DE EEMLANDEU hl V' 4000 EXEMPLAREN L. J. LUYCX ZOON Donderdag 1 Maart 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. °o° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 205 NOG STEEDS ROUW OM KONING ALBERT FRISSCHE TOESTANDEN IN DE GEVANGENIS UCCES n Tuin Tel. 1788 MANDSJOEKWO HEEFT EEN KEIZER HEVIGE SNEEUWVAL IN SPANJE ieu ws 6 uur 7 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE kamp 41 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per -week (me» gratis verzekering tegen ongelukken I 0.17 Binnenland franco per post per 3 maanden f 3-. Afzonderlijke nummers f 005 POSTREKENING 47910 TELEFOON IN'TERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 mei inbegrip van een Dewtjsnumnief - elke regel meer f0 25 Llefdadigheids-adverientién vcor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra I 0.05 Mandsjoekwo viert leest Poe Y1 wordt heden tot keizer ge kroond. In Charbin, in Moekden, in Ksinking alias Tsjangtejnen* de hoofdstad van Mandsjockvvo deint en golft sinds een paar dagen een zee van bonto vlaggen De bevolking leeft in ecu feestroes. Misschien krijst zij haar bróód, in elk geval krijgt zij haar spelen. Wat is er aan de hand? Ér za' een keizer worden gekroond; het aantal monarchieën zal in dezen monarchie-armen tijd met een worden vermeerderd Bij de gratie van Japan, dat enkele jaren geleden Mandsjoerije overweldigde en afrukte van China, hetwelk zoo'n uitgestrektheid heeft dat er volgens de opvattingen te Tokio best een mootje van kon worden afgenomen wordt heden Henrv Poe Yi tot keizer van Mandsjoekwo gekroond, nadat gisteren een einde was gekomen aan het tiidvak van bidden en vasten, die als zuiver in gsceremo niën moeten worden opgevat. Tokio heeft als bewijs van belangstelling een afvaardi ging gezonden: natuurlijk bestond deze uit gedelegeerden van leger on vloot, twee machten in den militaristische!) Japan schen staat, die alles in de melk hebben te brokken. In twee jaren lijds heeft Poe Yi een mooie promotie gemaakt, want het was op 19 F«*br 1932 dat het comité van actie der door toe doen van Janan uit den grond gestampte Mandsjoerijsche. republiek met algemeen? stemmen den vroegcron keizer van China koos tot hoofd der regeering. Hij werd des tijds. tégen veler verwachtingen in. slechts president van het onafhankelijke" Mand sjoerije. dat geheel onder Jananschen in vloed ötaat en dat ongetwijfeld binnen af zienhare tijden door Janan onenlijk zal worden geannexeerd. In dit verband denkt men onmiddellijk aan de onafhankelijk- verklaring van Korea, aan het hoofd waar van indertijd eveneens een schijnkeizer kwam te staan en dat naderhand door Ja pan zoetjesaan werd ingepalmd. Poe Yi. die vandaag tot de keizerlijke waardigheid wordt verheven, is nog betrek kelijk jong; hij werd op 11 Februari 1900 geboreQ en is dus 28 jaar oud. Hij behoort tot de Mandsjoe-dynastie en is een neef van zijn in 1908 gestorven voorganger: keizer Kvvangsoo, Voor den destijds tweejarige had in 1908 zijn vader, prins Tsjocn, het regent schap op zich genomen. Als keizer droeg Poe Yi den naam Hsoean Toeng; hij moest echter reeds op 12 Februari 1912 aftreden en van dat oogenblik af leefde hij tot het jaar 1921 in zijn paleis le Peking feitelijk als ge vangene. In Juni 1917 slaagde generaal Tsjoi-ng Hsocng erin den toen elfjarige weer een weeklang een plaatsje op den troon te bezorgen, maar toen kwam er op nieuw een einde aan zijn keizerlijk bestaan In Mei 1922 wérd hij door de Jong-Cliinee- zen gedwongen afstand te doen van zijn in den vorm van een staart gedragen hoofd tooi; in hetzelfde jaar trad hij in 't huwe lijk. Toen in November 1921 generaal Feng Yoe Ilsiang het keizerlijk paleis te Peking bezette, nam Poe Y, de wijk en verhuisde tenslotte met zijn familie naar Tientsin. Na zijn verhuizing werden al zijn schatten en zijn vermogen door de republikeinsche re- 'geering in beslag genomen. Sindsdien ont ving hij van Japan een maandelijksche ren te; ook werd hem tijdens de gevechten te Tientsin een tijdelijke verblijfvergunning in J ipan toegestaan. In Mei 1931 kwamen uit. Amerika geruchten, welke behelsden, dat Poe Yi voornemens was zangles tc ne men, om als operatenor zijn bestaanskanscn te verbeteren. Chansonnéur is Poe Yi. die 6inds zijn aftreden als keizer ook in poli tiek opzicht niet op den voorgrond trad, echter nimmer geworden. De Japanners hadden echter groote plannen met hem, die echter bijna verijdeld zouden zijn gewor den, daar den 9den November 1931 een bom aanslag, die echter nog tijdig kon worden voorkomen, op hem zou worden gepleegd In Februari 1932, gelijk gemeld, werd hij staatspresident van Mandsjoerije met dicta toriale bevoegdheden; volgens de officieele lezing geschiedde deze benoeming, omdat zij overeen kwam met de wenschen van de meerderheid der bevolking, maar in wer kelijkheid was Poe Yi, die steeds toonde meer belang in vrouwen te stollen dan in staatkunde, een werktuig in handen der Japanners, die hem nu hebben gebombar- deer I tot keizer, met den weidschen nuarn Kang Feh, hetgeen Rust en Deugd schijnt te beleekenen Ondertusschen zullen velen zich afvragen hoe Poe Yi «aan den on Chineesehen voor naam Henry is gekomen- deze dn teert van den tijd, dat hij, knaap noa, in Fngeland vertoefde, waar hij uit den aard der zaak een volkomen Westorsche opvoeding ge noot en Kt >n boy is geweest Zijn Britsche leeraar R. F. Johnston schijnt grooten in vloed op hem te hebben gehad dermate dweepte hij met de F.ngelschen, dat hij de A voornaam Henry, dien ook do vermaarde koning uit het geslacht Tudor droeg, aan nam. terwijl één zijner vrouwen zich Eli sabeth liet noemen. Pas later werd de F.n gelsche inv'oed te niet gedaan door den sterkeren Japanschen. Brussel, 28 Febr. (H.N) Uit verschil lende steden, zlju ook vundaag b.-richten ontvangen over rouwdiensten, opgedragen voor wijlen koning Albert Te Rome werd vanmorgen om half elf een dienst opge dragen ui do Sixtijnsche kapel,welke dooi den paus, 20 kardinalen, de leden van het diplorrwtioko corps en talrijke leden van den adel werd bijgewoond. 'Ie Londen werd in de Westminster een dienst gecelebreerd, welke door den koning van Engeland en de leden der koninklijke familie, benevens door Macdonald, sir John Simon en an dere leden der regeerinz, voorts door het diplomatieke corps en vele oud-strijders werd bijgewoond Ook te Parijs werd in de Notrc Dame een lijkdienst opgedragen, die door den president der republiek, mi uister president Doumergue, de zuster van koning Igjopold, de hertogin van Vendómc en talrijke leden van den adel werd bij40 woond. Voorte» werd nog te Nanking op initiatief van den Belgisehen gezant een rouwdienst gehouden, welke door den voor zitter van den regeeringsraad werd bij woond. Honderden gevangenen in opstand New-Y'ork, 28 Febr. (V.D.) Commissa ris Mac Conuick deelde heden mede, dat in du gevangenis en het hoe-pitaal op het in stedelijk bezit zijnde Welfare-eiland de laatste acht dagen een voortdurende staat van beleg heeft goheersolit. Het bewakend personeel heeft in verband met onlusten en een begin van muiterij voortdurend uitzon de rings dienst moeten doen. Ken kort ge leden door hem uitgevoerde bezichtizuig van de beide inrichtingen heeft opzienba rende dingen aan tiet licht gebracht; rum smokkelaars en handelaars in verdoovende middelen regeerden het gcvnngenisbestuur en leidden oen prettig leventje,.tcrw ijl min der gelukkige gevangenen honger leden Verder verklaarde Mac Cormick, dat de rechtstreeksohc aanleiding tot de onlusten geweest is een ontploffing in het hosp.taal van de gevangenis, waardoor de verwar ming buiten werking werd gesteld. Dc on lusten waren toen over de geheele gevan genis overgeslagen; 1300 gevangenen na ren in opstand gekomen en hadden $opro tésteerd tegen dc slechte verzorging. Zij wierpen de spijzen van dc tafels np den grond en barstten in luide ver wc nsc hinge 11 uit, tot eindelijk de wacht in dc zaal ver scheen cn dreigde met strenge maatregelen. DE IN. EN UITBREKER HANNACK VIER AIAAL TER DOOD VEROORDEELD. Hamburg, 28 Febr. (V.D.) De buitenge wonc rechtbank Aeroordeeldc den berucht ten in en uitbrekers-,.koning" Hannnck onder groote belangstelling van hel publiek na een proces dat verscheidene dagen duurde in vier gevallen ter dood met ver lies der burgerlijke eererechten In dc moUveeriag van het vonnis wordt gezegd, dat Hannack een door en door asi- ciaa' rnensch is, die met misdadige ener gie is geladen. De gemeenschap moet legen hem beschermd wor ien. Hannack hoorde het vonnis zeer kalin aan. GERUCHTEN OVER BOTSINGEN POLITIE EN OOSTENRIJKSCHE NAZIS. W e e n e n, 28 Febr. (V.D De Oostenrijk scha regeering en de staatspolitie l^eerén zich tegen de berichten in de Joego Sla vischo pers, dat !n verschillende deelcn in Oostenrijk gisteren bloedige botsingen t'us schen politie en nazi's zouden hebben plaaU» gevonden Ook de beweringen, dat de n'ationaal-soci tlisten heden met ver nieuwden kracht hun betoogingen legen de regeering hebben hervat, worden tegenge sproken Regeering cn pilitie verzekeren dat ir geheel Oostenrijk volkomen rust heers ebt en dat het nergens tot botsingen is geko men. WAPENSAfOKT.ELARIJ. Groningen, 28 Febr. Nadat reeds ecni gc malen te Groningen on Assen gesmok kelde wapens in beslag waren genomen heeft de Groninschc recherche, bijgestaan door de Marechaussée van Assen en We6 terbroek (Drente) te Kip (gemeente Wester broek). bij den landbouwer S. een huiszoe king gedaan. In het hooi i9 con geheime bergplaats van wapens gevonden Ken veer tigtal revolvers en vele patronen zijn in beslag genomen. Tegen S. is proces-verbaa! opgemaakt IN DEN HET SNOEIEN VAN KLEIN FRUIT. Met het snoeien xnaken we nu voortgang, opaac we, vooraai ue Knoppen oegainiu ie .«eiKtn, K*aar z»/n. Wie ciu ie,p«i^>K necti, .nake üeze nu 10s, opaal liec laiweiK aai. .«tuur ui schutting gocu Kan woruen ge»ei- ,.i0u, We uinuen uaurna ai.es opnieuw aan, en wel zooaamg aal hei vruioihout een ulstand van u yin. krijgt. Wai er meer is woiui giaa wcggekn.pt o.j het snoeien van ue perzik heoocn we er icrucr voor te wa ken dat de /ijvieugeis vo.doenae krachtig olijven. Uit bereiken wc door niet te veel iiout, en vooral geen sterke ho-uwijgea in .iel hart toe te laten. W anneer straks einde .'iaart het zonnetje krachtiger worat, plaat sen we op zonnige dagen een scherm voor je perzik om het vroegti|dig opengaan der bloemen te voorkomen, immers is dan het zevaar voor bevriezen nog te groot. Wan neer ze eenmaal bloeien brengen we bij areigende nacntvurst een scherm aan om be vriezen te vet Hinderen. Daar de perzik voor al bij den zomersnoei veel zorg vraagt heo- oen we cr nu weinig aan te snoeien Het olat aanbinden van hel vruchthout is nu wel r:et voornaamste werk. Nagenoeg op gelijke wijze wordt een leiboom Morel nu behan deld. Daar deze pas laat bloeit en bovendien vaak tegen een Noord- ol Oostmuur of schut ting wordt geplant, hebben ze weinig van nachtvorst te lijden, ze geven dan ook vrij regelmatig een goede oogst. Kruisbessen zijn astige dingen om te snoeien, maar zooals we welen is het vruchten plukken ook niet ge makkelijk. Met het oog daarop dunnen we de struiken nu flink uit. waarbij we vooral de grondscheuten cn het longc hout dat zich ;n het ha't ontwikkeld, wegknippen Ook het jonge hout op dc gesteltakkcn dunnen we zoo noodig flink uit. We krijgen zoo een ruimeren stand van het hout en daardoor grootore vruchten, welke we bo vendien beter kurnen plukken. Ook bij aal bessen is het soms noodig het jonge hout uit te dunnen Verder kniopen we dat ge woonlijk in tot 00 een derde van de lengte, terwijl de gestellak lot op de helft wordf 'eruggesnoeid We kunnen ons ook alleen bepalen tot uildunnen en verder de strui ken ongesnoeid laten. V/el worden de gestel- 'akken dan op den duur wat lang en zul- 'en moeten worden verjongd. Van de fram bozen hebben we waarschijnlijk in den na zomer de afgedragen stengels al afgeknipt, cn zoo niet. dan doen we het *-u De nieu we stengels worden nu aan dread, lat of stok gebonden en waar er te veel zijn knip- nen we deze weg. -^1% Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Poe Yi bestijgt den troon H s i n k i n g. 1 Maart (V.D.) Ilerlcnmor pen beeft Poe Yi plechtig den troon van het nieuwe keizerrijk Mandsjoerije beste pen en is daardoor keizer Kanp Feb van Mnndsjoekwo po worden. Teven acht uur in den ochtend bracht een auto, versierd met een uit pouden or chideeën gevormd wapen, den toekoinsti- pen keizer naar den hemel tempel, waar do rclipieuso ceremoniën gehouden zouden worddTi welke ongeveer een kwartier duur den. Ongeveer 200 van de hoogste functio narissen ei: ambtenaren van den nieuwen staat Mandsjoekwo stonden aan den voet van het altaar. De keizer besteeg het altaar en wierp zich op den grond om met de geesten van zijn voorvaderen te kunnen spreken Hij bracht den hemel een aantal offers w.o. een witten stier, welke door priesters werd gedood, terwijl de keizer bad. Na he( offer schoof een der hooge priesters den keizer een ring met zijn ambtszegel aan den vin per. In totaal heeft de regeering van Mandsjoekwo 'Sl4 millioen dollar voor de plechtigheid uitgetrokken. De straten waren afgezet door Mand sjocrijsche en Japanse he troepen, terwijl een groote menigte zich langs den weg. welken de stoet naar den tempel volgde, verdrong. De straten en bijna alle gebouwen wa len met vlaggen versierd. Ernstig auto^ongeluk o.a. het gevolg Madrid, 28 Febr. (H.N.) De tempera tuur is in geheel Spanje belangrijk gedaald en in sommige provincies hebben gelijk gemeld hevige sneeuwstormen gewoed in de buurt van Bilbao ligt de sneeuw zelfs 40 cM. hoog. Een outo sloeg tengevolge van dc gladheid van de sneeuw om en reed loor een brugleuning heen. Van de inzit tenden zijn er drie om het leven gekomen, terwijl drie andere cn dc chauffeur ernstig gewond werden. De treinen Madrid—Bil bao, MadridGVicdo en MadridSantan der bleven in de sneeuw steken. LAWINE DCODT EEN GROOT AANTAL STEENBOKKEN EN GEMZEN. Aosta, 28 Febr. (V.D.) Uit Aosta wordt gemeld, dat in de omgeving van het nabu rige plaatsje Cogne een groot aantal gem zen en steenbokken door een lawine om het leven zijn gekomen. Verschillende berg bewoners wéren getuige van hei tragische schouwspel, doch zij konden, uit vrees voor een volgende lawine, geen enkele reddings poging wagen. VOORGENOMEN AANSLAG OP OUD-MINISTER FROT. P a r ij s. 1 Maart. (V.D.) Bij den con- ciergo van dc woning van den oud-minis ter van binnenlandsche zaken Krot ver voegde zich gisteravond een 15 jarige jon gen die Frot wilde spreken. Aangezien de jongen zich zonderling gedroeg, wekte hij argwaan bij den concierge, die de politic inlichtte, waarop de jongen naar een na burig politiebureau werd Gebracht, waar men hem een onder zijn jas verborgen dolk afnam. Onder tranen vertelde hij, dat hij de zoon was van een vermogend indu striocl Met eeniee mede-scholieren had hij een weddonschao aangegaan en zich ver olicht oud-minister Frot voor zijn misda den te bestraffen, nu dc groote figuren en norsonon zich in hi»n holen verscholen Klelden. De nolitic waarschuwde de fami lie van den jongen, die reeds in groote ongerustheid verkeerde over zijn verdwij nen. DH ÜLAD IIEEF'I EEN UAUELU KSCUi CECONTItOl FFRDF OPI AAC. VAN BUITENLAND. De kWe.stie van den terugkeer der Habs- burgers naar Oostenrijk. (Derde Blad, pag. 1). BINNENLAND. Adres der Ned. Mij. v. Nijverheid cn Handel inzake dc voorgestelde belasting op de besloten vennootschappen. (Tweede Blad, pag. 1). De raad van M ïidcn over de strandpoli- tieverordening voor Muiderberg. (Tweede Blad, pag. 2.) SPORT. De wedstrijd Ned elftal—Gillingham, ge ëindigd met icn 9—3 overwinning. (Eerste-Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Do jaarlijkschc uitvoering van John. (Eerste Blad, pag. 2). WASHINGTON WEER „NAT". Washington, 28 Febr. (H.N). Van nacht om 12 uur worden te Washington alle alcoholverboden opgeheven, zoodat we der alle dranken verkrijgbaar zullen zijn. Van "s ochtends 9 tot "s nacht6 2 uur mag worden geschonken, zoodat de terugkomst van den ou Ion to«jc-tand tot 2 uur gevierd kan worden, wat rnet greote feestelijkhe den gepaard zal gaan, temeer daar zich vandaag een hevige koude doet gevoelen. Honderden journalisten hebben zioli in hun clubgebouw vereenigd om precies om 12 uur te klinken, echter is bekend gemaakt, dat 4een alcohol in het bijzijn van de gas ten geschonken mag worden, en ook geen cocktails gemengd mogen worden, opdat niemand 111 de verleiding zal komen te snel en te veel te drinken. HET CONFLICT OM DEN CHACO. Het einde in zicht? A 9 U n c i 0 n. 27 Febr (V.D.) Zonder be- •estiging van officieele zijde wordt mede gedeeld, dat dc regecrine waarschijnlijk nog heden haar antwoord aan de Volken bondscommissic met betrekking tot haar vredesvoorstel voor den Chaco zal doen toe komen La Paz 27 Febr. (V.D.) Naar verluidt, zou dc regeering bereid zijn de nieuwe voorstellen van de Volkcnbondscominissie inzake den Chaco te aanvaarden. Uiterlijk morgen zal de regeering haar antwoord doen toekomen aan de commissie. MOTIE VAN VERTROUWEN VOOR DCUMERGUE. Parijs, 27 Febr. (V.D.) Dc senaat heeft in zijn zitting van hedenmiddag het artikel van de begrooting. waardoor de regecrine voor dit jaar bij wijze van uitzondering gc machtigd wordt door middel van verorde ningen alle noodbezuinigingen uit te voe ren. aangenomen. Een voorstel van een so cialistisch senator dit artikel naar de commissie terug te verwijzen aangezien het verleenen van een dergelijke machtiging in strijd is met de ropub'1^ oinsclie traditie is door den senaat met 277 tegen 19 stemmen afgewezen, nadat Doumergue dc kwestie van vertrouwen had gesteld RENE ROBIN GOUVERNEUR- GENERAAL VAN INDO-CHINA. Parijs. 27 Febr. (V.D) René Robin Is benoemd tot gouverneur-genrnal van Indo China Hij is opvolger van Pr#**uier. die bij de ramp van het vliegtuig Emeraude om het leven kwam Medegedeeld door het i\. N. M. I. te De Rilt. Hoogste barometerstand: 7711 te Haparanda. Laagste barometerstand: 723.Ü te Vestmanör. Verwachting: Zwakke tot matige, later wellicht verder toenemende zuidelijke tot zuid westelijke wind, waarschijnlijk toene mende bevolking, aanvankelijk nog weinig of geen, later toenemende kans op regen, aanvankelijk zachter. Sinds gisteren heeft zich nabij IJsland een dic-pc depressie ontwikkeld, welke haar invloed tot over de Britsche eilanden uit strekt. In 24 uur is dc barometer te Rykju- vik 33 m.M. gedaald. Sinds gisteravond is 111 Schotland de luchtdruk 11 ra.M. laser geworden. Intusschen trekt zich de hrtogc druk in het Zuid-Westen steeds verder naar de -Azor.cn. terug. Het maximum over Lapland en Finland breidt zich verder ook Zuidwaarts uit De Middellandschc zee de pressie is flink in diepte toegenomen. Zij brengt zwaren wind in het Rhónedal en aan de Rivièra. Ons land bevindt zich thans op een zadelgebied tusschen twee maxima cn twee minima m. Het is dus de vraag onder welken invloed het weer ten onzent zal komen. De Noord West-depressie lijkt het meest act ef. Zij veroorzaakt behalvo de reeds genoemde flinke drukverandering barometerdalingen over de Britsche eilan den en bracht reeds regen over Ierland. In Zuid-Oost Engeland is de bovenluchtbewA- ging vrij krachtig uit Noord- tot Noord- West, wat een verdere uitbreiding van de depressie van onze omgeving waarschijnlijk maakt Dit zou zachter weer, toenemende bewolking en later ecnigc regenkans belee kenen. RIJDT VEILIG! Gebruikt geen alcohol wanneer ge daarna nog moei rijden! BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter lr'.erz(jde van Hotel Monopole .ANGESTRAAl 49 51 TELEFOON 190 Het STOFFENHUIS Onze sorteering WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN 'trekt de aandacht. Geen wonder.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1