Mantelcostumesen Compléts, DE groote mode m DË EEMLANDEQ Bultejnlaodsch 4000 Belangrijkste Nieuws Weerbericht Licht op L. J. ÜJYCX ZOON Firma DUIM BURGFR Dinsdag 13 Maart 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 215 JAPANSCHE TORPEDOBOOT VERMIST WARENHUIS DOOR BRAND VERNIELD ONTWAPENINGSKANSEN ZEER KLEIN Tel. 1788 DE SCHANDALENREEKS IN FRANKRIJK OPHEFFING VAN EEN CONCENTRATIEKAMP 6 uur 29 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken» f 0.17'/j« Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN vaQ regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Llefdadlghelds-advertentiën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITjES" bl] vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Zwitsersch minister van justitie afgetreden. Aanleiding: de verwerping van de wet ter ba scherxning van de openbare orde. Volgens de Zwitsersche wetgeving moet over alle kantonnale wetten langs den weg ecner volksstemming een beslissing worden getroffen; daarentegen vcrcischen bonds wetten slechts een parlementaire goedkeu rmg. Toch bestaat er ook nog ten aanzien van dit laatste geval een uilzondering; wan neer een speciale desbetreffende uensch wordt geuit, kan ook een referendum wor den gehouden over bondswetten. Het is dan echter noodig, dat met hot uitspreken van een dergelijk verlangen de indiening paard gaat van dertigduizend handtcokenin- gen. Dit nu is geschied met betrekking tot de honds wet ter bescherming van Je open bare orde (Slaalsschutzgesctz). De resulta ten kent men ook reeds: de wet word met een meerderheid van, in ronde cijfers uitge drukt, zeventigduizend stemmen verworpen zaodat de socialisten en communisten, die de handtcekeningen bijeen wisten te bron gen, huil zin hebben gekregen. L»it bcteekont ongetwijfeld een ernstige nederlaag der burgerlijke partijen, die ver klaarden, dat de wet ter bescherming van de openbare orde in beginsel niets nieuws bracht, maar alleen ten doel had een unifi catie der bestaande kantonnale wetten Overigens werd van burgerlijke .zijde even eens toegegeven, dat dc wet tevens diende om de dictatuurkanscn van links en rechts zoo klein mogelijk te maken. liet i<* toch onloochenbaar, dat ook in Zwitserland, lijk in zooveel andere landen, de radicale richtingen hetzij van links, hetzij van rechts een grootc activiteit aan den dag leggen, waardoor bij de Zwitsersche regie ring dc vrees ontstond, dat de grondwet tige rechten van den staatsburger wel eens in het gedrang konden raken, wanneer een dor extremistische groepen zich van de macht meester maakte. M.a.w.: in Zwit serland deed zich het geval voor. dat van burgerlijke zijde dc democratie en het be ginsel der persoonlijke vrijheid in bescher ming word genomen. De Staalsschutzgcsetz had ten doel tc-beletten, dat hetzij een sociaal-democraiisch-communi6llsche, hetzij een fascistische dictatuur werd ingesteld. Ilct grappige van het geval was nu, dat ook dc groepen van rechts en links, die van dc wet liiets moesten hebben en vreesden, dot deze alleen diende om hen te onder drukken, tegen deze wet ageerden, welke h. i. dc democratie in gevaar bracht. Ilieruit blijkt overduidelijk, dat het begrip „demo cratie" vrij rekbaar is en dat ieder daar iets anders onder verstaat. Uf anders ge zegd: twee dcmocrnlievormen stonden te genover 'elkaar: een conservatieve demo cratie, die aan bet bestaande niet wcnschto te.zien getornd en een democratie, die naar iets nieuws streefde. Hoe dit ook zij, de nederlaag, die de Zwitsersche regeering bij de jongste volks stemming heeft geleden, heeft geleid tot het hècngaan, van lliibeiiin, den ministctr van justitie, ilic uit den aard dor zaak in dc eerste plaats betrokken was bij het redi- gecrcn van T wetsontwerp. Gewoonlijk treedt in Zwitserland een minister of een ministerie alleen af, wanneer in 't parle ment een échec wordt geleden; wanneer dit het geval is bij een referendum, pleegt dc betrokken minister aan ie blij ven. Mi nister Iiabcilin is echter van deze ge woonte afgeweken en heeft zijn ontslag in gediend uit teleurstelling over 't feit, dat de meerderheid van *t Zwitser sche volk ongeveer 74 nam aan dc stemming deel hem zijn vertrouwen heeft onthouden. 11 ij was er ten zeerste van overtuigd, dat in dézen bewogen tijd het absoluut noodig was, dut langs, strafrechtelijke» weg de orde beter dan tot dusver werd beschermd. Ondcrtusschen blijft Haberlin, die al van 1920 af deel uitmaakt van de Zwitsersche regeering en doorgaat voor een der knapste vrijzinnige juristen van zijn land, tot 1 Mei op zijn post, zoodat hij nog gedurende enkele maanden kan trachten het werk, dat zijn liefde had de unificatie van het gehccie Zwitsersche strafrecht tc vol tooien. liet- is echter dc vraag, of het Zw.iscrsclio volk zijn goedkeuring zal hechten aan dezen arbeid. Wel hebben Kamer en Senaat in eerste lezing er zich reeds mee verocnigd, maar velen vreezen. dat, wanneer te dezer zake 'n referendum zal worden gehouden," de aanvaardingskanseó eenigszi'^i twijfelachtig zullen zijn. *2JSULL WORDT UIT GRIEKENLAND GEZET. Athene. KJ Maart. V.D.) De Ameri- kaansche bankier Insull heeft aanwijzing gekregen, dat hij op 15 Maart uiterlijk uit Griekenland moet vertrekken. Tachtig man in den slorm omgekomen? T o k i o, 12 Maart. (V.D.). De Japansche torpedoboot Tomotsoeroe, welke heden morgen vroeg uit de oorlogshaven Sasebo ie. vertrokken, is niet teruggekeerd. Naar verluidt, zou de torpedoboot. in den storm, welke langs de kust heerschte, omgesla gen zijn. Kr was een bemanning van SO koppen aan boord Tokio, 13 Maart (V.D.).'Men vreest, dat van de bemanning van den gisteren geken terden Japanschcn torpedojager Tomotsoe- roc, beslaande uit 113 officieren en man schappen, niemand meer in leven is. Toen Japansche schepen ter hulpvcrlecning op do plaats van het ongeluk kwamen, vond men do Tomotsoeroc drijvende met de kiel naar hoven. Een deel der bemanning was nog in leven in een aantal ruimen, aan gezien op klopsignalen nog werd geant woord. Maandagavond verstomden echter de klopteekens, hoewel men lucht in dc scheepsruim t en had gepompt, liet wrak is door een kruiser naar de baai van Sase bo gesleept, waar men hoopt de dooden en eventueel de nog in leven zijn den te kun nen bergen. Nadat liet wrak in de baai van Sasebo was gesleept, werd onmiddel lijk met het bergingswerk begonnen. Daarbij is men er in geslaagd drie leden der bemanning neg levend te bergen, liet was onmogelijk'verder in hel schip door le dringen, zoodat het bergingswerk pas kan worden voortgezet, wanneer het wrak gedokt is. 13 i r ru inglia m. (Alabama;, 11 Maart. (V.D.) In con groot warenhuis in de bin nenstad is Zaterdagmiddag brand uügc broken. De 4000 personen, die zich in het cbouw ophielden, konden zich tijdig in veiligheid stellen. De vlammen deelden zich mede aan een olietank, welke een ca paciteit nceft van 500 gallons. De tank out plofte. Her geheele complex dreigde één vuurzee le zullen worden. Een in de buurt gevestigd theater werd ontruimd De stof fclijko schade bedraagt meer dan 1 mil lioen dollar. B rm i n g h a m, 11 Maart. (V.D.) Bij den brand in een. groot warenhuis in de w in kelwijk der stéd zijn 39 personen, voorna mclijk brandweerlieden, gewond. De schade wordt geschat op 3 millioen OOK DE WEERMACHT MOET AaiSCH ZIJN. Berlijn, 12 Maart. (H.N.) Na een .be spreking mei von Hindenburg heeft dc i ijksweerminlstcr bepaald, dat de Ariërpa ragraaf ook van toepassing zal zijn ooi- het leger en de vloot. Men verwacht, dat dientengevolge vele officieren gedwongen zullen zijn hun ontslag te nemen, daar vooral vele families van den hoogen adel met Joden verwant zijn. TERECHTSTELLINGEN IN DUITSCHLAND. Berlijn, 13 Maart. (V.D.) Op dc binnen plaats van de strafgevangenis Plötzensec zijn hedenmorgen te 7 uur de 24-jarige com munist Richard Balir wegens brandstich ting, cn do beide moordenaars van een fruit koopvrouw, do 30-jarige Friedrich M iin en de 30-jarige Alfred Schulz, dooi den scherprechter uit Maagdenburg terecht gesteld met dc handbijl. DE NOODLOTTIGE KERKBRAND. P a r ij s 10 Maart. (II. X.) Dc brand in de kerk van St.. N'icaise te Rouaan is door kortsluiting in den motor van liet kerkorgel ontstaan. Vrijdag was een orgel bouwer in dc kerk geweest, doch deze ver klaart, dat hij dc noodigc voorzichtigheid heeft betracht en ook niet heeft gerookt. ENGELSCHE VLOOTHANOEUVRES. Londen, 12 Maart. fV.D.) 80 Britsche oorlogsschepen van alle c; icgoricen met in totaal 40.000 koppen bemanning aan boord, zijn gisteren van Gibraltar uitgevaren om deel te némen aan dc groote vloot-manocu- yres in den Atlantiachcn Oceaan, welke vijf dagen zullen duren. REDDINGSOEFENINGEN IN VOLLE ZEE. Op het grootste oorlogschip ter wereld, het Engelsche slagschip „Rodney", werden in volle zae oefeningen met den reddingsgordel uitgevoerd. Bij schipbreuk kan een lijn met een vuurpijl naar een ander schip geschoten worden, zoodat dc man schappen den eigen bodem kunnen verlaten. Hier ziet men hoe een matroos tusschen de gepantserde commandobrug cn de lokkemast zweeft. Laalsie reddingspogingen van Britsche zijde Londen, 13 Maart (V D; In welinge- lichte kringen Iaat men zich twijfelachtig uit omtrent bepaalde vermoedens ten aan zien van den waai schijnlijken inhoud van dc Fransche antwoordnota op de Britsche ontwapeningsvoorstellen. De Britsche re geering zou echter voornemens zijn liet Britsche plan, dat onlangs door Eden tc Parijs, Berlijn en Londen is toegelicht, on veranderd tc laten, aangezien geen aanlei ding bestaat om aan tt* nemen, dat het on aanvaardbaar is. In ecw rede te Birkenhead gaf sir John Simon gisteravond uiting aan zijn bezorgdheid over het lot der ontwape ningsbesprekingen. Grootc inspanning was noodzakelijk om zelfs maar een bescheiden overeenkomst te bereiken, doch wanneer deze tot stand zou zijn gekomen, zou men ëcn onderbouw hebben, waarop men in de toekomst verder kon bouwen. Londen, 12 Maart. (II. N.) Naar in poli tieke kringen verluidt, zal sir John Simon Woensdag bij liet debat in het Lagerhuis over het óntwapériingsvraagsluk een niéuw initiatief van de Engelsche regeering be kend maken. Het plan zou bestaan Duitsch- land, Frankrijk. Italië en de Vcreenigde Staten uit te noodigen tot een nieuwe con ferentie, welke dus onafhankelijk van den Volkenbond zal - worden gehouden. Dit zou de laatste poging van de Engelsche regee ring zijn. Mislukt ook deze, dun zal de Engelsche regeering haar definitieve beslis sing voor dc bewapening van Engeland treffen. P a r ij s13 Maan. (V.D.) De Parijsche ochtendbladen verklaren ook heden, dat liet Fransche antwoord op de Engelsche ont wapeningsvoorstellen negatief zal uitvallen De Matin schrijft, dat Frankrijk op zeer hof felijkc, maar vastbcraoden toon dc voor waarden zal stellen, waarvan het de tot standkoming ecner algemecnc conventie af- hankclijkq maakt. De diplomatieke mede werkster van het blad Oeuvre schrijft, uit zeer goede bron te hebben vernomen, dat men in regeeringskringen op het standpunt staat, dat Frankrijk, wanneer het weigert tot een dergelijke conventie toe, te treden, in Januari 1935 terecht kan verklaren, dat. Duilschland de verdragen niet heeft geëer biedigd.' zoodat ook Frankrijk niet ver plicht is de verdragen op tc volgen en kan weigeren het Saargebied Ie verlaten, zoo land Duilschland geen andere politiek volgt. DRAMA OP KOERLANDSCHE HOFSTEDE. Riga, 12 Maart. (V*. D.) Op een boeren hofstede in Koerland heeft zich een vrecsc- lijk drama afgespeeld. In den loop van een familietwist schoot de boer zijn schoonmoe der dood, richtte vervolgens het wapen op zijn vluchtende vrouw, die getuige was ge weest van de daad en trof haar met twee kogels doodclijk in liet hoofd. Daarop open de hij hot vuur op zijn heide zwagers, van wie hij één verwondde. Nadat hij ten slotte oen veestal cn een schuur van zijn Bchoon- moed» had in brand gesloken, maakte hij een einde aan zijn leven door opnangen. Passagiers verzekerd 6 ct. psr U.M. Tel. 1788 Parijs, 12 Maart. (H. N.) Bij de com missie van onderzoek is een voorstel inge diend om de immuniteit van alle parle mentsleden voor den tijd lot na de Paasch- vacantic op tc heffen. Uit Bayonnc wordt gemeld, dat Dalimicr: en Durand, hoewel zij een oproep van den rechter van instructie hadden ontvangen, tocli niet te Bayonnc verhoord zullen wor den, dit in verband met het besluit van het hof van cassatie, waarbij dc instructie van dc Stayisky-zaak aan den procureur-gene raal van hét Seindepartéincht wordt opge dragen. Parijs, 13 Maart (V.D.:. Een nieuwe sensatie heeft zich gisteren afgespeeld in verband rhet de affaire-Stavisky. Een jeug dig advocaat, naar spoedig bleek dezelfde die indertijd het ambtsgewaad had ver brand van den vooimaligen minister van binnenlandschc zaken Frot en op den dag na dc bloedige onlusten te Parijs dc vlag op het paleis van Justitie halfstok Jhad gclicschc», drong gistermiddag onaange meld de werkkamer binnen van den rech ter van instructie, die de affaire-Stavisky behandelt, waardoor hij hel juist bezig zijn de verhoor van den oud-minister Durand en Dalimicr. mevr. Stavisky en Rómagnino onderbrak. 11 ij slingerde den rechter van instructie verschillende beleedigingen naar het hoofd en wilde; naar verluidt, bom zelfs aanvallen. De advocaat, die tot recht- sclic politieke kringen behoort, moest ten- slot ie met geweld uit de kamer worden ver wijderd. Door twee collega's werd hij naar zijn woning gebracht, doch onderweg kreeg hij eveneens ecnige aanvallen van woed Ilij sprak oen kapitein aan. wicn hij een courant overhandigde met de woorden: ..Hier is het orgaan van dc Maffia! Toch de kapitein hem verzicht hem met rust le laten, viol do advocaat den officier ja'an, zoodat hij door eenige politic-agen ten naar een politic-bureau werd gebracht, waar hij een inspecteur een trap tegen de buik gaf cn alle ramen van het wachtlokaal stuk sloeg. Per ambulance-auto kon de on gelukkige ten slotte naar een zenuwinrich ting worden gebracht. Leipzig, 10 Maart. (V.D.). Daar dc po litieke onrust voortdurend vermindert, heeft de Pruisische minister-president thans ook dc opheffing van het concen tratiekamp Softrienbud'g tegen het einde van de maand bevolen. In dc concentratie kampen van Pruisen bevinden zich in 't ge heel nog 2800 personen. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN EXEMPLAREN BUITENLAND. Engelsche ministers over ontwapening. (Eerste Blad, pag. 2). Gespannen toestand in Spanje. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Jacht op een inbreker te 's-Gravcnhage (Tweede Blad, pag. 2). Groote brand te Geffen. (Tweede Blad, pag. 1). Mislukte overval op het correspondent schap der Ncd. Bank te Eindhoven. (Tweede Blad, pag. 2.) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut tc de Bilt. Hoogste baroracterst. 759.6 te Seydisfjord. Laagste barometerst. 739.Q te Yarmouth. Verwachting: Meest matige Zuidelijke tot Zuid-Westelijke wind, zwaar bewolkt met tijdelijke opklaringen, aanvankelijk nog re gen - of hagelbuien cn kouder. De depressie werd minder diep en be weegt zich Noord-Noord-Oostwaarts. In Ier land stijgt de barometer nog vrij sterk, evenals in Frankrijk en Duitschland maar op IJsland daalt de barometer en een nieuwe depressie nadert uit het Westen, welke de koude-inval weer tijdelijk afbre ken zal. De koude luchtmassa's drongen reeds tot hij ons land door. De warme trek ken thans op Oost-Duitschland. In Scandi navië hield de strenge vorst aan en op IJsland is de vorst plaatselijk streng ge worden. Op de Britsche eilanden is de Noord-Ooster storm, welke er gisteren woedde, verdwenen. Alleen in de Iersche zee waait het nog krachtig uit het Noorden. Ook de Oosterstorm in do Oostzee nam af. Ip Scandinavië valt in het Zuiden vrij veel sneeuw, in de omgeving van de Noordzee regen. Ilct verder doordringen der koude bovenwinden zal het weer voorloopig nog buiig maken; later is tijdelijke opklaring te wachten. RIJDT VEILIG! Drie, vier fietsers naast elkaar Geeft belemmering en gevaar. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter !i 'lerzyde van Hotel Monopole LANGESTRAA1 49-51 TELEFOON 190 Onze fantasie collectie ZIJDEN STOFFEN is aantrekkelijk en bevat alleraar digste dingen in de meest uiteen. lospende creaties Bovendien goedkoop DAMES-MODE ZAAK ARNHEMSCHE WEG 26

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1