DE EEMLANDEü 4000 EXEMPLAREN Weerbericht L. J. LUYCX ZOON Donderdag 5 April 1934 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemschepoortwal 2a 32 e Jaargang No. 233 BLOEDIG GRENSGESCHIL BERUCHT BANDIET OVERGEBRACHT ONDERHANDELINGEN TE ROME 7 uur 8 min. BRAND MELDE MEN AAN DE TELEFONISTE TAXI TAXI ook 's nachts geopend 1093 Tel. 1830 GARAGE NIC. BOVÉE KAMP 41 AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort 2.10. per maand 0.75, per weck (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7Va« Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers t 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERG 513 DDI IQ flCR AflVFRTFNTIFN van 1-4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer riHJ5 Utn AUVtniCWIlCri dkcregdmccT f025 Llefdadlgheldj.adveftentKD voorde helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.—Bewijsnummer extra f 0.05 GROOTE BOSCHBRAND IN LOTHARINGEN. M c x i c o-s t a tl, 3 April. (V.L).) Tusschen dc Moxicaansche grensplaatsen Guadalupe, Hcrmoea en Monteleon, in den staat Oaxaca l.eslondcn reeds geruimen tijd grens-on- ecnlgheden, dio thans tot een bloedige bot ting aanleiding hebben gegeven. De inwo ners van Monteleon hebben n.l. een gewa penden overval gepleegd op de plaats Gua dalupe, welk dorp zij volkomen geplunderd hebben, terwijl zij een groot aantal inwo ners als gijzelaars meenamen en 20 dorpe lingen doodden. Guadalupe is in een puinhoop herscha pen. Dc regeering heeft troepen laat ge geven dc naar het 'gebergte gevluchte in woners van Monteleon tc achtervolgen. PRESIDENT ROOSEVELT LEIDT EEN GODSDIENSTOEFENING. M i a m i (Florida). 2 A p r i 1. (V. D.) Pre sident Roosevelt is Zondag als opperbevel hebber der Amerikaansche vloot voorge gaan in dc godsdienstoefening, welke ge houden werd op het achterdek van de Nourmahal, het jacht van Vincent Astor, aan boord waarvande president zijn vacan tia doorbrengt. Men gelooft, dat het de eerste maal in de geschiedenis is, dat een Amerikaansche president aan boord van een schip een godsdienstoefening leidde. Verklaard wordt, dat een oude vlopttra- dilie werd nageleefd, volgens welke bij af wezigheid van een geestelijke de oudste of ficier diens functie waarneemt. In dit geval was Roosevelt de oudste officier. FRANSCH MARINEVLIEGTUIG NEERGESTORT. Parijs, 3 April. (V.D.) Bij Villcneuve-le- Roi is een marine-watervliegtuig heden middag in de Seine gestort. De bestuurder en de werktuigkundige konden behouden uit do overblijfselen geborgen worden. Schout-bij-nacht Martm, die als reiziger do vlucht had meegemaakt, vond bij den vol den dood, ERKENNING DER SOVJETUNIE DOOR DE KLEINE ENTENTE? Par ij's, o April. (H.N.) Volgens een be richt uit Boekarest zal de Roemeensohc minister van buitenlandschc zaken Titoe- lescoe vóór zijn vertrek naai* Parijs te Ge- nève een onderhoud met Litwinof hebben. Vermoedelijk zal bij deze gelegenheid on derhandeld worden over een erkenning van sovjet-Rusland door dc kleine entente. MINISTER PLEEGT ZELFMOORD. Havanna, 4 April. (V.D.) Minister Ro berto Mcndez Pcnate heeft zich in zijn bu reau een kogel in het hoofd gejaagd. Zwaargewond werd hij naar het zieken huis overgebracht, waar hij in bijzijn van president Mendieta en verscheidene leden van het kabinet den laatsten adem uit blies. Men onderstelt, dat do minister in een vlaag van waanzin heeft gehandeld. VERDWENEN VLIEGERS VAN DE TSJELJOESKIN-EXPEDITIE TERECHT. R e v a 1, 4 April. (V.D.) Naar uit Moskou wordt gemeld, zijn twee vliegtuigen van het eskader Kamanin, dat van Anadyr was opgestegen naar Kaap Wellen voor de red ding der bemanning van de Tsjeljoeskin cn gedurende vijf dagen werd vermist, Woensdag lo Kaap Wellen aangekomen. Omtrent het lot van het derde vliegtuig is nog niets bekend. Parijs, 4 April. (V.D.) Zondagmiddag brak in liet district Pfaffenteich bij Weis- senburg in Lotharingen nabij de Duitsche grens een boschbrand uit, die tengevolge van den krachtigen Oostenwind snel om zich heen greep. Spoedig waren hulptroepen waaronder vele militairen, ter plaatse om den brand te bestrijden cn ook dc brand weer uit bet in den Pfalz gelegen plaatsje Scbweigen en personeel der houtvesterijen op Duit6ch gebied kwamen over de grens om bij het blusschingswerk behulpzaam te zijn. Dit alles kon niet voorkomen, dat on geveer GO morgen bosch vernield werden Echter slaagde men erin tc voorkomen, dat do brand ook op Duitsch gebied oversloeg DE TOESTAND DER KATHOLIEKE KERK IN DUITSCHLAND. Freiburg i. B., 4 April. (II.N.) Ook de bisschop van Freiburg heelt in een preek, die zeer de aandacht heeft getrokken, den moeilijken toestand behandeld, waarin de katholieke kerk in Duitschland verkeert Men verwacht, dat het optreden van de Duitsche bisschoppen met een tegen-aanval van de nationaal-socialislcn zal worden be antwoord, waarbij in de eerste plaats de katholieke bladen het loodje zullen moeten leggen Reeds zijn van officieele nationaal socialistische zijde stemmen opgegaan, die verklaren dat de katholieke pers thans overbodig is geworden. DENATIONALISATIE IN OOSTENRIJK. Ween en, 4 April. (V.D.) Bij verorde ning van den politiepresident van Weenen zijn Woensdag verscheidene sociaal demo erotische leiders cn nationaal-socialisten van hun Oostcnrijksch staatsburgerschap vervallen verklaard. Tot hen behooren de vroegere afgevaardigden dr. Bauer en Deutsch, de leider van den Schutzbund Heinz en de communist Koppelnik. Tien Wecnsche nationaal-socialisten zijn wegens deelneming aan daden van terreur cn staatsvijandigc activiteit van hun staats burgerschap vervallen verklaard. Te Raiiriz is een districtsarts wegens nationaal-socialistische propaganda gede nationaliseerd. EEN NEEF VAN ROECHLING TE PARIJS. Parijs, 4 April. (V.D.) Naar aanleiding van de door een Parijsch blad geuite be schuldiging, dat de Parijsche politie niets heeft ondernomen tegen den bij verstek veroordeelden groot-industrieel Hermann Roechling uit het Saargebied deelt het mi nisterie van justitie mede, dat uit een onderzoek is gebleken, dat de dikwijls te Parijs vertoevende Hermann Roechling niet de bedoelde groot-industrieel, doch een neef van hem is. DUBBELE MOORD TE DRESDEN. Dresden, 4 April. (V.D.) Vanmorgen te 7 uur werden de 60-jarige winkelier Ernst Nitschke cn zijó echtgenoote in hun woning badend in hun bloed dood gevonden. De ijken hadden ernstige hoofdwonden, die klaarblijkelijk van een stomp voorwerp af komstig waren. De telefoonleiding was door k'esncdcn. Het echtpaar is vermoedelijk slachtoffer van een roofmoord geworden. De verhouding tusschen de Ver- eenigdc Staten en Japan. Moeilijke vraagstukken en vriendelijke woorden. De Corsikaan Spada naar Marseille vervoerd Parijs, 4 April. (V.D.) De bekende Cor- sikaansche bandiet Spada, voor wiens ar restatie indertijd een geheel detachement gendarmerie uit Marscillo naar Corsika moest worden gezonden, is na zijn vcroor- dccling door dc juryrechtbank tc Ajaccio naar Marseille overgebracht teneinde zijn geestvermogens te onderzoeken. Tijdens hel proces had Spada blijken van godsdienst waanzin gegeven. Bij zijn aankomst to Marseille had Spada geen schoenen aan een gendarme droeg zc achter hem aan hij was ge kleed in een Cordjoppe, zooajs de boeren op Corsika dragen cn had om zijn hals aan een koord een twintig centimeter groot houten kruis op de borst hangen, waarvan een kleine Christusfiguur uit koper en twee heiligcn-beeldjes waren bevestigd. Spada toonde zich tegenover de vele pers 'olngrafen zeer schuw. OPSLAGPLAATS VAN ONTPLOFBARE STOFFEN ONTDEKT. S i n g a p o r c, 4 April. (V. D.) De politie heeft'te Singapore een groot depót van ont plofbare stoffen ontdekt. Behalve duizend dynamietpatroncn, die voldoende waren om een groot gedeelte van Singapore in de lucht to laten vliegen, werd nog een groote hoe veelheid andere ontplofbare stoffen gevon den. Twee Chineczcn werden gearresteerd. Men vermoedt, dat zij de ontplofbare stof fen uit een steengroeve hebben gestolen. ONGERUSTHEID OMTRENT RUSSISCHE VLIEGERS. Moskou, 4 April. (V. Dj) Drie Russische vliegers, die uit Anadir Waren opgestegen om de bemanning van de Tsjeljoeskin te redden, zijn sedert hun opstijgen' verdwe iiem Men maakt zich over huil lot ten zeerste ongerust, SLACHTOFFERS VAN OVER- STROOMINGEN. New-York, 3 April. (V. D.) Naar uit St.-Paul in Minnesota gemeld wordt, heb ben dc door de hevige regens van de laat ste dagen veroorzaakte overslroomingcn in Minnesota, Wiconsin en Zuid-Dakata tot dusverre 10 dooden geëischl. MINDER WERKLOOZEN IN ENGELAND. Londen, 3 April. (V. D.) Op 10 Maart waren in Engeland 2.201.577 personen als werkloos ingeschreven. Dit is 106.000 min der dan de vorige maand cn 575.000 minder dan verleden jaar. RUSSISCHE SPECULANTEN INGEREKEND. Re val, 13 April. (V. D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft de Gepcoo 88 speculanten in levensmiddelen gearresteerd. netelige aangelegenheden, waarvoor beide landen zich zien geplaatst. Terecht schreef onlangs een der Ameri kaansche bladen, dat de notaw isseling geen einde maakt aan de meer of minder ge spannen verhouding tusschen de Vereenig- de Staten en Japan, welke het uitvloeisel is van mccningsverschillcn omtrent Pacific- problemen, de Japansche ontstemming over do Amerikaansche immigratiewetgeving cn de moeilijkheden inzake Mandsjockwo. Of deze staat tenslotte door Roosevelt zal wor den erkend, is nog 6leeds geen uitgemaakte zaak. In dit verband is een „waarschuwing" van belang, die de Amerikaansche adviseur van 't Mandsjoerijsche ministerie van bui tenlandschc zaken, dc gewezen Amerikaan sche kapitein George B. Rca, onlangs in te genwoordigheid van talrijke reserve-officie ren in dc Princeton Club meende te moeten laten hooren. Rca verwachtte van een voortzetting der niet-erkenningspolitiek zeer ernstige gevolgen. Hij 6prak zelfs van een oorlog, waarin dc Ver. St. moesten wor den verwikkeld, wanneer zij ermee doorgin gen Mandsjoekwo niet tc erkennen. Daarbij uitte hij de meening, dat dc strijd orn liet beslaan tusschen Rusland, China en Japan reeds is begonnen. Japan echter aldus zijn overtuiging zou den Vcreenigden Sta len nimmer een oorlog opdringen. Van deze veronderstelling uitgaande, was het z.i. het beste, wanneer men „scntimentcclc" mo tieven liet varen en een politiek voerde, die op realiteiten is gegrondvest. Volgens den berichtgever der l"r. Ztg. te Xew York schijnen dc Ver. Staten inder daad vrij ver te willen gaan, teneinde een breuk te vermijden. Hierop vertrouwt men blijkbaar ook in Japan, dat van zijn kant alles in 't werk schijnt te stellen om alle conflictmogelijkheden met dc U.S.A., zoo veel als slechts doenlijk is, uit den weg te gaan. Nadat de Amerikanen liun buitengewoon omvangrijk vlootprogram bekend hebben gemaakt, schijnt men te Tokio thans duide lijker in tc zien, dat het eilandenrijk bij een GEEN VERPLICHT KERKLIDMAAT. SCHAP IN DUITSCHLAND. Berlijn, 4 April. (V.D.) De Pruisische minister van onderwijs en eeredienst heeft in een dienst6chrijven medegedeeld, dat het niet deel uitmaken van een kerkgenoot schap geen aameiding mag zijn tot ontslag of pensionncering. Deze beslissing is uitge lokt door een bijzonder geval, waarbij een onderwijzeres, die geen lid van ccnig kerk genootschap was, om deze reden met ont slag was bedreigd. IDIT BLAD HEEFT EEN DAGELIJ KSCHi G ECO NT IiO LEERDE OPLAAG VAN BUITENLAND. De waarborging der veiligheid. (Derde Blad, pag. 1). HEVIGE REGENVAL. Verschillende slachtoffers. N e w-Y o r k, 3 April. (V. D.) Uit St. Paul (Minnesota) wordt gemeld, dat de staten Minnesota, Wisconsin cn Zuid-Dakola door hevigen regenval zijn geteisterd. Een spoor dijk in Wisconsin werd doorweekt, tenge volge waarvan een goederentrein ontspoor de. Drie spoorwegbeambten werden gedood Tc Eau Claire, dat eveneens in Wiscon sin is gelegen, is een personenauto van een brug gereden. Twee personen zijn gedood, vier gewond. Dc maiericcle schade moet zeer groot zijn. VIJF MIJNWERKERS DOOR BRAND INGESLOTEN. N c w-Y o r k, 3 A p r i 1. (V. D.) Naar uit Switz City in Indiana gemeld wordt, is op een steenkolenmijn in het plaatsje Sinclair een brand uitgebroken, waardoor vijf mijn werkers van dc buitenwereld werden afge sneden. Men vreest, dat de mannen door verstikking om liet leven zijn gekomen. Het gebrek aan .water en blusch-chemica- lién bemoeilijkt het reddingswerk. De red dingscolonnes der omliggende mijnen zijn ter hulpverleening naar de plaats van het ongeluk vertrokken. TREINRAMP IN 'T VERRE OOSTEN. P e k i n g, 3 April. (V. D.) Bij Kalgan is ren D-trcin in volle vaart ontspoord. Tot dusverre zijn 30 dooden cn gewonden ge teld. Een tijdje geleden heeft er een briefwisse ling plaats gevonden tusschen den Ameri kaanschen staatssecretaris Cordell Hull cn Koki Iiirolo, den Japanschcn minister van buitenlandsche zaken, die gekenmerkt werd door een merkwaardig ricndelijkcn en van wcderzijdsche vredelievendheid getui- genden toon. Wijst dit op een spoedig ver gelijk tusschen beide machtige staten ten aanzien van talrijke belangrijke problemen? In verband met al te fantastisch commen taar op de hartelijke correspondentie heeft Cordell I lull ter gelegenheid van een pers conferentie alleen te kennen gegeven, dat, sinds de persoonlijke briefwisseling plaats vond, geen nieuwe slappen zijn onderno men. Men krijgt bovendien den indruk, dat men in officieele kringen tc Washington op het standpunt 6laat, dat het verdere initia tief op het terrein van de bevordering der „vriendschappelijke betrekkingen" van Ja pen moet uitgaan. Ofschoon men de portóe van de fraaie, bloemrijke en welgekozen bewoordingen, waarin de brieven der beide politici waren vervat, niet mag overschat ten, is de warmte van den toon, die eruit opklinkt, toch niet hcclemaal vanzelfspre kend. Men behoeft zich in dit verband slechts te herinneren, dat gedurende de laatste maanden welingelichte particuliere personen en de pers in beide landen zich herhaaldelijk op bezorgde wijze uitten over de principieele mecningsvcrschillen tus schen beide landen. Er valt thans formeel een guller bereidschap, om het met elkaar eens te worden, vast te stellen, wat natuur lijk geenszins beteekent, dat er veel veran derd is, wat dc ingewikkeldheid betreft der Economisch overleg tusschen Italië, Oostenrijk en Hongarije Rome, 4 April. (V.D.) Dc afvaardigingen van Oostenrijk cn Hongarije, welke de on derhandelingen zullen voeren lot het slui ten van da bij dc Romcinsche protocollen vastgestelde economische overeenkomst, zijn hier aangekomen. Van Hongaarsclic zijde wordt als onder werp der onderhandelingen aangegeven: 1. Vaststelling van den prijs van het graan, dat naar Italië cn Oostenrijk zal worden uitgevoerd; 2. Vaststelling van de belalingsprocedure; 3. Organisatie van het vreemdelingenver keer tusschen dc drie staten en 4. de kwestie van do Italiaansche havens aan dc Adriatische zee. Triest en Fiume. Men verwacht, dat dc. economische on derhandelingen een positief resultaat zullen opleveren. Hongarije wenscht, dat het bui tenland ongeveer 0.000.000 dubbele cente naars graan zal betrekken. De cijfers, wel ke Italië, Hongarije of Oostenrijk als con tingent zullen toegewezen krijgen, zullen zich bewegen tusschen resp. twee, drie en een millioen dubbele centenaar. ALGEMEENE STAKING TE SARAGOSSA. Madrid. 4 April. (H.N.) Te Saragossa is, zooals verwacht werd, de algemeene sta king uitgebroken, welke zich ook uitstrekt tot de openbare diensten. De daden van sa botage duren voort. Men is er nog niet in geslaagd, dq schade aan de gasbuizen, door dien men daarin water heeft laten loopen, to herstellen. DE UITBOUW VAN CALAIS TOT DUIKBOOTBASIS. P a r ij s, 4 April. (V.D.) In officieele krin gen wordt het door het „Journal" versprei de bericht, dat Calais als basis voor on- derzeebootcn zal worden in gebruik geno men, beslist tegengesproken. DUITSCHER IN MEXICO VERMOORD. Me x i c o C i t y, i April. (V.D.) Gisteren is nabij Atoyac de Duitscher Eduard Weiss- gerber door onbekenden vermoord, terwijl de Duitscher Wilhelm Blum door dezelfde daders ernstig gewond werd Naar verluidt, zou men hier met een wraakneming te doen hebben. bewapeningswedstrijd volstrekt aan het kortste eind zal trekken. Den Japanners is er bovendien des tc meer aan gelegen do Amerikanen tc kalmccrcn, daar zij te Lon den een zekere ontstemming vaststellen we gens de Japansche economische expansie op het Oost-Aziati6che vasteland. De gevaar lijke mededinging der Japanners, waarvan de Engelsche textielnijverheid vooral het slachtoffer wordt, kan op den duur natuur lijk niet zonder invloed blijven op dc poli tiek van Groot-Britannie. Deze en andere feiten vooral na de erkenning van de sovjetunie door de Ver. St. geldt dit in ver hoogde mate brengt dc Japanners er thans toe de Yankees met fluweelcn hand schoenen aan te pakken. liet is uit dezen hoofde niet waarschijnlijk, dat de Japan ners hun recente vriendschapsbetuigingen slechts willen gebruiken als een inleiding tot des te krasser cischen in dc praktijk. Men schijnt in Japan tc beseffen, dat het niet al te veel zin heeft vast te houden aan een aanmerkelijk hoogcr tonnagequolum voor de oorlogsmarine. In elk geval zou de maritieme conferentie, die in 1935 zal worden gehouden, reeds bij voorbaat tot mislukking zijn gedoemd, wan neer dc Japanners, met betrekking lot de Ver. Si., een volkomen pariteit op vloolgc- bied zouden eischcn in plaats van, zooals tot dusver, zich tevreden tc stellen met de tonnageverhouding van ongeveer 10 6.6. Ook is het twijfelachtig, of de Amerikanen hun steunpunten voor de vloot op dc Philip- pijnen zullen opgeven. Daarentegen is wel te voorzien, dat men het tenslotte eens wordt over de militaire bezetting cn de autonomie der Philippijnen. Verdere con clusies zijn Voorshands echter niet gewet tigd, maar'misschien wórdt de wereld wel dra nader ingelicht over de concrete ont wikkeling der Japansch-Amerikaansche be trekkingen, wanneer Hirota eerlang naar de Japansche krant Nisji-Nisji aan de hand doet naar Washington reist om „in vol komen openhartigheid" rnct staatssecretaris Hull van gedachten te wisselen. BINNENLAND. Minister Colijn installeert liet werkfonds 1931. (Tweede Blad, pag. 1). Uitbreiding van de proef inzake werken voor den steun. (Tweede Blad, pag. 1) Medegedeeld door het Kon. Ned. Met. In stituut tc De Bilt. Hoogste barometerstand: 776.5 te Reykja vik. Laagste barometerstand: 750.9 te Iiapa- randa. Verwachting: Zwakko tot matige wind uit Oostelijke richtingen, toenemende' bewol king, weinig of geen regen, weinig veran dering in temperatuur. De heide gebieden van hoogen luchtdruk in liet Oosten en Noord-Westen weken ver der uiteen. Tusschen beide vormde zich een verbinding van de koude polaire depressie in het verre Noord-Oosten met de station- naire depressie in het Zuid-Westen, welke laatste zich verder over het vasteland uit breidde. Terwijl dc arctische luchU-tioom over dc Noorsche zee en het Noordwesten van het waarnemingsgebied aanhoudt, is de lucht beweging over het vasteland nog steeds uit Oostelijke richting, doch blijkens de boven luchtwaarnemingen overal zwak en uiteen loopend van Noord-Oost tot Zuid-Oost. In de stratosfeer werd hier tc lande heden morgen een krachtige luchtbeweging uit het Zuid-Oosten waargenomen. In het ge bied van mooi en stil weer op het vaste land komen plaatselijke gebieden voor met zwa.ro bewolking In Frankrijk en in dc omgeving van het Kanaal komt hier en daar regen voor, hoe wel niet in 'groote hoeveelheden. Naarmate het gebied van lagen luchtdruk zich ver ier over West-Europa uitbreidt, neemt de kans op verstoring van het onbewolkte weer door toenemende bewolking en wellicht kleine hoeveelheden neerslag toe. RIJDT VEILIG! Gebruikt geen alcohol wanneer ge daarna nog moet rijden! BUITEN-RITTEN 6 ct. per K.M. 6 a 7 pers. auto met chauffeur Vaste standplaats ter linkerzijde van Hotel Monopole LANGESTRAAT 49-51 TELEFOON 190 WOLLEN MOUSSELINES ZIJDEN LINNENS VLISCO ARTIKELEN ORGANDI en PEPITA

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1934 | | pagina 1