v<* Mantelcostumes en Complets, DE groote mode uit mooi Amersfoort DË ËÊMLANDEU AUTOOIENST VAN DOORN UTRECHT 4000 EXEMPLAREN L. J. LUYCX ZOON Zaterdag 3 Maart 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 207 STAVISKY'S KNOEIERIJEN SEVERING BEKEERD TOT HET NAT.-SOCIALISME? Driemaal per dag naar MUITERIJ IN GEVANGENIS Tel. 1788 VOGELS VOORKOMEN EEN SPRINKHANENPLAAG TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 6 uur 8 min. Fa. R.v.d. BURG AMERSFOOMSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken' f 0.17VS. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer 1 elke regel meer f 0.25 Ltefdadighelds-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentlèn „KEITJES' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra t 0.05 De strijd om de ontwapening. Frankrijk handhaaft tal van bezwaren. Toen lord privy seal Eden als vredes- missionaris zijn reis naar de vastelandsche hoofdsteden Parijs, Berlijn, Rome on dernam. herleefde weer ecnigszins de bijna vervlogen hoop, dut er van de ontwapening misschien toch nog iets terecht zou komen. Vooral te Berlijn en tc Rome viel hem een prettig onthaal te beurt, er heerschtc een geest van tegemoetkomendheid en weder- zijdscli begrijpen al was men het niet eens ten aanzien van alle punten doch de Fransehen namen een veel koeler en afwijzender houding aan. Dit bleek Eden vooral, toen hij op dc terugreis Parijs op nieuw aandeed, teneinde op de Quai d'Or- bay verslag uit te brengen van zijn bevin dingen in Duitschland en Italië. Klaarblij kelijk staan de Franschen op het stand punt, dat na de uiteenzettingen van Eden betreffende dc houding van Duitschland en Italië ten aanzien van het Britsche ont- wapeningsmemorandum als liet ware een nieuwe toestand is ontstaan, die de raad pleging van deskundigen vcreischt. Trou wens: Frankrijk heeft nog steeds niet po sitie gekozen, wat liet Engclschc memoran dum betreft; dit is een uitvloeisel van do beroering, die den laatstéh tijd in Frankrijk is gewekt tengevolge van dc financjeelc schandalen, waaraan do naam Slavisky is verbonden, cn de bloedige relletjes, die te Parijs hebbenplaats geliad. waarna ccn kabinetscrisis volgde, die eindigde niet de vorming der ï'egeering - Do u m erguc. Zoo doende ontbraken do tijd cn de gelegenheid om rustig aandacht te w ijden aan het En gclschc document, dat nu niet lieclemaal actueel is, aangezien het Engclschc stand punt zekere wijzigingen heeft ondergaan, sinds Eden contact heeft gezocht niet de machthebbers in dc dicta,tuurstalen Duitschland. en Italië. liet gevolg van een en ander is dan ook geweest, dat men Eden te Parijs beleefd te verstaan heeft gegeven, dat de Franschc regeering in dc onmogelijkheid verkeert op staanden voet. haai- zienswijze inzakb liet ontwapeningsvraogstuk te kennen te geven Londen zal pas antwoord ontvangen, wan neer de technische kant, der Kwestie eerst door den oppersten verdedigiugsraad cn de pol if iêlCc zijde der aangelegenheid door dc ministers in bestudeerd. Dc algcmccnc indruk is intusschcn dat de Quai d'Orsay zelf niet gelooft, dat de betrokken staten ten aanzien van de ont wapening tot een vergelijk zullen komen. Er zijn nog altijd vier punten, niet betrek king waartoe het Fransche standpunt bi komen afwijkt van dat der andere mogend heden: dc bewapeningscontröle, de organi salics van semi-militairen aard, liet tegen woordige bëwapeningspcil van Duitschland, dat. naar men tc Parijs van gevoelen ie, noodzakelijkerwijze dient te worden vast gesteld. en het vraagstuk dor sancties. Deze laatste stiafmaatrcgolen tegen een staat, die den euvelen moed mocht hebben do ontwapeningsovcrccnkomst tc schenden, die men van zins iè te onderteebertcn ontbreken nog altijd cn dit acht men te Parijs een leemte van uiterst grootc be- teekenis. Eigenlijk is deze kwestie vooral een Engclsch-Fransche aangelegenheid, daar Parijs er in den loop der jaren her haaldelijk bij Groót-Britanniü op heeft aangedrongen, dat dit land ferme waar- horgen zou bieden ten aanzien van Frank rijk® veiligheid. Te Londen heeft men hier nooit gul op in willen gaan, daal* dc Brit ten liever in den vervolge niet weer willen worden betrokken in gewapende vasteland sche conflicten. Bovendien is er den Fran schen bizondcr veel aan gelegen dc be sprekingen over liet vraagstuk der ontwa pening weer binnen een internationaal ka- clpr terug te brengen, d.w.z. binnen het Vol- kenbondsraam, doch dé Duitsclicrs denken er in de verste verte niet aan naar Genèvc terug tc keeren. Engeland voelt voorloopig nog liet meest voor recbtstreeksch contact tusschen tic mogendheden, in 't bizondcr voor directe besprekingen tU6schen Duitsch lancl en Frankrijk. Het wachten is nu inmiddels op het ant woord van Parijs, met de opstelling waar van nog wel ecnigo tijd gemoeid zal zijn. daar niet alleen dc bestudecring van de zaak zelf veel hoofdbrekens Kost. maar ook de meeningen der Fransche ministers met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht; dit. is geen lichte taak, wanneer men bedenkt, dat het ministcrie-Doumer- guc een coalitiekabinet ij^wclks leden Qver *t vraagstuk der ontwapMing zeer uitccn- loopende opvattingen huldigen. Overigens koestert men in Engeland niet al te grootc verwachtingen ten aanzien van 't Fransche antwoord. Zelfs wanneer Duitschland den inhoud der Engelsche cn Italiaanschc me moranda mocht goedkeuren, dan zal er, van Fransch standpunt bezien, toch nog veel tc wenschen overblijven, Men voelt le Parijs nog het meest voor t Italiaanschc document, aangezien dit. Frankrijk dc mo gelijkheid biedt zijn zware bewapening te handhaven. De voorwaarde echter, dut Duitschland in dat geval een partieclc her bewapening moet worden toegestaan, valt te Parijs niet in goede aarde, omdat dc Franschen van oordeel zijn. dat dc herbe wapening der Duitschors juridisch niet kan worden afgebakend, omdat men niet weet hoever zij reeds tot wedcrbcwapcning zijn overgegaan. De Parjjsche correspon dent van dc Times maakt dc opmerking, dat de Fransche regccring thans voor d keuze is geplaatst oin óf dc Britsche en Italiaanschc voorstellen kortweg af le wij zen of een vergelijk te aanvaarden, dat op do beide memoranda is gebaseerd. Dc eerstvolgende dagen zullen tooncn welke richting de Franschc regeering inslaat. Zu'are verantwoordelijkheid voor Pressard Pa rij s, 2 .Maart. (II. X.) Omtrent de huis zoeking welke in liet filiaal 'vali het Credit Anversois plaats had in verband niet de Staviskyzaak, méldt le Journal nog, dat Stavisky bij deze bankinstelling van Sep tember tot October 1930 ccn rékening-éoü- raiit had. In liet geheel zijn vijftig cheques, die zich in het archief bevonden, in beslag gcnonieii. De meeste dezer cheques waren afgctcekend door personen, wier namen in verband met de Staviskyzaak reeds ge noemd werden. Een der directeuren deelde nog mede, dat Stavisky zijn rekening eerst opgewerkt had tot ccn actief van 10 mil- lioén, doch daarna debet kwam te staan. Men heeft toen een informatiebureau ver zocht inlichtingen te verstrekken, die zoo ongunstig uitvielen, dat Stavisky terstond per aangcteckenden brief uitgenoodigd werd zijn saldo aan tc zuiveren, wat ook geschied is. P a r ij 2 Maart. (V. D.) ilot rapport van dcirpresident van het hof van cassatie, Lescouvé, over do verantwoordelijkheden inzake bet negentien maal uilstellen van dc eeijste affaire van Stavisky tusschen 1926 cit October 1933 wijst op de noodzake lijkheid van een grootere contróle cn be treurt ook het feit, dat de vrijheid van han delen van de rechters zoo vaak is beïn vloed door buitenstaanders, waarbij vooral de nadruk gelegd wordt op de campagnes in de pers. liet verslag komt tot de ge volgtrekking, dat de rechterlijke macht als zoodanig zich niets te verwijten heeft en geen handelingen in strijd met dc eer heeft bedreven. De chef van het parket van dc Seine is in laatste instantie de cenig verant woordelijke persoon, aangezien daar, waar het gezag ligt, ook de verantwoordelijkheid gezocht moet worden. Het tweede rapport behandelt het lot van twee rapporten van dc gerechtelijke politic van Maart 1930. waarin dc aandacht van het parket gevestigd werd op Stavisky, „con indi\idu met een twijfelachtig verleden, die dc duistere bezieler was van dc Compagnie Foncières d'Entreprises Générales dc Tra- va ux Publics'". Het rapport wijst er dan ook op, dat een tragische gebeurtenis het wegvallen van een kapitale getuigenis tengevolge heeft gehad daar Prince met zijn verklaringen het volle licht zou hebben kunnen doen vallen op de op tc helderen 'feiten. Vervolgens verhaalt hét rapport hoe men tot dc overtuiging kwam, dat Pressard dc zaak verscheidene malen had vertraagd on der verschillende vqprwcnd6cls en vooral door rapporten geruimen tijd onder zich le houden, zonder er gevolg aan te geven. Dit totaal van feiten, w aardoor Stavisky in staat gesteld werd zijn misdadige handelingen voort te zetten, hebben een zware verant- w oordelijkheid op Pressard gelegd. Berlijn, 2 Maart. (H. X.) Naar verluidt, zal de vroegere Pruisische minister Seve ring binnenkort een werk publiceeren, dat ongetwijfeld opzien zal baron. Hij gaat daarin de oorzaken na voor de ineenstor ting van de sociaal-democratische partij cn de overwinning van het nationaal-socialis- mc. Voorts komt hij tot de slotsom, dat het nationaal-socialismc dingen heeft vol bracht. die onder een andere .regeering niet mogelijk zouden zijn geweest. Severing heeft na den val van dc sociaal-democratie in Duitschland een tijdlang als metaalar beider gewerkt, doch dp initiatief van Goe- ring is hem de mogelijkheid gcge\en zich aan litterair werk tc wijden. NOG EEN KLEINE KLAUTERAAR. Het treft wel toevallig, dat ik, na mijn beide opstelletjes van boomklauteraars, een schrijven van een belangstellend waarnemer ontvang ,dal ik te aardig vind om het onver meld te laten of te wijzigen. Zulke briefjes zijn me altijd buitengewoon welkom: ze be wijzen, dat onze jkleine stukjes succes heb ben. Ziehier het aardige briefje. „Toevallig heb ik vanmiddag de eerste kleine bonte specht gezien: ik had nog niet eer het genoegen gehad. 't Was op den Liendertschcn weg, juist op den hoek, waar een linker zijweg naar halte Liendert loopt. Er was daar in een weiland, op den weg cn in de populieren tegen drieën 'n druk gedoe van vinken cn kepen door elkaar heen; er zaten sijsjes in elzen en op afgekapte takken, 'n vink sloeg, ik hoorde den geelgort zingen (den eerste van 't jaar) en dan let je nu juist niet op gewone meezen, die boven je hoofd bezig zijn. Maar een der meezen tikte zoo hard tegen een tak, dat het mij be\reemd- de; die opmerking maakte ik dan ook tegen mijn confrater. Ik zag 'm zitten: „kool mees," denk ik, maar wil in den prisma kijker toch even zekerheid. Dat lukt zóó maar niet en als hij zijn rug naar me toe draait, zie ik daarop een heele partij lichte en donkere streepjes, 't Is geen mees, denk ik; dan zeker de boomkruiper... maar dal kon ook niet: iets tc groot en de vorm ook foutief en daar zie ik plotseling dat het de kleine bonte specht is. Bij nadere be schouwing bleek £een rood te zien boven op de kruin, dus was het een wijfje. Ik schrijf u dit, omdat u hem ook nog slechts ééns hier gezien had." Zeker, dat is zoo. Ik zag hem vroeger een bloeienden apoelboom inspecteeren in de Heerenstraat, door een collega er op attent gemaakt- Zulke collega's moet je in. waarde houden, nietwaar? Doe ik ook en met dank maak ik van hun hulp gebruik. A. JOMAN. ZUIDSINGEL 66-67 Tel. 2118 401 Rangoon, 2 Maart. (V. D.) In de groote gevangenis van Rangoon, waarin ongeveer 1500 misdadigers zijn gedetineerd, is een brand uitgebroken, welke door cenigc ge vangenen was gesticht, teneinde tijdens een fiventucele paniek én dc algeruecne verwar- rins: to kunnen uitbreken. Dc brand greep met razende snelheid om zich heen, doch de verwachting der gevangenen werd niet vervuld, aangezien sterke afcleelingen po litic en militairen met dc bajonet op het geweer optraden tegen de uitbrekende ge vangenen cn dezen in bcthvang hielden. Xa eenige uren was dc brandweer 'liet vuur meester. DE VOIKSSTEMMING IN 'T SAARGEBIED Gc n 6 v c, 2 Maart. (II. X.) In dc commis sie van drie juristen, welke advies zal uit brengen over de vraag, welke interpretatie aan het verdrag Aan Versailles met betrek king tot de volksstemming in liet Saarge bied kan worden gegeven, zijn benoemd: prof. Eugène Borel te Gonève. ml*. J. Kos ters, vice-president van'den Hoogon Raad te 's Graven'hage cn prof. Marc von Württem- berg, oud-ininistcr van buitenlandsche za ken van Zweden te Stockholm. Saarbrückcn, 2 Maart. (V. D.) De lei der van liet Duilschc front van liet Saar- gebied maakt bekend, dat tegenover dc doeleinden van het front twee andere doel einden staan. n.l. het referendum tc vertra gen door provocaties enz. en de nooazaKc lij kheid te bewijzen van een binnenrukken van internationale jiolitictroepen. In ver band daarmede moet ijzeren verbeten dis cipline worden gehandhaafd. Wie deze dis cipline overtreedt, wordt beschouwd als handlanger van de tegenstanders en als zoodanig behandeld. M ie dus door zijn op treden de politic gerechtvaardigde aanlei ding geeft tot optreden, wordt uitgesloten als saboteur. Wat dat bcteckcnt, weet ieder. Passagiers verzekerd DIT BLAD ÜEEF1 EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Pretoria, 2 Maart. (V.D.) De sprink haanvogel, die zich met sprinkhanen \oedt, is op het juiste oogenblik den boeren van Zuid-Afrika ter hulp gekomen en heeft hen bevrijd van do zoozeer gevreesde sprinkhanenplaag, die werd verwacht. On metelijke zwermen sprinkhanen over ge heel Zuid-Afrika zijn door de sprinkhaan vogels in dc verdrukking gekomen. For tuinlijke sprinkhanen waren gedurende tien twaalf weken overgebleven in hun pleis terplaatsen. doch milliocncn zijn door mid del van vergiftigde takjes verdelgd. Twee weken bleven dc regeering nog over om haar campagne tot een krachtigo bestrij ding van de sprinkhanenplaag te voltooien, maar in enkele streken is het alleen te danken geweest aan de komst der sprink hanen-etende vogels, dat zij succes kon boeken. Dc met sprinkhanen bedekte op pervlakte is echter zoo kolossaal, dat niet temin gevreesd wordt, dat. de verccnigde krachtinspanning ten spijt de sprinkhanen plaag over een groot gebied, bedekt met welvarende boerderijen, den oogst geheel zal verwoesten. VERZOENING TUSSCHEN WEENEN EN BERLIJN? W e c n e n, 2 Maart. (II. X.) Men heeft op gemerkt, dat dc toon der Duitsche bladen na afloop van den termijn, in het ultima tum van Habicht gesteld, tegenover Oos tenrijk veel gematigder is geworden, wat aanleiding heeft gegeven tot geruchten, vol gens welke Duitschland contact te Weenen en te Rome heeft gezocht. Volgens sommige geruchten zoudèn ook onderhandelaars uit Wfrenen te Berlijn zijn geweest. In politieke kringen te Berlijn moet dc opvatting be staan, dat de Oostenrijkschc kwestie opge lost zal kunnen worden in den zin, zooals 'ook te Danzig bet geval is geweest. Volgeiië de Rcicbspost heeft de bond van Duitschers in Oostenrijk een adres tot Hit- Ier gericht, waarin de wensch wordt uitge sproken, dat aan dc campagne van Habicht tegen Oostenrijk een einde zal worden gc- juaakt. Het Duitöchc gezantschap meldt, dat het ccn dergelijk adres niet heeft ont vangen om dit naar Berlijn door te zenden. Weenen, 2 Maart. (H. X.) De regeering heeft de universitaire verccniging van Duitsche juristen en de vereeniging van Duitsche studenten in dc rechten onthon den. Zondag hebben dienst de doktoren: Kolk, Berkenweg 15; Tel. 579. Batenburg, Utrechtscheweg 18; Tel. 428. Duyvis, Utrechtscheweg 145; Te!. 396. Zondag cn de gcheele week 's nachts heeft dienst de apotheek van de lima v. d. Boven kamp, Utrechtschestraat 45a; Tel. 63. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter li-';erz\jde van Hotel Monopole -ANGESTRAA1 49-51 TELEFOON 190 Onze fantasie collectie ZIJDEN STOFFEN is aantrekkelijk en bevat alleraar digste dingen in de meest uiteen- loopende creaties Bovendien goedkoop BUITENLAND. Roosevelt over den buitenlandschen han del. (Dcrdo Blad, pag. BINNENLAND. De Amsterdainschö wethouder Abrahams treedt af. (Tweede Blad, pag. 1.) Bedreigde autobusdiensten in verband met de tc wachten' opening der spoorlijn GoudaAlphen. (Derde Blad, pag. 3). STADSNIEUWS. Rumoerige vergadering van de N.S.B. (Eerste Blad, pag. 2). Het 45-jarig bestaan van de Amcrsfoort- sche Muziek Vereeniging. (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door bet K. X. M. I. tc De Bilt. Hoogste barometerstand 770.1 te La Co- runha. Laagste barometerstand: 735.1 te Seydis- fjord. Verwachting: Zwakke tot matige Weste lijke tot Noord-Westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk weinig of geen neerslag, kouder des- nachts cn dee och tends, overdag waarschijnlijk iets kouder. Zooals reeds gisteren werd verwacht, ie de hooge druk in het Zuid-Westen zich verder gaan herstellen. Thans ligt over Zuid-Ierland reeds weer een 765-isobaar. Het regenfront, met een scherpe scheiding tusschen den warmen Zuid-Westenwind cn den kouden Westen- cn Noord-Westenwind, verplaatste zich in Oostelijke richting en passeerde hedennacht cn hedenmorgen, dus eerder dan gisteren verwacht werd, ons land. Het bracht over onze omgeving ge middeld 2 m.M. regen. De neerslag-hoe veel heden, welke dit front over Engeland en Frankrijk veroorzaakte, was tets grooter. Hedenmorgen bevonden zich over ons land en Frankrijk nog de warme luchtmassa's (gemiddeldo temperatuurstijging in Neder land sinds gisteren 5 gr. Celsius), doch over Groot-Britannié en Ierland is onder invloed van de koudere Westelijke tot Noord-Wes telijke strooming do temperatuur een wei nig gedaald. Intusschen is de kern van dc IJslandschc depressie een weinig Oost- Noord-Ooslwaarts getrokken, terwijl haar invloed zich over Scandinavië uitbreidde. Dientengevolge nam de hoogo druk over Zweden cn Finland een weinig af. Verder is de vorst in deze omgeving minder streng geworden. De zware stormen, welke giste ren aan de kust van Zuid-Noorwegen. woeien, zijn bedaard. Thans waait het al leen aan de Ier&che kust vrij krachtig. Over de Fransche Rivièra is het minimum ver dwenen. Voor onze omgeving mag opkla rend weer met Westelijken wind worden verwacht, des nachts wellicht eenige lichte vorst Dc kans op een enkel buitje i6 niet. uitgesloten, doch dc neerslag-hoe veelheid zal de 1 m.M. wel niet overtreffen. i De kleine CHALLEN M. 1.29 lang, mahonie of zwart kost slechts f 795- ARNH.STRAAT. ARNHEMSCHE WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1