DE EEMLANDEü 4000 L. J. LUYCX ZOON Woensdag 14 Maart 1934 Uitgave: VALKKOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 216 DE JAPANSCIIE DUIK BOOTRAMP DE DOODSOORZAAK VAN PRINCE VOOR EEN STABIELE REGEERING NOODWEER TEISTERT DE LIGURISCHE KUST EEN POGING TOT ZELFMOORD Tel. 1788 DE BEROERING IN SPANJE ENGELSCHE VLOOT- POLITIEK Begrooting door 't Lagerhuis aanvaard EXEMPLAREN 6 uur 31 min. Fa. R.v.d. BURG TAXI TAXI ook's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 AMERSFOORT3GH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort 2.10, per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7'/«« Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0.25. Liefdadigheids-advertentlën voorde helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 De ontmoeting tusschen Musso lini, Goemboes cn Dollfuss. Een kwestie met een economi* schen en politieken kant. Ongetwijfeld mag het Donauproblccm, of nog nauwkeuriger uitgedrukt: het Midden Europeeschc vraagstuk, gerekend worden tot do meeste „brandende" kwesties in ons werelddeel, waarvan de juiste oplossing een belangrijke factor is voor rlen vrede. Het is vooral Mussolini geweest, die naar deze aangelegenheid steeds zijn grootc belang stelling beeft laten uitgaan, hetgeen onge veer een half jaar geleden reeds bleek, toen bet Italiaansche memorandum betreffende bet Donaugebied werd opgesteld. De strek king van dit memorandum was de econo mische eenheid der Donaustaten, die ver broken was door de vredesverdragen, welke Oostenrijk en Hongarije van elkaar scheid den en de beide staten in territoriaal op zicht mutileerden, opnieuw tot stand ie brengen. Men herinnert zich ook, dat na dien tusschen dc staatslieden van Italië, Hongarije en Oostenrijk zonder ophouden van gedachten is gewisseld. In den loop der talrijke besprekingen is de grondslag ge legd voor een nauw economisch samengaan tusschen dc betrokken landen. Thans bevin den zich de. Hongaarschc premier. Cïoein boe>, rn zijn Oostenrijkschc ambtgenoot Dollfuss die bondskanselier wordt ge noemd zicli opnieuw te Rome, waar zij reeds voeling hebben gezocht met den ducc. In Frankrijk, de landen der Kleine En tente cn nog enkele andere staten, heeft men tegenover de besprekingen, waaraan Mussolini blijkbaar zeer veel is gelegen, steeds een beetje wantrouwend gestaan, daar men vreesde, dat de ducc het er op aan zou sturen in de Donaustaten ten behoeve van zijn land zicli een stevige politieke machtspositie te verzekeren. Ongetwijfeld heeft de kwestie ook een politieken kant; m Italië is men ervan doordrongen, dat alleen wanneer Oosten rijk en Hongarije in economisch opzicht weer stevig op de bcciicn slaan en daardoor minder afhankelijk worden van buitenland- sche mogendheden, hun zelfstandigheid minder kans heeft aangetast te worden door vreemden. Niet in de laatste plaats denkt men daarbij aan Duitscbland, dat gaarne den Anschluss zag verwerkelijkt Noch Frankrijk, noch de Kleine Entente zal ooit gedpogen, dat de aansluiting van Oos ten rijk bij Duitschland waarvan de tegen woordige regeering te Weenen trouwens tevens een tegenstandster is een feit wordt. Hetzelfde standpunt neemt men bovendien tc Rome in, waar men er niet voor voelt door een Duitsch-Oostenrijkschc politieke vcroeniging Italië binnen het al te rcchtstrcekschc machtsbereik van Berlijn te brengen. Deze korte uitweiding was noodzakelijk om aan te tooncn, dat, al mogen dc be sprekingen tusschen Goemboes, Dollfuss en Mussolini in dc eerste plaats economische doeleinden dienen, niettemin de onderhan delingen voor Italic ook van groot politiek belang zijn. Rome heeft steeds laten uitko men, dat de belangstelling, die Italic- voor Oostenrijk en Hongarije koestert, met een imperialistisch streven of wat nog erger zou zijn annexaticzucht niets te maken heeft. Om dc juistheid van deze opvatting aan te tooncn, wijst men er te Rome ofï, dat tot het te sluiten pact naderhand eveneens andere staten zullen kunnen toetreden. Deze mededecling kan ertoe bijdragen, dat dc staten der Kleine Entente een lan dengroep. die op haar beurt weer wordt geprotegeerd door Frankiijk gerust wor den gesteld. Zelfs schijnt liet, dat van Oos tenrijkschc zijde reeds een poging is gedaan om mettertijd de staten der Kleine Entente bij het economisch pact, dat te Rome wordt voorbereid, tc betrekken, hetgeen weer vooi- Pa rijs aanleiding moet zijn geweest er in de hoofdsteden van Tsjecho-Slowakije, Roe menie en .Toego-Slavie op aan te dringen niet terstond afwijzend te staan tegenover dc Oostenrijkschc stappen. Het. initiatief van Mussolini, dat schijnt te zullen leiden tot economische regionale Verdragen, die voor uitbreiding vatbaar zijn, aangezien gelijk gezinde staten niet buiten dc deur worden gehouden, moet dan ook als zeer belangrijk worden beschouwd, daar stellig dc kansen op ernstige politieke Wrijvingen zoo niet uitgesloten zijn, dan toch aanmerkelijk worden verkleind, wan neer dc pogingen tot economische pacifi catie van hot Midden-Europeesche gebied met welslagen worden bekroond. Via eeo nomische verdragen w il Mussolini geraken tot een opbloei van het bedrijfsleven in de door crisis geteisterde kleine Middcn-Euro- peesche staten, waardoor de kans op sociale lust tevens grootcr wordt en mogelijkheden worden geschapen voor verhooging van 't welvaartspeil, hetgeen dc zwakke staten er eerder van zal weerhouden zich in de armen te werpen van grooler landen en zoodoende hun onafhankelijkheid tc ver spelen. betaling aan de oorlogs veteranen. Washington, 12 Maart. (V.D.) In het huis van afgevaardigden is ondanks het verzet van de regeering een voorstel aan- grnomen, waarhij aan oudstrijders een som van in het geheel 2 200 000 000 dollar zal worden uitbetaald. °ogingen tot redding van de overlevenden T o k i o, 13 Maart (V.D.) Dc drie uit liet wrak van den torpedojager van den geken- terden torpedojager „Tomotsuru" 'geredde matrozen verklaren, dat zich nog 8 andere overlevenden in de machinekamer hadden bevonden. Met snijbranders worden thans gaten in de scheepsromp gebrand om de ingeslotcnen zoo mogelijk nog te redden. Z-joals reeds* 'gemeld werd, was dc tor pedojager van een geheel nieuw type, waarvan men zeer veel verwachtte. Er zou den binnenkort nog 1G schepen van hetzelf de type op stapel worden gezel. Parijs, 13 Maart (II.N.). Na de nieuwe schouwing van het lijk van rechter Prince hebben de geneeeheeren vastgesteld, dat Prince nog levend moet zijn geweest, toen hij op de rails werd gelegd. Dc dood moet veroorzaakt zijn. doordien het lichaam inet een tivin in aanraking is 'gekomen. Wel is vastgesteld, dat tevoren een verdoovings- middel toegediend was. De Fransche oud;strijders stellen eischen Par ij s, 12 Maart. (V. D.) Het bestuur van den bond van oud-strijders cn oorlogeslacht offers cischt het herstel van een stabile autoriteit binnen het kader der republiek waardoor gcrcgHdc werkzaamheden wor den gewaarborgd. Dc nationale cconomisciic kringen moeten daarbij worden betrokken. Een dergelijke maatregel is evenwel van de tegenwoordige partijen cn elkander bestrij dende politieke groepen niet te verwach ten. Daarom zijn de oud-strijders van mee rling, dat een onafhankelijke gezonde macht moet worden geschapen. Milaan, 13 Maart. D.) Aan de gc- hcelc Ligurischc kust heeft gisteren een orkaan gewoed, welke op vele plaatsen overstroom inigen heeft veroorzaakt. De schepen in de havens moesten bijzondere voorzorgsmaatregelen treffen cn hun anker ketting versterken. Tc Savona sloeg een motorschip los cn tegen den haveninuur stuk. De clcctrischc centrale hij Ventimiglia, welke dc spoorlijn Ventimiglia—Genua van stroom voorziet, raakte door onbekende oorzaak in brand. Gisteravond laat is op den weg langs dc kust van Savona naar Albissola een grootc lawine naar beneden gekomen, waardoor het verkeer geheel is onderbroken. Te Finale werd een man, die naar de zee stond te kijken, dooi den storm in het water geslingerd, zoodat hij ver dronk. Tc Genua slaat het zeewater zoo hoog, dat op vele plaatsen dc perrons van de liaveristations onder water staan. Een uitvloeisel van de zaak:Prince Parijs, 12 Maart. (V.D.) Groot opzi *n is heden gebaard door een poging tot zelf moord. die in verband schijnt tc staan met de zaak-Princc. Mej. Taris, die Prince voor zijn tragisch verloopen reis op het station te Parijs zegt te hebben gezien cn beweert to hebben vastgesteld, dat hij ge volgd werd door een verdacht persoon, heeft heden gepoogd zich in een zijkanaal van dc Seine te verdrinken. Men is er ech ter in geslaagd dit tc verhinderen Op het politicbureau, waarheen zij overgebracht werd, vond men in haar handtaschje een brief, waarin zij aankondigt zich van liet leven tc willen hcroovcn. vóórtdurende onlusten op cuba. New-York, 13 Maart (H.N.). Uit Havan na wordt gemeld, dat de onlusten op Cuba voortduren. De politie heeft gevuurd op stakers, die werkwillige havenarbeiders aanvielen. Een stoker werd 'gedood, terwijl er drie gewond zijn. Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 De ministers beraadslagen over den ernstigen toestand Madri d, 12 Maart (V.D.) Onder voor zitterschap van Lcrroux is heden dc minis terraad bijeengekomen ter beraadslaging over den toestand. Dc minister van binnen- landschc zaken bracht verslag uit over den algcmcenen toestand, die rustig is, met uit zondering van enkele onbelangrijke inci denten. Wat echter dc staking hij de dag bladen en in de grafische vakken betreft, hier wordt de toestand ernstiger. De minis terraad sprak zijn vertrouwen uit in den minister van binnenlandsche zaken, die ne noodigc maatregelen zal nemen om de orde te, handhaven cn de vrijheid van arbeid zal w aarborgen. In de hoop daardoor onderhandelingen, welke tot een oplossing zouden kunnen lei den, te vergemakkelijken, zijn thans dc sta kingsleiders van de stakende bouwvakarbei ders in vrijheid gesteld. Men heeft zelfs den indruk, dat nog hedenavond dc oplossings- formtilc van de regcering door de partijen zal worden aanvaard, zoodat dc werkzaam heden dan zouden kunnen worden hervat. Teneinde te voorkomen, dat. dc verkoop van wat er nog aan dagbladen verschijnen kan, aanleiding geven zal tot incidenten, heeft dc regeering bepaald, dat deze ver koop zal plaats v inden in dc politicburcaux en dergelijke officiecle localitcitcn. El Debate, het katholeikc blad «lat het ecnigc is, dat Dinsdag zal kunnen verschij nen. heeft heden, bekend gemaakt, dat het besloten heeft dc uitgave van Dinsdag niet door da. krantentooper^bij de ahonue's tc doen bezorgen, teneinde tc voorkomen, dat de bezorgers worden gemolesteerd. Dc ver koop van liet blad zal op bepaalde plaatsen georganiseerd worden. Madrid, 13 Maart (V.D.) Zooals te ver wachten wuë is gisteravond tc Madrid geen dagblad verschenen. Hedenmorgen zullen naar hun eigen aankondiging slechts liet Katholieke dagblad El Debate cn het socia listische partij-orgaan El Socialista ver schijnen. Het eerst genoemde blad zal op de politicburcaux in dc stad ten verkoop lig gen. L it Barcelona wordt gemeld, dat de Cata laanschc regcering de extremistische dag bladen heeft verboden. Dc politic te Barcelona heeft uitgebreide voorzorgsmaatregelen getroffen, aangezien dc syndicalistische vakbonden voor heden de algemeenc staking hebben aangekon digd. De politic hoopt deze echter te kun nen verhinderen Madrid, 13 Maart (V.D.). In een voor stad van Madrid hebben sterke groepen syndicalisten geprobeerd de arbeiders uit de bedrijven, w aar nog niet wordt gestaakt, te dwingen den arbeid neer tc leggen. Te gelijkertijd verspreidden zij vlugschriften, waarin wordt opgewekt tot sociale revolu tie. De spoedig ontboden politieafdeelingon werden met pistoolschoten ontvangen. De politie beantwoordde het vuur, waarbij een syndicalist ernstig cn verscheidenen licht werden gewond. Iu het centrum der stad werd een vracht auto, waarmede kranten werden vervoerd, door stakers met steenon bekogeld en ge plunderd. De kranten, het was een gedeelte der editie van het Katholieke dagblad El Debate, werden op straat verbrand. Pogin gen om in verschillende drukkerijen brand tc stichten, konden tijdig door de politie worden verijdeld. redden van schipbreukelingen uit duikbooten. Londen, 12 Maart. (V. D.) Dc minister van marine heeft in het lagerhuis de be langrijke beslissing der admiraliteit mede gedeeld t. a. v. het probleem van het redden van menschcn uit gezonken duikbooten. Ilij verklaarde, dat na nauwkeurig onderzoek is gebleken, dat de meest zekere en eenig practischc methode is die met het DavU- reddingstoestcl voor duikbooten, dat thans aan alle duikbooten is aangebracht. stoffelijk overschot van prince opnieuw geschouwd. Parijs, 12 Maart. (H. N.) Uit Moulins wordt gemeld, dat vanmiddag het lijk van den vermoorden rechter Prince opgegraven is. Het zal naar Parijs worden vervoerd, waar een nieuwe lijkschouwing zal plaats hebben. ürool=Britannie tracht nog steeds tot beperking der bewape ning te komen Londen, 12 Maart. (V. D.) De nieuwe begroolingsvoorstellcn voor de Britschc vloot zijn Maandagmiddag door den eersten lord der admiraliteit, sir Bolton Eyres Monsell, in het Lagerhuis ingediend. De mi uister verklaarde o.m., dat de Britsdie ma rinc dit jaar nog niet, zooals velen geloo- vcn. bevrijd is van de beperkingen van het Londcnsche vlootvcrdrag. De tonnage der kruisers, .welke in 1931 op stapel zullen worden gezet, bedraagt ongeveer 32.000 ton Dit is ongeveer een derda van dc vcor de drie jaren 1934/36 beschikbare 86.350 ton cn komt overeen met de zorgvuldig overwogen politiek van een jaarprogram, dat in ge leidelijke aanvulling voorziet. Engeland probeert nog steeds een beperking der be wapeningen tot stand te brengen en vol gens de mecning van den minister is het daarom geheel onmogelijk, dat het Engel sche kruiserprogram zou worden verhoogd aan den vooravond der vloolconfcreniie van 1935 in de onderstelling, dal de conferentie zou kunnen mislukken. Bovendien is de Engelsclie regcering bereid voorstellen in tc dienen voor ecu qualitatievc beperking. Engeland zal einde 1936 dc geheel toege laten kruisertonnage bezitten. Dc theorie, welke Jhans wordt gehuldigd, dat dc vloot geen groole gevcclitswaarde meer zou be zitten, doch haar plaats zou hebben afge staan aan dc luchtstrijdkrachten, komt niet met dc feiten overeen. Beide wapens zijn vitaal voor dc verdediging van het Biitschc imperium. Dc cisch, dc tonnage der slag schepen tc begrenzen tot 100.000 ton, moet van dc hand worden gewezen. Het slagschip moet de ruggegraat der Engelsclie vloot blij ven. Het is volkomen onvermijdelijk, dat de Engelsclie slagschepen veel sterker zijn dan het daarop volgende schccpstype, waar mede zij in geval van oorlog in strijd zou den komen. Wat dc ten gunste van een fönnagcverlaging tot 10.000 ton aangevoer de onderscheiding tusschen aanvals- cn verdedigingswapens betreft, kan slechts worden gezegd: do cenige definitie, welke te Gcnève algemeen werd goedgekeurd, was deze: een wapen is offensief wanneer men er voor staat cn defensief, wanneer men er achter staat. Een vermindering der tennage van slagschepen tot 10.000 ton zou een aan sporing zijn voor den aanvaller en de ver dedigingskracht van liet aangevallen land ernstig verminderen. In den loop der debatten wees dc kort ge leden bij dc tusschcntijdsche verkiezing in Portsmouth gekozen conservatieve afgc vaardigde admiraal sir Roger Keyes op de noodzakelijkheid van strategische uitbrei ding van Singapore, welke voor een effect rijke ondersteuning van Australië cn Nieuw Zeeland in geval van oorlog onvermijdelijk is. Het Londcnsche vlootvcrdrag vormt een gevaarlijke beperking van de Engelsche vloot. De labour-afgevaardigde Gocks verklaar de te zijn vóór samenwerking tusschen d« Engelsche, Italiaansche cn Fransche vloot. Een liberaal van dc groep-Sarnuel uitte ernstige ongerustheid in verband inet de Fransche duikbootvloot. Frankrijk heeft 1650 vliegtuigen, die tezamen met de Fran sche duikbooten den Engelschen handel in liet Kanaal kunnen stilleggen. Frankrijks macht schijnt tc steunen op onderzeeërs, vliegtuigen cn den Volkenbond. Londen, 12 Maart. (V. D.) Dc v.ootbc- grooting is door het Lagerhuis aangenomen a Londen, 13 Maart (V.D.) Als laatste spreker bij het vlootdebat in liet Lagerhuis, sprak dc parlementaire secretaris der admi raliteit lord Stanley. Hij verklaarde, dat dc Britsche vlootvoorstcllcn geen provocatie tegenover cenig ander land bcteokonen, doch een belangrijke bijdrage waren tot de veiligheid van Engeland. Zooals reeds werd gemeld, werd vervolgens de voorgestelde, bcgrootingspost voor dc Britsche vloot goed gekeurd. DIT BLAD HEEFT EBN DAGELIJ KSCHi GECONTROLEERDE OPLAAG VAN aanslag op moskee. Sofia, 12 Maart. (V. D.) In den nacht op Maandag heeft een onbekend gebleven man in het plaatsje Koeklen (Zuid-Bulgarije), een handgranaat in een moskee geworpen Er werd slechts aanzienlijke stoffelijke 6chade aangericht, aangezien zich geen per 6onen in het kerkgebouw bevonden. communistische organisatie ontdekt. Boedapest, 12 Maart. (V. D.) De poli tieke afdecling der politie is een nieuwe organisatie van communisten op het spoor gekomen, welke over het geheelc land ver spreid is. Tot nu toe zijn twintig personen in hechtenis genomen, meestal jongelieden van 18 tot 25 jaren, waarbij eenige studen ten. Zij zouden voornemens zijn geweest op 21 Maart, den loden verjaardag der uitroe ping van het roode bewind in Hongarije, een omwcntelingsactic in te leiden. binnenland. Voortzetiing der Onnes-zaak voor de Am- sterdamsche rechtbank. (Tweede Blad, pag. 2). stadsnieuws. Nieuwe directeur van de Rijschool. (Eerste Blad, pag. 3). Verdachte van diefstal van een geldkistje uit een café voor de rechtbank. (Eerste Blad, pag. 3). Dr. Scheurcr spreekt voor Patrimonium o\cr „Bedrijfsorganisatie." (Eerste Blad, pag. 3). Dc zwemgclegenheid bij Randenbroek (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. X. M I. te Dd Bilt. Hoogste barometerstand 757.2 te Jan Mayen. Laagste barometerstand 732.0 tc Valentia. Verwachting: Matige, tijdelijke wellicht toenemende Zuidelijke tot Oostelijke wind, tijdelijk opklarend, later waarschijnlijk regen, aanvankelijk zachter. De vorige depressie trekt langzaam Xoord-öóstwaarts. De nieuwe op den Oceaan nam in beteekenis toe en geeft bij Ierland, waai' dc barometer rced6 nabij 730 m.M. is, een daling van 7 m.M. in drie uur, welke daling vooral in Zuid-Oostelijke rich-< ting schijnt te trekken. In het Kanaal bc- gint het uit, het Zuid-Oosten te stormen, el ders is de windkracht over het algemeen af" genomen. De vorst is op IJsland, in Zuid" Scandinavië cn Oost-Duitschland afgeno men, in Noord-Scandinavië toegenomen en in Schotland cn Engeland opnieuw ver schenen. Op het vasteland kwam in onze omge ving mist voor, welke echter spoedig voor opklaring zal wijken. De nieuwe depressie zal daarna weer tocnemcnden wind en be wolking brengen cn waarschijnlijk later weer regen, aanvankelijk met iets zachter weer. LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Van alle modellen uit het Modeblad „ELITE" hebben wij dc knippatronen in voorraad. Prijs 40 a 65 cent Bij aankoop van stoffen boven zeker bedrag GRATIS. De kleine CHALLEN VLEUGEL M. 1.29 lang, mahonie of zwart kost slechts f 795. ARNH.STRAAT. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hote! Monopole

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1