DÊ EEMLANDEU Buitenland EÏSCHEN INZAKE DE VEILIGHEID 4000 Weerbericht L. J. LUYCX ZOON Donderdag 29 ^aart 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32e Jaargang No. 229 DOODSTRAF WEER INGEVOERD DUITSCHLAND MAG NIET HERBEWAPENEN Te!. 1783 6 ct. per K.M. Tel. 1788 AUTORENNER AAN DEN DOOD ONTSNAPT AMERIKA'S VLOOTBOUW EXEMPLAREN Nieuws Licht op 6 uur 56 min. BRAND MELDE (VfEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook'snachts geopend 2.093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 jj Banketbakkerij-Kokerij „HUIZE BENTLEY" 8 tl Pasclien Groote sorteering Pe.ascheieren. Gevuld met bonbons, tl Nieuwste uitvoering. Uitsluitend eigen fabrikaat. 1934 Paaschgebak vanaf 60 cent. JJ AMER3F00RTSCH DAGBLAD A80MMEMEHTSPRUS per 3 maanden vooi Amersfoon 2.10. per maana 0.75. per ucek (mei gratis verzekering tegen ongelukken' I 0. Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer dkc regel meer f0.25 Ltefdadighcids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentien „KEITJES' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatscD f 1,—Bewijsnummer extra f 0.05 lit Ter redding van dc onlwape nin£'c«nierentie. Zullen de zittingen van 't bureau wor den verdaagd? Dc vraag, die Je laatste dagen herhaalde lijk wordt gesteld, is; zal er van de ontwa- pcniagiiCOnfltc11iO mug iels terecht jfiömeir.' De vooruitzichten zijn weinig bemoedigend vooral daar Frankrijk een star stainlpht hlijft innemen en nog aangemoedigd wórd. voet htj stuk Ie houden, nu België weer ge bed in l Fransche vaarwater is geraak! sinds Barthou op 27 Maart een bezoek heeft gebracht aan rle Belgische hoofdstad, waai hij de leidende politici op succesrijke wijze heeft trachten te hekecren Wanneer echter rle ontwapeningsconfe- rentic voorgoed mislukt, ks een algemeene hcwapcniugswudiuop onvermijdelijk en rle Consequentie van een bewapeningswedloop is zoo goed als zeker: een nieuwe moderne oorlog met de verschrikkingen, die daaraan jnliaerent zijn. ViKiral in Engeland slooft men zich thans uit om nog te redden wat gered kan wor den: vele bcriclilcn stemmen hierin over een,' dat de Fngelsche regering binnen en ke.le dagen te Genèvc zal voorstellen de bij een«omsl van t bureau der uiitwnpenings conferentie, die op 10 .April was bepaald. Dbg eenigen lijd b.v. tien lot veertien da gen uit te stellen. Als motief zal vermoe delijk worden opgegeven. dal jde Fwinsche antwoordnota, die op 2:5 Maart werd gepu bliceerd, nog ten aanzien van vele belang rijke punten dient te worden gecompleteerd aangezien zij in haar legenwoordigen vorm geen grondslag biedt voor verdere, succes bcloviAidc, onderhandelingen. Do Engel sclieu willen nog wat tijd zien te winnen, in de hoop, dat de Franschen alsnog 1nt cenige concessies zijn te bewegen Toegeef lijkluïid van Parijs is echter alleen te ver wachten, wanneer Engeland over de brug komt ls daar kans rtp? Hel ligt voor do hand dat Frankrijk alleen dan toeschietelijker zal zijn, wanneet. Engeland liet waarborgen kan bieden ten aanzien van de aangelegen heid. die Frankrijk. liet incest lor harte gaat: zijn veiligheid.. Tot.:dus\feV ht.e.fi Engeland weinig neiging 'aaii den TTag'"gelegd te liezen aanzien ver plichtingen aan to gaan. die de mogelijk? beid meebrengen, dat Engeland opnieuw zal worden betrnkk.ui bij ei n oorlog op het Europeesche vasteland Een Engclsch- Frnnsch defensief vc rhond één der vurig ste wcnschen der Franschen heeft voor Londen hijgevolg weinig aanlokkelijks. Niet temin split Engeland, wanneer niet allo tcekenen bedriegen, Ihan.s wel zijn goed keuring te willen hechten aan ecu systeem i waarborgen met betrekking tot de ten uitvoerlegging der ontwapeningsconv» :-n- tie, waarbij blijkbaar de gedachte op den voorgrond slaat deze garanties te beperken tol West-Europa. Naar in 'sommige Londeii- echo kringen te kennen wordt gegeven, zou- d' n bij deze waarborgen vooral de grnote mogendheden, die het paet~v. n-vicr hebben gesloten, moeten worden betrokken. Hel voordeel van een dergelijk beperkt garan tiestelsel zou voor Engeland zijn. dal liet liiet automatisch wordt betrokken hij ren oorlog, die in 't Verre Oosten zou kunnen uitbreken, terwijl hei evenmin genoodzaakt zou zijn in te grijpen, wanneer in Oost Europa een gewapend conflict mocht uil breken. De toekomst 'moet echter leercn, of Frank rijk er genoegen mee zal nemen, dat de staten in Dost-Europa, die door Frank rijk meer of minder worden geprotegeerd (Polen en dc Kleine Entente), buiten de te sluiten garantie-overeenkomst blijven. Ondertusschcn heeft er reeds een Frunsch-Ëngelsche gedachlcnu ieseling plaats gehad: Eorbin, de 1 raiisclie ambas sadeur te Londen, en sir John Simon. du Kngelsche minister van jjuitenlandsclic za ken, hebben het terrein reeds conigszins verkend. Te Parijs zullen thans de rliplo- matiekc onderhandelingen worden voortge zet, Er zijn twee omstandigheden die voor Frankrijk misschien een aansporing kunnen zijn niet het onderste uit de kan te willen hebben. Ten eerste is Japan dat wel-is- ■wonr met Geilève heeft gebroken, maar nog steeds aan de 'ontwapeningsconferentie* deel neemt liet is lid van het bureau een fel tegenstander van de Franselie controle planum.. Ten tweede heeft Wilson, de Ame- rtk.iansche gedelegeerde ter ontwapenings conferentie. laten uitkomen, dat de Ver- (M'iiigdc Staten niet bereid zijn deel te ne men aan eenigcrlei nieuwe veilighcidsover- eciikomst, wanneer deze niet gepaard gaat met 'n werkelijke ontwapening, t I» dan ook ie verwachten, dat Amerika alleen zijn goedkeuring zal hechten aan veiligheids afspraken, die zich lot de Oude Wereld be palen. ES ACTEUR HUBERT CARTER OVERLEDEN. Londen 28 Maart. (V. D I)e beken- di Kngelsche tooneclspcier Hubert Carter, vooral bekend door rle uitbeelding van zijn Shakespeare-rollen, is gisteren op 65-jari gen leeftijd overleden. Hij was reeds gedu rendo cenigen tijd onder behandeling we gens een storing van zijn zenuwgestel. M a (I rid. 2s Maart (V.D.) II. i wetsont werp Ier bestrijding van de misdaad, dut dóór du regeering aan liet parlement is voorgelegd voorziet in dc herinvoering van du doodstraf, welke tolmrtoe slechts kon worden uitgesproken door de militaire rechtbanken. Het nieuw artikel betreft mis daden met ontplofbare -lofj.m, overvallen en roof door twee rtf meer gewapende per-' son en en aanislagen legen spoorlijnen .d openbare instellingen De duur van de wei wor Ir op een jaar gesteld De doodstrni wordt uitgesproken door speciale rechtban ken, w elke iii kort geding -uitspraak doen JAPANSCH-AMERIKAANSCH VRIENDSCHAPSVERDRAG. Tachtigste verjaardag. Tokio. 2.X M a ti j't. V. D.) Op .50 Maart a.s. zal de tachtigste verjaardag van het Ja.paii.scli- \merikaanX h vrieiidschap.sver- drag worden herdacht. l)i expeditie, die in 1N51 Japan bezocht en hel land opende voor den \mfrikaanschcii handel. stond ouder leiding van Mathew Perrv. L), Kamers van Koophandel in Japan en in de Vereenigde •Stalen n de J.ipansch Amertkaans- lic ge noolscjoippun in Japan en in Amerika /.ui leu draadloos gelukwens'hen uitwisselen en tics morgens ie <S. 1 a Jafianscheii lijd zal tie Am-rikannsehe amh assadcur Grew voor de microfoon ti.-n Japanschen burggraaf Isjii inleiden, dieen toespraak lol Ame rika zul hóuden, gevolgd door tie uitzending .iii een Japansch concert. Hut Amerikaan schn radiostation t- San Francisco zal deze uitzending opvangen en reliecron ovci de tneeste Amerikaansche. zenders. SPOORWEGONGELUK IN FRANKRIJK Drie dooden P a r ij s, 28 Maai t. V.P In de huurt van Lcmpdc.s, (arrondissement Brioudc, heeft een spoorwegongeluk plaats gehad, waarbij drie personen zijn gedood, dertien zwaar gewond en ongeveer 25 licht gewond In den afgeio.opct nacht waren ongeveer .550 M3 rotssteen losgeraakt. De trein. welk. in dc vroege ochtenduren uit Arbant was vertrokken, reed In volle vaart in op <j.uz>' steen- en aardmassa's, met lit I gevolg dal all'- wagens derailleerden. Pas vanmiddag; kon een aanv ing worden gemaakt .met de op runnings- en bergings w e r k z a a mn cde n ZIJ BRACHTEN NIET DEN HITLERGROET Keulen, 28 Maart (11.N.) To Reckling hausen zijn twee mijningenieurs aangchou den. omdat zij, toen arbeiders hij een her denkingsfeest het IIor*t WesselEed zongen niet den Hitlergroet hadden gebracht. NU HET VOORJAAR WORDT De lente staat voor de deur cn hel v/ordt ti,d om verschillende planten uit hun win- terbewaarplaals te voorschijn te halen. De overwinterde, oude geraniums halen v/c uit den kelder, of waar zc ander* mochten zijn. We kloppen ze uit de pol en schudden dc oude aarde cr af. Vervolgens worden zc op nieuw opgepot in een mengsel van 2 deelen bladaarde, 1 deel mestaarde cn een weinig scherp zand We plaatsen ze nu voor een zonnig venster en houden ze regelmatig vochtig. Knolbeaonia's maken we schoon cn leggen ze. half boven den grond, in een kistje gevuld met 1 deel lurimolm, 1 deel bladaarde en een weinig scherp zand Over het kistje leggen-we een ruit en we plaat sen het in een warmen bak of voor het venster in een verwarmd \erlrek. Wanneer de planten gaan groeien, planten we ze met een kluitje over in een bale met bodem- warmte. Aan het grondmengsel voegen wc dan een deel mestaarde toe. Bij scherp zon nig weer moet flink worden gescheimd, daar lcnolbegonia's spoedig verbranden. We lalcn ook de dahliaknollen uit de vvinler- bewaarplaals en soorten waarvan we willen kweeken worden in een bak opgeplant om de ionge scheuten zoodra ze 6 tol8 c.M. 'ang zijn. vlak boven de knol at te snijden en te stekken. V/e plaatsen ze in een klein stekpolje. in bladaarde met scherp zand vermengd, in den bak. Wanneer de stek ken voldoende stevig en kort gedrongen z'. wortelen ze vrij goed Let echter A>p de slakken en slakjes, welke niet afkeerig zh'n van een rcalsch dahl.aslckje. Aan het einde dezer maand kunnen we onze dahlia's dicht bijeen opkuiien, waarbij ze dan, voor zoo ver noodig, gescheurd kunnen worden Met het oog op mogelijke nachtvorst leggen we cr een raam over of dekken we met een -ietmat of stroo Aan het einde der volgen de maand worden ze dan met de inmiddels ontwikkelde scheuten uitgeplant, Door ze op deze wijze te laten voorlkiemen kunnen we roet meer zekerheid onze dahlias uit- olantcn. Het winterdek van niet winterhar de \astc planten als: Gyncrign of oampas- gras Gurncra, A'strocmeria. Kniphofta fóf vuurpijl Crinum Romncya Oiulteri of CMi- 'vrnischc papaver e.a rdt -nu gedeelte lijk weggenomen, We laten nu alleen nog maar een lichte bedekking van wal ruigte of fijn rijs op de planten om het ionge tee- -e groca tegen nachtvorst te beveiligen *'an tie koude bakken waarin we voor jaarsbloemen als: vioo'ljes. madeliefjes, si- 'enen, papavers, muurbloemen, primula's e.a. hebben overwinterd, worden de ramen nu •oog gelucht en al spoedig geheel wegge nomen. In de eerste helft der volgende maand kunnen ze worden ïiitgeolani Bur/lion's reis /nuïr Brussel in hel middenpunt der aandacht ln i-i.'ïi resolutie van het bestuur <h r En gelschc VolkcnbouiIsviTcciiiuiii:,' wordt be treurd. dat dc Fransche regeering in haar nota niet /.egt in welke mato zij wil ont wapojicn, indien de verlangde veiligheids waarborgen worden verkregen. Aangezien du l'h insehcn erhtur ..principieel „gelijk beid in een regime van vuiligheid' aan vaarden. heeft men recht to verwachten, dat zij hij liet u:eeploeren der waarborgen verdere stappen in do richting van ontwa- uening zullen doen: In tie door lord Robert Cecil ontworpen rcsulutie wordt tevens ver langd. dat de regeoring stappen zal doen voor geleidelijke afscliaffing der aanvuls- waponun tc land, die Duilschland verboden zijn. In ceil floor lord Howard of Penrith, sir I'dwnrd Green en Wickham Sleed onder toekenden brief aan de Times wordt ver klaard, dat dc Britsche regeering onmid dellijk een Britsche rijksconfercntic moet bijeenroepen, die de taak zal hebben be sluiten te nemen over dc vraagstukken van veiligheid, ontwapening en de verhouding van liet Britsche rijk tot den Volkenbond. Wanneer de regccringcn van Gróot-Britan nie en de dominions niet tol overeenstem ming zouden kunnen komen omtrent een erdedigings- u veiligheidspolitiek, zullen de oorlogsvoorbereidingen in tie gchecle wereld onweerstaanbaar voortgaan. Dc diplomatieke medewerker van de Mor ning Post schrijft, dat, wanneer dc berich ten uit Parijs juist zijn, do toestand al dus schijnt te zijn, dat Groot-Britanniü bezig is Frankrijk lo bewegen tot het doen van mcdeduelingen omtrent zijn minimum- eischeu inzake de v.-iliglieidskwcstie, ter wijl Frankrijk tracht Groot-Britannii' te be wegen tot een maximum aanbod. Een be spreking op dezen grondslag kan lang duren. Op een spocdigen ommekeer kan volgens liet blad niet gerekend worden. Dc Fransche JTuden zijn uiterst bevredigd door hel r •sulta n vun Barthou's reis naar Brussel, die de eenheid tusschcn Frankrij'k ei: België ten a inzien van dc afw ijzing dor Duiisciie berbevvapeiling, die den vrede in gevaar heeft gebracht, heeft getoond. De Mat in schrijft, dat liet Frankrijk en België onmogelijk i> een algemeene ontwa- peningsconveiitio te aanvaarden, die niet den landen, die onder den oorlog het meest geleden hebben, alle veiligheidsgaranties geeft. Carthou zou voornemens zijn dc Fn gelsche regeering thans een juistere beoor deel ing van de feiten le doen toekomen. De Echo de Puns noemt Brussel het eer ste slation van dc rondreis, die Barthou zou willen ondernemen om de bondgenoot schappen en M'fcndscTiapsbaridcn met Frankrijk, die onder Briand cn Paul Bon- cour verslapt zijn, weer 1c verstevigen. In hei- Brussclschc communiqué onderscheidt het blad dc algemeene strekking, dat Frankrijk en België dc herbewapening van Duit.srhland als een gevaar beschouwen cn een Belgische strekking, die. teneinde dit gevaar tc keercn, het sluiten van een inter nationale overeenkomst nog steeds als wenschclijk beschouwt, liet blad merkt op, dat een dergelijke overeenkomst wensche- lijk is, doch vraagt zich af. of zij ook moge lijk is Heeft d- uitvocringsgarantio. die Frankrijk verlangt, kans om aangeJioinen te .worden? Engeland zou misschien willen medewerken aan een economische blok kade, doch waarschijnlijk niet. In werke lijkheid i- militaire hulpverleening echter onontbeerlijk. Naar te 1 iopen is. hebben Barthou en Ilymuns de noodzakelijkheid ingezien van een ijverige samenwerking tusschcn de Fransche en Belgische gene rale slaven, zooals dit de laatste jaren het geval was. De Figaro meent, lat door cle reis van Barlliou alle door De Broquuvillc geuite vrees ta niet is gedaan en gelooft te kunnen vaststellen, flat de openbare mecning in Engeland het algemeene karakter van tien Franschen veiligheidscisch begint tc hegrij pen. L'Ordrc stelt op den voorgrond, dat do Belgische regeering in dc eerste plaats een zoo nauw mogelijke samenwerking met Fiankrijk, Engeland eu België liceft Lc- Passagiers verzekerd Vaste standplaats naast het tramstation. Berlijn, 27 Maait II.N). l'it Milaan wordt gemeld, dat de Duitsche autorenner vim Brauchilscli. die op het oogenblik in Italië vertoeft om een nieuwe Mercedes te beproeven. Maandagavond als door en wonder aan dun dood is ontsnapt. Von Brauchilsch deed een proefrit op de auto strada. die van Milaan naar liet Lago Mag- ginre leidt en had een snelheid van 240 tot 250 K.M bereikt, toen zijn wagen bij Leg- nano door eeji lot nu toe onbekende oor zaak van den weg sprong en in razende vaart nog een K M over de aangrenzende velden verder liep, waarbij gelukkig de wa gen gpon hindernis ontmoette. Toon de wa gon lot staan kwam. kon von Brauchilsch daaruit ongedeerd stappen Men neemt aan. dat het ongeval te wijten is aan hot sprin gen van een -hand of aan het geblokkeerd raken van cle transmissie. Een nader on derzoek wordt nog ingesteld. M a s h i li g t-o n. 27 Maart. (V.D.) Kort voor zijn vertrek naar Florida waar hij een dag nf tien met verlof zal door brengen, heeft president Roosevelt een memoran dum gepubliceerd inzake oen wel op den vioolbouw, waarin nij er den nadruk op logt. dat volgons deze wei slechts cle mach tiging wordt gegeven vopr dezen bouw. Inch dal geenszins de middelen worden toegestaan <>f. cn zoo ja hoeveel schepen weikelijk zuil n worden gebouwd, zal af hangen van de toekomstige ontwikkeling lor wereldpolitiek. Voorts heeft dc president het congres een bondschap doen toekomen, waarin hij pro testeert tegen de door heicle huizen na muaiidcnlangen strijd en onderhandelingen onder sterken druk der oud strijders ten slotte nangiMionu n oud slrijclerswct. Dc pre si dent noemt deze wel. waarbij den oud- strijders 2.4 milliard dollar wordt toege staan tc vergaande. Washington, 27 .Maart. (V.D.) In het door Roosevelt opdot '.ockendo Vinson-vlpot- bnuwprograiii is ,opgenoni"n het uitbreiden van de vloot lot volh verdragsslerktc waar mede een bedrag gemoeid is van 750 mil- lioen dollar. In liet program is opgenomen de bouw van zés kruisers, een vliegtuig- moederschip. (>5 destroyers. 30 onderzeeërs, en 1000 marinuvliegluigen. Washington, 27 Maart (V.D.) liet memorandum van Roosevelt inzake du vioolbouw wel eindigt met de woorden: Hut was mi zal du politiek der Amerikaansche regeering zijn ook in do toekomst dc be perking der vlooCbewapeningcn te begun stigen. Ik persoonlijk heb do hoop, dat de in 1035 bijeenkomende marineconferentie alle bestaande beperkingen zal verlengen en verdere beperkingen zal aanvaarden „DEUTSCHES OPERNHAUS". Berlijn, 27 Maart-. (V.D.j Rijksminister Goebbcls heeft vandaag een vergadering bijeengeroepen van het gchcelc artistieke en technische personeel der stedelijke ope ra Charlotlenburg. Dc minister deed dc vol gende mcdedcclingcn: IIet rijkskabinet heeft in zijn laatste zit ting besloten, dat de stedelijke opera Char lotlenburg" uit het bezit der stad Berlijn zal overgaan op liet rijk en dat de opera verder zal worden geëxploiteerd als rijks instelling. Deze opera zal in het vervolg worden ge noemd Deutsche* öucrnliaus". STAVISKY POLITIESPION? Parijs. 27 Maart. (V.D) De inspecteur van politic Bayard, die in 1920 Alexandre Stavisky heeft laten arrcstceren, heeft voor cle parlementaire commissie van onderzoek medegedeeld, dat hij van 1928 tot 1931 ge bruik heeft gemaakt van dc diensten vun Staviskx DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHi CECONTBOLEERDE OPLAAG VAN STADSNIEUWS. Dc gemeenteraad keurt dc nieuw voorge stelde loonsverlaging goed. (Derde Blad, pag. 1). Teraardebestelling van S. Kraan. (Derde Blad, pag. 2). Jaarvergadering van de V. V. X. (Eerste Blad, pag. 2). Sücccsavoncl van mevrouw De Boer— Van Rijk in Amicilia. (Derde Blad, pag. 2). Medegedeeld door hel K.N.M.I. tc De Bilt. Hoogste barometerstand: 774.5 te Stensele. Laagste barometerstand: 751.8 te Marseille. Verwachting: Matige Noord Oostelijke tot Oostelijke wind, zwaar bewolkt inct tijde lijke opklaring, weinig of geen regen, iets zachter overdag. In Scandinavië heeft zich een belangrijk hoogc-driikgebieil gevormd. De depressie bij IJsland is bijna verdwenen, maar die in het Zuid-Westen Liccfl zich over mid den- en Zuid-Europa uitgebreid en een volgende diepere schijnt in de richting van dc golf van Biscaye le trekken, zoodat vuorloopig de Oostelijke wind gehandhaafd blijft. In Scandinavië nam de vorst weer toe cn een koude luchtstroom uit het Oost- zeegebied veroorzaakt eenigen regen en euur weer in Duitschland. In Oost-Duitsch- laiul werd het iels zurlilur. Langs do Oost zee en liet Kanaal waaruit een matige tot krachtige Noord-Oostelijkc wind, die in du ho\ Milucht tol stormsnöliicicl aangroeit. In hei Wuslun op don "eeaan waait een Noord -Westelijke storm. De algcinecno toe stand geeft kans op zachter weer na en kele daaen. RIJDT VEILIG! Trams en militaire colonnes gaan steeds voor, ook al komen ze van linksj hetzelfde geldt voor bcgra' fenissen, optochten en dergelijke stoelen. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzyde van Hotel Monopole LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 CORSETTEN voer zware figuren in groote ver scheidenheid en in alle prijzen. LEUSDERWEG 218 TELEFOON 1807 Bekroond te Tilburg 1930 AMERSFOORT le Paaschclag geopend 10—2 uur. o 2e Paaschrdag den geheelen dag geopend. «ÏSÏÏKïJïïïïMïJSÏSSMSJiSSSSSSSSSSSSKSSïSSÏÏÏSSJSSSSSSSSSS

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1