DE VROUWE DER BARMHARTIGHEID DE EEMLANDEQ 4000 EXEMPLAREN Licht op L J. LUYCX ZOON Donderdag 22 Maart 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. <2° Bureau: Arnhemschepoortwal 2a In hare vriendelijke lieve oogen trilde de moederlijke bezorgdheid voor lijdende menschen WOORDEN, DIE SPREKEN. DE BIJZETTING TE DELFT DE EERSTE KAMER WEER BIJEEN Tel. 17SS /t Passagiers verzekerd 8 ct. per K.M. Tel. 1788 ROUWBEKLAG DER TWEEDE KAMER 32 e Jaargang No. 223 6 uur 44 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook'snachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 maamlcD vo°' Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken' I 0.17'/». Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0-05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEH van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Liefdadlghelds-advertcntién voorde helft vbd den prijs. - Kleine Advertentiftn „KÊITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent! elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Natuurlijk heeft dc geheele Nederlandsche pei*s zich heijvard om in war ingestemde ar tikelcn H.M. de Koningin Moeder te herden ken, wier dood on*, tolk in rouw brengt. Het heengaan van deze edele verschijning heeft oprechte woorden van deelneming en groote piëteit uitgelokt in do pers van de meest uitecnloopendc richting Wij vol fctaari met, inplaats van een uitvoerig pers overzicht, uit dc voornaamste dagbladen in het binnenland en ook uit enkele buiten landsche kranten telkens één zin te licli ten, die ons het mee6t trof. ,,De gedachtenis aan Haar zal voortleven als aan eene van de allernobelste vrouwen, die aan dc geschiedenis van ons vaderland hebben deel gehad cn daaraan hebben rich ting gegeven."' (N. R. CO „Zij vva6 onder ons rondgaande cn goed doende vijf-en-vijftig jaren lang." (Alg. IIbid.) „Zij trok zich terug juist zóóver, als Zij dit doen moe6t; ver genoeg om niemand in den weg te staan en toch niet zóó vei', dat Zij alle contact met het volk verloor.'' (Maasbode). „Terwijl overal ter wereld de tronen wan kelden, heeft het Nederlandsche volk geen oogenblik nagelaten, met diepe sympathie en liefde cp te zien tot deze Moeder des Volks." (Telegraaf). „Een vrouw, waarvan men kan zeggen, dat het een vob.-écohf moet zijn geweest haar tot moeder te hebben gebod." (Met Volk). „Door Haai- nobel voorbeeld cn door Haar offerzin is Zij geworden onze Koningin- Moeder van Barmhartigheid." (Het Vaderland). „Dienende ging Zij door de wereld cn offerde 1-Iaar leven aan de natie, waaraan God Haar verbonden had." (De Nederlander.). „Haar leven werd omstraald door den zachten glans der liefde." (De Standaard). „Uit heel Haar persoon straalde een rus tige waardigheid en een eenvoudige voor naamheid." (Dagbl. van Noord-Brabant).. „Het zal moeilijk zijn in de geschiedenis een vorstin aan te wijzen, die zich zelf zoo volkomen ondergeschikt heeft gemaakt aan betgeen vorstenplicht van vorsten eischt." (De Roterdarnmer). „In onze nationale beschavingsgeschiede nis zal deze Vrouw have plaats hebben als een groote figuur, als het verwerkelijkt ideaal van teeder-sterke lieve majesteit, van diep Christelijk denken en charitatief voelen, van hoogibeziclde en waarlijk ziel kundige moederlijke liefde en waardigheid." (Het Centrum). „Het Moederschap behoort tot het schoon ste des levens. Wij hebben het in dc Ko ningin-Moeder ges iblimeerd gezien in een waardigheid en eenvoud, die ons allen trof fen als ware Majesteit." (Haarlem's Dagblad.) „Men dacht zich het Koninklijk Gezin niet zonder de eerbiedwaardige figuur der Koningin-Moeder, van welke wij zeker wa ren, dat Zij geen invloed oefenen kon en 'geoefend heeft, dan ten goede, cn de op rechtheid en levendigheid van onzen rouw rijn geövcnredigd aan deze onze welge gronde overtuiging." (Prof. Colenbrander in Leidsch Dagblad). „Voor vele tientallen jaren heeft Zij ons de rust en het zelfvertrouwen gegeven, wel ke ons altijd, maar zeker in dezen tijd zoo goed van pas kom m." (Opr. Haarl. Crt.) „Allen herdenken wij Haar als de lieve, fijnbesnaarde, Hooge Vrouwe, wier schoon heid, liefdadigheid en zachte goedheid Haar In Engeland den naam deden verwerven van „the loveliest lady of Europe". (Prov. Gron. Crt.) „Dat ondanks een zeer sterke ontwikke ling van republikeinsche 6troomingen het gezag van en de sympathie voor ons Vor- ttenhuis buiten kijf zijn gestegen, is zeer zeker mefle voor een groot deel aan haar harten-veroverende persoonlijkheid te dan ken geweest." (Leeuwarder Crt.) ..Zij bleek een van de populairste souve- reinen van Europa (Evening Standard). „Sedert liet overlijden van haar echtge noot, heeft Nederland meer dan de meeste Europeesche landen vrede en welvaart ge noten." (Daily Telegraph). „Heel haar leven heeft do ontslapene ge wijd aan vier taken die van Koningin, van Moeder, van Regentes cn ten slotte van Koningin Moeder en Zij bewees daarin een diepen adel van gevoel en groote verheven heid van b!ik en een onuitsprekelijke mild dadigheid (Petit Journal). „Maar wijsheid en eenvoud, zoomede haar weldadigheidszin, hebben haar dc toegene genheid van het volk geschonken." (Deutsche Mig. Zeitung). „Aan Haar is het hoofdzakelijk te dan ken, dat in Holland lot nu toe een Duitsch vriendschappelijke s'emming heerscht." (Voss. Zeitung). „Emma beteekent in Nieuw-Duitsch: de „Groote". Niet het volbrengen van „groole' daden, zooals een heroïsche tijd zp verlangt, is haar gegeven geweest, maar toch zal Zij de Duitsche, dezen cere titel in dé Holland 6oho geschiedenis met alle recht kunnen opeischen." (Ivoln. Ztg.) Naar wij vernemen zal hedenmiddag een bespreking plaats hebben tusschen de ver schillende militaire autoriteiten cn hof dignitarissen, om verschillende bijzonder lieden betreffende de overbrenging naar Delft en dc bijzetting van het stoffelijk overschot van II. M. de Koningin-Moeder te regelen. Een plan inzake het militair eerbetoon, dat bij deze gelegenheid zal wor den gebracht, is reeds vastgesteld en zal aan II. M. de Koningin ter goedkeuring worden voorgelegd. Zoodra II. M. zich met dit ontwerp heeft vereenigd, zullen de daartoe aangewezen autoriteiten de uilvoc ring ter hand nemen. Dc militaire autoriteit, die met dc leiding van dat gedeelte der plechtigheid wordt belast, is de gouverneur der residentie. Naar ons voorts ter oore kwam. zullen vertegenwoordigende detachementen van het geheele Nederlandsche leger aan de plechtigheid op Dinsdag a.s deelnemen Ook de zeemacht zal vertegenwoordigd zijn. Voorzoover de troepen der verschillende wapens niet in den stoet mede zullen gaan, zullen zij gebruikt worden voor afzetting van den weg, welke de rouwstoet zal vol gen. In verband met de regeling van de plech tigheid der bijzetting van het stoffelijk overschot van wijlen dc Koningin-Moeder, hebben wij heden een onderhoud gehad met den commissaris van politie te Delft. Uit den aard konden dc mcdcdeelingcn nog slechts een vrij voorloopig karakter dra gen, omdat de volledige regeling nog niet bekend is. Vast staat evenwel dat 's mor ens om 11 uur de stoet uit Den ITaag zal vertrekken en verwacht wordt, dat deze tusschen 2 en 3 uur te Delft zal arrivee- ron. Do stoet zal vanaf de Hoornbrug te Rijswijk den nieuwen verkeersweg volgen naar Delft en -hier „de koninklijke weg", ii.I. het Noordeinde, Oude Delft. Nicuw- straat cn zoo de markt bereiken. De spoorwegen zullen extra treinen in leggen. in verband waarmede ook aan het station te Delft uitgebreide maatregelen door de politie zullen worden getroffen. DEFILE VOOR HET STOFFELIJK OVERSCHOT. Op last van H.M. do Koningin laat de .waarnemend grootmeester van H.M de Koningin Moeder be kend ma'keii dat a.s. Vrijdag vanaf 9 uur voormiddag tot 6 uur namid dag gelegenheid zal zijn om een laafsten groet te brengen aan het stoffelijk overschot van H.M. de Ko ningin-Moeder, dat daartoe iri ge sloten kist in de vestibule met opengeslagen deur van het paleis zal worden geplaatst. Vergadering van 21 Maart 198L Geopend 11 uur. Voorzitter mr. W. L. baron de Vos van S leen wijk. Adres van rouwbeklag. De Voorzitter deelt niQdc, dat tot léden van de commissie van redactie voor liet ontwerp adres van rouwbeklag n. a. v de Kon.' Boodschapbetreffende het over lijden van H. M, de Koningin Moeder zijn benoemd de heeren de .Tong (r.k.>, van Cil lers (a.r.), v. d Iloeven (c.h.), Fock (lib.) en Hermans (s.cL). De Kamer gaat in de afdeelingen tot on (ici'zoek van het congcpt-adres dat inmid cieis ter tafel is gebracht. Na heropening der vergadering wordt l et adres z. h. st. \nslgcsteld De vergadering .wordt 11.10 uur gesloten. Het adres van rouwbeklag van de Eerste Kamer aan dc Koningin luidt: Mevrouw, Dc Eerste Kamer der Staten Generaal heeft met diepe ontroering kei.nis genomen van het overlijden van II. M. do Koningin- Moeder. Van ganscher harte deelt de Kamer in de smart, welke Uwe Majesteit cn Haar huis vervult. De Kamer bidt Uwer Majcs tëit in deze beproeving Godes heilige bij stand toe. TELEGRAM &ATICNAAL -EERSTEL. Het Verbond voor Nationaal Herstel heeft het volgende telegram aan H.M. de' Koningin gezonden: „Met innige droefheid 's het Verbond voor Nationaal Herstel vervuld dpor het groote verlies, hetwelk liet Koninklijk Huis en ons vólk hebben geleden, en liet wcnscht cerbicdiglijk Ilare Majesteit alle kracht' toefan deze droeve dagen en Maar moeilijke umk. Get. Swart, voorzitter'. Voorts zijn alle openbare en Iniishoude lijke vergaderingen van het Verbond voor den tijd van twee weken afgelast. Aan den vcoravond der be grafenis. De Raad van Ministers richt zich tot dc onderscheidene godsdienstige gezindten in ons land met het verzoek to willen bevor deren, dat op den vooravond van de be vrafeni» van H.M. de Koninein Moeder ui de kerkgebouwen een ure des gedenkens worde gehouden. De acte van overlijden. De acte van het overlijden van H.M. de Koningin Moeder zal heden in den loop van den dag ten Sladhuize te 's Gravenha ge worden opg-maakt Dit zal geschieden door den minister van Justitie. Mr. van Schaik. ten overstaan van een nog nader aan te wijzen ambtenaar van den Burger lijken Stand en in tegenwoordigheid van den minister-president, di. Colijn. Vaste standplaats naast het tramstation. De Tweede Kamer zal a.s. Woensdag om 11 Uur' fn openbare vergadering de thans op de agenda 6taande onderwerpen behan delen behalve het wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van de winkelsluitingswet. Het adres van rouw-beklag aan de ko ningin wordt zonder debat en z.h.st. goed gekeurd, het adres luidt als volgt: Majesteit:- Met ontroering heeft de Tweede Kamer der staten generaal de mededeeling ont vangen van het overlijden van Uwe bemin de moeder. Diep bewogen deelt zij-in de droefheid van het koninklijk gezin. Bij deze groote beproeving gedenkt de natie vol er kentelijkheid al wat de overledene gedu rende meer dan een halve eeuw voor haar is geweest, cn de liefderijke zorgen, waar mede zij a!s eebtgenoote, moeder en groot moeder het vorstenhuis heeft omringd, in haar verheven leven van de staat, in haar medeleven met de nooden van het volk. 'n .zijn dankbaarheid cn in zijn rouw is '.iet Nederlandsche volk zich meer dan ooit van z;jn eenheid en van zijn verbondenheid met Uw huis bewust. Aan den troost die Uwe majesteit vindt in dc aanvaarding van Gods al wijs beste], pare zich die der zeker heid dat uw volk met U treurt. De vergadering werd daarna gesloten. Dagerder van den Minister van Defensie. Bij dagorder van 20 Maart heeft de Mi uister van Defensie liet vólgende meclogc- ll-ool-ctt *,lli 'kw fjt mij met groot leedwezen van den treurigen plicht ter kennis van dc ".nninklijke landmacht tc brengén,' dat onze beminde Koningin-Moeder is overleden. II. M. ontsliep in HoogstDerzelyer Paleis nnn Jiet Lange Voorbout te 's-Gravcnhage te 7.45. Ons land wordt door bet verscheiden van de Koningin-Moeder, aan wie Neder land zoo groolen dank verschuldigd is, in diepen rouw gedompeld." Deze dagorder, welke met rouwrand ver schenen is, is door de commandanten van regimenten cn korpsen, hoofden van dien- Men en inrichtingen en overeenkomstige autoriteiten persoonlijk ter kenhis ge bracht van het onder dq bevelen van ieder hunner staand personeel, zonder trommel slag, hoorngeschal of muziek. Bij de Koninklijke Marechaussee en dc Politiclrocpcn is deze bekendmaking bri gades-, resp. 'groepsgewijze geschied door den brigade- resn. groepscommandant. PADVINDERS IN ROUW. Het bestuur van de „Padvinders Vereeni- ging Nederiand" heeft in verband met het overlijden van H. M. de Koningin-Moeder besloten rouw aan te nemen voor den tijd van vier weken. De uitvoering ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan der Watergroep op 29 Maart a.s., wordt uitgesteld tot nader te bepalen datum. D/T BLAD HEEF7 EEN DAGELIJ KSCUM GECONTnOLEENDE OPLAAG VAN Een zeldzame familic-opname nit 1903. Voorste rij geheel links Koningin Emma, achterste rij iweode en derde van links Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. BUITENLAND. Noodlottige dynamietontploffing in Joe- go-Slavië. (Derde Blad, pag. 1). Goering door een Fransch blad geïnter viewd. (Tweede Blad, pag. 3.) BINNENLAND. Bij Koningin Emma's dood. (Eerste Blad, pag. 1 en 2). Autobus van den dijk gestort bij Doe- tinchem. (Tweede blad. pag. 1). Wetsontwerp ingediend ter bescherming der schooljeugd tegen besmettingsgevaar. (Tweede Blad, pag. 1.) De nieuwe dienstregeling der Spoorwe gen. (Tweede Blad, pag. 2). UIT DEN OMTREK. Teraardebestelling Jhr. Röell. (Tweede Blad, pag. 2). STADSNIEUWS. Tentoonstelling der Vereeniging Neder- landsch Fabrikaat. (Eerste Blad, pag. 3). Ds. K den Hollander 25 jaar in onze ge meente gevestigd. (Eerste Blad, pag. 3). Medegedeeld door het K. N. M. I. to De Bilt. Hoogste barometerstand 768.9 tc Sarna. Laagste barometerstand 751.3 le Isafjord. Verwachting: Zwakke tot matige Zuide lijke tot Westelijke wind, nevelig tot be trokken of zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. De gebieden van hoogen luchtdruk in h.et Noord-Oosten en Zuid-Westen namen beide in beteekenis toe.' Een krans van ondiepe minima omgeeft een vlak gebied van hoo gen luchtdruk over het vaste land van Europa. In het Westen is dc luchtdruk stijgende. In de omgeving van Groenland ligt een groot depressiegebied rnet diepe minima. Over het geheele waarnemingsge bied zijn de winden zwak tot matig. Ver in het Oosten komen hooge temperaturen voor. In het Westen is de atmosferische temperatuur overal beneden de gemiddelde voor den winter met groote vochtigheid in de o nderste K.M. Op IJsland keerde de vorst terug. De regenval was zeer ver spreid, alleen in de omgeving der de pressie-kernen viel meer dan matige regen. Bij het geringe luchtdruk-verval in onze omgeving is voorloopig geen toeneming van wind te wachten en blijft bet weer koud en nevelig met nu en dan oen weinig regen. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 Het Stoffenhuis CREPE REVERSIBLE MATCREPES CREPE SATIN Unl en Fantasie. Prachtige Dessins. Geweldige Sorteering. Lage prijzen*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1