn de verklaring der drie mo gendheden (Eerste Blad, pag. 2.) BINNENLAND. Vermindering der vermogens. (Tweede blad, pag. U. eer een overval tc Oss. (Tweede Blad, pag. 2.) Voortzetting der Onnes-zaak voor de Am- eterdanificbe rechtbank. (Tweede Blad, pag. 3.) STADSNIEUWS. Voordracht over Nazorg werk in Binnen- en Buitenland. (Eerste Blud, pag 3.) Lezing over Verkeersveiligheid voor de Verecnfging van Huisvrouwen. (Eersto Blad, pag. 3.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te De Bilt Hoogste barometerstand 778.1 tc Stilly* Laagste barometerstand: 711.1 tc Ingö. Verwachting: Mecé-t matige later wellicht weer toenemende. Westelijke tot Zuid-Wes telijke wind, half tot zwaar bewolkt, waar schijnlijk eenige regen, aanvankelijk wei nig verandering van temperatuur, later iets kouder. üe depressie in het Noord-Oosten, welke gisteren sneeuwstormen en groot koude in de bovenlucht bracht in liet Oostzccgc- bied cn in heel Duitschland, is bczi* uit het waarnemingsgebied te verdwijnen. Op IJsland begon de barometer gisteravond op nieuw te dalen cn is de luchtdruk in den nacht 10 m.M. gevallen en nog snel dalen de. Dc hooge drukking in het Westen nam in den kern iets af. doch blijft overheer- sclicnd tot ver op tien Oceaan. De nade rende depressie brengt neerslag en verwar ring in liet Noord-Westen. In het hooge Noorden cn in Noord-Scandinavic werd het weer zeer koud. In Finland daalde dc baro meter lot beneden 33 gr. Celsius; in Oost-Groenland tot - .38 gr., op Spitsbergen tot 22 gr., op Jan-May en tot li gr. Dc atmosferische koude, welke in Duitschland aanleiding gaf tot «normen sneeuwval in de Middelgebergten (Fichtel- ;ebergte 82 cM trok verder naar Polen en dc Russische randstaten (uit Konings bergen wordt 40 gr. Celsius gemeld op 5000 M. hoogte). In het Oosten ligt thans weer een vorst gebied. Het vorstgebied in Zuid-Frankrijk blijft nog eiken morgen aanwezig Op dc Britsche eilanden blijft de temperatuur hoog. Op de Faroër en Shctlandsche eilanden viel veel regen, in Duitschland plaatselijk veel regen en sneeuw TAXI TAXI BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole LANGESTRAAT «9-51 TELEFOON 190 STOFTEN-AFDEELING De laatste snufjes uit de mode plaat vindt u bij ons in groote ver scheidenheid ook de bijpassende garneering.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1