NIEUWE SEIZOEN DE EEMLANDEU Bmiteelaedsch Overzicht HEROPEND: „De Stichtsche Heuvel" Buitenland AUTODIENST VAN DOORN UTRECHT 4000 EXEMPLAREN Medische Belangrijkste Nieuws Weerbericht L J. UJYCX ZOON ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden voo» Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per T week (met gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.17'/*» PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een Dewusnummef Zaterdag 24 Maart 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a Tel. 1788 Restaurant en Theehuis HUIZE Telef. 1290 Telef. 1290 TER DOOD VEROORDEELD 3 x per dag naar 32e Jaargang No. 225 CHAUFFEURS SPRINGEN UIT DEN BAND Fa.R.v.d. BURG BE W APENIN GSGEHEIMEN ONTHULD 6 uur 48 min. M. Hiermede berichten wij U de Opening van het en noodigen U beleefd tot een bezoek uit. Fa. DUIM-BURGER BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nach ts geopend 1093 Tel. 1830 BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole Binnenland franco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 elke regel meer f 0 25 Ltefdadighelds-advertentlto voof dt helft van den prijs. - Kleine Advertentito „KEITJES bi) vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—Bewijsnummer extra f 0.05 Frankrijk blijft zich kanton tegen de wederbcwapening van Duitschland. Het wenscht een gezamenlijk optreden tegen verdrogs- schenders Enkele dagen geleden liecft Frankrijk het Engelsche ontwapeningsmemorandum be antwoord. Er is van den tekst thans een samenvatting verschenen. De inhoud van 't Franscho document baart geen verras sing cn doet niet bepaald de hoop toene men, dat er van de ontwapening nog Iets, dat naam mag hebben, terecht komt. Sinds Boncour als Fransch minister van buiten- ging dicrzelfdo gemeenschap. De omvang der strafmaatregelen, aldus de meening der Franschen, dient te beantwoorden aan den ernst van de inbreuk op het verdrag. -u,,vuu' jeljjk dit door de contröle aan'tiicht wordt landschc zaken is^ vervangen door Barthou, gebracht. De verdragsluitende partijen be- 1 '■w «l«l> IA fin v-fii-. zijn de Duitscb-Franscbo tocnadcringsmo- gelijkheden op 't gebied der ontwapening nog kleiner geworden liooren daarom op zich té nemen onver wijld de gevolgen eener vordragsschennis te niet te doen door tot de vereischte pres- Op een wijze, die aan duidelijkheid niets siemiddelcn hun toevlucht te nemen, en to wenschcn overlaat, wordt te verstaan wanneer de. schending ontaardt in een aan gegeven, zij het op een correcte en minder vaL dient de solidariteit .een nog nadruk- populairc wijze dan wij ons thans uitdruk- keiijker karakter aan te nemen. Het is dc ken, dat do Duitsche eischen de spuigaten Volkenbond, aldus de conclusie der Fran uitloopcn; te Parijs huldigt men do ziens- schen, die alleen een cóllecticven vredes- wijze. dat het een onredelijk Duitsch stand- waarborg kan bieden; vandaar dat Frank punt is aan den ciêch der eigen herbewa- njk Duitschlands terugkeer naar Genève pening den eisch van ie bewapeningsver- volstrekt noodig acht. mindering der anderen te verbinden, waar- Tot zoover bet Fransche standpunt Men door de veiligheid van deze laatsten in 't ziet uit het bovenstaande, dat de Fransch gedrang- geraakt. Duitsche tegenstellingen van zécr ernstigen aard zijn. Daar Parijs de deur echter niet rnet een luiden smak heóft dichtgegooid, blijft voor Engeland thans de mogelijkheid bestaan om tusschcn Parijs en Berlijn te bemiddelen. Dat is echter ccn uiterst doli cate en ver. van gemakkelijke laak, doch alle hoop behoeft men nog niet te laten varen Dc veiligheid! Dit is het woord, dat Frankrijk bij dag en nacht herhaalt. Het acht een ontwapr-ningscouvcntie alleen dan aanvaardbaar, wanneer het ervan verze kerd is. dat alle staten, die de conventie hebben geleekend, bun militaire macht ter beschikking stellen voor de afstraffing van een kwaadwillige natie, die de overeen komst schendt en een oorlog uitlokt, Uit alles blijkt, dat Frankrijk Duitsch land wantrouwt en deze mogendheid in slaat acht uit den band te springen cn te onzaliger ure tot agressieve handelingen over té gaan. Duitschlands vooraanstaande politici hebben wel fraaie woorden gespro ken. waarin de nadruk wordt gelegd op de vredelievendheid van het derrie rijk, maai de mentaliteit van de bewoners van het derde rijk, die zoo'n groote voorliefde aan den dag leggen voor alles wat militair is, Osnabrück, 21 Maart (II.N.j. De rechtbank heeft, den 26-jarigen Vogl- schmidt, die op 9 Februari te 13ühr een zijn deeld blijft de Franschen. die bovendien nurae- kV "^k'' 'i riek errc -Ie minderen der DuftsChOM zijn, broodbezorger doodgcscholen en va, beangstigen. Volgens vele Kranschrn is er s?Id bel'°ofd hud' l<"' dood voroordc' teeker.cn, die erop wij- Ooit, 22 Maart (V.D.). De arbeider Jo- voor een set Knospe-uit Gimracl is wegens roof f]e? erbeuapend. Trouwens Mussoli- moord ter dood veroordeeld Zijn medo- nn tlLaar?",a"*s °°h rceds. zeer openlijk plichtige, de slagersgezel Adolf Wollny uit <-ff.inSPrG r^C- Z,^n d0 en Schoenau, werd tot levenslange gevange- rüi-oima Icf ln Duitschland voor Frank- nisstraf veroordeeld. Beiden waren in den ecn naci,ltmer«*ie. Zij kunnen deze niet nacht op den 15 November de winkel van anders beschouwen dan als een vermomd de kruidenierster F.lse Weinert in Frey ?n de berekening van het han binnengedrongen. Toen de vrouw hen n U' SC ',*1 ?.e te stane aantal man- daarbij verraste, werd zij door Knospc met pPen WI ,c'0 z\i ook deze z.g. para- vuistslagen zoodanig bewerkt, dat zij militaire organisaties geenszins buiten be- spoedig daarna overleed, schouwing laten. In elk geval verlangt Moskou, 22 Maart (V.D.). Naar het te legraafagentschap üer sovjetunie meldt, zijn heden een machinist en een dienst doend stationschef ter dood veroordeeld Zij waren er van beschuldigd een spoor wegramp te hebben veroorzaakt. Vijf au VOGELMUUR. Bii dc Vogelrauur moet men niet denken aan een muur met vogels: wc bedoelen ei een plant niee en wel één van dc meest al gemeen voorkomende. Hel is een zoo goed als onuitroeibaar onkruid, dat ook wel Muur of Murik wordt genoemd, doch, om dat vogels er zoo belust op zijn, ook Vogel muur heet, wetenschappelijk bekend als ■stellaria media. Het is een zeer onaanzien lijk platje, zooieU als gras of brandnetel ei dus niet erg in tel. Misschien veel meer ver- wenscht dan geprezen, want het is een erg lastig onkruid in den tuin, vooral daarom, omdat hét juist niet zoo heel lastig lijkt Maar dat is slechts schijn. Al wie zich wel eens min of meer intensief raet het schoon houden van een tuin bemoeit, weel dat wel Vogelmuur neemt den schijn aan van' ge makkelijk te worden verwijderd, doch meestal blijft een stukje stengel zitten, dat spoedig weer vroolijk uitgroeit, wat zelfs hel geval is met kléine stukjes, die maar even met een lid de aarde raken. En dan zijn er nog de honderden zaadjes! Echter, het Was niet om op Stellaria me dia af te geven, dat er ik over begon, al liikt dit wèl zoo. ik wou u opwekken er :n deze dagen eens nauwkeurig acht op f.-» geven, vooral op de bloempjes, want het bloeit nu- eigenlijk bloeit liet zoowat altiid. En als een degelijk lid der Sterremuur- familie behoort het in elk bloempic tien meeldraden te presenteeren. Maar «au de degelijkheid van zijn lidmaatschap schijnt J nogal wat te mankeeren. Want hue vaak ge ook telt, tot tien komt ge zelden of nooit Vaak niet verder dan tot drie. Ja, soma «ug niet eens! Het gebeurt wel. dat er maai èèn meeldraad is en d»e heeft soms rcia' een halven belmknop. Nog erger: ook die halve meeldraad ontbreekt soms tn dan is het bloempje vrouwelijk £cwo'.dcn. ln de „Levende Natuur" van dez': maand schrijft Dr. Thijsse, dat we in Maart Vogel muurbloempjes kunnen vinden met lien meeldraden. Zi,e daar moet ge nu eens naar kijken. Op een zonnigen Maartdag dan. Succes! A. JOMAN. ZUIDSINGEL G6-67 Tel. 1118 401 Passagiers verzekerd DIT BLAD HEET! EEN DAGELIJKSCBt GECONTROLEERDE OPLAAG VAN 6 ct. per K.M. Tel. 1788| Vaste standplaats naast het tramstation. Zondag hebben dienst de doktoren Batenburg, Utrechtscheweg 18; Tel. 448. Linschoten, Soesterweg 329; TeL 112. Plomp, Regentesselaan 15; Tel. 1359. Zondag en de geheelc week 's nachts heeft dionst de apotheek van dc firma lok, Langestraat 74; Tel. 165. Nieuwe ongeregeldheden te New=Y ork BINNENLAND. Naar schatting hebben 60.000 personen (aan het défilé voor het stoffelijk overschot der Koningin Moeder deelgenomen. Bi- zonderheden over de bijzettingsplechtig heid op Dinsdag a.s. (Derde Blad, pag. 1). STADSNIEUWS. Jaarvergadering van Het Roode Kruis, (Eerste Blad, pag. 2.) Lezing van Dra Lamour over Raphael |voor Geloof cn Wetenschap. (Eerste Blad, pag. S-) Voordracht van Mr Arthur Reade voor dc English Association. (Eerste Blad, pag. 3) N e w-Y o r k, 22 Maart (V.D.). Ook heden fs het in de stad tot heftigo botsingen ge komen rnet de stakende chauffeurs. Onge veer 500 stakers hielden een optocht, die zich over het benedenstuk van de Broad way naar de City Hall begaf. Politieagen ten, die den stoet wilden ontbinden, wei den aangevallen cn teruggedreven. De sta kers verwoestten ongeveer 50 taxi's, welker chauffeurs zich niet bij de stakingsbewe ging hadden aangesloten. Voor een deel werden de. wagens in brand gostoken. De werkwillige chauffeurs werden zoo mis- Naar waarnemingen verricht in den mor- handeld, dat zij bloedend cn bewusteloos ?on van Zi Maort. Medegedeeld door het bleven liggen, liet verkeer op dt Broad- Kon Ncd Mct Ins( (o Do Bm wny ligt bijna geheel stil. Hoogste barometerstand 769.3 te Dantzig Andere groepen stakers trokken naar de en Memc] Times Square en de centrale stations om Laagste barometerstand 716.5 tc Jan in de schouwburgwijk het na het einde der Maycö voorstellingen druk wordende verkeer stop Verwachting: Zwakke veranderlijke wind, te zetten. Dc straten, waar dc stakers zijn nevtlig tot zwaar of Ualf bewolkt, weinig doorgeUükkcArrWen öp slagvelden of geen neerslag. Frankrijk, dat naar den aard en het karak ter dezer formatie*» een nauwgezet onder zoek wordt ingesteld. Een onverdragelijken toestand achten de Franschen het verder, dat Duitschland de breuk met Genève niet ongedaan maakt. .-FJ- Zij stellen als eisch. dat Duitschland weer dere beklaagden werden to vnj 11 s- lid wordt, van den Volkenbond cn weer op- *en vau verschillenden uui genomen wordt in do gemeenschap dei- naties, teneinde zoodoende ertoe bij te dra gen. dat er aan de verstoring van 't Euro- peescbe ovenwicht een einde komt. Uitvoerig staat de Fransche regeering in haar antwoord aan Engeland ook stil bij don aard der Fransche militaire organisa- spoorwegongelukken Re val, 22 Maart (V.D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat de procureur-generaal, Akoelof, die tegelijkertijd plaatsvervanger is van den voorzitter der Gepeoe, een tele gram heeft gezonden aan alle ambtenaren van het O.M., waarin hij opwekt nauwkeu rig de oorzaken en redenen te onderzoe ken, welke hebben geleid tot de jongste tégen gew eten- tie, die, wanneer men Parijs rnag gelooven. oen volkomen defensief karakter draagt. Om dit bewijzen, wordt er de aandacht op gevestigd, dat Frankrijk in dc jaren 1930—1932 zich het eene offer na het an dore heeft getroost: inkrimping van den diensttijd der sbldatm, vermindering der legerdivisies, verlaging zijner effectieven en besnoeiing der begrootingen voor natio nale verdediging. Zelfs wil Frankrijk nog verder gaan. wanneer dc andere landen op zich nemen het beginsel cener effeclièvc voderzijdsche hulpverleening te aanvaar den. M. a. w.ï Frankrijk verlangt ook spe ciaal van Engeland waarborgen, dat het, onder alle omstandigheden, wanneer Frank rijk mocht worden overrompeld, in mili tair opzicht door Groot-Britannic afdoende zal worden gesteund. Van de verwezenlijking der Duitsche rechtsgelijkheid in dezen zin. dat Duitsch land herbewapent, d. w. z. terstond de be schikking krijgt over een leger van 300.000 man met het daarbij behoorend oorlogs materiaal, terwijl de andere staten tegelij kertijd hun weermacht moeten verzwak ken, wil Parijs niets weten, daar dit zou in druischen tegen den geest van het hand vest van den Volkenbond en tevens in strijd zou zijn met de beginselen, die de basis vormden der ontwapeningsconferentie. Ondertusschen blijft de belangrijkste pas sage van de Fransche nota. die. waarin be toogd wordt, dat het noodzakelijk is de schending van een verplichting, aanvaard ten aanzien van een internationale ge meenschap, te beschouwen als een bedrei- looze spoorwegemployés als afschrikwek kend voorbeeld te doodstraf to eischen Akoelof verklaart, dat slechts zeer stren ge maatregelen het gemis aan discipline kunnen opheffen. DE DUITSCHE BEGROOTING. Berlijn, 23 Maart. (H.NJ Hot rijk^ka- b-jiet heeft giste-cn in een ziting. die ruin 4 uur duurde, do begrooting vostgesteïd. Deze sluif in ontvangsten en uitgaven met e-»n bedrag van 6.1 milliard mark 'eineCHALLEN VLEUGEL M. 1.29 lang, mahonie ol zwart kost slechts f 795. ARNH.STRAAT. VERVUILING VAN ZEEWATER DOOR OLIE. Londen, 22 Maart (V.D.). Do Engelschi» regeering heeft een briefwisseling gevoerd met andere .zeevarende mogendheden over het vraagstuk rler vervuiling van zeewater en kustwateren door het lossen van olie door de schepen en de schade, die daar door wordt toegebracht aan vogel- en vischstand. Simon heeft -thans, in bet La gerhuis medegedeeld, dat het resultaat der ontvangen antwoorden is, dat de Engelsche regecring de andere mogendheden op de hoogte stelt van haar plannen tot het naar voren brengon van deze kwestie op de eerstvolgende z.itting van den Volkenbonds raad. Londen, 22 Maart (V.D.) De Daily Te legrapb meldL dat een met buitengewone zorg bewaakt vlootbewapeningsgnliPim out huid is door een Duitsch blad, 'dat be NChouwJ wordt als liet officieel? orgaan van de Berlljnsche admiraliteit Het be treft hier een nieuw luchfafwe.erkanon welks bestaan tot dusverre geheim werd jeh luden en waarover ge-pnikon werd on Ier de aanduiding „multiple pompom Dit geschut zou in staat zijn 1000 schoten oer minuut te lossen. -Ken ïtaliaanseh Menstblad geeft nok vertrouwelijke bij zonderheden over de laatste sloepbewapeningen. HET LUCHTPOSTVERVOER IN AMERIKA. De ingediende trokken. Washington, 22 Maart. (V.D.) De re geering heeft de wet op het luchtpostver vo 'i-, waarop zaovcel kritiek was geoefend, ingetrokken. Onmiddellijk is aangevangen met het ontwerpen \an ccr nieuwe wet om tegemoet te komen aan de kritiek, die door ecnige beroemde vliegers op do oor spronkelijke wet werd uitgeoefend. De commissie voor postaangelegenheden uit het Huis kiurde na het hooren van den afgetreden brigade-generasl William Mitchell de wet af en verklaarde, dat de ontwikkeling van de luchtvaart in Ame rika verre ten achter staat bij die in Europa, omdat de handelsluchtvaart „zich I bevindt in handen van de bende, die de lucht mail contracten kreeg Medegedeeld door het Kon. Ned. Mc^ Instituut te De Bilt, De depressie en het gebied van hooger» luchtdruk in het Noordoosten zijn geheel verdwenen. De hoogo druk in het Zuidwesten heeft zich met die over Oo9t-Europa vereenigd tot een langgerekten rug van boogen lucht druk van het Kanaal tot over de rand staten. Ver in het Noorden ligt nog de depressie die gistermorgen ten Noorden van IJsland lag. In het Zuiden ligt een vlakke depressie in het westelijk deel der Middellandscho Zee en de Oostkust van Spanje. In West- en Centraal Europa heerscht al- lerwegc nevelig en mistig weer met tot hoog in dc atmosfeer zeer zwakke luchtbe- Britsche weging en iets hoogere temperaturen dan de laatste dagen. Behoudens ver in het Noord-Westen is overal een neiging tot zachter weer, hoe wel nog met weinig opklaring en nog op i'clo plaatsen lichten neerslag. Ook bij ons is dus zachter weer te wachten, echter nog wet inge- steeds bewolkt, terwijl de kans op een wei nig neerslag nog niet uilgesloten blijft. Amersfoort, datum postmerk Arnhemscheweg 26 Telefoon 964 Hoogachtend, Dames-Confectie LANGESTRAAT 43-51 TELEFOON 190 HET STOFFENHUIS. Ook voor kinderen en bakvischjes hebben wij goedkoope stofjes en patronen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1