G. BROUWER DË EEMLANDËU IIITLER EN ZIJN MEDEWERKERS Bmiteelaodsch Overzicht 4000 EXEMPLAREN Belangrijkste Nieuws Weerbericht L. J. LUYCX ZOON Woensdag 4 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 232 AMERIKAAN INTERVIEWT HEM ONRUSTIG SPANJE DE DUBBELE MOORD TE DEN HAAG KRUISKAMP101(5 AMERSFOORT De eerste zomersche dag Fa. R. v. d. BURG Op uur 6 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 AMERSFOOR1SCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per - wccic (me, grat|3 verzekering tegen ongelukken) f 0.171/»» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nnmmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer eikeregel meer f0.25. Llefdadlghclds-advertentlèn voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regela 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1,—. Bewijsnummer extra f 0.05 De pers behoeft niet slechts datgene af ie drukken, wat haar wordt verstrekt Eerlijn, 3 April. (V.D) Rijkskanselier Adolf Hitler heeft den Berlijnschen corres pondeut van een Amerikaansch persbureau een interview toegestaan, dat bijna een uur duurde. In den loop van het onderhoud ontwikkelde Hitier zijn gedachte over zijn verhouding tot zijn medewerkers, over zij'i verlangen naar objectieve critiek en andere belangrijke kwesties. In de inleiding wees Hitier erop, dat hij een overtuigd aanhan ger is van persoonlijke besprekingen, de „diplomatie van man tegenover man Niets is hem liever, dan de verantwoordelijke lei ders der belangrijke naties, met inbegrip van Amerika, onder vier oogon te kunnen spreken. De overleefde diplomatieke metho de van nota wisseling veroordeelt zich zelf door het feit, dat ondanks de ben iïngen der diplomaten de volken in 1911 in den grootsten corlog der geschiedenis zijn ge sleept, hoewel hij, Hitler, er pcrsoonb'k van overtuigd is, dat dc diplomaten zelf het meest verrast A\aren, toen de oorlog uit brak. üe Ffihrer verklaarde voorts: Iedere ver tegenwoordiger van een groote mogendheid zal bij zijn bespreking met mij vinden, dat ik met volkomen openhartigheid zeg, wat Duitschland bereid is te doen, en dat ik mijn eisclien niet hooger stel dan noodia is. Wanneer ik bijvoorbeeld zeg, dat wij een weermacht van 300.000 man noodig heb ben, dan ben ik er niet voor te vinden la ter genoegen te nemen met 250.000 man. Over het bcwapeningsprobleem verklaar de I-Iitler: Niemand zal zich meer dan ik erover \erbeugen, wanneer dc wereld zou ontwapenen. Wij zouden al onze krachten willen wijden aan produclievo doeleinden. Wy willen ernze wcrkloozen weer laten werken. Vervolgens willen wij den levens standaard van liét indlvTdu verhoogen. Als staatsman, die verantwoordelijk is voor het wglzijn van zijn land, kon ik niet toelaten, dat Duitschland wordt blootge steld aan de mogelijkheid overvallen te worden door een buurstaat. Of er bommen op onze industrioele installaties worden ge wprpen of dat een z.g. preventieve oorlog wordt gevoerd slechts om de aandacht af te leiden van dc eigen interne moeilijkhe den. Slechts om die reden en om geen an dere eischon wij een weermacht, welke voldoende verdcdigingsmogelijkhcid biedt. Op do vraag van den interviewer welke houding de rijkskanselier inneemt tegen over de critiek, antwoordde Hitier: „Weet u ook, dat ik een geheelen staf van deskun digen op economisch, sociaal en politiek ge bied om mij heb verzameld, wier eenige taak het is, critiek te oefenen? Voordat wij een wet afhandelen laat ik het ontwerp aan deze mannen zien en vraag: Bitte, was ist hierali falsch? Ik wensch niet dat zo allen eenvoudig ja zeggen. Evenmin is het mijn wensch, dat de pers eenvoudig slechts dat gene afdrukt, wat haar wordt verstrekt. Het doet me geen genoegen vijftien kranten te lezen, welke allemaal zoowat denzelfden tekst hebben. Ia den loop van den tijd zul len onze redacteuren weer zoo geschoold zijn, dat ze eigen waardevolle bijdragen kunnen leveren voor onzen nationalen op houw. Terwijl ik. ecnerzijds critiek wensch, al dus vervolgde de rijkskanselier, anderzijds blijf ik erbij, dat diégenen, die werken voor het welzijn van hpt geheele volk, de zeker heid moeten hebben, dat zij rustig hun werk kunnen doen. De journalist vroeg vervolgens: „Mijnheer de rijkskanselier, er wordt vaak beweerd, dat er onder de heeren van uw naaste om geving, mannen zijn, die zich in uw plaats zouden willen 6tellcn. Van een uwer meest prominente medewerkers wordt b.v. be weerd. dat hij uw maatregelen probeert tegen te werken." Ilitler antwoordde hierop: „Ik weet im mers dat u deze vraag stelt om mijn ver houding te willen opmaken tot mijn mede werkers cn niet omdat u persoonlijk de loyaliteit van dezen in twijfel zoudt willen trekken. Het zou immers werkelijk laster zijn om van écn dezer mannen, die jaar in jaar uit, aan mijn zijde hebben gestaan te onderstellen, dat hij den wensch zou heb ben, mij weg te werken. De wereld beeft nimmer een schooner voorbeeld gezien van „een voelen" dan dat mijn medewerkers te zien geven. Misschien ligt do reden waarom sprookjes \an deze soort ontslaan in het feit, dat ik niij niet met „nullen" heb om geven maar met echte mannen. Nullen zijn rond. Zij zijn dc eersten die beginnen weg te rollen, wanneer het elecht gaat De man ncn om mij heen zijn „kantige" oprechte mannen, leder hunner is een krachtige per soonlijkheid, ieder heeft zijn wil cn is met eerzucht bezield. Wanneer zij niet eerzuch tig zouden' zijn. zouden zij niet staan, daar waar zij thans staan. Ik juich de eerzucht toe. Wanneer nu zulk een groep machtige personen bijeen komt, iö het onoverkomelijk dat een wrijving plaats vindt. Doch nog nimmer heeft een enkele dezer mannen, die om mij heen staan, geprobeerd mij zijn wil op te dringen. Integendeel zij nebben op bewonderenswaardige wijze zich geschikt in mijn wcnschcn. Madrid, 3 April. (V. D.) De stakende arbeiders bij de gasfabrieken en de water leiding te Barcelona hebben gedurende de Paaschdagen verschillende daden van sa botage gepleegd. Gisteren werd gas in de waterleidingbuizen gevoerd en slechts de waakzaamheid van het controleerend per soneel voorkwam ongelukken. Niettemin was de stad den geheelen dag zonder water. Aanslagen op gashouders zijn aan de orde van den dag. Te Madrid duurt de staking van de metaalbewerkers voort. Zelfs de meest noodzakelijke herstellingen aan auto's kunnen niet worden verricht. De wederinvoering van de doodstraf in Spanje heeft gisteren tot groote demonstraties ge leid van linksche organisaties te Madrid. Te Granada zijn negen anarchistische lei ders door een zelf gegraven gang uit de ge vangenis ontvlucht. BERGBEKLIMMER IN BENARDE POSITIE. Innsbruck, 3 April (H.N.). Een berg bek!immer is op den Martinswand, die zeer steil is, verdwaald en in een zoodanige po sitie geraakt, dat hij niet voor of achteruit kon. Reddingsmanschappen en ook de brand weer trokken er op uit om te trachten, den tourist te redden, doch hun pogingen had den geen succes, zoodat hij den geheelen nacht in zijn benarde positie heeft doorge bracht, waarbij slechts.een klein boompje bem eenigen steun bood Vanmorgen is men er opnieuw op uitgetrokken oin te trachterf den verdooldo te redden. De Mar tinswand is in de geschiedenis bekend, om dat ook keizer Maximiliaan daar eens in een zeer benarde positie is geraakt. NOODWEER IN GRIEKENLAND. Boven Athene en Piraeus heeft een he- vigo hagelstorm gewoed, waardoor groote schade aan tal wan gebouwen is aange richt, terwijl op eenige plaatsen huizen zijn ingestort.en overstroomingen veroorzaakt \\erd?n. In de provincie Elis is de gebecle rozij- nenoogst door den hagel vernield. DUITSCHLAND BETAALT AAN AMERIKA. De Duitsclio gezant heeft aan het depar tement van do schatkist te Washington meegedeeld, dat Duitschland op 3 April een bedrag van 1.250.000 dollars op rekening van de oorlogsschuld aan dc Vercenigde Staten betaalt. GROENTEN ZAAIEN EN PLANTEN. De in den bak te kiemen gelegde tuin- boonen, doperwten en peulen, worden nu buiten uitgeplant. Tuinbooncn planten we op 12 tot 15 c.M. afstand bij een rijen afstand van 60 c.M, Voor opvolgende oogst kunnen we nu direct ter plaatse zaaien. Dop erwten en peulen planten we 2 of 3 tegelijk, op een afstand van 5 a 6 c.M. bij een rijen- afstand van 1.10 lot 1.40 M. Ook hiervan zaaien we weer voor opvolging, waarvoor we nu van doperwtensoorten als; Vlijmsche krombek en Kaapsche groene gebruiken. Tusschen de erwten- cn pculenrijcn zaaien we spinazie, radijs, raapstelen of dunsel. We zaaien nu ook zomerpecn en om dit lastige zaad naar behooren te kunnen uit strooien vermengen we het met een weinig zand. Voor het bezaaien van een bed met een oppervlakte van 10 M.a hebben we 20 gram zaad noodig. Door het zaad kunnen we een weinig radijs mengen. Deze wordt toch geoogst voordat de peen flink begint te groeien. Om het wieden en uitdunnen van peen te vergemakkelijken maken we de bedden niet breeder dan 1.20 M. Het zaad moet goed ingehakt cn op droge gronden aangetrapt worden. Langs het peenbed kun nen we nog een rij kropsla (weeuwen) uit- planten. Kropsla planten we op 25 h 30 c.M. afstand bij een rijenafstand van 30 c.M. Tus schen de rijen kunnen we nu pootuien uit- planten welke op de rij ongeveer 12 c.M. uiteen komen. Wanneer we in plaats van sla de overwinterde weeuwenplanten gebruiken, kunnen deze al vroeg worden geoogst en hindert ze den groei van de pootuien niet. We kunnen nu ook zaaduien zaaien maar op veel gronden geven pootuien betere resul taten. Wel zijn deze laatste minder duur zaam. Om ook voor laat gebruik uien te hebben planten we sjalotten. Deze worden nu geplant op een afstand van 15 c.M. Dit gewas kan men zeer goed teelen tusschen slokboonen. De stokken hiervoor plaatsen we op 70 tot 80 c.M. rijenafstand zoodat ook de sjalotten deze rijenafstand dan krijgen. Ook kunnen we een dubbele rij met een tusschenruimte van 25 c.M. tusschen dc stokken planten. Sjalotten worden vooral zeer ondiep geplant. De onder glas over winterde bloemkoolplanten (weeuwen) wor den nu ook uitgeplant We geven ze een afstand van 60 tot 80 c.M. en zorgen voor een rijk bemesten, stikstofrijken grond. Tus schen de bloemkoolrijen kunnen we telkens een rij kropsla planten. Soms teelt men tus schen bloemkool nog spinazie maar hiervan heeft de kool gewoonlijk veel te lijden. We zaaien nu ook roode, wille en savove kool opdat we straks de beschikking hebben over de benoodigde planten. Onder glas zaaien we nu tomaten, augurken en komkommers. De dader op een landweg onder Loosduinen aangehouden 's-G ravenhag e, 4 April. He denochtend is dc politie er in ge slaagd op aanwijzing van een bur ger op een landweg onder Loos duinen den 26-jarigen V. aan te houden, die cr van verdacht wordt, op Goeden Vrijdag zijn vrouw cn zoontje op gewelddadige wijze in hun woning aan de Vecnkado te Den Haag van het leven te hebben beroofd en wiens opsporing door de Haagsche politie was gevraagd. Hedenochtend werden twee surveilleeren- de agenten door een voorbijganger opmerk zaam gemaakt dat V. zich in hun onmid dellijke nabijheid bevond. Dc agenten zoch ten den man op. die naar alle waarschijn lijkheid gedurende de laatste dagen langs dc wegen in de omgeving van den Haag gezworven heeft, en hielden hem aan. Tij dens het vervoer naar het hoofdbureau van politie was de man zeer overspannen. Bij het begin van het verhoor, dat de commis saris hem wilde afnemen, kreeg hij een zenuw-aanval, welke van dien aard was, dat het verhoor geen voortgang kon vinden. De man werd weggeleid om eenigzins tot kalmte te komen. Ook over de motieven van zijn daad kon hij nog niets mededeelen. „Hcrse Weide" voor Uw planten Wat zü in haar branche offreert Wordt vakkundig en toch billijk En als 't best gegarandeerd. De Duitsche schulden aan Amerika. Tegemoetkomend heid der Ver. Staten afhanke lijk van den Senaat. Gisteren heeft Duitschland een bedrag van één en een kwart rnillioen dollars op rekening van de oorlogsschuld aan de Ver- eenigde Staten betaald. Blijkbaar heeft men van Duitsche zijde nog getracht van deze betaling af te komen: een bericht uit Was hington toch houdt in, dat staatssecretaris Huil aan den Duitschen ambassadeur, dr. Luther, officieel heeft meegedeeld, dat de re geering der Verecnigde Staten niet in staat was de schuld van Duitschland aan Amerika te schrappen of het te betalen he drag te verlagen, zonderdat het congres hiertoe zijn toestemming had gegeven. Het betrof hier de Duitsche verplichtingen, die verband houden met de zoogenaamde mixed claims en de hezettingsk06ten. Senator Lewis heeft bovendien een ver klaring afgelegd van nog veel wijder strék king; hij noemde het een illusie, wanneer men in het buitenland in de veronderstel ling leefde, dat Amerika do schrapping der oorlogsschulden zou willen overwegen, wanneer dc andere landen Amerika conces sies deden op het gebied der handelspoli lick. Volgens hem had ook dc Amerikaan sche staatspresident nooit, zelfs in de verste verte niet, eraan gedacht een streep te ha len door de oorlogsschulden. In verband met een en ander laat de Duitsche pers uitkomen, dat het bij het complex, waaromtrent ambassadeur dr Luther heeft onderhandeld, niet gaat om particuliere crcdjeton, maar om politieke betalingen van Duitschland aan de Ver ecnigde Staten, die in verband met het slui ten van het plan-Young, maar buiten de Haagsche overeenkomsten om, door een af zonderlijke schikking werden geregeld. Op grond van deze schikking moet Duitschland tot. 19S.1 jaarlijks 40.8 millipen Mark betalen als vergoeding van schade, die Arnerikaansche staatsburgers tijdens den oorlog hebben geleden en bovendien tot 19G6 bedragen, die nu eens hooger, dan weer la$cr zijn. in verband met de bezet tingskoslen: in 1933 b.v. 21.95 rnillioen, in 1934, 1935 en 1930 telkens 18.6 rnillioen. Sinds het Hppver-moratorium \an kracht werd dit geschiedde in den zomer van 1931 hebben er geen betalingen meer plaats gevonden. Desniettegenstaande werd ook na afloop van het „Hoovcrjaar" geen verzuim vastgesteld, vooral daar in do Duitsch-Amenkaansche overeenkomst zelf met een betalingsuitstcl rekening is gehou den. Dit uit6tel is echter aan een termijn ge bonden cn wel in dier voege, dat het mora torium, wat het eerste jaar van uitstel be treft, Duitschlaml 2Vt jaar lang gelegenheid geeft de vervallen bedragen te betalen. Voor de „Falligkeitcn" van het volgende jaar kan een uitstel van twee jaren, voor die van het derde jaar een van één jaar ver leend worden, d.w.z. wanneer intusschen geen nabetaling heeft plaats gevonden van de eerste „Falligkeitcn". Natuurlijk beschouwen de Duitschers de speciale overeenkomst, die zij met de Ame rikanen hebben gesloten, niet als een oplos 6ing der aangelegenheid, daar de schikking een z.g. „Tribut"-karakter draagt. Merk waardig vinden zij het, dat president Roose velt de Duitsche wenschen niet plompweg van de hand heeft gewezen, maar slechts heeft vastgesteld, dat voor het onderhavige complex het parlement dat, zooalö men weet. niet hijster veel voelt voor schrapping der politieke schuilen mede competent Onze weerkundige medewerker schrijft ons: liet bleek gisteren wel overtuigend, dat het niet te veel beweerd was, toen ik eeni gen tijd geleden zeidc, dat de lente dit jaar eerder komt dan gewoonlijk. Gisteren steeg over dag de temperatuur tot vlak bij de 20 graden en bij haast volkomen windstilte was het weer zomersch mooi. Zoo is dan de lente gekomen en al jnogc dc temperatuur, misschien, na enkele dagen weer tot een lager niveau terug vallen, dit mooie weer hebben wij gehad en daarmede is de lente 1931 op een bijzonder gelukkige wijze be gonnen. Waaraan dit mooie weer toe te schrijven is? Eensdeels natuurlijk aan dc werkelijke vervroeging van de lente, waardoor de weersgesteldheid gelijk kan staan met die an omstreeks einde April. Anderdeels moe ten hier bijzondere omstandigheden hebben medegewerkt en wel ten eerste dc geringe luchtbeweging, die het mogelijk maakte, dat de onderste sterk verwarmde luchtlaag niet vermengd werd inet de hoogere koelere. Daarnaast moeten wij denken aan een zoo genaamde Föhn werking in dc vrije atmosfeer, waarbij neerdalende luchtmas- sa's door samendrukking verwarmd worden en de relatieve vochtigheid tot een zeer laag niveau daalde (gisteren tot 39 procent). Het weer was daarbij cenigszitis drukkend, loom makend, en dit kan er ook op wijzen, dat er van deze Föhnwerking sprake was. Ook dc algemeenc weerstoestand kwam daar mede overeen. (Nadruk verboden). KARDINAAL EHRLE f Op den laatstcn dag der afgeloopen maand is te Rome, 89 jaar oud, overleden kardinaal Franz Ehrlo. Hij werd op 17 Oct. 1845 te Isny in Duitschland geboren cn trad op zeer jeugdigen leeftijd toe tot de orde der Jezuïten. In Óct. 1931 vierde hij zijn 70-jarig jubileum iti deze orde. Kardi naai Ehrle was door zijn jarenlange sa menwerking zeer bevriend met den tegen woordigen paus Pius XI. Van 1895 tot 1914 was hij diens voorganger als prefect van het Vaticaansche diocees en later bioblio thccaris en archivaris der Roomsche kerk. De kleine CHALLEN VLEUGEL j M. 1.29 lang, mahonie ol zwart kost slechts I 795- ARNHSTRAAT. DIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJKSCHM GECONTROLEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. Hitier geïnterviewd door een Ameri kaansch journalist. (Eerste Blad, pag. 1). De uitlevering van Samuel Insull. (Eerste Blad, pag. 2). BINNENLAND. Het proces-NJjenrode. (Tweede Blad, pag. IJ Groote bosch- en heidebrand bij Eibergen. (Tweede Blad, pag. 1), STADSNIEUWS. Do heer E Hogewind plotseling overleden» (Eerste Blad, pag. 3.) Nieuwe plannen van de V.V.V. (Eerste Blad, paig. 3J Medegedeeld door het K. N. M. I. te De Bilt: Hoogste barometerstand: 781.7 te Aku- rcyrf Laagste barometerstand: 750.3 te Vardö. Verwachting: Meest matige Zuid-Ooste- Jijke tot Oostelijke of Noord-.Oostelijke wind, .aanvankelijk nog helder tot licht bewolkt, waarschijnlijk droog weer, later kouder. In onze omgeving wijzigde de luchtdruk- verdeeling zich weinig. In het verre Noord- Oosten kwamen echter groote veranderin gen voor. Een diepe depressie uit de Pool- zeo drong in Scandinavië door. met een in val van arctische luchtmassa's over de Noorsche zee, welke zich in dc richting van Schotland beweegt. Het gebied van hoo- gen luchtdruk in het Noord-Westen beslaat geheel Groenland en IJsland, dat in het Noord-Oosten neernt in beleekenis af en. trekt zich naar Oost-Europa terug. De de pressie bij de Azoren nadert de kust van Portugal. Een dicpo depressie uit het Wes telijk Middellandsche zeegebied trok over Oost-Frankrijk en gaf zware onweerregens bij Dij on. In de Alpen werd het veel kouder. Koude luchtmassa's gaven afkoeling in het Zuid- Oosten, zoodat het te Wecncn sneeuwde cn het te München en Zurich hedenmorgen vroor. In Noord-Duitschland is het overal helder weer. In onze omgeving werd de continentale strooming kouder cn het is te verwachten, dat dc koudere luchlmassa uit het. Oosten en later misschien uit het Noor den afkoeling zullen brengen, met later wel licht eenigen neerslag. LANGESTRAAT 43-51 TELEFOON 190 MAAK ZELF UW KLEEDING Confectie is duur. Wij helpen u met zeer goede patronen, die wij zeer goedkoop en zelfs gratis uit voor raad verstrekker. De Stoffen zijn goedkoop De keus overweldigend. RIJDT VEILIG! Wielrijders, rijdt niet op den rij-- weg als er een rijwielpad naast is. BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopolc

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1