4000 EXEMPLAREN DE EEMLANDÊU Woensdag 28 Maart 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 228 DE JUWEELEN VAN STAVISKY Honderden slachtoffers te Hakodate Tel. 1788 V' ONRUSTIG SPANJE 6 uur 53 min. ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE HiC. B0VÉE KAMP 41 L J. LUVOX ZOON Fa.R.v. d. BURG AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden vooi Amersfoort 2.10. per maand 0.75. per week (met gratis verzekering tegen oogelukleen1 I 0.17'/t. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer elke regel meer f0 25 Llefdadlghelds-advertent'.ën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 Partij en leger in de sovjetunie. Be Russische militairen wer den hoe langer hoe meer nit den arbeidersstand gerecru- lecrd De ovaties voor den Russische» \olks commissaris voor oorlog, Worosjilof. op het partijcongres, de -grooto parade van het Moskousche garnizoen en de hoofdartike len. die in de sovjetpers zijn verschenen verzinnebeelden de nauwe betrekkingen tusschen de lieer schendc partij en het roode leger alsmede „den bolsjewistische!) geest' ilcr sovjet-weer fi, -I macht i,r I)e partij liccfi door jtf - j? omvangrijke maatrcr celen ervoor gezorgd, aat haar invloed in hét roode leger nog steviger is gefun deerd dan tol dusver Het aantal manschap pen van T roode leger dat uit arbcidcrskrin gen is voortgekomen en dat op 1 Jan. 1930 nog 31.2 procent bedroeg (tegenover 57.0 procent boeren), was op 1 Jan. 1034 gestegen tot 45.8 procent, terwijl het,aantal boeren achteruitging tot 42.5 procent. Voor den eereten keer derhalve overtreft in het oovjetleger het percentage arbeiders dat der boeren. Tot de „proletariseering van höt roode lc gcr" is men overgedaan, teneinde do poli tieke betrouwbaarheid van het leger te doen toenemen. Meermalen toch is gebleken, dat de stemming der boeren dikwijls op een wijze, die voor hot hecrschcnd régime nu niet bepaald gunstig was te noemen, haar weerspiegeling vond in de stemming der roode soldaten Tegelijkertijd is het aantal communisten in liet leger in niet onbelangrijke mate ge stegen. Op 1 'Jan. 1934 omhelsde 25.0. procent vim hen, die deel uitmaken van het leger het communisme (15J)-procont op 1 Jan 1930); Voor. de communistische jcugdbonders waren de cijfers onderscheidenlijk 23,9 en 18,4, waaruit volgt, dat bijna de belft van Jïct roode leger (40,5 procent), thans Uit com munisten bestaat. Met trot6 heeft de volks commissaris (minister) voor oorlog op den partijdag het feit gereleveerd, dat do leger- communistcn vooral blijken hebben gegeven van hun betrouwbaarheid. Terwijl in den loop der „partijzuivering" bij de „burger lijkc" partijorganisaties tot dusver 17 pro cent der leden zijn uitgesloten en G.3 pro cent zijn gedegradeerd tot z.g. „sympathi seerenden". waren deze cijfers hij het roode leger respectievelijk 6lcchts 4.3 en 2ii Aan gegevens, verstrekt door den Mós kouschen berichtgever der Ncuc Ziircher Zcitung, ontlecnen wij nog. dat van de offi eieren, die bij het roode leger dienen, op 1 Juni 1933 en 67,8 procent communisten wa ren en 4 procent eommunistischo jcugd bonders, legenov'er 52,5 en 4.1 procent, op 1 laii. 1930. Bij de z.g. speciale troepen is liet percentage communisten buitengewoon hoog. Bij de tankafdeelingen zijn 816 pro cent der officieren en manschappen commu nistcn en 2.7 procent jeugdbonders; bij de militaire luchtvloot zijn de cijfers 75.7 en 8.9 procent. In dc krijgsscholen bchooren tegenwoordig 73 procent tot. de communis- h-n en 19 procent lot de jcugdbonders Bij de gifgaskfcleclingcn, spoorwegtroepen, pio uiers 'enz. kan men een. ecndcren toestand vaststellen. Het politieke bestuur van hei roode léger is binnen het leader van de rcor ganisatie der partij tot een „militairen sec tor'' van het centraal comité der partij ge maakt, waardoor de politieke en partijpoli tiefce' beïnvloeding der soldaten rechtstreeks van de partijleiding kan uitgaan. (Jrootc aandacht wordt eveneens besteed aan de verhooging van het ontwikko'ings pcii der officieren. Van de opperofficicrcn die deel uitmaken van het leger der sov/ri- uiiic, hebben 7S.9 procent militaire aende mies afgeloojien, van de hoofdofficieren 84.2 procent, waarbij nog 42.7 procent kornen die krijgsscholen bobben bezochi. Van de subalterne officieren bezitten 81.4 procent krijgssclioolontwikkelius. Het aan tal militaire aciylemi.es, krijgsscholen, spe ciale cursussen enz. is in'belangrijke mate toegenomen. Alle officieren, die middelbare of 'lióogeschölon niet tot hel einde toe heb ben nfgeloopon, zullen eerlang in de gek» geilheid worden gesteld dc schade'in te ha len. Een door Moskousclic geleerden ge- 6tichtte „cDltuuriiniversitcii vail t roode leger' zal ervoor' zorgen, dat. de roode be velhebbers volledig, ojj dc hoogte zullen ko men, wat do wetenschap en techniek der gcheclc wereld hebben bereikt. Ook staan voordrachten op 't* gebied* van techniek, ge schiedenis. kunst en letterkunde op liet pro gramma. Het meeste gewicht wordt inmid dels gehecht aan dc technische opleiding der officieren. In de eerste plaats is het er om te dor/i een spoorwegtroep in 't leven te roepen, die op een buitengewoon hoog peil staat. Engelsche danseres bij de /aak betrokken Londen, 26 Muart. (V D.j liet onder zoek van de politic inzake de beleening van juwcelcn van Stavisky k* Londen* wordt m vollen omvang voortgezet Vandaag is liet gclui.l dé geheimzinnige Engclsche danse res op te sporen, welke in verband wordt gebracht met do beleening dei' juweelen. Met bleek te zijn miss Cèlia Nono. rlio vroe ger optrad in het variété" van Stavisky te Parijs èri die op het oogenblik een engage ment in het café Anglais Ie Londen licoft. De 23-jarige miss-Nono zou in relatie heb ben gestaan met den secretaris van Sta visky. Romagnino. Maandagavond is zij gen boord door den inspecteur van Scotland Yard, Lander, en een door de Sürcló Géné rale naar Londen gezonden Franschen detective. Toch miss Nono door een ropor ter de vraag werd gesteld, of zij Romagnino heeft gekend en do juweelen heeft beleend, weigerde zij te antwoorden. De Franschc juw eelenexpert Seror heeft inlusschcn dc te Londen gevonden juweelen ter waarde van 7000 pond onderzocht en er foto's, van ge zonden naar Parijs. Het onderzoek, dat wordt voortgezet, heeft ten doel na te gaan, of ook de ahdere juweelen van Stavisky thans in Lngeland zijn Parijs, 26 Maart. (II.N.) Bij de moedor van Iluinnaux heeft oen huiszoeking plaats gehad, waarbij een koffer in beslag is ge nomen. Hainnuux heeft zich, zooals be kend, nadat hij korten lijd verdwenen was, vrijwillig bij de politic aangemeld Volgens Ln Journal heeft liet onderzoek van zijn bagage aangetoond, dat hij een reis naar Engeland hoeft gèma'akl Een onverbeterlijke vechtjas. Parijs. 20 Maart. (V.D.) De gcpciision- neerdc generaal Borill de Fotiïtou werd Ma'andajT' geboord dóór dén rcclfler van instructie. Hij wordt beschuldigd van on geoorloofde beïnvloeding. Fourtou heeft in vcFöchéld'ene ondernemingen van Sta visky een luidende rol .gespeeld Toen nu het verhoor ccnige persfotografen hem op de binnenplaats vart het Palels \an Justi tic wilden kieken, werd de generaal zoo woedend, dat luj op hen in rende en. één hunner een vuistslag toediende Zijn slachtoffer werd tegen den grond gesla gen. De woedende generaal is terstond door den ordedienst van het Palcis in ar rest gesteld JAPANSCHE SPIONNEN TE SINGAPORE? T o k i o, 20 Maart. (V. D.) Het ministerie an buitcnlandschc zaken ontkent catego risch liet bericht der Daily Express, vol gens'hetwelk .lapaiisclie spionnen te Singa pore zouden hebben gewerkt en dat Japan van plan zou zijn in Burma een vlootbasiS in le richten. De woordvoerder van bet ministerie van buitcnlandschc zaken hoeft verklaard, dat te Singapore een „agent werkt, die do Kn- gclsch-Japansche betrekkingen vertroebelt. Dc zegsman verwees naar het opzienbaren de, doch onjuiste bericht, hetwelk in do Siameeschc bladen is verschenen onder dagteokening Singapore 16 Maart. Volgons dit bericht zouden onverwacht vijf Japan- schc duikboolen op de reede van Singapore zijn \lmschenen om Japansche onderdanen en bezittingen, welke in gevaar verkeerden, te beschermen GEOOTE STAKING VERMEDEN. Kopen hogen, 27 Maart. (H.N.) Het groote arbeidsconflict, waarbij 120.000 ar beider# door staking of uitsluiting betrok ken zouden worden, is op liet laatste oogenblik door liét lot stand komen van een overeenkomst tusschen werkgevers en arbeiders vermeden. ADMIRAAL ACTON OVERDEDEN. Napels, 27 Maart (VJ).i. Op 67 jarigen leeftijd is gisteren te Napels overleden ad miraal baron Alfredo Acton, oud-chef van den genera len marine-staf en Italiaanse!) gedelegeerde op de vlootconfcrentics tc Londen en te Washington. FRANKRIJK BEPERKT DEN INVOER. Parijs, 26 Maart (V.D.). De invoer van aluminium, koper, lood, zink en metalen nroducten is bij decreet verminderd met 75 pet. Deze maatregel wordt beschouwd als en zeer tijdelijke en is alleen bedoeld om druk uit te oeknen op dc loopende onder handelingen EINDE VAN EEN BANDIET Door teleurgestelde liefde werd hij een hater der ge meenschap Madrid, 26 Maart (V.D.-j L}o politie is er eindelijk in geslaagd een vain do laatste Spaanscbc ban dj eten' onschadelijk tc i ma ken Toen Pasos Largos zich naar zijn ver 'bjQfjilaats in de bergen bc^af niet'zijn be kende lange stappen, die hem den bijnaam longest upper" hadden bezorgd, is bij door eénige politiemannen en oen bloedhond ge volgd, die tot in zijn s$)uyp/aaTs wisten dbor te dringen Hoewel de bandiet wanhopig-vocht, waa llij tegen «de overmacht niet opgewassen^ Een schol in de longen nniakte een einde aan zijn leven De bandiet was reeds 62 jïpir oud hoogst waarschijnlijk niet ïneei zoo flink als vroeger,'zoodat de taak van dc .politie hoewel gevaarlijk, wel niet zoo moeilijk zal zijn geweest De bandiet stond als een vrien dpi ijk man békend. Hij bad wij baar en was schraal van postuur. Vele jaren geleden, zoo wordt van hem verhaald, heeft hij een blauwtje geloopcn bij een meisje, waarop hij dol verliefd ge worden was De man vatte hierna een.haat op tegen de gemeenschap. Hij nam de wijk naar dó hei gen en beroofde daar de reizi gers Evénwel gebruikte hij bet van dé rij ken geroofde geld meermalen om het aan arme lieden uit te deelcn De dorpsbewn nors waren.dan ook zeer niet hem bevriend Met de handhavers van hel gezag Kon hij oei eéhler niet goed vinden lVez.*n. die vast besloten waren hem dood of levend tc \:t ten, had hij eeuwige vvrank gezworen. CONFLICT TUSSCHEN PRAAG EN'WARSCHAU Warschau. 27 Maart (V.D.) Het con flict tusschen Polen n|Tsjc£lïo-Slowakye neemt steed^^scli^ywr.^iormeji aan, nang«* zie» inen aan b-Mde zijden tot revanche maatregelen is overgegaan. Uet aantal uit Polen gewezen ï'sjecho Slowanksche staats burgers hoeft reeds de 21 bereik; Bovendien wordt thans uit Tsjechisch silpzie gemeld, dat de Tsjecho-S'owaaksche autoriteiten liet ontslag hebben geëteclU van ennige daar werkzame Poolsche staatsburger? Tot nog toe hebben 12 Poolsche staalsbur gers ontslag gekregen WEGENS HOOGVERRAAD GEARRESTEERD Hagen (Westfalen), 26 Maart. .D.) De politie to Milpe deelt mede: Maandagoch tend zijn op instigatie van het O M. te Ha gen 16 personen gearresteerd, verdacht van hoogverraad, het uitvoeren van dj na rniptuanslagen en liet b^zit van wapenen. De ten laste gelegde beschuldigingen val len in den tijd der nationaal-socialistische revolutie. De gearresteerden zullen binnen ufzienbaren tijd terecht staan. Tok) o, 26 Maart. (V. D.) Er zijn hij den ontzettonden brand tc Hakodate 1556 per soncn om het leven gekomen. Volgens het politierapport zijn 87 buitenlanders dakloos geraakt, doch deze personen hebben geen lichamelijk letsel opgelóopen; 90 gevange ncn zijn uit do door brand verwoeste ge DE FEBRUARI-ONLUSTEN TE PARIJS. Parijs, 27 Maart. 'V.D.) De parlcme» taire commissie van onderzoek naar de onlusten van Februari hoeft een resolutie aangenomen, waarin oen beroep op dc re- gcering wordt gedaan, om onmiddellijk de nöodige wettelijke of politiemaatregelen te nemen om de 1 cwnpening van bepaalde vcrcenigingen onmogelijk lc maken. DE DUITSCH-RUSSISCHE ECONOMISCHE ONDERHANDELINGEN. Berlijn, 26 Maart (V.D.) Officieel wordt medegedeeld: De tusschen dc rijksregoering en de rcgccring der socialistische sovjet républieken in dc laatste weken gevoerde economische besprekingen hebben geleid tot een 6lot-protocol, dat in bet ministerie van builenlandsche zaken is getepkend door de vertegenwoordigers der rijksregeering en van do ambassade der sovjetunie en de handelsvertegenwoordiging. Het slot-proto col bevat regelingen voor het jaar 1934; in het bizonder zijn regelingen getroffen voor hot verkeer met de rijksbank en kwesties betreffende deviezen. «XN Passagiers verzekerd 6 ct. per K.M. Tel. 1788 Vaste standplaats naast het tramstation. Ernstige buitensporigheden Madrid, 27 Maart. (V. D.; Tengevolge van sabotage van elctrieitoitsarbeidcrs was Valencia urenluug zonder licht. In den ioop van den nacht waren do arbeiders der electncileits eu gasfabrieken en die der waterleiding dc staking begonnen, welke door dc regecring onwettig was verklaard. Studenten der technische hoogeschool en militaire technici trachtten voorloopig het bcdiijf ter vooi*zipning in de noodzakelijkste behoeften in gang tc houden. To Suragossa. brachten syndicalisten voor cpn politiebureau oen zware bom. tot ont ploffing. Zij wilden dc aflossing van pot commando van tezamen 25 man verhinde ren. De bom ontplofte echter tc vroeg en een kind en een voorbijganger werden ge dood, terwijl vier andere voorbijgangers ernstig werden gewond. To Barcelona neemt de misdadigheid loc. lCvnige geidloopers van een bioscooptheater, iic een vrij aanzienlijk bedrag moesten ver voeren en door ccn aantal rechercheurs .ycrd.cn gevolgd, werden door bandieten «vervallen, die het geldtransport in vier auto's hadden gevolgd en plotseling met ïutomatische pistolen op de kasloopers en Ie rechercheurs begonnen te vuren. Twee rèchcrcheurs werden zwaar gewond en twee j»éi"scnen licht gewond. Do roovers wisten niet een buit van 20.000 peseta's te ontko ijfcn. De staking dei metaal be werkers le Ma li*UI duurt voort. JESTOOK IN CHINEESCH TURKESTAN. Parijs. Maart. (V.D.) Net agentschap ndo Pacifique meldt uit Sjuughai, ilat de furksche prins Abclool Kerim in Chineesch lurkest-an is aangekomen, waar hij een zelfstandigen Mohamedaanschen staat wil oprichten. Men beweert, dat dc prins werk tuig is van Japan RADIO-ONTVANG- EN ZENDTOESTEL OP EEN FIETS Sydney, 26 Maart (V.D Dc radio enthousiast Leonard Larwaken inaakt per fiets een tocht dooi Australië, welke on geveer twee jaar zal duren. Op zijn fiets heeft hij zoowel een radio-ontvang- al? zendtoestel gemonteerd Dc stroom voor tie /endinnchting wordt opgewekt in verbin ding met het achterwiel. Tal van batterij'oii en instrumenten van eigen vinding hebben op de fiets een plaatsje. Larwaken heeft reeds -erdcr een tocht met zijn fiets ge maakt naar Broken Hill en West-Queens land. Gedurende di zen tocht heeft hij in zijn levensonderhoud voorzien door het verrich ten van herstellingen aan radio-toestellen. In ceii interview zeide de radio-enthousiast: ..Het doet er niet toe waar ik me bevind ik heb maar in een boom te klimmen, ccn antenne te bevestigen, in te schakelen en ik heb verbinding met den een of anderen amateur. Met mijn ontvanger krijg ik alle nieuws en muziek en in werkelijkheid ben ik nooit een oogenblik zonder contact mét de beschaafde wereld" OVERBLIJFSELEN VAN MASTODON- TEN GEVONDEN. Rome. 27 Maart. (V.D.) In dc Italiaan- schc kolonie Cyrenaïca zijn, naar men ons meldt, overblijfselen van mastodonten ge vonden. o.a. slagtanden ter lengte van 1.50 M. en 1.80 M. alsmede schedelfragmenten van kolossale afmetingen Voortgezette op gravingen brachten een nog vrij gaven schedel aan het licht, welke voorzien «s van 1 slagtanden, elk 2.40 M. lang; de I dale lengte van schedel cn slagtanden bedraagt 4 M POLITIEKE VECHTPARTIJ IN FRANKRIJK. Parijs, 27 Maart. (II.N.; Te Chalons-sur- Eaone is het gisteren tot ccn hevige vecht partij tusschen camoiots du roi en commit nistcn gekomen, waarbij verscheidene por sonen duchtig toegetakeld zijn. Slechts met veel moeite slaagde de politie er in. de orde te herstellen. DE ENGELSCHE VLOOTMANOEUVRES. Londen, 27 Maait (II.N.) De a dm i ra li teit heeft een uitvoerig rupport gepubliceerd omtrent de jongste vlootmanocuvres bij Gi braltar, waarin officieren en manschappen zeer geprezen worden over hetgeen zij ter gelegenheid van doza manoeuvres verricht hebben. Kr wordt op gewezen, dat de vloot onvoorwaardelijk nóodig is om dc veilig heid xoor het gelieele Engclsche rijk te ver- D1T BLAD HEEF1 EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Buitensporigheden in Spanje. (Eerste blad, pag. 1). Barthou en Hijmans confereercn. (Eerste' Blad, pag. 2). BINNENLAND. Indrukken uit Delft (Tweede Blad, patir. l.). Hei conflict bij do V.A.R'A. (TweédC Blatl, pag. 3.) STADSNIEUWS. De heer At F. van Beurden overleden, r (Eerste Blad, pag. 2). Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut te Dc Bilt. Hoogste barometerstand 767.1 tc Abisco, Laagste barometerstand 737.0 tc Rcvkju- ik Verwachting: Meest matige* Nuord-Oosh'- lijke tot Oostelijke wind, licht tol half be- woTNi droog weer, aanvankelijk iets kou: der Do depressie is IJsland reeds bijna ge passeerd. Len deel bewoog zich echter naar de Golf van Biscaye, zoodat in verband met een v I-plaatsing van. de hoogc drukking naar Scandinavië, welke.daar nog snel toe neemt. voörtdurén v<in' den Oostenwind te wachten is. De vorst is ia Scandinavië Wol verminderd, maur zal in verband met den sneeuw val in Zweden en Finland, wel weer toenemen. 1 Op de Britschc eilanden en in Duitsch- land kwam hier en daar licht-o vorst voor. Uier te lande heeft een aanwakkerende wind met dunne bewolking de vorst ver hinderd Op. het vasteland bleef het over liet algemeen drooa. De Noordelijke boven winden zullen de temperatuur overdag, in weerwil van zonneschijn, nog vrij laag hou den. TAXI TAXI BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde vaa Hotel Monopole LANGESTRAST 49-51 TELEFOON 190 Hel aangewezen adres voor HANDSCHOENEN, KOUSEN, ZIJDEN SJAALS, MODERNIN KRAGEN. MUZIEKHANDEL ARNH.STRAAT. Gd. Peters - Litolff - Schott - enz. Vraagt catalogi aan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1